شاخص کل
-0.69%
1,594,977
-11,046
شاخص کل (هم وزن)
-1.15%
442,623
-5,186
شاخص کل فرابورس
-0.21%
21,643
-45
نمادهای داغ
نمادق پایانی٪آخرین ق٪حجمتعدادارزش
12,25012,2500
0
0
73,56075,510
+2.65%
0
0
0
22,28022,270
-0.04%
0
0
0
51,62051,6200
0
0
1,2641,249
-1.18%
0
0
0
نمادتعداد صفارزش صف (تومان)ق پایانیآخرین ق
۱۰.۰ هزار۷۲.۴۱ میلیارد29,600
+4.04
30,150
+5.97
۱.۵۸ هزار۵۶.۸۷ میلیارد9,280
+5.93
9,280
+5.93
۴۱۳ ۴۱.۵۲ میلیارد5,199
+0.81
5,414
+4.98
۱.۲۵ هزار۱۷.۳ میلیارد11,870
+3.94
11,570
+4.99
۲۶۳ ۱۱.۲۷ میلیارد6,730
+4.17
6,400
+4.95