گلدیرا

صنایع گلدیران

1402/09/06 09:33:08
پایانی:6,710
(0.59%)
آخرین:6,740
(1.04%)

تعداد معاملات:61
حجم:213,536
ارزش معاملات:1.43B
حجم مبنا:1
6,3407,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
179,176
6,690
6,740
671
335,999
6,680
6,750
162,9244
327,469
6,670
6,770
31,5004
359,733(92%)
27(96%)
حجمحقیقیتعداد
389,733(100%)
25(100%)
30,000(8%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 89,400,312 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.85سرانه فروش حقیقی: 104,604,337 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.17


آخرین اخبار گلدیرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر