دریا

صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام

1402/09/06 09:10:51
پایانی:15,100
(-0.19%)
آخرین:15,300
(1.12%)

تعداد معاملات:4
حجم:40
ارزش معاملات:603,900
حجم مبنا:1
13,62016,640
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
175,010
15,030
15,300
60,5247
110
15,010
15,320
9,6151
188,281
15,000
15,330
3,2152
30(75%)
3(75%)
حجمحقیقیتعداد
40(100%)
4(100%)
10(25%)
1(25%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 151,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 151,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00


آخرین اخبار دریا

نمایش اخبار قدیمی‌تر