تفارس

تامین سرمایه خلیج فارس

1401/07/10 03:34:04
پایانی:6,040
(-1.46%)
آخرین:5,950
(-2.93%)

تعداد معاملات:1,113
حجم:18.15M
ارزش معاملات:109B
حجم مبنا:2M
5,9506,310
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
5,960
5,990
1,0001
191,794,725
5,950
6,000
245,3614
110,000
5,860
6,010
21,0002
4,640,296(26%)
163(96%)
حجمحقیقیتعداد
16,625,637(92%)
480(99%)
13,510,795(74%)
6(4%)
حجمحقوقیتعداد
1,525,454(8%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 171,947,164 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.82سرانه فروش حقیقی: 209,205,932 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.22


آخرین اخبار تفارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر