توان

صندوق س. اهرمی توان مفید-س

1402/09/06 09:14:35
پایانی:16,464
(0.15%)
آخرین:16,462
(0.14%)

تعداد معاملات:74
حجم:329,715
ارزش معاملات:5.42B
حجم مبنا:1
14,79518,081
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,569
16,461
16,462
2,1781
21,535
16,460
16,480
147,9494
24,281
16,454
16,490
15,1103
262,834(72%)
38(97%)
حجمحقیقیتعداد
362,834(78%)
36(97%)
100,000(28%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
100,000(22%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 113,876,288 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.69سرانه فروش حقیقی: 165,936,082 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.46


آخرین اخبار توان

نمایش اخبار قدیمی‌تر