فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

1401/07/10 04:10:33
پایانی:26,340
(-0.67%)
آخرین:25,280
(-4.67%)

تعداد معاملات:849
حجم:276,007
ارزش معاملات:7.02B
حجم مبنا:1.6M
25,20027,840
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
35,143
25,260
25,640
3802
37,948
25,250
25,650
3261
15,000
25,220
25,690
351
223,248(81%)
131(98%)
حجمحقیقیتعداد
275,783(100%)
605(100%)
52,759(19%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
224(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 44,888,185 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.74سرانه فروش حقیقی: 12,006,816 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.27


آخرین اخبار فسبزوار

نمایش اخبار قدیمی‌تر