شاخص کل
-1.03%
1,207,062
-12,527
شاخص کل (هم وزن)
-0.37%
430,071
-1,612
شاخص کل فرابورس
-0.31%
17,728
-55
نمادهای داغ
نمادق پایانی٪آخرین ق٪حجمتعدادارزش
2,160
-2.7%
2,160
-2.7%
214M
6,949
465B
4,190
+0.23%
4,190
+0.23%
300M
10,032
1,258B
4,9684,869
-1.99%
18,465
12
89.9M
142,210139,370
-1.99%
0
0
0
11,040
-2.12%
11,000
-2.48%
51.03M
8,561
563B
نمادتعداد صفارزش صف (تومان)ق پایانیآخرین ق
۲۰۲ ۳۷.۷۹ میلیارد12,873
+2.72
11,970
+4.99
۷۵۸ ۳۴.۵۹ میلیارد23,151
+0.12
24,508
+5.99
۲۰۳ ۱۸.۵۹ میلیارد55,885
+2.99
55,885
+2.99
۶۵۹ ۱۱.۹۷ میلیارد30,446
+0.26
32,186
+5.99
۱۱۱ ۱۱.۰۸ میلیارد17,065
+0.86
17,257
+1.99