شاخص کل
0.93%
1,158,366
10,691
شاخص کل (هم وزن)
0.03%
370,709
120
شاخص کل فرابورس
0%
17,294
0
نمادهای داغ
نمادق پایانی٪آخرین ق٪حجمتعدادارزش
3,075
+2.84%
3,139
+4.98%
2.82M
5,297
8.87B
نداردندارد-
-
-
76,971
-4.99%
76,971
-4.99%
353,872
859
27.23B
15,190
+0.06%
15,200
+0.13%
8.24M
899
125B
نداردندارد-
-
-
نمادتعداد صفارزش صف (تومان)ق پایانیآخرین ق
۹.۷۳ هزار۱۶۸.۲۵ میلیارد2,999
+0.3
3,139
+4.98
۸۱۳ ۱۲۷.۰۱ میلیارد72,610
+2.75
74,190
+4.99
۳.۹۹ هزار۹۵.۹۵ میلیارد2,731
+0.14
2,863
+4.98
۱.۴۶ هزار۸۶.۷۳ میلیارد2,283
+4.48
2,294
+4.98
۸۸۴ ۴۹.۶۲ میلیارد2,049
+3.64
2,010
+4.95