تماوند

تامین سرمایه دماوند

1401/05/22 02:45:27
پایانی:5,376
(3.18%)
آخرین:5,470
(4.99%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:3M
4,9505,470
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
8152,607
5,470
5,510
9501
120,000
5,315
5,690
1,0001
1200,000
5,300
5,710
92,5922
1,085,651(53%)
68(96%)
حجمحقیقیتعداد
1,840,795(90%)
74(99%)
955,144(47%)
3(4%)
حجمحقوقیتعداد
200,000(10%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 85,830,290 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 133,731,269 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.56


آخرین اخبار تماوند

نمایش اخبار قدیمی‌تر