كايزد

فرانسوز يزد

1401/05/28 08:40:36
پایانی:16,010
(4.91%)
آخرین:16,020
(4.98%)

تعداد معاملات:1,352
حجم:7.16M
ارزش معاملات:114B
حجم مبنا:1
14,50016,020
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
46,770
16,020
16,110
1,0001
35,955
16,010
16,330
1,2731
22,000
16,000
16,500
6,0001
6,711,856(94%)
529(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,632,931(65%)
317(99%)
450,000(6%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,528,925(35%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 203,131,974 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.87سرانه فروش حقیقی: 233,984,937 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.15


آخرین اخبار کایزد

نمایش اخبار قدیمی‌تر