وتعاون

بیمه تعاون

1401/05/29 10:41:00
پایانی:1,146
(0.35%)
آخرین:1,199
(4.99%)

تعداد معاملات:18
حجم:1M
ارزش معاملات:1.19B
حجم مبنا:13.13M
1,0851,199
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
10712,105,661
1,199
000
150,000
1,111
000
14,577
1,110
000
1,000,339(100%)
7(100%)
حجمحقیقیتعداد
800,339(80%)
11(92%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
200,000(20%)
1(8%)
سرانه خرید حقیقی: 163,769,784 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.96سرانه فروش حقیقی: 83,380,772 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.51


آخرین اخبار وتعاون

نمایش اخبار قدیمی‌تر