وتعاون

بيمه تعاون

1401/04/09 15:54:49
پایانی:1,284
(-0.38%)
آخرین:1,274
(-1.16%)

تعداد معاملات:128
حجم:1.99M
ارزش معاملات:2.51B
حجم مبنا:11.68M
1,2251,353
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
279,761
1,257
1,274
99,5451
25,500
1,255
1,277
4,0301
150,000
1,254
1,279
106,6131
1,994,324(100%)
65(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,994,324(100%)
37(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 39,395,569 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 69,208,432 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.76


آخرین اخبار وتعاون

نمایش اخبار قدیمی‌تر