وتعاون

بیمه تعاون

1403/01/06 12:29:53
پایانی:1,089
(0%)
آخرین:1,072
(-1.56%)

تعداد معاملات:0
حجم:73.9M
ارزش معاملات:80.51B
حجم مبنا:1
1,0351,143
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,219
1,050
1,111
24,5001
150,000
960
1,138
39,6302
000
1,140
84,0021
59,640,056(81%)
417(100%)
حجمحقیقیتعداد
73,903,056(100%)
284(100%)
14,263,000(19%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 155,750,649 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.55سرانه فروش حقیقی: 283,381,788 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.82


آخرین اخبار وتعاون

نمایش اخبار قدیمی‌تر