غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

1402/09/15 10:42:52
پایانی:16,560
(-0.48%)
آخرین:16,700
(0.36%)

تعداد معاملات:325
حجم:931,286
ارزش معاملات:15.42B
حجم مبنا:907,441
15,81017,470
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
25,719
16,690
16,700
315,0997
25,300
16,580
16,710
11,7542
11,000
16,570
16,780
4,8924
929,286(100%)
131(99%)
حجمحقیقیتعداد
931,286(100%)
107(100%)
2,000(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 117,473,100 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.82سرانه فروش حقیقی: 144,131,739 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.23

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار غاذر

نمایش اخبار قدیمی‌تر