شاخص کل
-1.19%
1,174,673
-14,138
شاخص کل (هم وزن)
-1.01%
406,575
-4,135
شاخص کل فرابورس
0.51%
17,757
89
نمادهای داغ
نمادق پایانی٪آخرین ق٪حجمتعدادارزش
7,151
+4.99%
7,151
+4.99%
2.47M
10,141
17.7B
22,300
-1.1%
21,980
-2.52%
6.29M
1,369
140B
18,000
+2.04%
18,290
+3.68%
11.37M
9,681
204B
21,590
-3.52%
21,270
-4.95%
22.1M
4,395
477B
2,010
-1.51%
1,939
-4.99%
709M
16,783
1,425B
نمادتعداد صفارزش صف (تومان)ق پایانیآخرین ق
۱۰.۰ هزار۱۳۱.۶۱ میلیارد7,151
+4.99
7,151
+4.99
۳۱۹ ۴۳.۶۳ میلیارد10,570
+2.66
10,810
+4.99
۲۲۲ ۲۳.۱۵ میلیارد44,383
+2.99
44,383
+2.99
۸۹۷ ۱۳.۴۴ میلیارد23,349
+3.99
23,349
+3.99
۳۲۵ ۷.۷۶ میلیارد1,1100
+4.95