دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

1402/09/15 10:44:43
پایانی:34,230
(0.38%)
آخرین:34,330
(0.67%)

تعداد معاملات:132
حجم:316,274
ارزش معاملات:10.85B
حجم مبنا:640,000
31,72036,480
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
319,180
34,270
34,490
15,0001
420,690
34,240
34,500
23,3021
420,502
34,210
34,610
5,0001
239,692(67%)
43(93%)
حجمحقیقیتعداد
167,076(47%)
53(95%)
118,436(33%)
3(7%)
حجمحقوقیتعداد
191,052(53%)
3(5%)
سرانه خرید حقیقی: 190,805,980 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.77سرانه فروش حقیقی: 107,905,876 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.57

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار دفارا

نمایش اخبار قدیمی‌تر