تماوند

تامین سرمایه دماوند

1402/07/04 12:29:40
پایانی:4,213
(0%)
آخرین:4,237
(0.56%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
4,0034,423
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
23,704
4,060
4,340
21,2282
14,418
4,050
4,347
2,0001
10816,648
4,003
4,387
2,0001


آخرین اخبار تماوند

نمایش اخبار قدیمی‌تر