کایزد

فرانسوز یزد

1401/07/10 03:34:04
پایانی:12,020
(-4.37%)
آخرین:11,950
(-4.93%)

تعداد معاملات:410
حجم:1.6M
ارزش معاملات:19.3B
حجم مبنا:1
11,95013,190
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
11,950
22,2272
000
11,960
80,6731
000
11,970
10,9782
1,026,435(64%)
145(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,606,195(100%)
106(100%)
579,760(36%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 85,087,922 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.47سرانه فروش حقیقی: 182,136,451 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.14


آخرین اخبار کایزد

نمایش اخبار قدیمی‌تر