صنم

ص.س.صندوق در صندوق صنم

1401/05/20 10:58:59
پایانی:10,860
(0.1%)
آخرین:10,860
(0.1%)

تعداد معاملات:6
حجم:2,354
ارزش معاملات:25.56M
حجم مبنا:1
9,76511,933
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
10,820
10,860
22,1851
214,458
10,812
10,870
26,0001
110,000
10,800
10,880
25,0001
2,352(100%)
4(80%)
حجمحقیقیتعداد
539(23%)
2(67%)
2(0%)
1(20%)
حجمحقوقیتعداد
1,815(77%)
1(33%)
سرانه خرید حقیقی: 6,385,680 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.18سرانه فروش حقیقی: 2,926,770 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.46


آخرین اخبار صنم

نمایش اخبار قدیمی‌تر