نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

1402/09/06 09:14:47
پایانی:41,760
(0.14%)
آخرین:42,890
(2.85%)

تعداد معاملات:22
حجم:18,725
ارزش معاملات:796M
حجم مبنا:360,058
39,62043,780
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2670
42,550
42,890
4501
21,725
42,200
42,990
6222
2723
42,180
43,000
2,8564
22,386(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
21,596(96%)
10(91%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
790(4%)
1(9%)
سرانه خرید حقیقی: 311,613,120 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.46سرانه فروش حقیقی: 90,184,896 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.29

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار نمرینو

نمایش اخبار قدیمی‌تر