شاخص کل
-0.16%
2,097,727
-3,309
شاخص کل (هم وزن)
0.11%
717,386
792
شاخص کل فرابورس
0%
26,006
-0
نمادهای داغ
نمادق پایانی٪آخرین ق٪حجمتعدادارزش
نداردندارد-
-
-
7,230
-0.68%
7,190
-1.23%
78.58M
3,090
567B
6,780
+5.77%
6,850
+6.86%
168M
8,423
1,139B
11,380
+0.17%
11,180
-1.58%
2.42M
427
27.6B
4,152
-1.33%
4,180
-0.66%
3.17M
184
13.19B
نمادتعداد صفارزش صف (تومان)ق پایانیآخرین ق
۸۳۶ ۲۰.۲ میلیارد14,670
+6.61
14,370
+6.97
۳۰۸ ۱۰.۸۵ میلیارد4,897
+2.98
4,897
+2.98
۳۱۰ ۱۰.۴ میلیارد13,230
+1.3
13,710
+4.97
۲۱۰ ۹.۸۴ میلیارد4,353
+6.19
4,065
+6.97
۱۷۳ ۶.۱۴ میلیارد49,310
+6.63
47,500
+6.98