شاخص کل
-2.56%
1,391,236
-36,536
شاخص کل (هم وزن)
-2.56%
421,518
-11,091
شاخص کل فرابورس
-2.1%
20,721
-444
نمادهای داغ
نمادق پایانی٪آخرین ق٪حجمتعدادارزش
7,313
+3.61%
7,151
+1.31%
1.19B
774,834
8,753B
20,300
+1930%
20,300
+1930%
0
0
0
12,440
-4.08%
12,460
-3.93%
115M
24,110
1,433B
12,010
-2.75%
12,060
-2.34%
59.3M
10,575
712B
5,850
-3.3%
5,890
-2.64%
140M
10,798
825B
نمادتعداد صفارزش صف (تومان)ق پایانیآخرین ق
۹.۳۵ هزار۲۸۹.۰۳ میلیارد37,000
+4.99
37,000
+4.99
۷۰۳ ۵۹.۱۲ میلیارد10,502
+4.99
10,502
+4.99
۸.۱۶ هزار۳۷.۳۴ میلیارد9,114
+5
9,114
+5
۳.۹۵ هزار۱۲.۹۷ میلیارد4,424
+4.09
4,462
+4.98
۳۸۱ ۱۱.۷۹ میلیارد124,523
+2.99
124,523
+2.99