حشکوه

دلیجان طلایی شکوه پارس

1402/09/06 09:13:25
پایانی:4,154
(-2.98%)
آخرین:4,154
(-2.98%)

تعداد معاملات:26
حجم:824,196
ارزش معاملات:3.42B
حجم مبنا:1
4,1544,410
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1200,000
4,200
4,240
50,0001
000
4,250
50,0001
000
4,260
50,0001
781,282(89%)
10(91%)
حجمحقیقیتعداد
873,832(100%)
10(100%)
92,550(11%)
1(9%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 324,544,542 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.89سرانه فروش حقیقی: 362,989,812 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.12


آخرین اخبار حشکوه

نمایش اخبار قدیمی‌تر