عاليس

بهار رز عاليس چناران

1402/12/11 03:42:11
پایانی:6,060
(1.84%)
آخرین:6,010
(1%)

تعداد معاملات:986
حجم:1.57M
ارزش معاملات:9.56B
حجم مبنا:1
5,6606,240
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
112,562
6,000
6,000
2,1555
66,329
5,980
6,030
4,0702
386,326
5,970
6,040
4311
702,920(45%)
117(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,359,364(86%)
690(100%)
874,468(55%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
218,024(14%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 36,407,651 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.05سرانه فروش حقیقی: 11,938,762 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.33


آخرین اخبار عالیس

نمایش اخبار قدیمی‌تر