تپسي

پيشگامان فن آوري و دانش آراميس

1402/03/19 17:38:39
پایانی:6,930
(0.87%)
آخرین:6,880
(0.14%)

تعداد معاملات:596
حجم:3.53M
ارزش معاملات:24.52B
حجم مبنا:1
6,5307,210
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
289,504
6,870
6,880
95,9491
17,272
6,850
6,890
1,2001
14,643
6,840
6,900
18,0702
2,388,356(68%)
219(98%)
حجمحقیقیتعداد
3,536,175(100%)
183(100%)
1,147,819(32%)
5(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 75,576,744 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.56سرانه فروش حقیقی: 133,910,889 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.77


آخرین اخبار تپسی

نمایش اخبار قدیمی‌تر