بورس۲۴
1403/01/27
14:34
بازگشت آرامش به بورس

پس از تحمل دو روز پرعرضه، امروز بازار روی سبز خود را به بورسی ها نشان داد و ۸۰ درصد از نمادها با رشد قیمت معامله شدند. پس از خاتمه بازار بیش از ۳۷۰ سرخطی خرید و ۸۲ سرخطی فروش در ماشین معاملات باقی ماند. جمع ارزش صف های خرید باقیمانده در ماشین به ۹۷۰ میلیارد تومان رسید. در حالی که مجموع ارزش صفوف فروش کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان بود.

بورس۲۴ : پس از تحمل دو روز پرعرضه، امروز بازار روی سبز خود را به بورسی ها نشان داد و ۸۰ درصد از نمادها با رشد قیمت معامله شدند. پس از خاتمه بازار بیش از ۳۷۰ سرخطی خرید و ۸۲ سرخطی فروش در ماشین معاملات باقی ماند. جمع ارزش صف های خرید باقیمانده در ماشین به ۹۷۰ میلیارد تومان رسید. در حالی که مجموع ارزش صفوف فروش کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان بود.


سهم حقیقی ها از خریدها ۸۶ درصد و ۱۰ درصد بیشتر از میزان مشارکتشان در بخش فروش بود.


خالص ارزش معاملات خرد با افزایش ۸۴ درصدی نسبت به دیروز به حدود ۲,۴ همت رسید. بیشترین معاملات در گروه های فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی انجام شد.


تراز پول خرد بازار پس از فشارهای سنگین فروشنده ها طی دو روز اخیر، مثبت شد و حقیقی ها ۱۲۰ میلیارد تومان سرمایه به پای بازار ریختند.


نمادهای ذوب، فملی، اخابر، شستا، خبهمن، خودرو، فولاد، نوری، فاذر و فاراک بیشترین جذب پول خرد را تجربه کردند. حقوقی ها عمدتا از وبملت، دامین، حسینا، آریا، وکار، شیراز، وسنا، وبانک و غالبر در مقابل عرضه های حقیقی حمایت به عمل آوردند.


با لحاظ کردن صندوق های سهامی ارزش معاملات خرد به ۲,۶ همت رسید و حقیقی ها ۲۷۳ میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق کردند. اما تراز پول خرد صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله منفی ۲۴۴ میلیارد تومان شد.


شاخص کل بیش از همه تحت تاثیر نمادهای فملی، فارس، فولاد، وبملت، وامید، نوری و شستا قرار گرفت و بالغ بر ۱۰ هزار واحد خود را بالا کشید و به سطح ۲ میلیون و ۲۰۶ هزار واحد رسید.


شاخص هموزن هم بیش از ۲ هزار واحد رشد داشت. شاخص فرابورس نیز ۶۳ واحد ارتقا یافت.


امروز ۳۸ معامله بلوکی روی ۲۶ نماد با حجم ۳۵۰,۵ میلیون سهم به ارزش ۱۹۹,۱ میلیارد تومان صورت گرفت. سنگین ترین بلوک از لحاظ حجم #وبملت۲ با ۵۰ میلیون برگه سهم و از لحاظ ارزش #تاصیکو۲ به قیمت ۳۰,۸ میلیارد تومان بودند.


وضعیت بازار در فروردین ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۵فروردین

۳,۵۰۰

۲۹۰

۲,۲۳۶,۳۴۸

۷۵۸,۱۰۶

۶فروردین

۴,۶۰۰

۸۳

۲,۲۵۳,۶۰۴

۷۶۷,۰۶۸

۷فروردین

۴,۰۰۰

-۶۲

۲,۲۴۹,۴۱۶

۷۶۷,۶۳۹

۸فروردین

۴,۰۲۰

۱۸۳

۲,۲۶۱,۳۹۸

۷۷۰,۴۵۸

۱۱فروردین

۳,۶۰۰

-۳۴

۲,۲۶۱,۱۷۲

۷۷۰,۲۱۱

۱۴فروردین

۴,۱۸۰

-۵۵۵

۲,۲۴۵,۴۴۵

۷۵۹,۸۲۷

۱۵فروردین

۳,۳۸۰

-۲۸۴

۲,۲۵۰,۹۰۶

۷۵۹,۶۹۶

۱۸فروردین

۵,۳۹۰

-۱,۱۰۰

۲,۲۳۰,۹۹۶

۷۴۳,۴۰۵

۱۹فروردین

۳,۸۲۰

-۲۱۵

۲,۲۳۴,۹۸۹

۷۴۱,۱۶۱

۲۰فروردین

۳,۰۸۰

۴

۲,۲۵۴,۸۵۲

۷۴۹,۵۷۱

۲۱فروردین

۳,۷۶۰

-۳۷۸

۲,۲۶۱,۸۹۹

۷۵۱,۳۱۷

۲۵فروردین

۴,۸۰۰

-۱,۷۹۰

۲,۲۰۷,۹۷۹

۷۲۶,۲۱۸

۲۶فروردین

۱,۳۰۰

-۵۷۲

۲,۱۹۶,۷۸۱

۷۲۳,۵۴۳

۲۷فروردین

۲,۴۰۰

۱۲۰

۲,۲۰۶,۹۰۷

۷۲۶,۰۰۰

مجموع

۵۱,۸۳۰

-۴,۳۱۰

۰.۵٪

-۲.۲٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

خکرمان

۱.۳

۰.۷

۱

۱

۲

کتوکا

۰.۴

۰.۴

۱

۰.۸۲

۳

جم پیلن

۰.۱

۲.۱

۱

۰.۲۱

۴

سپاها

۰.۵

۱.۲

۱

۰.۲۳

۵

کسعدی

۱.۶

۱.۸

۱

۰.۷۳

۶

سیتا

۰.۹

۰.۹

۱

۰.۱

۷

برکت

۶.۲

۳.۲

۱

۰.۸

۸

قصفها

۰.۲

۳.۴

۱

۰.۲۹

۹

سفارس

۱.۷

۶.۵

۱

۰.۷۶

۱۰

کیمیاتک

۰.۷

۰.۹

۱

۰.۳۳

۱۱

ونوین

۲۰.۱

۶.۱

۱

۰.۸

۱۲

کرازی

۴۷.۰

۵.۷

۱

۱

۱۳

کدما

۰.۵

۳.۱

۱

۰.۶۵

۱۴

کیمیا

۱.۷

۰.۶

۱

۰.۳۴

۱۵

فزرین

۱.۵

۰.۶

۱

۰.۹۵

۱۶

بسویچ

۱.۸

۰.۹

۱

۰.۳۵

۱۷

همراه

۷.۹

۳.۳

۱

۰.۱۲

۱۸

نمرینو

۰.۰

۰.۱

۱

۰.۱

۱۹

غدام

۰.۲

۰.۸

۱

۰.۵۲

۲۰

سدشت

۰.۱

۱.۲

۱

۰.۲۳

۲۱

قاسم

۱.۷

۰.۷

۱

۱

۲۲

سخوز

۰.۰

۰.۲

۱

۰.۰۸

۲۳

اتکای

۰.۵

۰.۲

۱

۱

۲۴

وتجارت

۶۱.۹

۸.۸

۱

۰.۷۸

۲۵

ساوه

۰.۱

۱.۴

۱

۰.۹۷

۲۶

نخریس

۳.۵

۸.۸

۱

۰.۲

۲۷

حتوکا

۲.۷

۰.۸

۱

۰.۵۵

۲۸

نیان

۱.۰

۳.۵

۱

۱

۲۹

خدیزل

۱.۷

۰.۶

۱

۱

۳۰

وآرین

۰.۴

۰.۱

۱

۰.۰۴

۳۱

ثاخت

۹.۵

۳.۹

۱

۰.۶۶

۳۲

بنیرو

۲.۴

۰.۶

۱

۰.۴۲

۳۳

وآوا

۳.۳

۱.۷

۱

۰

۳۴

وبهمن

۱۵.۵

۶.۶

۱

۰.۹۳

۳۵

خزامیا

۲۴.۲

۱۰.۰

۱

۱

۳۶

زفجر

۰.۶

۱.۲

۱

۱

۳۷

وملی

۰.۰

۰.۹

۱

۰.۴۱

۳۸

دانا

۱۷.۴

۵.۳

۱

۰.۹

۳۹

زاگرس

۰.۸

۱۰.۲

۱

۰.۸۸

۴۰

دارو

۰.۱

۰.۳

۱

۰.۱۳

۴۱

رنیک

۱.۴

۱.۲

۱

۰.۴۴

۴۲

وسپه

۵.۱

۲.۲

۱

۰.۳۸

۴۳

مدیریت

۰.۷

۰.۲

۱

۱

۴۴

ولصنم

۷.۷

۲.۴

۱

۰.۴۲

۴۵

وبصادر

۱۵۷.۳

۳۰.۱

۱

۰.۶۳

۴۶

فرود

۴.۱

۱.۶

۱

۰.۶۹

۴۷

غاذر

۰.۲

۰.۳

۱

۰.۲

۴۸

شپدیس

۰.۵

۷.۶

۱

۰.۶۳

۴۹

فسازان

۴.۹

۲.۲

۱

۰.۹۱

۵۰

فنورد

۲.۱

۲.۵

۱

۰.۴۱

۵۱

وایرا

۱.۵

۰.۶

۰.۹۹

۰.۲۹

۵۲

ساذری

۰.۴

۰.۴

۰.۹۹

۰.۱۸

۵۳

شرنگی

۱.۰

۱.۷

۰.۹۹

۰.۷۶

۵۴

کویر

۱۱.۸

۲.۶

۰.۹۹

۰.۴۹

۵۵

وپترو

۱.۵

۵.۱

۰.۹۹

۰.۹

۵۶

وپارس

۷۸.۹

۱۵.۳

۰.۹۹

۰.۸۳

۵۷

وارس

۶.۴

۱۳.۰

۰.۹۹

۰.۹۹

۵۸

وپویا

۳.۷

۱.۴

۰.۹۹

۰.۹۹

۵۹

شسینا

۱۸.۹

۷.۷

۰.۹۹

۰.۹۹

۶۰

وبوعلی

۳.۳

۰.۷

۰.۹۹

۰.۴۷

۶۱

فروس

۳.۸

۱.۱

۰.۹۹

۰.۶

۶۲

وصندوق

۲.۷

۵.۰

۰.۹۹

۰.۳۸

۶۳

غبشهر

۴.۹

۰.۹

۰.۹۹

۰.۳۷

۶۴

داوه

۲.۱

۲.۱

۰.۹۹

-۰.۱

۶۵

خاذین

۹.۴

۲.۸

۰.۹۹

۰.۶۲

۶۶

وصنعت

۲.۸

۰.۴

۰.۹۹

۰.۲۸

۶۷

خموتور

۱۲.۹

۴.۹

۰.۹۹

۰.۷۵

۶۸

های وب

۱۰۰.۵

۹.۳

۰.۹۹

۰.۹۹

۶۹

شاوان

۱.۵

۲.۶

۰.۹۹

۰.۷

۷۰

شغدیر

۰.۴

۳.۰

۰.۹۹

۰.۴

۷۱

فگستر

۰.۳

۰.۱

۰.۹۹

۰.۹۹

۷۲

بوعلی

۰.۸

۵.۵

۰.۹۹

۰.۳۶

۷۳

خگستر

۵۰.۶

۲۳.۱

۰.۹۹

۰.۷۱

۷۴

زنگان

۱.۸

۳.۰

۰.۹۹

۰.۷۴

۷۵

زشگزا

۳.۹

۴.۸

۰.۹۹

۰.۲۵

۷۶

ونفت

۰.۴

۰.۲

۰.۹۹

۰.۱۲

۷۷

زمگسا

۰.۲

۰.۸

۰.۹۹

۰.۴۷

۷۸

ثبهساز

۱۹.۴

۵.۳

۰.۹۹

۰.۸۴

۷۹

نوری

۰.۷

۱۱.۹

۰.۹۹

۰.۹۳

۸۰

رافزا

۰.۲

۰.۳

۰.۹۹

۰.۹۲

۸۱

وکبهمن

۰.۶

۰.۲

۰.۹۹

۰.۹۶

۸۲

کاما

۱۷.۷

۵.۸

۰.۹۹

۰.۹۹

۸۳

بمپنا

۲.۱

۱.۵

۰.۹۹

۰.۷۱

۸۴

کگل

۲۱.۷

۹.۷

۰.۹۹

۰.۷۷

۸۵

وامید

۶.۴

۱۱.۲

۰.۹۹

۰.۸۷

۸۶

خکمک

۵.۸

۲.۷

۰.۹۹

۰.۶۵

۸۷

چکارن

۱۲.۷

۴.۵

۰.۹۹

۰.۹۹

۸۸

ونیرو

۸.۹

۴.۱

۰.۹۹

۰.۹۹

۸۹

فپنتا

۰.۳

۱.۲

۰.۹۹

۰.۴۵

۹۰

غسالم

۴.۶

۲.۰

۰.۹۹

۰.۶۲

۹۱

هرمز

۹.۶

۴.۰

۰.۹۹

۰.۹۹

۹۲

سصوفی

۱.۳

۵.۰

۰.۹۹

۰.۹۶

۹۳

شگستر

۹۴.۱

۱۴.۴

۰.۹۹

۰.۹۹

۹۴

وگستر

۰.۲

۰.۳

۰.۹۹

۰.۹۳

۹۵

وسین

۲.۱

۰.۴

۰.۹۹

۰.۲

۹۶

شیراز

۷.۱

۱۸.۸

۰.۹۹

۰.۶۱

۹۷

شخارک

۰.۳

۱.۷

۰.۹۹

۰.۱۶

۹۸

خاور

۶۳.۸

۱۵.۶

۰.۹۹

۰.۸۷

۹۹

نطرین

۳.۸

۴.۳

۰.۹۹

۰.۹

۱۰۰

درازی

۰.۰

۰.۰

۰.۹۹

۰.۹۹

۱۰۱

سغرب

۰.۰

۰.۰

۰.۹۹

۰.۰۳

۱۰۲

غدانه

۵.۸

۳.۰

۰.۹۹

۰.۴

۱۰۳

شتران

۵۵.۲

۱۶.۴

۰.۹۹

۰.۸۵

۱۰۴

دلقما

۱.۹

۰.۵

۰.۹۹

۰.۳۴

۱۰۵

خبهمن

۷۶.۶

۱۳.۳

۰.۹۹

۰.۹۳

۱۰۶

وگردش

۸.۰

۲.۲

۰.۹۹

۰.۷

۱۰۷

وتوسم

۲.۱

۰.۶

۰.۹۹

۰.۴

۱۰۸

فروی

۱.۶

۰.۶

۰.۹۹

۰.۹۶

۱۰۹

خمهر

۵.۵

۱.۶

۰.۹۹

۰.۳۴

۱۱۰

سنیر

۰.۲

۱.۰

۰.۹۹

۰.۳۴

۱۱۱

کپرور

۰.۳

۰.۳

۰.۹۹

۰.۸۲

۱۱۲

ساروم

۰.۱

۰.۵

۰.۹۹

۰.۲۲

۱۱۳

تلیسه

۶.۶

۲.۶

۰.۹۹

۰.۴۳

۱۱۴

شپلی

۶۹.۸

۶.۵

۰.۹۸

۰.۷۶

۱۱۵

ختراک

۵.۴

۲.۱

۰.۹۸

۰.۹۳

۱۱۶

ثعمرا

۲.۴

۴.۲

۰.۹۸

۰.۷۵

۱۱۷

تجلی

۱.۸

۰.۴

۰.۹۸

۰.۹۸

۱۱۸

فصبا

۴۵.۷

۲۰.۷

۰.۹۸

۰.۹۶

۱۱۹

وصنا

۳.۲

۰.۶

۰.۹۸

۰.۳۱

۱۲۰

شصفها

۰.۱

۱.۶

۰.۹۸

۰.۵۶

۱۲۱

خمحور

۱.۱

۰.۵

۰.۹۸

۰.۳۱

۱۲۲

دتماد

۰.۳

۱.۸

۰.۹۸

۰.۹۸

۱۲۳

شستا

۲۶۱.۹

۲۹.۵

۰.۹۸

۰.۷۱

۱۲۴

ولغدر

۶.۶

۳.۰

۰.۹۸

۰.۴۲

۱۲۵

اپرداز

۳.۲

۱.۴

۰.۹۸

۰.۵۹

۱۲۶

لپارس

۱.۰

۳.۱

۰.۹۸

۰.۹۵

۱۲۷

زفکا

۱.۴

۲.۲

۰.۹۸

۰.۹۱

۱۲۸

سهرمز

۰.۵

۱.۴

۰.۹۸

۰.۵۸

۱۲۹

وجامی

۰.۶

۰.۱

۰.۹۸

۰.۹۸

۱۳۰

گوهران

۱.۶

۰.۵

۰.۹۸

۰.۳۳

۱۳۱

سکارون

۰.۵

۰.۲

۰.۹۸

۰.۰۹

۱۳۲

شپاکسا

۲.۸

۰.۵

۰.۹۸

۰.۳۴

۱۳۳

غشهداب

۸.۱

۱.۸

۰.۹۸

۰.۹۸

۱۳۴

تایرا

۲.۴

۲.۲

۰.۹۸

۰.۴۴

۱۳۵

حآفرین

۲۱.۱

۳.۷

۰.۹۸

۰.۹۲

۱۳۶

وتوصا

۸.۰

۰.۸

۰.۹۸

۰.۴۹

۱۳۷

خساپا

۹۷.۹

۲۶.۳

۰.۹۸

۰.۹۸

۱۳۸

وزمین

۰.۲

۰.۱

۰.۹۸

۰.۹۸

۱۳۹

تماوند

۰.۱

۰.۰

۰.۹۸

۰.۹۸

۱۴۰

دشیری

۰.۰

۰.۵

۰.۹۸

۰.۲۵

۱۴۱

سفاسی

۰.۳

۰.۱

۰.۹۸

۰.۹۸

۱۴۲

غزر

۷.۰

۱.۶

۰.۹۸

۰.۵۸

۱۴۳

خبنیان

۸.۸

۲.۶

۰.۹۸

۰.۷۷

۱۴۴

ثنور

۲.۹

۱.۴

۰.۹۸

۰.۲۸

۱۴۵

شبصیر

۰.۵

۰.۹

۰.۹۸

۰.۹۸

۱۴۶

خپارس

۶۴.۵

۶.۶

۰.۹۸

۰.۵۹

۱۴۷

کهمدا

۱۰.۱

۳.۰

۰.۹۸

۰.۸۸

۱۴۸

زبینا

۲.۲

۰.۹

۰.۹۸

۰.۸۵

۱۴۹

وتوشه

۵.۵

۲.۵

۰.۹۸

۰.۹۸

۱۵۰

وسپهر

۳.۵

۱.۴

۰.۹۸

۰.۹۸

۱۵۱

دفارا

۰.۲

۰.۷

۰.۹۸

۰.۳۸

۱۵۲

معیار

۳.۶

۱.۵

۰.۹۸

۰.۶۸

۱۵۳

ودانا

۵.۷

۴.۷

۰.۹۸

۰.۳۷

۱۵۴

وهامون

۳.۶

۱.۴

۰.۹۸

۰.۰۳

۱۵۵

خبازرس

۰.۲

۰.۴

۰.۹۸

۰.۲۵

۱۵۶

سرچشمه

۱۳.۶

۶.۶

۰.۹۸

۰.۸

۱۵۷

خودرو

۱۰۰.۷

۳۰.۰

۰.۹۸

۰.۹۸

۱۵۸

حکشتی

۵.۷

۶.۵

۰.۹۸

۰.۴۵

۱۵۹

ممسنی

۰.۰

۰.۱

۰.۹۸

۰

۱۶۰

سپیدار

۰.۰

۰.۲

۰.۹۸

۰.۱

۱۶۱

کلوند

۰.۳

۰.۲

۰.۹۸

۰.۱۱

۱۶۲

دهدشت

۰.۰

۰.۰

۰.۹۸

۰

۱۶۳

ثشاهد

۱۰.۷

۱۴.۳

۰.۹۸

۰.۶۸

۱۶۴

کساپا

۵.۲

۵.۴

۰.۹۸

۰.۴۹

۱۶۵

آبادا

۰.۴

۰.۴

۰.۹۸

۰.۲۹

۱۶۶

کازرو

۰.۸

۱.۲

۰.۹۸

۰.۵۹

۱۶۷

ختور

۱۷.۶

۶.۱

۰.۹۸

۰.۴

۱۶۸

کوثر

۵.۱

۱.۲

۰.۹۸

۰.۸۵

۱۶۹

بجهرم

۲۷.۶

۶.۶

۰.۹۸

۰.۸۹

۱۷۰

کلر

۰.۳

۱.۲

۰.۹۸

۰

۱۷۱

کسرا

۵.۵

۲.۵

۰.۹۸

۰.۷۴

۱۷۲

کحافظ

۴.۲

۱.۳

۰.۹۸

۰.۹۱

۱۷۳

سمازن

۰.۱

۰.۲

۰.۹۸

۰.۰۹

۱۷۴

شفارس

۱۳.۷

۲.۵

۰.۹۸

۰.۸۷

۱۷۵

فسبزوار

۱.۰

۳.۷

۰.۹۸

۰.۵۹

۱۷۶

واعتبار

۱.۰

۰.۴

۰.۹۸

۰.۲۵

۱۷۷

وساخت

۲۳.۳

۳.۹

۰.۹۸

۰.۹۸

۱۷۸

شلیا

۱.۰

۰.۷

۰.۹۸

۰.۴۲

۱۷۹

بکاب

۲.۴

۳.۰

۰.۹۸

۰.۵۷

۱۸۰

کبافق

۰.۲

۰.۷

۰.۹۸

۰.۴۲

۱۸۱

چدن

۷.۹

۲.۰

۰.۹۸

۰.۸۶

۱۸۲

کی بی سی

۰.۲

۰.۴

۰.۹۸

۰.۹۸

۱۸۳

خلنت

۶.۱

۱۲.۵

۰.۹۸

۰.۵۴

۱۸۴

فرآور

۰.۴

۱.۵

۰.۹۸

۰.۹۸

۱۸۵

فاسمین

۴.۹

۲.۱

۰.۹۸

۰.۴۸

۱۸۶

سخاش

۰.۷

۰.۲

۰.۹۸

۰.۱۳

۱۸۷

ثپردیس

۷.۷

۱۳.۴

۰.۹۸

۰.۹۳

۱۸۸

دتوزیع

۰.۱

۰.۲

۰.۹۷

۰.۷۲

۱۸۹

خریخت

۵.۱

۱.۰

۰.۹۷

۰.۶۵

۱۹۰

وتعاون

۲.۲

۰.۲

۰.۹۷

۰.۹۷

۱۹۱

ومعادن

۲۰.۷

۶.۹

۰.۹۷

۰.۵۲

۱۹۲

غپینو

۳.۲

۱.۰

۰.۹۷

۰.۶۷

۱۹۳

انرژی

۱.۹

۴.۴

۰.۹۷

۰.۸۴

۱۹۴

سآبیک

۰.۹

۲.۸

۰.۹۷

۰.۷۴

۱۹۵

سلار

۰.۶

۰.۲

۰.۹۷

۰.۹۷

۱۹۶

سدبیر

۱.۱

۳.۹

۰.۹۷

۰.۸۴

۱۹۷

غگرجی

۷.۷

۱.۷

۰.۹۷

۰.۹۷

۱۹۸

شگویا

۱.۷

۳.۰

۰.۹۷

۰.۶۸

۱۹۹

قثابت

۲۱.۶

۶.۰

۰.۹۷

۰.۹۷

۲۰۰

پارسیان

۲۴.۱

۸.۰

۰.۹۷

۰.۸۵

۲۰۱

ثباغ

۱.۲

۱.۵

۰.۹۷

۰.۸۱

۲۰۲

سشرق

۰.۳

۰.۵

۰.۹۷

۰.۳۲

۲۰۳

کابگن

۰.۰

۰.۰

۰.۹۷

۰.۹۷

۲۰۴

حریل

۲.۲

۰.۴

۰.۹۷

۰.۸۶

۲۰۵

غبهار

۰.۱

۰.۱

۰.۹۷

۰.۹۷

۲۰۶

بهپاک

۴.۸

۱.۶

۰.۹۷

۰.۷۳

۲۰۷

زقیام

۳.۶

۱.۳

۰.۹۷

۰.۶۴

۲۰۸

خاهن

۷.۳

۲.۳

۰.۹۷

۰.۶۱

۲۰۹

پترول

۵۱.۴

۹.۶

۰.۹۷

۰.۸۱

۲۱۰

ثتوسا

۰.۱

۰.۷

۰.۹۷

۰

۲۱۱

بکام

۳.۵

۰.۹

۰.۹۷

۰.۵۸

۲۱۲

چکاپا

۳۰.۳

۷.۹

۰.۹۷

۰.۹۳

۲۱۳

تبرک

۰.۱

۰.۱

۰.۹۷

۰.۹۷

۲۱۴

وپسا

۳.۴

۰.۵

۰.۹۷

۰.۲۱

۲۱۵

چخزر

۰.۶

۳.۸

۰.۹۷

۰.۹۷

۲۱۶

وبملت

۱۲۲.۶

۲۹.۵

۰.۹۷

۰.۹۷

۲۱۷

فلوله

۴.۱

۱.۲

۰.۹۷

۰.۴۷

۲۱۸

حخزر

۲.۲

۳.۷

۰.۹۷

۰.۶۷

۲۱۹

شتهران

۰.۵

۰.۶

۰.۹۷

۰

۲۲۰

چافست

۰.۷

۰.۷

۰.۹۷

۰.۴۳

۲۲۱

غویتا

۹.۲

۲.۳

۰.۹۷

۰.۸۵

۲۲۲

ارفع

۰.۵

۱.۳

۰.۹۷

۰.۱۹

۲۲۳

والماس

۰.۴

۰.۱

۰.۹۷

۰.۹۷

۲۲۴

بنو

۲.۲

۰.۸

۰.۹۷

۰.۹۲

۲۲۵

خوساز

۱.۰

۲.۹

۰.۹۷

۰.۸۳

۲۲۶

غگل

۳۱.۰

۹.۴

۰.۹۷

۰.۹۷

۲۲۷

فخوز

۱۳.۶

۵.۳

۰.۹۷

۰.۳۸

۲۲۸

داتام

۴.۳

۰.۸

۰.۹۷

۰.۵۱

۲۲۹

کپارس

۱.۱

۱.۲

۰.۹۷

۰.۴۹

۲۳۰

گکوثر

۲.۴

۰.۶

۰.۹۷

۰.۹۷

۲۳۱

حسیر

۱.۵

۱.۷

۰.۹۶

۰.۹۶

۲۳۲

سامان

۹.۱

۱.۶

۰.۹۶

۰.۷۹

۲۳۳

شپترو

۲۳.۲

۴.۱

۰.۹۶

۰.۱۱

۲۳۴

بگیلان

۰.۱

۰.۲

۰.۹۶

۰.۸۸

۲۳۵

سباقر

۰.۲

۰.۳

۰.۹۶

۰.۲۴

۲۳۶

عالیس

۳.۰

۱.۹

۰.۹۶

۰.۶۴

۲۳۷

فسرب

۱۱.۴

۲.۵

۰.۹۶

۰.۷۳

۲۳۸

گدنا

۴.۹

۳.۶

۰.۹۶

۰.۸۲

۲۳۹

وسکاب

۱.۶

۰.۳

۰.۹۶

۰.۱۸

۲۴۰

فرابورس

۷.۴

۵.۵

۰.۹۶

۰.۹۶

۲۴۱

سیستم

۳.۱

۷.۹

۰.۹۶

۰.۷۶

۲۴۲

زدشت

۰.۹

۲.۴

۰.۹۶

۰.۹۶

۲۴۳

ساربیل

۰.۷

۱.۷

۰.۹۶

۰.۹۲

۲۴۴

پکرمان

۶.۲

۱۲.۳

۰.۹۶

۰.۲

۲۴۵

ومعلم

۲.۳

۰.۵

۰.۹۶

۰.۸۳

۲۴۶

شتوکا

۰.۶

۰.۶

۰.۹۶

۰

۲۴۷

کمنگنز

۱.۱

۰.۸

۰.۹۶

۰.۵۵

۲۴۸

چکاوه

۰.۴

۰.۵

۰.۹۶

۰.۲۴

۲۴۹

شصدف

۰.۲

۰.۷

۰.۹۶

۰.۹۶

۲۵۰

پتایر

۳.۵

۰.۷

۰.۹۶

۰.۴۵

۲۵۱

شهر

۹.۶

۱.۷

۰.۹۶

۰.۶۸

۲۵۲

وخارزم

۴۹.۱

۸.۳

۰.۹۶

۰.۸۴

۲۵۳

لکما

۱۰.۳

۱.۲

۰.۹۶

۰.۵۲

۲۵۴

سمگا

۱۳.۳

۳.۵

۰.۹۶

۰.۹۳

۲۵۵

سیلام

۱.۴

۲.۵

۰.۹۶

۰.۸۵

۲۵۶

نوین

۱۴.۱

۲.۲

۰.۹۶

۰.۹۶

۲۵۷

خمحرکه

۱۳.۶

۱۰.۰

۰.۹۶

۰.۱۴

۲۵۸

لطیف

۰.۱

۰.۶

۰.۹۶

۰.۶۸

۲۵۹

تپسی

۱.۳

۰.۹

۰.۹۶

۰.۹۶

۲۶۰

سصفها

۲.۲

۶.۰

۰.۹۶

۰.۷۴

۲۶۱

بایکا

۰.۱

۰.۱

۰.۹۶

۰

۲۶۲

ثزاگرس

۰.۰

۰.۱

۰.۹۶

۰

۲۶۳

کساوه

۰.۳

۰.۵

۰.۹۶

۰.۳۲

۲۶۴

غپونه

۴.۹

۳.۱

۰.۹۵

-۰.۱۶

۲۶۵

غیوان

۰.۰

۰.۰

۰.۹۵

۰.۹۵

۲۶۶

شوینده

۰.۵

۰.۸

۰.۹۵

۰.۱۳

۲۶۷

تنوین

۲۱.۰

۳.۸

۰.۹۵

۰.۹۵

۲۶۸

شبریز

۴.۰

۵.۱

۰.۹۵

۰.۳۲

۲۶۹

کاوه

۴.۶

۵.۳

۰.۹۵

۰.۴۳

۲۷۰

دتولید

۰.۵

۰.۶

۰.۹۵

۰.۹۵

۲۷۱

بترانس

۱۷.۴

۳.۳

۰.۹۵

۰.۵۸

۲۷۲

دسبحان

۱.۳

۰.۸

۰.۹۵

۰.۴۷

۲۷۳

آپ

۳.۰

۱.۹

۰.۹۵

۰.۶۳

۲۷۴

ثجنوب

۰.۷

۱.۰

۰.۹۵

۰.۹۵

۲۷۵

بورس

۷.۴

۳.۹

۰.۹۵

۰.۹۵

۲۷۶

فاما

۰.۷

۰.۵

۰.۹۵

۰.۲۷

۲۷۷

دجابر

۰.۵

۰.۶

۰.۹۵

۰.۳۲

۲۷۸

کروی

۱.۴

۰.۹

۰.۹۵

۰.۳۲

۲۷۹

شراز

۲.۰

۲.۵

۰.۹۵

۰.۳۹

۲۸۰

پردیس

۹.۰

۲.۰

۰.۹۵

۰.۹۵

۲۸۱

غکورش

۰.۷

۰.۵

۰.۹۵

۰.۱۴

۲۸۲

قچار

۷.۰

۳.۷

۰.۹۵

۰.۷۶

۲۸۳

غشاذر

۱.۰

۰.۶

۰.۹۵

۰.۱۹

۲۸۴

ولپارس

۳.۵

۲.۲

۰.۹۵

۰.۹۵

۲۸۵

دزهراوی

۰.۵

۰.۳

۰.۹۵

۰.۱۹

۲۸۶

ثالوند

۱.۱

۱.۳

۰.۹۵

۰.۶

۲۸۷

فجر

۴.۰

۲.۱

۰.۹۵

۰.۵۷

۲۸۸

وتوس

۰.۸

۱.۲

۰.۹۴

۰.۴۷

۲۸۹

اخابر

۲۶.۷

۲۵.۸

۰.۹۴

۰.۶۲

۲۹۰

سمتاز

۰.۰

۰.۲

۰.۹۴

۰.۱۲

۲۹۱

دکوثر

۳.۲

۳.۵

۰.۹۴

۰.۹۴

۲۹۲

وبانک

۱۰.۶

۱۳.۶

۰.۹۴

۰.۷۱

۲۹۳

فنر

۶.۷

۶.۴

۰.۹۴

۰.۱

۲۹۴

نبروج

۰.۰

۰.۰

۰.۹۴

۰.۹۴

۲۹۵

فسپا

۱.۸

۱.۵

۰.۹۴

۰

۲۹۶

شپارس

۱.۷

۰.۹

۰.۹۴

۰.۵۶

۲۹۷

تکنو

۲.۶

۱.۶

۰.۹۴

۰.۹۴

۲۹۸

شبندر

۱۱.۵

۱۲.۳

۰.۹۴

۰.۶۶

۲۹۹

غدیس

۴.۰

۶.۰

۰.۹۴

۰.۲۷

۳۰۰

غگیلا

۱.۳

۱.۵

۰.۹۴

۰.۵۱

۳۰۱

فمراد

۰.۳

۰.۳

۰.۹۴

۰.۲۶

۳۰۲

رمپنا

۶.۱

۷.۳

۰.۹۳

۰.۴۲

۳۰۳

شفارا

۸.۸

۵.۷

۰.۹۳

۰.۹۳

۳۰۴

وکغدیر

۱.۳

۱.۹

۰.۹۳

۰.۱۴

۳۰۵

تاصیکو

۹.۸

۸.۵

۰.۹۳

۰.۷

۳۰۶

وبیمه

۱۰.۰

۱.۲

۰.۹۳

۰.۷۶

۳۰۷

بپیوند

۰.۱

۰.۱

۰.۹۳

۰.۹۳

۳۰۸

ودی

۱.۱

۰.۶

۰.۹۳

۰.۷۴

۳۰۹

کماسه

۱۷.۱

۱۱.۱

۰.۹۳

۰.۹۳

۳۱۰

ولساپا

۱۶.۰

۱.۷

۰.۹۳

۰.۹۳

۳۱۱

کرومیت

۲.۵

۵.۳

۰.۹۳

۰.۹۳

۳۱۲

ونیکی

۶.۸

۵.۲

۰.۹۳

۰.۴

۳۱۳

مداران

۱.۶

۰.۹

۰.۹۳

-۰.۱۹

۳۱۴

غصینو

۰.۸

۰.۷

۰.۹۳

۰.۷۳

۳۱۵

زماهان

۸.۶

۲۳.۴

۰.۹۲

۰.۹۲

۳۱۶

سپرمی

۰.۳

۱.۸

۰.۹۲

۰.۸۳

۳۱۷

زگلدشت

۰.۲

۰.۵

۰.۹۲

۰.۹۲

۳۱۸

غدشت

۱.۲

۲.۲

۰.۹۲

۰.۷۴

۳۱۹

وفردا

۹.۷

۱.۰

۰.۹۲

۰.۷۱

۳۲۰

ختوقا

۸.۱

۴.۵

۰.۹۲

۰.۷۳

۳۲۱

شاروم

۱.۱

۱.۴

۰.۹۲

۰.۲۵

۳۲۲

بالاس

۰.۱

۰.۲

۰.۹۲

۰.۹۲

۳۲۳

حآسا

۱.۳

۱.۰

۰.۹۲

۰.۶۶

۳۲۴

فتوسا

۰.۹

۰.۶

۰.۹۲

۰.۹۲

۳۲۵

دبالک

۰.۴

۰.۴

۰.۹۲

۰.۹۲

۳۲۶

قیستو

۱.۹

۲.۳

۰.۹۲

۰.۹۲

۳۲۷

وآفر

۱.۰

۲.۸

۰.۹۲

۰.۹۲

۳۲۸

افرا

۰.۹

۰.۹

۰.۹۱

۰.۴

۳۲۹

کرمان

۲۶.۴

۲.۹

۰.۹۱

۰.۹۱

۳۳۰

ریشمک

۱.۱

۱.۱

۰.۹۱

۰.۹۱

۳۳۱

فغدیر

۱.۳

۱.۱

۰.۹۱

۰.۱۱

۳۳۲

تپمپی

۳.۲

۳.۵

۰.۹۱

۰.۹۱

۳۳۳

کالا

۵.۴

۴.۳

۰.۹

۰.۹

۳۳۴

دیران

۰.۵

۰.۴

۰.۹

۰.۲۶

۳۳۵

کپشیر

۱.۴

۱.۴

۰.۹

۰.۹

۳۳۶

فارس

۸.۳

۶.۵

۰.۹

۰.۵۱

۳۳۷

کمرجان

۷.۳

۴.۱

۰.۹

۰.۹

۳۳۸

کزغال

۰.۲

۰.۵

۰.۹

۰.۹

۳۳۹

سکرد

۰.۳

۰.۳

۰.۸۹

۰.۲۲

۳۴۰

زشریف

۰.۵

۰.۳

۰.۸۹

۰.۸۹

۳۴۱

اسیاتک

۱.۳

۰.۹

۰.۸۹

۰.۵۹

۳۴۲

ثمسکن

۳.۰

۲.۰

۰.۸۹

۰.۴۴

۳۴۳

وآذر

۲.۹

۲.۷

۰.۸۹

۰.۶۷

۳۴۴

فایرا

۱.۱

۰.۶

۰.۸۹

۰

۳۴۵

شکف

۰.۰

۰.۱

۰.۸۹

۰

۳۴۶

آ س پ

۳.۲

۸.۹

۰.۸۹

۰.۷۱

۳۴۷

شپنا

۴۱.۲

۲۳.۴

۰.۸۸

۰.۵۳

۳۴۸

بیوتیک

۰.۷

۱.۶

۰.۸۸

۰.۸۸

۳۴۹

شجم

۰.۲

۰.۱

۰.۸۸

۰.۸۸

۳۵۰

شپاس

۰.۰

۰.۱

۰.۸۸

۰.۸۸

۳۵۱

انتخاب

۲.۹

۶.۶

۰.۸۸

۰.۸۸

۳۵۲

شکربن

۴.۶

۳.۲

۰.۸۸

۰.۸۸

۳۵۳

غچین

۴.۱

۲.۳

۰.۸۸

۰.۱۸

۳۵۴

پخش

۲.۸

۱.۹

۰.۸۸

۰.۷۴

۳۵۵

کاذر

۲.۸

۱.۶

۰.۸۷

۰.۸۷

۳۵۶

ورنا

۱۶.۷

۱۱.۵

۰.۸۷

۰.۱۵

۳۵۷

شگل

۱.۲

۰.۷

۰.۸۶

۰.۳۴

۳۵۸

قمرو

۰.۷

۰.۴

۰.۸۶

۰.۱۷

۳۵۹

حفاری

۱۱.۷

۸.۱

۰.۸۶

۰

۳۶۰

فملی

۶۴.۰

۴۵.۰

۰.۸۶

۰.۸۶

۳۶۱

وساپا

۴۷.۶

۲۲.۳

۰.۸۶

۰.۸۶

۳۶۲

کترام

۹.۹

۵.۹

۰.۸۵

۰.۸۵

۳۶۳

مادیرا

۱۵.۴

۹.۳

۰.۸۴

۰.۶۷

۳۶۴

چنوپا

۰.۱

۰.۳

۰.۸۴

۰.۱۷

۳۶۵

غمینو

۰.۷

۰.۴

۰.۸۳

۰.۲۱

۳۶۶

ومدیر

۱۰.۵

۵.۱

۰.۸۳

۰.۶۲

۳۶۷

فباهنر

۱۵.۲

۷.۵

۰.۸۲

۰.۶۱

۳۶۸

رانفور

۳.۱

۱.۵

۰.۸۱

۰.۲

۳۶۹

دسانکو

۰.۲

۰.۱

۰.۸۱

۰.۸۱

۳۷۰

ذوب

۱,۲۲۳.۲

۶۰.۵

۰.۸۱

۰.۸۱

۳۷۱

غپآذر

۰.۷

۱.۴

۰.۸

۰.۸

۳۷۲

فولاد

۸۸.۱

۴۴.۰

۰.۸

۰.۴

۳۷۳

فسوژ

۰.۵

۰.۹

۰.۷۸

۰.۷۸

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

بهیر

۰.۳

۰.۲

-۰.۱۵

۲

لسرما

۱.۳

۴.۶

-۰.۹۱

۳

فسدید

۰.۰

۰.۰

-۰.۰۴

۴

قتربت

۰.۰

۰.۰

۰

۵

وحکمت

۱.۷

۰.۷

-۰.۳۳

۶

آریان

۷.۰

۲.۷

-۰.۴۹

۷

وثوق

۲.۵

۴.۸

-۰.۱

۸

غالبر

۱.۷

۱۲.۶

۹

شلعاب

۷۶.۵

۱۱.۵

-۰.۴۷

۱۰

غشوکو

۰.۰

۰.۰

۰

۱۱

خلیبل

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۹

۰

۱۲

سنوین

۱.۳

۰.۸

-۰.۹۹

-۰.۳۳

۱۳

زنجان

۱۴.۹

۳.۶

-۰.۹۹

-۰.۷۸

۱۴

وآفری

۲.۳

۰.۷

-۰.۹۹

-۰.۳۹

۱۵

وسالت

۴.۰

۲.۴

-۰.۹۹

-۰.۳۳

۱۶

کصدف

۰.۶

۱.۲

-۰.۹۹

-۰.۵۷

۱۷

سخواف

۴.۴

۱.۰

-۰.۹۹

-۰.۳

۱۸

شتولی

۰.۱

۰.۲

-۰.۹۹

-۰.۱۷

۱۹

غمارگ

۸.۴

۱.۲

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۲۰

حرهشا

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۹

۰

۲۱

سکرما

۰.۶

۱.۹

-۰.۹۹

-۰.۳۵

۲۲

قپیرا

۱.۳

۱.۴

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۲۳

کمینا

۲.۴

۳.۰

-۰.۹۹

-۰.۳۳

۲۴

حپترو

۰.۶

۱.۹

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۲۵

شستان

۱.۰

۰.۴

-۰.۹۹

-۰.۲۱

۲۶

وشمال

۰.۰

۰.۱

-۰.۹۹

۰

۲۷

فبیرا

۱۲.۲

۳.۰

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۲۸

ثقزوی

۰.۲

۰.۴

-۰.۹۸

-۰.۰۶

۲۹

تمحرکه

۱.۴

۲.۳

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۳۰

لخانه

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۸

۰

۳۱

وآتوس

۲.۸

۰.۶

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۳۲

سفارود

۱.۱

۱.۳

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۳۳

بتهران

۳۷.۷

۸.۸

-۰.۹۸

-۰.۶

۳۴

فبستم

۰.۳

۰.۴

-۰.۹۸

-۰.۱۶

۳۵

آبین

۱۸.۸

۷.۵

-۰.۹۸

-۰.۴۵

۳۶

کیسون

۴۷.۰

۸.۱

-۰.۹۸

-۰.۵۸

۳۷

ولیز

۹.۴

۱.۶

-۰.۹۸

-۰.۷۵

۳۸

تفارس

۱۴.۴

۴.۰

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۳۹

وتوسکا

۰.۴

۰.۲

-۰.۹۸

-۰.۰۹

۴۰

کسرام

۱۰.۱

۱۵.۵

-۰.۹۷

۰

۴۱

حشکوه

۵۲.۲

۱۲.۸

-۰.۹۷

-۰.۸۱

۴۲

فجوش

۱.۷

۰.۳

-۰.۹۷

۰

۴۳

وهنر

۰.۲

۰.۱

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۴۴

جوین

۲.۵

۰.۷

-۰.۹۷

-۰.۳۷

۴۵

ثامان

۵.۳

۱۰.۴

-۰.۹۷

-۰.۶۱

۴۶

وشهر

۶.۸

۹.۰

-۰.۹۷

۰

۴۷

فلامی

۰.۹

۰.۶

-۰.۹۷

-۰.۴۲

۴۸

لازما

۰.۲

۱.۵

-۰.۹۷

-۰.۷۶

۴۹

حفارس

۶۴.۳

۱۴.۵

-۰.۹۷

-۰.۸۳

۵۰

فزر

۱.۰

۶.۱

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۵۱

فلات

۰.۸

۱.۴

-۰.۹۶

-۰.۶

۵۲

قهکمت

۰.۲

۰.۲

-۰.۹۶

۰

۵۳

رتکو

۰.۲

۰.۳

-۰.۹۶

-۰.۱۲

۵۴

ولراز

۰.۱

۰.۱

-۰.۹۶

۰

۵۵

شساخت

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۶

۰

۵۶

وفتخار

۴.۱

۰.۸

-۰.۹۶

-۰.۳۷

۵۷

کباده

۰.۱

۰.۲

-۰.۹۶

-۰.۰۷

۵۸

فسا

۰.۶

۰.۱

-۰.۹۶

۰

۵۹

دامین

۳۴.۱

۲۴.۹

-۰.۹۵

-۰.۹۵

۶۰

غناب

۴.۷

۰.۵

-۰.۹۵

-۰.۲۶

۶۱

وآیند

۴.۲

۳.۵

-۰.۹۵

-۰.۹۵

۶۲

فکمند

۰.۲

۰.۷

-۰.۹۵

-۰.۱۴

۶۳

ولتجار

۲.۳

۱.۴

-۰.۹۵

-۰.۹۵

۶۴

گکیش

۰.۲

۰.۲

-۰.۹۵

-۰.۱۲

۶۵

حاریا

۰.۱

۰.۱

-۰.۹۴

-۰.۱۳

۶۶

استقلال

۰.۴

۰.۱

-۰.۹۴

-۰.۰۷

۶۷

ناما

۲.۲

۳.۳

-۰.۹۴

-۰.۴۷

۶۸

ثاژن

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۳

-۰.۹۳

۶۹

وبرق

۲.۰

۱۰.۵

-۰.۹۳

-۰.۹۳

۷۰

فماک

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۳

-۰.۹۳

۷۱

توسن

۴.۲

۵.۴

-۰.۹۳

-۰.۲۳

۷۲

بکهنوج

۱۵.۵

۲.۰

-۰.۹۳

-۰.۵۴

۷۳

نتوس

۰.۴

۰.۴

-۰.۹۲

-۰.۱۸

۷۴

وثنو

۰.۲

۰.۱

-۰.۹۱

۰

۷۵

وحافظ

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۱

-۰.۹۱

۷۶

سمایه

۳.۳

۱.۸

-۰.۹

-۰.۷۲

۷۷

گشان

۶.۸

۱۵.۱

-۰.۹

-۰.۹

۷۸

ولانا

۰.۵

۱.۳

-۰.۸۸

-۰.۵۳

۷۹

خکاوه

۴.۷

۱۰.۹

-۰.۸۶

-۰.۴۳

۸۰

خفناور

۰.۰

۰.۱

-۰.۸۵

۰

۸۱

فن افزار

۱۶.۰

۳۱.۴

-۰.۷۶

-۰.۵۱

۸۲

واتی

۴.۷

۳.۸

-۰.۱۲

۰

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

وبملت۲

۴

۵۰.۰

۱۲.۰

۰.۹۷

۰.۷۶

۲

خودرو۲

۳

۴۹.۴

۱۴.۷

۰.۹۸

۰.۹۸

۳

تاصیکو۲

۳

۳۵.۵

۳۰.۸

۰.۹۳

۰.۹۳

۴

شپنا۲

۵

۳۵.۴

۲۰.۲

۰

۰.۶۴

۵

پارس۲

۱

۳۰.۰

۷.۸

۰.۰۴

۰.۰۴

۶

فولاد۲

۲

۲۴.۳

۱۲.۱

۰.۸

۰.۳

۷

فخوز۲

۱

۲۰.۰

۷.۹

۰.۹۷

۰.۹۷

۸

خمهر۲

۱

۲۰.۰

۵.۹

۰.۹۹

۰.۹۹

۹

خساپا۲

۱

۱۵.۰

۴.۰

۰.۹۸

۰.۹۸

۱۰

وتجارت۲

۱

۱۴.۵

۲.۰

۰

۰

۱۱

ومعادن۲

۱

۱۰.۰

۳.۳

۰

۰

۱۲

کایزد۲

۱

۸.۰

۹.۵

۰.۴۲

۰.۴۲

۱۳

کگل۲

۱

۷.۰

۳.۱

۰

۰

۱۴

شبندر۲

۱

۵.۶

۶.۰

۰.۸۴

۰.۸۴

۱۵

شیراز۲

۱

۵.۰

۱۳.۲

۰.۵۴

۰.۵۴

۱۶

بمپنا۲

۱

۳.۶

۲.۵

۰

۰

۱۷

تیپیکو۲

۱

۳.۰

۸.۵

۰

۰

۱۸

کاوه۲

۱

۲.۵

۲.۹

۰

۰

۱۹

حکشتی۲

۱

۲.۵

۲.۸

۰

۰

۲۰

پارسان۲

۱

۲.۲

۷.۸

۰.۱۱

۰.۱۱

۲۱

تاپیکو۲

۱

۲.۱

۳.۴

۰

۰

۲۲

شبهرن۲

۱

۱.۸

۲.۸

۰

۰

۲۳

کرماشا۲

۱

۱.۳

۲.۶

۰

۰

۲۴

جم۲

۱

۱.۰

۵.۲

۰.۰۲

۰.۰۲

۲۵

وثخوز۲

۱

۰.۷

۴.۸

-۰.۲۹

-۰.۲۹

۲۶

نوری۲

۱

۰.۲

۳.۴

۰

۰

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اعتماد

۵اردیبهشت ۱۳۹۴

۰.۱۰٪

۰.۳۵٪

۱.۸۹٪

۶.۱۴٪

۱۳.۰۵٪

۲۶.۰۱٪

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

کارا

۱۶آبان ۱۴۰۰

۰.۰۸٪

۰.۴۹٪

۲.۱۰٪

۶.۳۸٪

۱۲.۹۸٪

۲۷.۷۵٪

سبدگردان کاریزما

افران

۲۱اسفند ۱۳۹۸

۰.۱۰٪

۰.۵۲٪

۲.۰۵٪

۶.۵۷٪

۱۳.۲۳٪

۲۷.۸۶٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

یاقوت

۲۰فروردین ۱۳۹۹

۰.۰۷٪

۰.۵۰٪

۲.۱۴٪

۶.۴۰٪

۱۲.۹۸٪

۲۷.۰۱٪

سبدگردان آگاه

لبخند

۲۰شهریور ۱۴۰۱

۰.۰۸٪

۰.۴۱٪

۲.۳۱٪

۶.۴۵٪

۱۳.۲۲٪

۲۸.۱۷٪

سبدگردان فارابی

همای

۳۱مرداد ۱۴۰۰

۰.۰۷٪

۰.۴۸٪

۲.۱۱٪

۶.۱۰٪

۱۲.۰۴٪

۲۳.۵۳٪

سبدگردان آگاه

سپر

۲۷شهریور ۱۳۹۹

۰.۰۷٪

۰.۰۵٪

۲.۴۷٪

۵.۷۵٪

۱۲.۳۷٪

۲۶.۷۵٪

سبدگردان اقتصاد بیدار

فیروزا

۹دی ۱۳۹۶

۰.۱۲٪

۰.۴۱٪

۲.۳۰٪

۶.۷۲٪

۱۳.۳۱٪

۲۷.۹۶٪

سبدگردان توسعه فیروزه

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اهرم

۳۰آذر ۱۴۰۰

۱.۹۹٪

-۴.۳۰٪

۳.۲۳٪

-۲.۶۱٪

۱۳.۴۳٪

-۱۶.۶۳٪

سبدگردان کاریزما

شتاب

۱۷خرداد ۱۴۰۲

۱.۹۹٪

-۵.۰۱٪

۳.۷۷٪

-۲.۲۱٪

۷.۳۲٪

سبدگردان آگاه

توان

۱۶آبان ۱۴۰۱

۲.۰۰٪

-۳.۵۲٪

۵.۶۲٪

-۱.۵۱٪

۱۰.۹۷٪

-۸.۷۳٪

سبدگردان مفید

دارا یکم

۴تیر ۱۳۹۹

۲.۰۰٪

-۳.۶۶٪

۲.۴۷٪

-۴.۲۳٪

۶.۱۰٪

۱۴.۴۸٪

تامین سرمایه بانک مسکن

جهش

۷تیر ۱۴۰۲

۱.۹۳٪

-۵.۳۵٪

۳.۱۶٪

-۵.۷۸٪

۹.۳۱٪

سبدگردان فارابی

موج

۲۲آبان ۱۴۰۲

۲.۰۰٪

-۵.۸۹٪

۰.۸۲٪

-۰.۷۰٪

سبدگردان توسعه فیروزه

پالایش

۹آذر ۱۳۹۹

۱.۹۹٪

-۳.۸۴٪

-۰.۴۱٪

۱.۶۱٪

۵.۸۹٪

-۲.۰۶٪

تامین سرمایه نوین

دریا

۲۱آذر ۱۴۰۱

۱.۹۷٪

-۳.۷۸٪

-۰.۹۷٪

-۴.۹۳٪

۵.۱۱٪

-۰.۱۸٪

سبدگردان توسعه فیروزه

کاریس

۱۵مهر ۱۳۹۲

۱.۹۵٪

-۲.۴۰٪

۲.۲۰٪

-۰.۵۷٪

۹.۴۷٪

-۰.۵۲٪

سبدگردان کاریزما

سرو

۲تیر ۱۳۹۸

۱.۴۳٪

-۳.۱۴٪

۳.۲۵٪

۱.۹۳٪

۱۲.۹۹٪

۶.۹۶٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

1
2
3
4
5
6
7
انتهای خبر
شپدیس
وسپهر
حآسا
قصفها
لبخند
وفردا
بمپنا
آ س پ
زبینا
وبملت
وخارزم
شاروم
ودی
چکارن
خبهمن
وصنعت
ثقزوی
وتعاون
شصدف
وفتخار
وهنر
توان
وآوا
خساپا
تفارس
کصدف
سمازن
شغدیر
بپیوند
بالاس
سلار
سکارون
کتوکا
بهپاک
شتهران
جم پیلن
وگردش
فاذر
ساذری
شراز
نطرین
غکورش
دتماد
شتوکا
کزغال
لکما
غشاذر
بترانس
سپرمی
وشمال
کاذر
وسین
سکرما
اتکای
غمارگ
فماک
چافست
ثامان
چکاوه
وحکمت
خکرمان
مداران
گکوثر
غناب
کلوند
سخوز
فروی
ثتوسا
ونفت
قهکمت
شکربن
زمگسا
شپلی
گوهران
شاوان
تماوند
غگل
زماهان
بکام
تلیسه
خکاوه
فخوز
دتولید
بجهرم
وبرق
فاما
کگل
تاصیکو
کهمدا
دتوزیع
مادیرا
گشان
فبستم
کساپا
سیتا
سشرق
زفکا
غزر
شبریز
قمرو
وتوس
فلامی
وآتوس
ودانا
اخابر
فگستر
فغدیر
ریشمک
سپیدار
پکرمان
ولپارس
سباقر
نبروج
دبالک
غشهداب
شرنگی
خزامیا
رافزا
ولصنم
کیسون
قتربت
شپترو
بنو
ولیز
سکرد
کپارس
شستان
غمینو
غیوان
فروس
دجابر
کاما
ولانا
بایکا
دزهراوی
ولراز
سهرمز
بسویچ
گکیش
گدنا
رمپنا
حرهشا
وساپا
ثالوند
غگرجی
کاریس
چنوپا
آبین
کترام
بهیر
دلقما
وشهر
سخاش
فنورد
تمحرکه
کمنگنز
رنیک
کسعدی
حفارس
وامید
وسنا
سمگا
خبنیان
وپارس
ونوین
وثنو
شجم
حریل
نتوس
کماسه
وبانک
لوتوس
اسیاتک
سخواف
وآیند
وصنا
وسپه
ولساپا
دارا یکم
غالبر
پتایر
ونیکی
کپرور
تایرا
فیروزا
ثپردیس
ختوقا
وکبهمن
وتوشه
فسبزوار
کحافظ
شسینا
وهامون
حسینا
فایرا
حخزر
سفارس
شساخت
توسن
شتولی
زشریف
سمتاز
شبندر
حکشتی
لپارس
وساخت
دریا
تپمپی
وبهمن
چکاپا
وآفری
فلات
حتوکا
زدشت
وگستر
کسرا
خریخت
تکنو
وثوق
آبادا
پترول
خمحرکه
ثعمرا
حشکوه
قچار
افران
غدانه
خلنت
خموتور
سدشت
ثباغ
فزرین
ومعادن
سفاسی
وتجارت
کروی
شلیا
ساروم
قثابت
ومدیر
شلعاب
سغرب
سپاها
دفارا
فلوله
وتوسم
ثبهساز
های وب
ورنا
ثاژن
فمراد
وپترو
بکاب
وپسا
زشگزا
زنگان
ثاخت
غچین
فباهنر
سنوین
شفارا
فاسمین
کدما
خلیبل
عالیس
خوساز
غبهار
وحافظ
تنوین
غدام
شپارس
فتوسا
شپنا
فملی
خگستر
حاریا
شصفها
خدیزل
زگلدشت
ثشاهد
غدشت
واتی
وپویا
شفارس
ومعلم
کازرو
غصینو
کسرام
ولتجار
سصفها
شکف
فپنتا
سمایه
خمحور
لازما
غپونه
فسازان
رانفور
دکوثر
ثنور
وبوعلی
آپ
وزمین
وکار
غسالم
وآرین
قپیرا
غپینو
ختور
خاذین
کابگن
غشوکو
صنم
وجامی
دهدشت
غپآذر
وسالت
وآذر
دسانکو
زرین
شبصیر
داوه
اپرداز
خاهن
وکغدیر
شتران
اعتبار
فسرب
وبصادر
فزر
رتکو
استقلال
زقیام
زفجر
کبافق
کی بی سی
نمرینو
کساوه
خبازرس
شخارک
وبیمه
وارس
شگویا
شستا
خفناور
فجوش
سیلام
ختراک
وملی
وایرا
فسوژ
بنیرو
وسکاب
حپترو
لسرما
سفارود
کرازی
وصندوق
غبشهر
حآفرین
ونیرو
ولغدر
غگیلا
کپشیر
سآبیک
غاذر
وتوسکا
تپسی
سصوفی
خپارس
ساربیل
لخانه
بگیلان
کمرجان
ثزاگرس
شپاکسا
فسپا
دسبحان
خمهر
بکهنوج
کیمیاتک
واعتبار
خکمک
یاقوت
وتوصا
وآفر
فسدید
ثجنوب
قیستو
دشیری
سنیر
فاراک
کمینا
ثمسکن
شگل
غدیس
غویتا
فبیرا
سدبیر
شپاس
شاخص کل
چخزر
حسیر
فکمند
دیران

0
0