شاخص کل
0.47%
1,334,448
6,262
شاخص کل (هم وزن)
0.39%
388,031
1,514
شاخص کل فرابورس
0.2%
18,183
37
نمادهای داغ
نمادق پایانی٪آخرین ق٪حجمتعدادارزش
1,9972,016
+0.95%
0
0
0
6,9406,9400
0
0
33,47033,720
+0.74%
0
0
0
11,20011,000
-1.78%
0
0
0
11,45011,390
-0.52%
0
0
0
نمادتعداد صفارزش صف (تومان)ق پایانیآخرین ق
۴۶۲ ۱۶.۴۱ میلیارد6,800
+1.34
6,910
+2.98
۶۱۷ ۱۳.۶ میلیارد4,208
+2.98
4,208
+2.98
۸۴۳ ۱۰.۵ میلیارد67,600
+1.42
68,600
+2.92
۲۲۶ ۶.۲۱ میلیارد7,790
+5.98
7,350
+6.93
۱۷۶ ۴.۳۲ میلیارد14,450
+6.01
13,310
+6.96