نمادهای داغ
نمادق پایانی٪آخرین ق٪حجمتعدادارزش
نداردندارد-
-
-
نداردندارد-
-
-
نداردندارد-
-
-
نداردندارد-
-
-
نمادتعداد صفارزش صف (تومان)ق پایانیآخرین ق
۱۷۰ ۱۸.۹۱ میلیارد5,8200
-2.92