زفجر

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

1402/09/06 09:14:40
پایانی:20,230
(1.65%)
آخرین:20,360
(2.31%)

تعداد معاملات:129
حجم:263,394
ارزش معاملات:5.32B
حجم مبنا:1
18,91020,890
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22,284
20,360
20,400
2133
28,000
20,330
20,410
1,3213
413,304
20,320
20,450
2,1002
296,837(100%)
18(95%)
حجمحقیقیتعداد
211,630(71%)
85(98%)
21(0%)
1(5%)
حجمحقوقیتعداد
85,228(29%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 333,611,806 تومانقدرت خرید حقیقی: 6.62سرانه فروش حقیقی: 50,367,940 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.15


آخرین اخبار زفجر

نمایش اخبار قدیمی‌تر