فسبزوار

پارس فولاد سبزوار

1401/07/15 12:31:16
پایانی:25,510
(-1%)
آخرین:24,860
(-3.53%)

تعداد معاملات:649
حجم:347,923
ارزش معاملات:8.55B
حجم مبنا:1.6M
24,49027,050
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1205
24,700
24,870
3,5726
1440
24,690
24,880
86,8854
22,784
24,660
24,890
2,9576
310,042(89%)
134(99%)
حجمحقیقیتعداد
347,923(100%)
470(100%)
37,881(11%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 59,023,667 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.13سرانه فروش حقیقی: 18,884,076 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.32


آخرین اخبار فسبزوار

نمایش اخبار قدیمی‌تر