غدانه

پنبه و دانه های روغنی خراسان

1403/01/06 12:29:55
پایانی:5,730
(0%)
آخرین:5,730
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:9.27M
ارزش معاملات:53.18B
حجم مبنا:1
5,4506,010
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
311,800
5,610
5,840
47,6812
13,597
5,540
5,850
4,5142
1950
5,470
5,860
1,0001
9,277,005(100%)
415(100%)
حجمحقیقیتعداد
9,277,005(100%)
333(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 128,089,731 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 159,631,347 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.25


آخرین اخبار غدانه

نمایش اخبار قدیمی‌تر