حگردش

ريل گردش ايرانيان

1401/05/21 12:35:22
پایانی:2,104
(2.98%)
آخرین:2,104
(2.98%)

تعداد معاملات:173
حجم:5.22M
ارزش معاملات:10.99B
حجم مبنا:4.75M
1,9822,104
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
575,489,538
2,104
2,263
30,0001
1100,000
2,060
000
124,207
2,058
000
5,227,275(100%)
31(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,727,275(71%)
76(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,500,000(29%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 354,780,212 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.44سرانه فروش حقیقی: 103,186,665 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.29


آخرین اخبار حگردش

نمایش اخبار قدیمی‌تر