شاخص کل
-0.91%
1,436,357
-13,139
شاخص کل (هم وزن)
-0.27%
397,262
-1,084
شاخص کل فرابورس
-0.65%
20,247
-131
نمادهای داغ
نمادق پایانی٪آخرین ق٪حجمتعدادارزش
4,720
-8.88%
4,820
-6.94%
210M
14,051
993B
18,780
-1%
18,600
-1.95%
14.07M
2,610
264B
1,467
-1.27%
1,454
-2.15%
10.57M
1,926
15.44B
217,580
+3.99%
213,200
+1.9%
1.33M
3,686
291B
12,920
-0.21%
12,799
-1.15%
1.98M
433
25.66B
نمادتعداد صفارزش صف (تومان)ق پایانیآخرین ق
۲.۷۳ هزار۱۵۹.۶۴ میلیارد79,720
+1.47
82,480
+4.98
۵۴۴ ۳۳.۹۷ میلیارد11,450
+4.94
11,450
+4.94
۳۷۲ ۲۵.۳۹ میلیارد8,150
+4.62
7,910
+4.87
۱۸۳ ۱۲.۰۲ میلیارد59,730
+4.99
59,730
+4.99
۲۸۰ ۶.۱۲ میلیارد31,150
+2.33
29,450
+4.99