اعتبار

صندوق س. نوع دوم اعتبار-د

1402/09/15 09:38:53
پایانی:12,821
(0.06%)
آخرین:12,821
(0.06%)

تعداد معاملات:11
حجم:230,001
ارزش معاملات:2.94B
حجم مبنا:1
11,53214,094
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
136,159
12,822
12,837
328,0001
1966,015
12,821
12,838
1,049,9992
1200,000
12,820
12,839
200,0001
196,016(85%)
3(75%)
حجمحقیقیتعداد
230,000(100%)
2(67%)
33,985(15%)
1(25%)
حجمحقوقیتعداد
1(0%)
1(33%)
سرانه خرید حقیقی: 837,707,045 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 1,474,415,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.76


آخرین اخبار اعتبار

نمایش اخبار قدیمی‌تر