تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

1402/09/06 09:13:26
پایانی:3,176
(0.72%)
آخرین:3,202
(1.55%)

تعداد معاملات:18
حجم:322,237
ارزش معاملات:1.01B
حجم مبنا:1
3,0593,247
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
343,472
3,153
3,202
140,3682
148,236
3,152
3,204
155,0001
150,000
3,150
3,206
155,0001
451,001(72%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
501,605(81%)
9(82%)
171,236(28%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
120,632(19%)
2(18%)
سرانه خرید حقیقی: 716,189,588 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.05سرانه فروش حقیقی: 177,010,831 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.25


آخرین اخبار تفارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر