شاخص کل
0.5%
1,175,584
5,860
شاخص هم‌وزن
-0.02%
430,851
-92
شاخص فرابورس
0.24%
16,945
40
نمادهای داغ
نمادق پایانی٪آخرین ق٪حجمتعدادارزش
15,600
-1.7%
15,800
-0.44%
319M
305,344
4,990B
73,687
-0.01%
72,225
-1.99%
1,959
6
141M
11,970
-0.91%
12,080141M
22,299
1,695B
8,500
-1.27%
8,440
-1.97%
5.36M
540
45.57B
11,720
+0.25%
11,770
+0.68%
24.48M
1,722
287B
نمادتعداد صفارزش صف (تومان)ق پایانیآخرین ق
۱.۰۷ هزار۴۴.۵۸ میلیارد22,665
+0.12
23,994
+5.99
۱.۲۷ هزار۲۱.۰۸ میلیارد79,456
+5.94
76,500
+6
۱۹۵ ۱۷.۷۲ میلیارد36,810
+1.99
37,893
+4.99
۵۸۷ ۱۷.۵۹ میلیارد25,350
+4.57
24,320
+5.98
۸۸۵ ۱۴.۴۷ میلیارد29,018
+0.28
30,672
+5.99