1399/12/06

فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال)


دامنه قیمت12,000 الی 12,500 ریال
سهمیه هر کد400
حداکثر نقدینگی مورد نیاز10,360,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-
1399/11/15

زغال سنگ پرورده طبس (کزغال)


دامنه قیمت19,500 الی 20,500 ریال
زمان ثبت سفارش۹:۳۰:۰ الی ۱۲:۳۰:۰
سهمیه هر کد60
حداکثر نقدینگی مورد نیاز1,230,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد60
1399/10/17

سپیدار سیستم آسیا (سپیدار)


دامنه قیمت38,000 الی 39,800 ریال
سهمیه هر کد15
حداکثر نقدینگی مورد نیاز603,300 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-
1399/09/19

پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)


دامنه قیمت39,360 الی 41,430 ریال
زمان ثبت سفارش۹:۳۰:۰ الی ۱۲:۰:۰
سهمیه هر کد200
حداکثر نقدینگی مورد نیاز8,286,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد79
1399/09/18

مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (وکبهمن)


دامنه قیمت14,200 الی 14,484 ریال
زمان ثبت سفارش۱۳:۰:۰ الی ۱۷:۰:۰
سهمیه هر کد100
حداکثر نقدینگی مورد نیاز1,448,400 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد56
1399/09/11

صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)


دامنه قیمت24,000 الی 25,000 ریال
زمان ثبت سفارش۱۳:۰:۰ الی ۱۷:۰:۰
سهمیه هر کد20
حداکثر نقدینگی مورد نیاز507,500 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد7
1399/06/30

سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (وسپهر)


دامنه قیمت9,500 الی 10,100 ریال
زمان ثبت سفارش۱۳:۰:۰ الی ۱۷:۰:۰
سهمیه هر کد1,100
حداکثر نقدینگی مورد نیاز11,110,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد1,100
1399/06/19

توسعه و عمران امید (ثامید)


دامنه قیمت1,660 الی 1,750 ریال
زمان ثبت سفارش۸:۰:۰ الی ۱۱:۰:۰
سهمیه هر کد1,200
حداکثر نقدینگی مورد نیاز2,100,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-
1399/06/11

برق و انرژی پیوندگستر پارس (بپیوند)


دامنه قیمت18,300 الی 18,500 ریال
سهمیه هر کد150
حداکثر نقدینگی مورد نیاز2,745,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد78
1399/05/28

تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (گدنا)


دامنه قیمت5,800 الی 6,000 ریال
زمان ثبت سفارش۱۳:۰:۰ الی ۱۷:۰:۰
سهمیه هر کد20
حداکثر نقدینگی مورد نیاز125,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد10
1399/05/22

شرکت بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)


دامنه قیمت2,090 الی 2,200 ریال
زمان ثبت سفارش۷:۳۰:۰ الی ۱۱:۰:۰
سهمیه هر کد1,000
حداکثر نقدینگی مورد نیاز2,250,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد670
1399/05/21

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)


دامنه قیمت20,000 الی 21,000 ریال
زمان ثبت سفارش۱۳:۰:۰ الی ۱۷:۰:۰
سهمیه هر کد20
حداکثر نقدینگی مورد نیاز430,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد8
1399/05/15

تامین سرمایه امین (امین)


دامنه قیمت9,800 الی 10,400 ریال
زمان ثبت سفارش۷:۳۰:۰ الی ۱۱:۳۰:۰
سهمیه هر کد300
حداکثر نقدینگی مورد نیاز3,134,500 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد161
1399/05/14

پتروشیمی ارومیه (شاروم)


دامنه قیمت6,200 الی 6,300 ریال
زمان ثبت سفارش۱۳:۰:۰ الی ۱۷:۰:۰
سهمیه هر کد40
حداکثر نقدینگی مورد نیاز253,200 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد16
1399/05/08

زرماکارون (غزر)


دامنه قیمت37,750 الی 39,750 ریال
سهمیه هر کد150
حداکثر نقدینگی مورد نیاز5,962,500 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-
1399/05/07

توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)


دامنه قیمت22,000 الی 24,000 ریال
زمان ثبت سفارش۱۳:۰:۰ الی ۱۷:۰:۰
سهمیه هر کد80
حداکثر نقدینگی مورد نیاز1,950,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-
1399/05/01

نیروی برق آبادان (آبادا)


دامنه قیمت14,700 الی 15,500 ریال
سهمیه هر کد200
حداکثر نقدینگی مورد نیاز3,120,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد48
1399/04/24

رایان هم افزا (رافزا)


دامنه قیمت24,500 الی 25,000 ریال
زمان ثبت سفارش۱۳:۰:۰ الی ۱۷:۰:۰
سهمیه هر کد20
حداکثر نقدینگی مورد نیاز510,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-
1399/04/18

لیزینگ پارسیان (ولپارس)


دامنه قیمت3,000 الی 3,200 ریال
زمان ثبت سفارش۹:۰:۰ الی ۱۰:۳۰:۰
سهمیه هر کد300
حداکثر نقدینگی مورد نیاز965,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد75
1399/04/11

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا)


دامنه قیمت14,900 الی 15,750 ریال
زمان ثبت سفارش۷:۳۰:۰ الی ۱۱:۳۰:۰
سهمیه هر کد800
حداکثر نقدینگی مورد نیاز12,659,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد290
1399/04/04

شرکت سرمایه گذاری پویا (وپویا)


دامنه قیمت3,900 الی 4,100 ریال
سهمیه هر کد300
حداکثر نقدینگی مورد نیاز1,230,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد229
1399/03/07

شرکت پلیمر آریا ساسول (آریا)


دامنه قیمت65,011 الی 65,119 ریال
سهمیه هر کد100
حداکثر نقدینگی مورد نیاز6,530,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد58
1399/02/31

مجتمع صنایع لاستیک یزد (پیزد)


دامنه قیمت40,100 الی 40,353 ریال
سهمیه هر کد50
حداکثر نقدینگی مورد نیاز2,026,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد14
1399/02/10

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا)


دامنه قیمت12,000 الی 12,507 ریال
سهمیه هر کد50
حداکثر نقدینگی مورد نیاز625,350 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-
1399/01/27

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)


دامنه قیمت8,500 الی 8,600 ریال
سهمیه هر کد10,000
حداکثر نقدینگی مورد نیاز86,000,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد3,636
1399/01/20

سرمایه‌گذاری صباتامین (صبا)


دامنه قیمت11,000 الی 12,000 ریال
سهمیه هر کد1,200
حداکثر نقدینگی مورد نیاز14,400,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد811
1398/12/21

سیمان ساوه (ساوه)


دامنه قیمت22,500 الی 23,500 ریال
سهمیه هر کد60
حداکثر نقدینگی مورد نیاز1,410,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-
1398/12/21

سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر)


دامنه قیمت12,450 الی 13,120 ریال
سهمیه هر کد400
حداکثر نقدینگی مورد نیاز5,248,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-
1398/12/17

پتروشیمی تندگویان (شگویا)


دامنه قیمت4,000 الی 4,380 ریال
سهمیه هر کد3,000
حداکثر نقدینگی مورد نیاز13,140,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-
1398/12/14

صنعتی دوده فام (شصدف)


دامنه قیمت19,000 الی 19,900 ریال
سهمیه هر کد60
حداکثر نقدینگی مورد نیاز1,194,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-
1398/12/14

تامین سرمایه بانک ملت (تملت)


دامنه قیمت3,200 الی 3,400 ریال
سهمیه هر کد500
حداکثر نقدینگی مورد نیاز1,700,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-
1398/11/30

پدیده شیمی قرن (قرن)


دامنه قیمت16,000 الی 17,000 ریال
سهمیه هر کد100
حداکثر نقدینگی مورد نیاز1,700,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-
1398/11/21

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان)


دامنه قیمت5,150 الی 5,625 ریال
سهمیه هر کد500
حداکثر نقدینگی مورد نیاز2,812,500 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-
1398/11/16

کلر پارس (کلر)


دامنه قیمت28,000 الی 29,500 ریال
سهمیه هر کد80
حداکثر نقدینگی مورد نیاز2,360,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-
1398/11/08

ذوب روی اصفهان (فروی)


دامنه قیمت13,700 الی 14,000 ریال
سهمیه هر کد100
حداکثر نقدینگی مورد نیاز1,400,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-