بورس۲۴
1403/01/25
16:38
جولان فروشنده ها در بورس

اولین روز از هفته پایانی فروردین ماه با فشار شدید عرضه کنندگان و سرخپوشی ۹۵ درصد از نمادها همراه بود. بخش عمده ای از نمادها بیش از ۴ درصد افت قیمت داشتند. امروز تعداد زیادی از نمادها هم متحمل صف فروش شدند. پس از اتمام بازار بیش از ۳۵۰ سرخطی فروش در ماشین معاملات باقی ماند در حالی که تعداد سرخطی های خرید به ۲۰ عدد هم نمی رسید.

بورس۲۴ : اولین روز از هفته پایانی فروردین ماه با فشار شدید عرضه کنندگان و سرخپوشی ۹۵ درصد از نمادها همراه بود. بخش عمده ای از نمادها بیش از ۴ درصد افت قیمت داشتند. امروز تعداد زیادی از نمادها هم متحمل صف فروش شدند. پس از اتمام بازار بیش از ۳۵۰ سرخطی فروش در ماشین معاملات باقی ماند در حالی که تعداد سرخطی های خرید به ۲۰ عدد هم نمی رسید.


حقیقی ها در حالی در ۹۲ درصد از کل فروش های امروز نقش داشتند که سهم آن ها از کل خریدها به ۶۰ درصد رسید.


خالص ارزش معاملات خرد با حدود ۲۸ درصد افزایش نسبت به روز قبل به حدود ۴,۸ همت رسید. بیشترین معاملات مربوط به گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و شیمیایی بود.


امروز بازار متحمل خروج سنگین پول خرد بود. حقیقی ها ۱,۷۹۰ میلیارد تومان از بازار بیرون کشیدند. بخش عمده این نقدینگی از نمادهای خودرو، وبملت، فولاد، خساپا، فملی، وتجارت، شپنا و ثفارس خارج شد.


برخی از نمادها با ورود نسبتا ضعیف نقدینگی حقیقی همراه شدند که در راس آن ها فزر، غبهار، کازرو، ثپردیس، وآفر، معیار، تاصیکو و کنورح قرار داشتند.


با در نظر گرفتن صندوق های سهامی ارزش معاملات خرد به ۵,۶ همت رسید و نقدینگی خرد خارج شده از بازار به حدود ۲ همت رسید. از صندوقهای با درآمد ثابت قابل معامله هم ۹۸۴ میلیارد تومان پول خرد خارج شد.


شاخص کل حدود ۵۴ هزار واحد افت کرد و به سطح ۲ میلیون و ۲۰۷ هزار واحد برگشت. فولاد، فملی، شپنا، شستا، وبملت، شبندر و نوری بیشترین نقش را در این ریزش ایفا کردند.


شاخص هموزن هم بالغ بر ۲۵ هزار واحد عقب نشینی کرد و به ارتفاع ۷۲۶ هزار واحد برگشت. شاخص فرابورس نیز ۶۲۱ واحد ریخت.


طی روز جاری ۱۵ بلوک بر روی ۱۲ نماد در مجموع با حجم ۸۷۶,۶ میلیون سهم به ارزش ۳۲۹,۳ میلیارد تومان انجام شد که سنگین ترین بلوکها از لحاظ حجم شستا۲ با ۵۳۰ میلیون سهم و از نظر ارزش فارس۲ با ۱۲۵,۵ میلیارد تومان بودند.


وضعیت بازار در فروردین ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۵فروردین

۳,۵۰۰

۲۹۰

۲,۲۳۶,۳۴۸

۷۵۸,۱۰۶

۶فروردین

۴,۶۰۰

۸۳

۲,۲۵۳,۶۰۴

۷۶۷,۰۶۸

۷فروردین

۴,۰۰۰

-۶۲

۲,۲۴۹,۴۱۶

۷۶۷,۶۳۹

۸فروردین

۴,۰۲۰

۱۸۳

۲,۲۶۱,۳۹۸

۷۷۰,۴۵۸

۱۱فروردین

۳,۶۰۰

-۳۴

۲,۲۶۱,۱۷۲

۷۷۰,۲۱۱

۱۴فروردین

۴,۱۸۰

-۵۵۵

۲,۲۴۵,۴۴۵

۷۵۹,۸۲۷

۱۵فروردین

۳,۳۸۰

-۲۸۴

۲,۲۵۰,۹۰۶

۷۵۹,۶۹۶

۱۸فروردین

۵,۳۹۰

-۱,۱۰۰

۲,۲۳۰,۹۹۶

۷۴۳,۴۰۵

۱۹فروردین

۳,۸۲۰

-۲۱۵

۲,۲۳۴,۹۸۹

۷۴۱,۱۶۱

۲۰فروردین

۳,۰۸۰

۴

۲,۲۵۴,۸۵۲

۷۴۹,۵۷۱

۲۱فروردین

۳,۷۶۰

-۳۷۸

۲,۲۶۱,۸۹۹

۷۵۱,۳۱۷

۲۵فروردین

۴,۸۰۰

-۱,۷۹۰

۲,۲۰۷,۹۷۹

۷۲۶,۲۱۸

مجموع

۴۸,۱۳۰

-۳,۸۵۸

۰.۶٪

-۲.۲٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

حپترو

۳.۰

۹.۵

۴.۹۷

۴.۶۷

۲

شپارس

۲۳.۷

۱۲.۶

۴.۹۱

۴.۵۲

۳

سلار

۳۸.۰

۱۱.۵

۳

۲.۸۳

۴

وایرا

۵.۳

۲.۲

۳

۳

۵

معیار

۱۲.۸

۵.۱

۲.۹۹

۲.۹۶

۶

وجامی

۷۱.۰

۱۵.۹

۲.۹۸

۱.۲۲

۷

چنوپا

۱.۲

۳.۵

۲.۹۸

۲.۹۸

۸

معیارح

۲۰.۵

۵.۳

۲.۹۷

۲.۱

۹

کازرو

۱۲.۲

۱۸.۶

۲.۹۷

۲.۹۷

۱۰

ممسنی

۰.۰

۰.۱

۲.۹۶

۰.۰۷

۱۱

ثزاگرس

۰.۰

۰.۰

۲.۹۶

۰

۱۲

دهدشت

۰.۰

۰.۱

۲.۹۵

۰.۱۲

۱۳

بایکا

۰.۴

۰.۸

۲.۹۱

۱.۲۱

۱۴

شفارا

۱۷.۷

۱۱.۳

۲.۹

۲.۹

۱۵

کابگن

۰.۰

۰.۰

۲

۲

۱۶

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱.۹۴

۱.۹۴

۱۷

شتهران

۰.۱

۰.۱

۱.۹۴

۰

۱۸

شکف

۰.۸

۱.۸

۱.۸۱

۱.۳۶

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

ولبهمن

۸.۰

۱.۹

-۶.۷۳

۲

اپرداز

۱۲.۹

۵.۷

-۵.۹۳

۳

پارسیان

۱۹.۶

۶.۵

-۵.۶۶

۴

کرمان

۲۴۶.۰

۲۷.۲

-۶.۷۵

۵

تاپکیش

۴.۶

۱.۷

-۶.۸

۶

غزر

۳۶.۹

۸.۳

-۶.۲۹

۷

کاما

۴۳.۹

۱۴.۳

-۶.۹۷

۸

کهمدا

۷.۸

۲.۳

-۶.۵۸

۹

ونیرو

۲۳.۸

۱۰.۹

-۶.۷۸

۱۰

وبهمن

۸.۷

۳.۷

-۶.۲۷

۱۱

وملی

۰.۶

۱۲.۱

-۶.۸۲

۱۲

فروی

۷.۷

۲.۷

-۶.۰۸

۱۳

غالبر

۰.۷

۵.۲

-۶.۸۹

۱۴

کسعدی

۸.۷

۹.۶

-۶.۹۱

۱۵

کالا

۳۹.۲

۳۰.۸

-۶.۶۴

۱۶

سخزر

۱.۲

۴.۵

-۵.۶۳

۱۷

دامین

۲۳.۴

۱۷.۴

-۶.۹۹

-۶.۹۹

۱۸

شسینا

۲۶.۱

۱۰.۶

-۶.۹۹

-۶.۸۷

۱۹

فسرب

۸.۹

۱.۹

-۶.۹۹

-۶.۴۴

۲۰

ثباغ

۲.۰

۲.۵

-۶.۹۹

-۶.۲۴

۲۱

بترانس

۶۰.۸

۱۱.۶

-۶.۹۹

-۶.۴۵

۲۲

کفپارس

۶.۴

۱.۹

-۶.۹۹

-۶.۷۷

۲۳

فگستر

۷.۶

۲.۶

-۶.۹۹

-۶.۷۵

۲۴

حآفرین

۵۶.۹

۹.۹

-۶.۹۹

-۶.۰۸

۲۵

خگستر

۱۹۲.۸

۸۷.۸

-۶.۹۹

-۶.۶۶

۲۶

حگهر

۶.۳

۳.۰

-۶.۹۹

-۴.۴

۲۷

ثبهساز

۷۶.۱

۲۰.۹

-۶.۹۹

-۶.۷۹

۲۸

وساپا

۸۲.۳

۳۸.۴

-۶.۹۹

-۶.۷۹

۲۹

شکلر

۲.۲

۱.۷

-۶.۹۹

-۶.۵۳

۳۰

وسپهر

۲۶.۲

۱۰.۳

-۶.۹۹

-۶.۶۸

۳۱

چکاپا

۵۰.۵

۱۳.۱

-۶.۹۹

-۶.۷۴

۳۲

خزامیا

۱۵۷.۶

۶۵.۱

-۶.۹۹

-۶.۸۱

۳۳

ثشاهد

۱۳.۵

۱۸.۱

-۶.۹۹

-۶.۵

۳۴

فلوله

۲۶.۸

۸.۰

-۶.۹۹

-۶.۱

۳۵

کسرا

۲۳.۹

۱۰.۷

-۶.۹۹

-۶.۸۷

۳۶

خاور

۲۵۷.۱

۶۲.۵

-۶.۹۹

-۶.۷۲

۳۷

شفارس

۳۹.۲

۷.۲

-۶.۹۹

-۶.۵۹

۳۸

غویتا

۲۵.۱

۶.۳

-۶.۹۹

-۶.۸

۳۹

خوساز

۰.۷

۲.۰

-۶.۹۹

-۶.۳

۴۰

اوان

۲.۴

۲.۵

-۶.۹۹

-۶.۷۲

۴۱

سصفها

۴.۷

۱۲.۹

-۶.۹۹

-۶.۸۲

۴۲

خزر

۷.۸

۳.۲

-۶.۹۹

-۶.۱۸

۴۳

فولای

۶.۸

۳.۲

-۶.۹۹

-۶.۷۹

۴۴

ثعمرا

۲.۲

۳.۸

-۶.۹۹

-۶.۷۷

۴۵

اخابر

۴۰.۱

۳۸.۶

-۶.۹۹

-۶.۵

۴۶

وتوس

۰.۸

۱.۱

-۶.۹۹

-۵.۲۱

۴۷

فروس

۱۱.۳

۳.۲

-۶.۹۸

-۵.۷۴

۴۸

گدنا

۱۵.۴

۱۱.۳

-۶.۹۸

-۶.۷۳

۴۹

غشهداب

۲۹.۰

۶.۳

-۶.۹۸

-۶.۶۸

۵۰

ولشرق

۵.۴

۲.۰

-۶.۹۸

-۶.۹۱

۵۱

حتوکا

۱۴.۲

۴.۲

-۶.۹۸

-۶.۲۴

۵۲

زقیام

۳۱.۷

۱۱.۵

-۶.۹۸

-۶.۴۴

۵۳

زبینا

۶.۹

۲.۸

-۶.۹۸

-۶.۱۷

۵۴

غسالم

۱۱.۷

۵.۱

-۶.۹۸

-۶.۷۲

۵۵

ولکار

۳.۱

۱.۱

-۶.۹۸

-۵.۱۸

۵۶

ختوقا

۲۱.۶

۱۱.۸

-۶.۹۸

-۶.۸۱

۵۷

ختور

۲۱.۴

۷.۵

-۶.۹۸

-۶.۷۷

۵۸

سمگا

۳۸.۱

۱۰.۰

-۶.۹۸

-۶.۷۷

۵۹

توسن

۱.۲

۱.۶

-۶.۹۸

-۶.۵۵

۶۰

خلنت

۱۲.۳

۲۵.۳

-۶.۹۸

-۵.۲۳

۶۱

سنیر

۱.۵

۸.۳

-۶.۹۸

-۵.۵۹

۶۲

تلیسه

۲۲.۲

۸.۸

-۶.۹۸

-۵.۸۲

۶۳

شوینده

۱.۱

۱.۸

-۶.۹۸

-۴.۹۳

۶۴

حسیر

۵.۲

۶.۰

-۶.۹۸

-۵.۸۴

۶۵

ختراک

۸.۲

۳.۲

-۶.۹۸

-۶.۰۶

۶۶

غشان

۳.۰

۱.۳

-۶.۹۸

-۴.۶۶

۶۷

شتوکا

۲.۷

۲.۵

-۶.۹۷

-۶.۵۸

۶۸

خکار

۲۸.۰

۸.۷

-۶.۹۷

-۵.۸۱

۶۹

زملارد

۴.۲

۷.۴

-۶.۹۷

-۶.۳۹

۷۰

بنیرو

۷.۲

۱.۷

-۶.۹۷

-۶.۵۵

۷۱

پتایر

۲۵.۴

۵.۱

-۶.۹۷

-۶.۳۶

۷۲

کخاک

۱.۴

۲.۰

-۶.۹۷

-۶.۳۲

۷۳

شاروم

۴.۷

۵.۷

-۶.۹۷

-۶.۲۷

۷۴

نطرین

۳.۳

۳.۷

-۶.۹۷

-۶.۵۵

۷۵

غدیس

۴.۹

۷.۳

-۶.۹۷

-۶.۳۵

۷۶

پردیس

۲۱.۲

۴.۷

-۶.۹۷

-۶.۷۶

۷۷

وطوبی

۲۵.۸

۶.۹

-۶.۹۷

-۵.۰۸

۷۸

ثپردیس

۱۸.۳

۳۱.۸

-۶.۹۷

-۵.۷۸

۷۹

کمرجان

۲.۰

۱.۱

-۶.۹۷

-۶.۹۷

۸۰

افرا

۲.۹

۲.۸

-۶.۹۷

-۶.۷۹

۸۱

کایزد

۱.۷

۲.۰

-۶.۹۶

-۶.۷۲

۸۲

سدبیر

۲.۵

۹.۰

-۶.۹۶

-۶.۵۷

۸۳

دتولید

۹.۹

۱۰.۵

-۶.۹۶

-۶.۶۱

۸۴

فرابورس

۳۳.۴

۲۴.۶

-۶.۹۶

-۶.۵۸

۸۵

رافزا

۱.۸

۲.۷

-۶.۹۶

-۶.۲۳

۸۶

حآسا

۵.۰

۳.۸

-۶.۹۶

-۶.۷۲

۸۷

خبهمن

۱۸۶.۸

۳۲.۳

-۶.۹۶

-۶.۱۴

۸۸

زکشت

۰.۸

۱.۶

-۶.۹۶

-۶.۵

۸۹

شپاکسا

۸.۸

۱.۵

-۶.۹۵

-۶.۶۳

۹۰

زنگان

۱.۵

۲.۵

-۶.۹۵

-۶.۷۸

۹۱

خرینگ

۶.۷

۱۱.۳

-۶.۹۵

-۶.۰۶

۹۲

خفنر

۵.۳

۴.۰

-۶.۹۵

-۶.۰۸

۹۳

نوین

۱۶.۶

۲.۶

-۶.۹۵

-۶.۶۵

۹۴

وساخت

۴۲.۲

۷.۰

-۶.۹۵

-۶.۷۸

۹۵

کتوکا

۲.۱

۲.۳

-۶.۹۵

-۶.۶۹

۹۶

ثغرب

۰.۹

۱.۱

-۶.۹۴

-۶.۸۶

۹۷

دکوثر

۱۱.۱

۱۲.۰

-۶.۹۴

-۶.۴۲

۹۸

ثرود

۱.۹

۲.۶

-۶.۹۴

-۶.۸۸

۹۹

لابسا

۱.۷

۱.۴

-۶.۹۴

-۶.۸۳

۱۰۰

زشگزا

۵.۴

۶.۷

-۶.۹۴

-۵.۱۷

۱۰۱

کترام

۱۳.۵

۸.۰

-۶.۹۴

-۶.۳۱

۱۰۲

مفاخر

۳.۵

۳.۳

-۶.۹۴

-۶.۷۵

۱۰۳

چکاوه

۲.۹

۳.۶

-۶.۹۳

-۶.۶۳

۱۰۴

قچار

۶.۳

۳.۴

-۶.۹۳

-۵.۶۸

۱۰۵

ثالوند

۱.۷

۲.۰

-۶.۹۲

-۶.۶۸

۱۰۶

کطبس

۷.۴

۵.۳

-۶.۹۱

-۶.۲۴

۱۰۷

فنوال

۷.۶

۵.۴

-۶.۹۱

-۶.۵۲

۱۰۸

بورس

۲۹.۷

۱۵.۷

-۶.۹۱

-۶.۳۸

۱۰۹

ورنا

۴۰.۵

۲۷.۹

-۶.۹۱

-۶.۷۸

۱۱۰

غشصفا

۹.۰

۶.۶

-۶.۹

-۶.۳۹

۱۱۱

غگلستا

۲.۸

۲.۷

-۶.۹

-۶.۷۱

۱۱۲

وایران

۲.۲

۱.۱

-۶.۸۹

-۵.۱۲

۱۱۳

غپآذر

۱.۰

۱.۸

-۶.۸۸

-۶.۸۸

۱۱۴

وآوا

۴.۳

۲.۲

-۶.۸۸

-۶.۵۱

۱۱۵

غمینو

۴.۷

۲.۲

-۶.۸۸

-۵.۱۱

۱۱۶

ثمسکن

۱۸.۹

۱۲.۸

-۶.۸۷

-۶.۷۳

۱۱۷

کماسه

۲۰.۳

۱۳.۲

-۶.۸۷

-۶.۷۲

۱۱۸

شگل

۲.۸

۱.۷

-۶.۸۷

-۶.۳۹

۱۱۹

برکت

۴۱.۷

۲۱.۱

-۶.۸۵

-۶.۱۱

۱۲۰

سبزوا

۱۳.۶

۷.۱

-۶.۸۳

-۶.۴۷

۱۲۱

فسوژ

۴.۶

۹.۰

-۶.۷۸

-۵.۵۷

۱۲۲

خمحور

۴.۸

۲.۲

-۴.۹۸

۱۲۳

ولغدر

۱.۰

۰.۴

-۱.۴۹

۱۲۴

خاذین

۱۲.۰

۳.۵

۱۲۵

کدما

۱.۵

۹.۶

-۴.۷۵

۱۲۶

پیزد

۸.۹

۳.۴

-۳.۹۹

۱۲۷

ساربیل

۱.۳

۳.۱

-۳.۸۷

۱۲۸

پکرمان

۳.۷

۷.۴

-۴.۳۷

۱۲۹

ثجنوب

۹.۹

۱۳.۷

۱۳۰

ثاخت

۱۴.۱

۵.۸

-۴.۷۲

۱۳۱

حفارس

۴.۲

۰.۹

-۲.۶۵

۱۳۲

سرچشمه

۱۲.۲

۵.۹

-۲.۸

۱۳۳

خکمک

۱۰.۱

۴.۷

-۴.۹۲

۱۳۴

کلوند

۹.۶

۴.۵

-۴.۵۷

۱۳۵

آبادا

۱.۹

۱.۹

-۴.۸۱

۱۳۶

تکشا

۰.۲

۰.۷

-۲.۵۴

۱۳۷

سیلام

۱.۸

۳.۳

-۴.۸۴

۱۳۸

زاگرس

۱.۱

۱۴.۵

-۳.۹۸

۱۳۹

داتام

۲۶.۲

۴.۷

-۴.۴۶

۱۴۰

بشهاب

۰.۶

۰.۶

-۱.۹۴

۱۴۱

غچین

۶.۴

۳.۶

-۴.۸۳

۱۴۲

فرود

۲۰.۱

۷.۹

-۴.۷۱

۱۴۳

غمهرا

۱.۸

۱.۱

-۲.۴۲

۱۴۴

غپاک

۱۹.۲

۳.۱

-۴.۸۸

۱۴۵

بکابل

۱.۹

۲.۰

-۴.۱۱

۱۴۶

خموتور

۱۰.۷

۴.۰

-۴.۹۹

-۳.۹۱

۱۴۷

کیمیا

۱۲.۵

۴.۰

-۴.۹۹

-۴.۵۲

۱۴۸

قاسم

۷.۲

۲.۸

-۴.۹۹

-۴.۹

۱۴۹

کگاز

۰.۴

۱.۶

-۴.۹۹

-۴.۹۹

۱۵۰

غبهنوش

۰.۴

۲.۷

-۴.۹۹

-۳.۱۵

۱۵۱

فروسیل

۰.۷

۱.۰

-۴.۹۹

-۳.۸۲

۱۵۲

حپرتو

۱.۲

۰.۶

-۴.۹۹

-۴.۱۷

۱۵۳

خاهن

۱۳.۷

۴.۲

-۴.۹۹

-۴.۰۹

۱۵۴

خودرو

۵۲۴.۷

۱۵۵.۲

-۴.۹۹

-۴.۸

۱۵۵

وآذر

۱۹.۹

۱۷.۹

-۴.۹۹

-۴.۵۶

۱۵۶

بجهرم

۲۷.۵

۶.۵

-۴.۹۹

-۴.۹۵

۱۵۷

آریان

۱.۵

۰.۶

-۴.۹۹

-۴.۴۱

۱۵۸

اردستان

۳.۴

۵.۳

-۴.۹۹

-۳.۴۵

۱۵۹

دلقما

۱۳.۹

۳.۷

-۴.۹۹

-۴.۵۹

۱۶۰

بنو

۵.۴

۱.۹

-۴.۹۹

-۴.۹

۱۶۱

غنوش

۴.۶

۵.۱

-۴.۹۹

-۴.۹۱

۱۶۲

زپارس

۱.۰

۳.۶

-۴.۹۹

-۴.۷۲

۱۶۳

شلعاب

۲۳.۹

۳.۶

-۴.۹۹

-۴.۹۳

۱۶۴

لسرما

۰.۳

۱.۱

-۴.۹۹

-۳.۷۱

۱۶۵

سجام

۳.۸

۱.۲

-۴.۹۸

-۴.۹۲

۱۶۶

تکاردان

۸.۰

۱.۸

-۴.۹۸

-۳.۴۶

۱۶۷

عالیس

۳.۲

۲.۰

-۴.۹۸

-۴.۵۳

۱۶۸

ونوین

۶۷.۷

۲۰.۵

-۴.۹۸

-۳.۶۴

۱۶۹

لپارس

۱.۲

۳.۷

-۴.۹۸

-۴.۹۱

۱۷۰

نمرینو

۰.۲

۰.۸

-۴.۹۸

-۲.۵۵

۱۷۱

آپ

۷.۲

۴.۵

-۴.۹۸

-۴.۶۸

۱۷۲

بهپاک

۸.۰

۲.۷

-۴.۹۸

-۴.۶۶

۱۷۳

نیان

۳.۲

۱۱.۵

-۴.۹۸

-۴.۷۱

۱۷۴

خدیزل

۲۳.۲

۸.۲

-۴.۹۸

-۴.۹۳

۱۷۵

دماوند

۴.۷

۴.۲

-۴.۹۸

-۴.۹۸

۱۷۶

بالبر

۰.۶

۱.۵

-۴.۹۸

-۴.۹۸

۱۷۷

خشرق

۴.۶

۲.۹

-۴.۹۸

-۴.۳۵

۱۷۸

وگردش

۱.۷

۰.۵

-۴.۹۸

-۴.۶۷

۱۷۹

بکاب

۱.۰

۱.۳

-۴.۹۸

-۴.۲۸

۱۸۰

مداران

۲.۱

۱.۱

-۴.۹۸

-۳.۹۱

۱۸۱

خچرخش

۲.۰

۳.۸

-۴.۹۸

-۴.۰۳

۱۸۲

فمراد

۲.۶

۳.۱

-۴.۹۸

-۴.۸۲

۱۸۳

کسرام

۲.۶

۴.۱

-۴.۹۸

-۴.۸۶

۱۸۴

سدور

۲.۴

۳.۴

-۴.۹۸

-۴.۷۹

۱۸۵

وپارس

۱۴۳.۳

۲۷.۷

-۴.۹۸

-۳.۹۸

۱۸۶

لوتوس

۸.۲

۲.۲

-۴.۹۸

-۲.۷۸

۱۸۷

بگیلان

۱.۰

۱.۴

-۴.۹۷

-۴.۴۱

۱۸۸

فاراک

۴۵.۶

۷.۴

-۴.۹۷

-۴.۶۲

۱۸۹

پدرخش

۲.۱

۱.۴

-۴.۹۷

-۴.۶۸

۱۹۰

بمولد

۱۱.۲

۵.۶

-۴.۹۷

-۴.۷۸

۱۹۱

فاذر

۳۱.۴

۵.۱

-۴.۹۷

-۴.۸۵

۱۹۲

ومعلم

۱۱.۷

۲.۶

-۴.۹۷

-۴.۰۵

۱۹۳

کساپا

۳.۸

۳.۹

-۴.۹۷

-۴.۳۲

۱۹۴

حخزر

۲.۴

۴.۰

-۴.۹۷

-۳.۶۴

۱۹۵

رتاپ

۲.۸

۰.۷

-۴.۹۷

-۲.۵۷

۱۹۶

ولصنم

۴.۹

۱.۵

-۴.۹۷

-۴.۳۹

۱۹۷

خمهر

۲۱.۰

۶.۲

-۴.۹۷

-۴.۷۱

۱۹۸

دکیمی

۱.۴

۳.۹

-۴.۹۷

-۴.۶۱

۱۹۹

کویر

۲۰.۸

۴.۶

-۴.۹۷

-۴.۶۷

۲۰۰

بساما

۲.۲

۲.۷

-۴.۹۶

-۳.۹۴

۲۰۱

ثامان

۱.۰

۲.۰

-۴.۹۶

-۳.۰۳

۲۰۲

گلدیرا

۱۱.۶

۶.۰

-۴.۹۶

-۴.۷۸

۲۰۳

پترول

۱۴۱.۲

۲۶.۱

-۴.۹۶

-۴.۳۹

۲۰۴

ولتجار

۲.۵

۱.۶

-۴.۹۶

-۴.۹۶

۲۰۵

شهر

۵۹.۸

۱۰.۷

-۴.۹۶

-۴.۷۵

۲۰۶

کوثر

۴۵.۹

۱۰.۹

-۴.۹۶

-۳.۹۹

۲۰۷

وهور

۶.۳

۱.۳

-۴.۹۶

-۴.۷۷

۲۰۸

غاذر

۷.۸

۱۱.۷

-۴.۹۶

-۴.۹

۲۰۹

بکهنوج

۱۵.۰

۲.۰

-۴.۹۶

-۴.۹۶

۲۱۰

انرژی

۷.۲

۱۶.۵

-۴.۹۶

-۴.۸۸

۲۱۱

چفیبر

۱.۰

۰.۷

-۴.۹۵

-۲.۴

۲۱۲

فالوم

۱.۱

۱.۳

-۴.۹۵

-۴.۴۶

۲۱۳

قشیر

۱.۱

۰.۹

-۴.۹۵

-۴.۹۵

۲۱۴

غدشت

۴.۸

۸.۴

-۴.۹۵

-۴.۸۹

۲۱۵

ناما

۰.۸

۱.۱

-۴.۹۵

-۴.۸۹

۲۱۶

ددام

۱.۳

۲.۰

-۴.۹۵

-۳.۳۶

۲۱۷

خمحرکه

۹.۱

۶.۷

-۴.۹۴

-۴.۸۱

۲۱۸

کی بی سی

۴.۸

۷.۵

-۴.۹۴

-۴.۲۶

۲۱۹

خنصیر

۱۰.۴

۱۰.۸

-۴.۹۳

-۳.۸۱

۲۲۰

ومدیر

۶.۵

۳.۱

-۴.۹۳

-۴.۳۴

۲۲۱

غصینو

۳.۴

۳.۳

-۴.۹۳

-۴.۰۴

۲۲۲

غپونه

۲.۹

۱.۸

-۴.۹۳

-۴.۷۸

۲۲۳

فماک

۰.۰

۰.۰

-۴.۹۲

-۴.۹۲

۲۲۴

بزاگرس

۵.۰

۲.۷

-۴.۹۲

-۴.۷۵

۲۲۵

فنر

۱۸.۴

۱۷.۸

-۴.۹۱

-۴.۸۱

۲۲۶

بالاس

۲.۲

۷.۳

-۴.۹۱

-۴.۷۷

۲۲۷

رنیک

۵.۱

۴.۶

-۴.۹۱

-۴.۸

۲۲۸

مادیرا

۱۰.۸

۶.۵

-۴.۹۱

-۴.۷۵

۲۲۹

ثنوسا

۲.۵

۲.۴

-۴.۹۱

-۴.۹۱

۲۳۰

پرداخت

۳.۲

۲.۳

-۴.۹۱

-۴.۷۸

۲۳۱

سکرد

۳.۴

۳.۱

-۴.۹

-۴.۱۶

۲۳۲

فلامی

۰.۷

۰.۵

-۴.۹

-۱.۶۳

۲۳۳

پخش

۸.۷

۶.۰

-۴.۹

-۴.۳۴

۲۳۴

ثتران

۶.۸

۶.۰

-۴.۹

-۴.۹

۲۳۵

پلاسک

۱.۳

۱.۱

-۴.۹

-۳.۵۹

۲۳۶

خکرمان

۱۸.۹

۹.۵

-۴.۹

-۴.۹

۲۳۷

کیا

۰.۳

۰.۲

-۴.۸۹

-۴.۸۹

۲۳۸

نخریس

۱.۵

۳.۷

-۴.۸۸

-۴.۸۸

۲۳۹

ولپارس

۱.۵

۰.۹

-۴.۸۸

-۲.۹

۲۴۰

ولملت

۲.۸

۱.۷

-۴.۸۶

-۴.۸۶

۲۴۱

فن افزار

۱.۴

۲.۸

-۴.۸۶

-۴.۸۶

۲۴۲

کرومیت

۲۲.۲

۴۸.۱

-۴.۸۴

-۴.۸۴

۲۴۳

غدانه

۱۰.۷

۵.۵

-۴.۸۴

-۴.۸۴

۲۴۴

ذوب

۱,۰۸۱.۶

۵۳.۳

-۴.۸۴

-۴.۴۶

۲۴۵

بیوتیک

۵.۲

۱۱.۹

-۴.۸۲

-۴.۱۹

۲۴۶

لبوتان

۰.۹

۱.۸

-۳.۵۳

۲۴۷

ثنام

۸.۷

۱.۷

-۲.۶۵

۲۴۸

دحاوی

۳.۴

۰.۶

-۰.۸۸

۲۴۹

دشیری

۰.۱

۰.۸

-۱.۲۹

۲۵۰

فنفت

۰.۳

۰.۵

-۰.۷۳

۲۵۱

کاریز

۴.۶

۱.۴

-۲.۸۷

۲۵۲

فافزا

۰.۱

۰.۵

-۲.۸۳

۲۵۳

وسین

۶.۰

۱.۲

-۱.۸۴

۲۵۴

فبیرا

۱۸.۹

۴.۹

-۱.۳۴

۲۵۵

حشکوه

۴.۵

۱.۱

۲۵۶

کورز

۰.۵

۰.۲

-۲.۹۹

-۰.۳۱

۲۵۷

وسرمد

۰.۴

۰.۰

-۲.۹۹

-۰.۰۹

۲۵۸

وامیر

۰.۱

۲.۶

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۲۵۹

لخانه

۰.۱

۰.۱

-۲.۹۹

-۰.۲۱

۲۶۰

وپسا

۸.۷

۱.۲

-۲.۹۹

-۱.۸۴

۲۶۱

بپردیس

۱۴.۹

۲.۵

-۲.۹۹

-۲.۷

۲۶۲

بتهران

۱.۷

۰.۴

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۲۶۳

آبین

۵.۴

۲.۲

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۲۶۴

تفارس

۸.۲

۲.۳

-۲.۹۹

-۲.۸۵

۲۶۵

وتوسکا

۱.۴

۰.۶

-۲.۹۹

-۰.۸۲

۲۶۶

ثقزوی

۰.۱

۰.۲

-۲.۹۹

-۰.۳۵

۲۶۷

خودکفا

۱.۹

۱.۱

-۲.۹۹

-۲.۸۲

۲۶۸

فلات

۰.۲

۰.۴

-۲.۹۸

-۰.۶

۲۶۹

تمحرکه

۰.۱

۰.۲

-۲.۹۸

-۰.۳۴

۲۷۰

غناب

۷.۴

۰.۸

-۲.۹۸

-۱.۱۱

۲۷۱

خبنیان

۳۱.۳

۹.۱

-۲.۹۸

-۲.۹۸

۲۷۲

لازما

۰.۰

۰.۲

-۲.۹۸

-۰.۲۸

۲۷۳

وکادو

۰.۱

۰.۰

-۲.۹۸

-۲.۹۸

۲۷۴

وسنا

۰.۱

۰.۱

-۲.۹۸

-۰.۱۵

۲۷۵

شلرد

۶.۵

۴.۷

-۲.۹۸

-۲.۹۸

۲۷۶

مرقام

۲.۲

۱.۸

-۲.۹۸

-۲.۷۴

۲۷۷

شستان

۰.۴

۰.۲

-۲.۹۸

-۰.۲۸

۲۷۸

کقزوی

۰.۱

۰.۲

-۲.۹۸

-۲.۹۸

۲۷۹

شمواد

۲۸.۹

۷.۲

-۲.۹۸

-۲.۹۸

۲۸۰

حگردش

۳.۹

۱.۰

-۲.۹۸

-۲.۹۸

۲۸۱

فجوش

۰.۱

۰.۰

-۲.۹۸

۰

۲۸۲

شپترو

۱۰.۰

۱.۸

-۲.۹۸

-۲.۹۸

۲۸۳

ولانا

۰.۳

۰.۸

-۲.۹۷

-۱.۰۵

۲۸۴

نیرو

۰.۲

۰.۳

-۲.۹۷

-۰.۵۱

۲۸۵

ثجوان

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۷

۰

۲۸۶

تپکو

۱۵.۳

۳.۳

-۲.۹۷

-۲.۹۳

۲۸۷

وفتخار

۱.۵

۰.۳

-۲.۹۷

-۰.۴۲

۲۸۸

وثوق

۰.۷

۱.۳

-۲.۹۷

-۲.۰۵

۲۸۹

غشوکو

۰.۴

۰.۳

-۲.۹۷

-۰.۴۲

۲۹۰

سنوین

۰.۱

۰.۰

-۲.۹۶

۰

۲۹۱

زنجان

۳.۵

۰.۹

-۲.۹۶

-۲.۹۶

۲۹۲

کصدف

۰.۲

۰.۳

-۲.۹۶

-۰.۴۷

۲۹۳

سخواف

۳.۳

۰.۸

-۲.۹۶

-۱.۱۴

۲۹۴

وتوسکاح

۰.۴

۰.۱

-۲.۹۶

-۲.۹۶

۲۹۵

وفردا

۱۱.۴

۱.۱

-۲.۹۶

-۲.۴۷

۲۹۶

وآتوس

۰.۲

۰.۱

-۲.۹۶

-۲.۹۶

۲۹۷

وشمال

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۶

۰

۲۹۸

وشهر

۱.۶

۲.۲

-۲.۹۵

-۲.۹۵

۲۹۹

باران

۴.۷

۰.۸

-۲.۹۵

-۲.۹۵

۳۰۰

ودانا

۰.۶

۰.۵

-۲.۹۵

-۲.۹۵

۳۰۱

گکیش

۰.۴

۰.۳

-۲.۹۵

-۰.۴۷

۳۰۲

کیسون

۵.۷

۱.۰

-۲.۹۵

-۲.۹

۳۰۳

خصدرا

۶.۷

۱.۳

-۲.۹۵

-۱.۸۷

۳۰۴

ورازی

۰.۸

۰.۱

-۲.۹۴

-۲.۸۷

۳۰۵

وبرق

۰.۲

۰.۸

-۲.۹۴

-۱.۱۹

۳۰۶

حبندر

۱.۹

۲.۷

-۲.۹۴

-۱.۶۵

۳۰۷

فافق

۰.۸

۰.۴

-۲.۹۴

-۲.۴۲

۳۰۸

رتکو

۰.۸

۱.۴

-۲.۹۴

-۲.۱۲

۳۰۹

فبستم

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۴

-۰.۰۸

۳۱۰

شساخت

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۴

-۰.۰۷

۳۱۱

کباده

۰.۳

۰.۵

-۲.۹۴

-۰.۶۸

۳۱۲

ولیز

۰.۳

۰.۱

-۲.۹۴

-۰.۰۶

۳۱۳

کایتا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۴

-۰.۱

۳۱۴

شپلی

۱۸.۶

۱.۷

-۲.۹۴

-۲.۸۳

۳۱۵

گنگین

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۳

-۲.۹۳

۳۱۶

کارام

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۳

-۲.۹۳

۳۱۷

کمینا

۰.۵

۰.۶

-۲.۹۳

-۰.۸۱

۳۱۸

خکاوه

۳.۳

۷.۶

-۲.۹۳

-۲.۹۳

۳۱۹

فوکا

۱.۰

۱.۲

-۲.۹۳

-۲.۸۵

۳۲۰

وهنر

۲.۶

۱.۹

-۲.۹۳

-۲.۹۳

۳۲۱

خپارس

۳۷.۰

۳.۸

-۲.۹۲

-۲.۹۲

۳۲۲

فکمند

۲.۵

۹.۱

-۲.۹۱

-۲.۱۲

۳۲۳

دی

۵۷.۳

۵.۲

-۲.۹۱

-۲.۹۱

۳۲۴

وسالت

۶.۰

۳.۶

-۲.۸۹

-۲.۸۹

۳۲۵

وارس

۳.۵

۷.۰

-۲.۸۸

-۲.۸۸

۳۲۶

ولراز

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۸

۰

۳۲۷

بمیلا

۰.۲

۰.۲

-۲.۸۷

-۰.۲۹

۳۲۸

سمایه

۱.۴

۰.۸

-۲.۸۶

-۱.۰۷

۳۲۹

وثنو

۱.۰

۰.۶

-۲.۸۵

-۰.۹

۳۳۰

واحصا

۰.۱

۰.۲

-۲.۸۴

-۲.۸۴

۳۳۱

فاهواز

۱.۷

۱.۴

-۱.۵

۳۳۲

شصفها

۰.۱

۲.۲

-۱.۹۹

-۱.۳

۳۳۳

بهیر

۰.۱

۰.۱

-۱.۹۹

-۰.۱۱

۳۳۴

وآیند

۴.۵

۳.۸

-۱.۹۸

-۱.۹۸

۳۳۵

ثنور

۰.۶

۰.۳

-۱.۹۸

-۱.۹۸

۳۳۶

شسم

۰.۰

۰.۱

-۱.۹۸

-۰.۲۳

۳۳۷

شتولی

۰.۴

۰.۷

-۱.۹۷

-۰.۸۱

۳۳۸

غمارگ

۱.۱

۰.۲

-۱.۹۷

-۰.۳۵

۳۳۹

گشان

۰.۲

۰.۵

-۱.۹۷

-۱.۹۷

۳۴۰

سفارود

۰.۱

۰.۱

-۱.۹۶

-۰.۲۴

۳۴۱

داراب

۰.۷

۰.۱

-۱.۹۶

-۰.۱۲

۳۴۲

شزنگ

۰.۰

۰.۲

-۱.۹۵

-۰.۴۶

۳۴۳

استقلال

۱.۱

۰.۲

-۱.۹۴

-۰.۳۳

۳۴۴

کهرام

۰.۱

۰.۲

-۱.۹۴

-۰.۴۸

۳۴۵

سایرا

۰.۰

۰.۱

-۱.۹۲

-۰.۳۲

۳۴۶

جهرم

۲.۲

۰.۲

-۱.۹۲

-۰.۳۶

۳۴۷

فسا

۰.۳

۰.۰

-۱.۹۱

۰

۳۴۸

حاریا

۰.۰

۰.۰

-۱.۸۹

۰

۳۴۹

خفناور

۰.۰

۰.۱

-۱.۸۶

-۰.۱۷

۳۵۰

فن آوا

۰.۰

۰.۰

-۱.۷۵

۰

۳۵۱

فسدید

۰.۰

۰.۰

۰

۳۵۲

ثاژن

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۳

-۰.۹۳

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

شستا۲

۲

۵۳۰.۰

۵۸.۶

-۵.۶۴

-۵.۶۴

۲

فارس۲

۲

۱۵۹.۰

۱۲۵.۵

۰

۰

۳

فولاد۲

۲

۱۳۹.۹

۶۹.۸

-۳.۲۹

-۳.۲۹

۴

فملی۲

۱

۱۴.۰

۹.۸

-۲.۶۴

-۲.۶۴

۵

کاوه۲

۱

۱۲.۰

۱۳.۸

-۱.۶۳

-۱.۶۳

۶

اسیاتک۲

۱

۱۱.۶

۷.۹

-۶.۳۴

-۶.۳۴

۷

فکمند۲

۱

۴.۶

۱۷.۲

-۱.۱۹

-۱.۱۹

۸

وگستر۲

۱

۲.۷

۴.۶

۰.۵۹

۰.۵۹

۹

سشرق۲

۱

۱.۳

۲.۰

-۴.۴۷

-۴.۴۷

۱۰

شپدیس۲

۱

۰.۸

۱۱.۷

-۲.۵۹

-۲.۵۹

۱۱

غمایه۲

۱

۰.۶

۴.۲

-۳.۲۱

-۳.۲۱

۱۲

نوری۲

۱

۰.۳

۴.۳

-۴.۱۱

-۴.۱۱

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اعتماد

۵اردیبهشت ۱۳۹۴

۰.۱۰٪

۰.۵۰٪

۲.۱۲٪

۶.۴۶٪

۱۳.۳۶٪

۲۶.۲۷٪

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

کارا

۱۶آبان ۱۴۰۰

۰.۲۱٪

۰.۴۸٪

۲.۰۶٪

۶.۳۸٪

۱۲.۹۷٪

۲۷.۷۳٪

سبدگردان کاریزما

افران

۲۱اسفند ۱۳۹۸

۰.۱۳٪

۰.۴۵٪

۲.۱۷٪

۶.۶۸٪

۱۳.۳۱٪

۲۷.۹۳٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

یاقوت

۲۰فروردین ۱۳۹۹

۰.۱۴٪

۰.۵۰٪

۲.۱۴٪

۶.۳۹٪

۱۲.۹۷٪

۲۶.۹۷٪

سبدگردان آگاه

لبخند

۲۰شهریور ۱۴۰۱

۰.۱۹٪

۰.۴۱٪

۲.۳۱٪

۶.۴۵٪

۱۳.۲۲٪

۲۸.۱۷٪

سبدگردان فارابی

همای

۳۱مرداد ۱۴۰۰

۰.۱۴٪

۰.۴۸٪

۲.۱۲٪

۶.۱۰٪

۱۲.۰۵٪

۲۳.۵۳٪

سبدگردان آگاه

سپر

۲۷شهریور ۱۳۹۹

۰.۱۴٪

۰.۸۳٪

۲.۸۴٪

۶.۲۱٪

۱۳.۰۰٪

۲۷.۱۷٪

سبدگردان اقتصاد بیدار

فیروزا

۹دی ۱۳۹۶

۰.۱۱٪

۰.۴۱٪

۲.۳۰٪

۶.۷۲٪

۱۳.۳۱٪

۲۷.۹۶٪

سبدگردان توسعه فیروزه

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اهرم

۳۰آذر ۱۴۰۰

-۶.۰۳٪

-۱.۴۰٪

۷.۱۰٪

۶.۶۹٪

۲۲.۷۲٪

-۳.۹۹٪

سبدگردان کاریزما

شتاب

۱۷خرداد ۱۴۰۲

-۶.۴۰٪

-۰.۴۶٪

۷.۵۳٪

۷.۲۲٪

۱۹.۲۳٪

سبدگردان آگاه

توان

۱۶آبان ۱۴۰۱

-۶.۴۸٪

۰.۴۹٪

۱۱.۰۸٪

۴.۷۰٪

۱۸.۲۵٪

-۰.۲۲٪

سبدگردان مفید

دارا یکم

۴تیر ۱۳۹۹

-۶.۲۷٪

۳.۹۰٪

۸.۰۰٪

۱.۳۶٪

۱۲.۹۵٪

۲۶.۸۴٪

تامین سرمایه بانک مسکن

جهش

۷تیر ۱۴۰۲

-۶.۳۵٪

-۱.۹۱٪

۷.۲۷٪

۷.۶۱٪

۱۹.۹۴٪

سبدگردان فارابی

موج

۲۲آبان ۱۴۰۲

-۶.۲۰٪

-۱.۹۲٪

۵.۸۲٪

۹.۵۵٪

سبدگردان توسعه فیروزه

پالایش

۹آذر ۱۳۹۹

-۵.۱۹٪

۰.۹۰٪

۴.۹۴٪

۷.۵۵٪

۱۵.۰۷٪

۶.۷۱٪

تامین سرمایه نوین

دریا

۲۱آذر ۱۴۰۱

-۳.۳۱٪

-۱.۴۳٪

۴.۵۱٪

۰.۹۴٪

۱۲.۱۳٪

۱۱.۹۵٪

سبدگردان توسعه فیروزه

کاریس

۱۵مهر ۱۳۹۲

-۳.۴۸٪

-۰.۵۲٪

۵.۸۴٪

۳.۱۶٪

۱۴.۶۹٪

۶.۳۷٪

سبدگردان کاریزما

سرو

۲تیر ۱۳۹۸

-۲.۷۶٪

-۰.۳۰٪

۷.۱۵٪

۵.۹۱٪

۱۸.۷۰٪

۱۴.۸۴٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

1234567
انتهای خبر
لبوتان
غسالم
زنگان
خصدرا
کگاز
گنگین
چفیبر
ختور
کابگن
غشوکو
ددام
صنم
وجامی
خکار
دهدشت
غپآذر
وسالت
وآذر
فافزا
اپرداز
اوان
خاهن
فسرب
فزر
دحاوی
رتکو
استقلال
زقیام
ولبهمن
کخاک
کی بی سی
غنوش
پیزد
نمرینو
وارس
شستا
خفناور
فجوش
سیلام
ختراک
وملی
وایرا
بکابل
فسوژ
حبندر
بنیرو
حپترو
لسرما
سفارود
حآفرین
ونیرو
خفنر
ولغدر
شزنگ
فافق
غاذر
حگردش
وتوسکا
خرینگ
خپارس
ساربیل
کفپارس
لخانه
بگیلان
کمرجان
ثزاگرس
شپاکسا
فن آوا
وهور
خمهر
وایران
بکهنوج
خکمک
یاقوت
وآفر
فسدید
ثجنوب
سایرا
دشیری
سنیر
فاراک
کمینا
ثمسکن
شگل
غدیس
ولملت
غویتا
فبیرا
سدبیر
سبزوا
شاخص کل
حسیر
فکمند
وسپهر
زبینا
وبملت
وهنر
وآوا
خکرمان
کایزد
مداران
ثغرب
غمارگ
ثقزوی
وفتخار
سخزر
خبهمن
وشمال
فالوم
نطرین
شتوکا
بترانس
خساپا
تفارس
غپاک
وسین
فماک
ثامان
چکاوه
غناب
کلوند
فروی
کصدف
شپلی
تلیسه
خکاوه
ورازی
دتولید
بجهرم
وبرق
تاصیکو
کهمدا
وامیر
مادیرا
کاریز
گشان
فبستم
ثتران
شلرد
کساپا
فنوال
ثالوند
بالاس
غزر
شسم
فولای
وکادو
وتوس
فلامی
وآتوس
ودانا
اخابر
فنفت
فگستر
وسرمد
واحصا
غمینو
کیسون
پکرمان
ولپارس
کهرام
نبروج
شپترو
ثفارس
فمراد
غشهداب
خزامیا
رافزا
ولصنم
سلار
زپارس
بنو
ثجوان
ولیز
تکشا
سکرد
مرقام
شستان
فروس
بالبر
کقزوی
ولانا
بایکا
گلدیرا
ولراز
بهیر
ولشرق
گکیش
شکلر
گدنا
وساپا
کاریس
چنوپا
فاهواز
آبین
بساما
کترام
حآسا
دلقما
وشهر
بهپاک
زکشت
تمحرکه
بکاب
وپسا
زشگزا
رنیک
کسعدی
حفارس
وسنا
سخواف
سمگا
خبنیان
خچرخش
وپارس
غشصفا
ونوین
وثنو
تاپکیش
کطبس
لبخند
وفردا
ثرود
کماسه
لوتوس
وآیند
شتهران
مفاخر
کتوکا
رتاپ
شتولی
لابسا
دارا یکم
تپکو
غالبر
پدرخش
پتایر
کورز
فیروزا
قشیر
ثپردیس
ختوقا
بمیلا
شسینا
ثاخت
بمولد
غچین
فروسیل
وثوق
سنوین
فاذر
پلاسک
حخزر
شساخت
توسن
خنصیر
فوکا
بشهاب
کاما
قچار
غگلستا
سدور
شبندر
غمهرا
لپارس
وساخت
آبادا
دریا
وبهمن
چکاپا
فلات
حتوکا
شاروم
خاذین
وگردش
غشان
ورنا
ثنوسا
ثاژن
کسرا
حگهر
دکیمی
بزاگرس
پترول
خمحرکه
ثعمرا
حشکوه
افران
غدانه
خلنت
خموتور
ثباغ
پرتو
ثبهساز
وتجارت
فلوله
شفارا
کدما
خشرق
وطوبی
عالیس
خوساز
غبهار
ولکار
زملارد
ومدیر
شلعاب
شپارس
شپنا
فملی
خگستر
توان
غبهنوش
حاریا
شصفها
خدیزل
ثشاهد
غدشت
شفارس
تنوین
ومعلم
کازرو
غصینو
کسرام
ولتجار
سصفها
کایتا
شکف
سمایه
خمحور
شمواد
لازما
غپونه
دکوثر
ثنام
ثنور
آپ

0
0