شاخص کل
0.77%
2,253,602
17,253
شاخص کل (هم وزن)
1.18%
767,065
8,957
شاخص کل فرابورس
0.78%
26,031
200
نمادهای داغ
نمادق پایانی٪آخرین ق٪حجمتعدادارزش
نداردندارد-
-
-
1,4821,504
+1.48%
1.78M
0
2.67B
3,3413,278
-1.88%
447M
0
1,495B
1,5731,569
-0.25%
169M
0
266B
25,85026,200
+1.35%
871,520
0
22.96B
نمادتعداد صفارزش صف (تومان)ق پایانیآخرین ق
۱۷۰ ۱۸.۹۱ میلیارد5,8200
-2.92