شاخص کل
-0.94%
1,244,727
-11,784
شاخص کل (هم وزن)
-0.75%
325,769
-2,477
شاخص کل فرابورس
-0.38%
17,288
-66
نمادهای داغ
نمادق پایانی٪آخرین ق٪حجمتعدادارزش
9,570
-1.34%
9,710
+0.1%
22.82M
3,039
218B
1,074
+2.67%
1,051
+0.47%
962M
24,060
1,033B
8,280
-0.24%
8,3001.06M
628
8.73B
25,50025,5002.4M
1,324
61.43B
1,067
-1.83%
1,103
+1.47%
110M
2,269
117B
نمادتعداد صفارزش صف (تومان)ق پایانیآخرین ق
۸۳۲ ۲۷.۲۶ میلیارد1,8650
۱۰۶ ۷.۴۹ میلیارد13,560
+1.19
13,800
+2.98
۱۴۱ ۴.۰۷ میلیارد6,2406,420
+2.88
۱۳۸ ۳.۲۴ میلیارد3,374
+4.29
3,239
+4.97
۱۱۴ ۸۹۲.۶۱ میلیون157,900
+2.16
155,000
+2.97