تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

1402/07/04 12:28:57
پایانی:2,936
(0%)
آخرین:2,976
(1.36%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
2,8483,024
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
134,357
2,900
3,015
247,8533
240,000
2,850
3,024
66,9257
6655,160
2,848
3,120
1,6301


آخرین اخبار تفارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر