شاخص کل
-0.5%
1,357,093
-6,845
شاخص کل (هم وزن)
-0.45%
372,495
-1,680
شاخص کل فرابورس
-0.22%
19,460
-43
نمادهای داغ
نمادق پایانی٪آخرین ق٪حجمتعدادارزش
7,790
-3.46%
7,670
-4.95%
29.98M
2,984
233B
6,160
+4.58%
6,070
+3.05%
18.12M
1,788
111B
29,450
-2.77%
29,810
-1.58%
790,174
565
23.26B
9,828
-0.65%
9,679
-2.16%
541,221
1,755
5.25B
14,460
+4.93%
14,460
+4.93%
1.22M
216
17.69B
نمادتعداد صفارزش صف (تومان)ق پایانیآخرین ق
۲۹۸ ۲۳.۳۸ میلیارد20,510
+3.95
18,750
+4.96
۶۸۳ ۲۱.۷۵ میلیارد1,857
+4.32
1,790
+5
۱۳۹ ۱۵.۵۲ میلیارد68,120
+4.91
67,700
+4.98
۱۴۸ ۱۳.۳۹ میلیارد16,187
+2
16,662
+4.99
۱۸۲ ۱۲.۶۶ میلیارد17,630
+9.91
16,800
+9.97