حگردش

ریل گردش ایرانیان

1401/03/02 00:04:39
پایانی:2,748
(-1.75%)
آخرین:2,750
(-1.68%)

تعداد معاملات:1,434
حجم:17.4M
ارزش معاملات:47.81B
حجم مبنا:3.58M
2,7142,880
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,909
2,740
2,750
25,2472
12,800
2,734
2,751
121,5151
27,318
2,732
2,755
12,4001
15,723,774(90%)
492(100%)
حجمحقیقیتعداد
15,403,593(89%)
401(100%)
1,679,819(10%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,000,000(11%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 87,823,030 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.83سرانه فروش حقیقی: 105,558,786 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.20


آخرین اخبار حگردش

نمایش اخبار قدیمی‌تر