وتوسکا

سرمایه گذاری توسعه توکا

1402/09/06 09:07:30
پایانی:11,000
(-0.09%)
آخرین:10,680
(-2.99%)

تعداد معاملات:10
حجم:44,690
ارزش معاملات:477M
حجم مبنا:1.77M
10,68011,340
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
10,680
184,40214
000
11,010
7,0001
000
11,150
10,0001
44,690(100%)
5(100%)
حجمحقیقیتعداد
44,690(100%)
3(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 98,318,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.60سرانه فروش حقیقی: 163,863,333 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.67


آخرین اخبار وتوسکا

نمایش اخبار قدیمی‌تر