فافق

صنایع مس افق کرمان

1402/09/06 09:13:48
پایانی:4,631
(-2.11%)
آخرین:4,610
(-2.55%)

تعداد معاملات:4
حجم:23,012
ارزش معاملات:108M
حجم مبنا:1
4,5904,872
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
143,512
4,630
4,669
28,2741
158,068
4,620
4,670
28,0001
112,000
4,611
4,688
32,0001
99,500(100%)
4(100%)
حجمحقیقیتعداد
99,500(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 115,196,125 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 230,392,250 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00


آخرین اخبار فافق

نمایش اخبار قدیمی‌تر