سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (مدار)


دامنه قیمت الی ریال
سهمیه هر کد
حداکثر نقدینگی مورد نیاز ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-

ریل پرداز نوآفرین (حآفرین)


دامنه قیمت الی ریال
سهمیه هر کد
حداکثر نقدینگی مورد نیاز ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-
1400/06/17

مجتمع جهانی فولاد سیرجان (فجهان)


دامنه قیمت4,500 الی 5,500 ریال
زمان ثبت سفارش۱۰:۳۰:۰ الی ۱۴:۰:۰
سهمیه هر کد8,000
حداکثر نقدینگی مورد نیاز44,200,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد-
1400/06/17

دارویی آرایشی و بهداشتی آریان کیمیاتک (کیمیاتک)


دامنه قیمت18,819 الی 23,000 ریال
زمان ثبت سفارش۷:۳۰:۰ الی ۱۰:۳۰:۰
سهمیه هر کد100
حداکثر نقدینگی مورد نیاز2,310,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد72
1400/05/20

سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (مدیریت)


دامنه قیمت4,566 الی 5,023 ریال
زمان ثبت سفارش۹:۳۰:۰ الی ۱۲:۰:۰
سهمیه هر کد420
حداکثر نقدینگی مورد نیاز2,120,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد76
1400/05/06

سرمایه گذاری هامون صبا (وهامون)


دامنه قیمت1,750 الی 1,902 ریال
زمان ثبت سفارش۹:۳۰:۰ الی ۱۲:۰:۰
سهمیه هر کد840
حداکثر نقدینگی مورد نیاز1,600,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد161
1400/04/23

سپید ماکیان (سپید)


دامنه قیمت19,900 الی 21,000 ریال
زمان ثبت سفارش۱۰:۰:۰ الی ۱۲:۳۰:۰
سهمیه هر کد150
حداکثر نقدینگی مورد نیاز3,200,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد44
1400/04/02

محصولات کاغذی لطیف (لطیف)


دامنه قیمت30,000 الی 32,500 ریال
زمان ثبت سفارش۹:۳۰:۰ الی ۱۱:۳۰:۰
سهمیه هر کد50
حداکثر نقدینگی مورد نیاز1,640,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد10
1400/03/26

گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (ومدیر)


دامنه قیمت2,800 الی 2,990 ریال
زمان ثبت سفارش۱۰:۰:۰ الی ۱۲:۳۰:۰
سهمیه هر کد1,000
حداکثر نقدینگی مورد نیاز3,000,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد368
1400/03/19

لیزینگ کارآفرین (ولکار)


دامنه قیمت2,090 الی 2,200 ریال
زمان ثبت سفارش۱۰:۰:۰ الی ۱۲:۳۰:۰
سهمیه هر کد150
حداکثر نقدینگی مورد نیاز330,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد51
1400/03/05

صنعت غذایی کورش (غکورش)


دامنه قیمت28,500 الی 29,950 ریال
زمان ثبت سفارش۸:۰:۰ الی ۱۱:۳۰:۰
سهمیه هر کد500
حداکثر نقدینگی مورد نیاز15,000,000 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد74
1400/02/29

تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)


دامنه قیمت7,129 الی 7,842 ریال
زمان ثبت سفارش۹:۳۰:۰ الی ۱۳:۰:۰
سهمیه هر کد130
حداکثر نقدینگی مورد نیاز1,019,460 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد28
1400/02/22

گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)


دامنه قیمت5,617 الی 6,179 ریال
زمان ثبت سفارش۱۰:۰:۰ الی ۱۲:۰:۰
سهمیه هر کد130
حداکثر نقدینگی مورد نیاز803,270 ریال
سهام اختصاص داده شده به هر کد29