استقلال

استقلال

1402/09/15 10:57:28
پایانی:1,587
(-0.31%)
آخرین:1,566
(-1.63%)

تعداد معاملات:144
حجم:1.1M
ارزش معاملات:1.73B
حجم مبنا:5.88M
1,5611,623
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
174,957
1,566
1,570
5,8406
131,270
1,563
1,571
1,4802
265,011
1,562
1,572
451
1,137,637(100%)
23(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,137,637(100%)
102(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 78,496,953 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.43سرانه فروش حقیقی: 17,700,293 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.23


آخرین اخبار استقلال

نمایش اخبار قدیمی‌تر