غدانه

پنبه و دانه های روغنی خراسان

1402/09/15 11:01:25
پایانی:6,310
(-0.47%)
آخرین:6,280
(-0.94%)

تعداد معاملات:706
حجم:5.3M
ارزش معاملات:33.45B
حجم مبنا:1
6,0306,650
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
221,232
6,280
6,310
13,1502
933,569
6,270
6,320
43,8464
15129,509
6,260
6,330
455,5004
5,589,916(100%)
256(100%)
حجمحقیقیتعداد
5,539,915(99%)
162(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
50,001(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 137,782,695 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 215,783,108 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.57


آخرین اخبار غدانه

به پایان اخبار رسیدید

نمایش اخبار قدیمی‌تر