شاخص کل
-2.45%
1,229,879
-30,843
شاخص هم‌وزن
-1.81%
454,785
-8,406
شاخص فرابورس
-2.04%
18,320
-381
نمادهای داغ
نمادق پایانیآخرین قحجمتعدادارزش
نداردندارد-
-
-
42,437
+0.72%
44,239
+4.99%
181,211
28,259
8.01B
13,820
-4.88%
13,810
-4.95%
23.17M
3,508
320B
94,829
-3.29%
93,158
-4.99%
332,234
150
30.95B
52,090
-2.41%
50,711
-4.99%
11.97M
5,969
623B
نمادتعداد صفارزش صف (تومان)ق پایانیآخرین ق
۱۰.۰ هزار۲۲۵.۱۷ میلیارد42,437
+0.72
44,239
+4.99
۲.۸۹ هزار۹۶.۷۲ میلیارد47,741
+4.99
47,741
+4.99
۹۶۶ ۶۶.۲۶ میلیارد13,626
+4.67
12,500
+4.99
۱.۱۱ هزار۴۲.۰۵ میلیارد39,824
+0.22
41,721
+4.99
۳۹۲ ۳۷.۷۸ میلیارد14,866
-0.18
14,447
+2.99