شاخص کل
0.67%
1,360,534
9,034
شاخص کل (هم وزن)
0.33%
402,223
1,303
شاخص کل فرابورس
0.86%
19,964
170
نمادهای داغ
نمادق پایانی٪آخرین ق٪حجمتعدادارزش
11,272
-1.77%
11,195
-2.44%
29.81M
6,228
336B
103,339
+4.33%
102,460
+3.45%
11.02M
14,795
1,139B
2,096
+4.95%
2,096
+4.95%
14.05M
10,375
29.45B
13,590
+0.36%
13,420
-0.88%
114M
23,694
1,563B
2,279
+3.26%
2,276
+3.12%
36.8M
2,059
83.87B
نمادتعداد صفارزش صف (تومان)ق پایانیآخرین ق
۶.۴۳ هزار۲۸۱.۰۶ میلیارد30,760
+4.98
30,760
+4.98
۱.۹۹ هزار۱۰۱.۰۸ میلیارد9,930
+4.52
9,680
+4.94
۱۰.۰ هزار۹۹.۲۷ میلیارد2,096
+4.95
2,096
+4.95
۳۷۱ ۶۹.۹۱ میلیارد14,304
+1.53
14,510
+2.99
۱.۲۱ هزار۴۹.۱۳ میلیارد17,465
+4.08
17,617
+4.99