زفجر

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

1402/07/03 20:25:31
پایانی:16,820
(0.65%)
آخرین:16,850
(0.83%)

تعداد معاملات:1,479
حجم:909,874
ارزش معاملات:15.3B
حجم مبنا:1
15,88017,540
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1190
16,850
16,860
2,3556
24,453
16,780
16,870
2133
212,308
16,770
16,880
2153
846,164(93%)
133(99%)
حجمحقیقیتعداد
909,803(100%)
1,192(100%)
63,710(7%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
71(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 107,011,116 تومانقدرت خرید حقیقی: 8.34سرانه فروش حقیقی: 12,837,991 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.12


آخرین اخبار زفجر

نمایش اخبار قدیمی‌تر