بورس۲۴
1403/01/18
15:54
۱۹۸ سرخطی فروش برای فردا !

اولین روز از سومین هفته معاملاتی فروردین ماه با فشار فروشنده ها همراه بود. عمده نمادها متحمل افت قیمت شدند و حقیقی ها رقم قابل توجهی را از بازار بیرون کشیدند. پس از اتمام بازار ۱۹۸ صف فروش و ۲۸ صف خرید در ماشین معاملات باقی ماند. سهم حقیقی ها از کل خریدها ۷۲ درصد بود. در حالی که در ۹۰ درصد از فروش ها مشارکت داشتند.

بورس۲۴ : اولین روز از سومین هفته معاملاتی فروردین ماه با فشار فروشنده ها همراه بود. عمده نمادها متحمل افت قیمت شدند و حقیقی ها رقم قابل توجهی را از بازار بیرون کشیدند. پس از اتمام بازار ۱۹۸ صف فروش و ۲۸ صف خرید در ماشین معاملات باقی ماند. سهم حقیقی ها از کل خریدها ۷۲ درصد بود. در حالی که در ۹۰ درصد از فروش ها مشارکت داشتند.


خالص ارزش معاملات خرد با حدود ۶۰ درصد رشد نسبت به روز چهارشنبه به حدود ۵,۴ همت رسید اما شدت خروج پول خرد از بازار حدود ۴ برابر دیروز شدت گرفت. امروز حقیقی ها بالغ بر ۱,۱ همت از سرمایه های خود را از بازار بیرون بردند که بخش عمده این پول از گروه های صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، خودرو و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی و همچنین نمادهای خساپا، خگستر، شپنا، خودرو، شبندر، وبملت، ذوب، شستا، وبصادر و فولاد خارج شد.


برخی از گروه ها و نمادها با ورود اندک پول خرد همراه شدند. گروه های استخراج کانه های فلزی و دباغی هر یک با ۲ میلیارد تومان و محصولات کاغذی با ۱ میلیارد تومان در صدر قرار گرفتند. از بین نمادها نیز فزر، جم پیلن، تاصیکو، خزامیا، البرز، سرود، زماهان، فاذر، وملی، غپینو و وسپه بیشترین اقبال را از سوی حقیقی ها دریافت کردند.


با در نظر گرفتن صندوق های سهامی ارزش معاملات خرد ۶,۵ همت و تراز پول خرد منفی ۱,۲ همت شد. صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله هم متحمل خروج ۸۱۶ میلیارد تومان از سرمایه های خرد شدند.


شاخص کل حدود ۲۰ هزار واحد و شاخص هموزن بالغ بر ۱۶ هزار واحد افت کردند. شاخص فرابورس نیز ۳۹۸ واحد منفی خورد. نمادهای وبملت، اخابر، شستا، خودرو، شبند و شپنا بیشترین اثر منفی و فملی عمده ترین تاثیر مثبت را بر نماگر بورس گذاشتند.


طی روز جاری ۴۹ معامله بلوکی روی ۲۹ نماد با ۳,۰۵۷ میلیون حجم و با قیمت ۱,۹۱۳ میلیارد تومان صورت گرفت. سنگین ترین بلوک #فولاد۲ با ۱,۳۰۰ میلیون سهم به ارزش ۶۶۰,۴ میلیارد تومان لقب گرفت.


وضعیت بازار در فروردین ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۵فروردین

۳,۵۰۰

۲۹۰

۲,۲۳۶,۳۴۸

۷۵۸,۱۰۶

۶فروردین

۴,۶۰۰

۸۳

۲,۲۵۳,۶۰۴

۷۶۷,۰۶۸

۷فروردین

۴,۰۰۰

-۶۲

۲,۲۴۹,۴۱۶

۷۶۷,۶۳۹

۸فروردین

۴,۰۲۰

۱۸۳

۲,۲۶۱,۳۹۸

۷۷۰,۴۵۸

۱۱فروردین

۳,۶۰۰

-۳۴

۲,۲۶۱,۱۷۲

۷۷۰,۲۱۱

۱۴فروردین

۴,۱۸۰

-۵۵۵

۲,۲۴۵,۴۴۵

۷۵۹,۸۲۷

۱۵فروردین

۳,۳۸۰

-۲۸۴

۲,۲۵۰,۹۰۶

۷۵۹,۶۹۶

۱۸فروردین

۵,۳۹۰

-۱,۱۰۰

۲,۲۳۰,۹۹۶

۷۴۳,۴۰۵

مجموع

۳۲,۶۷۰

-۱,۴۷۹

۱.۶٪

۰.۱٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

زماهان

۱۳.۸

۳۵.۴

۶.۸۳

۶

۲

حپترو

۲.۴

۶.۴

۴.۹۹

۴.۷

۳

سیتا

۱۹.۵

۱۹.۳

۴.۹۸

۴.۹۸

۴

سکرد

۸.۷

۸.۱

۴.۹۴

۴.۷۱

۵

ولتجار

۱۹.۶

۱۱.۹

۴.۸۴

۴.۸۴

۶

خبازرس

۰.۹

۱.۸

۳

۲.۵۳

۷

دهدشت

۰.۴

۰.۶

۲.۹۹

۰.۸۷

۸

کازرو

۰.۳

۰.۴

۲.۹۹

۰.۶۳

۹

شلیا

۴.۷

۳.۳

۲.۹۹

۲.۹۹

۱۰

وایرا

۱.۶

۰.۶

۲.۹۹

۰.۹۱

۱۱

معیارح

۴.۸

۱.۱

۲.۹۸

۲.۸

۱۲

معیار

۱.۸

۰.۷

۲.۹۸

۰.۹۹

۱۳

ممسنی

۰.۱

۰.۲

۲.۹۸

۰.۲۱

۱۴

آبین

۴۳.۸

۱۸.۱

۲.۹۸

۱.۲۸

۱۵

وتوسکاح

۰.۳

۰.۱

۲.۹۷

۲.۹۷

۱۶

وثخوز

۰.۲

۱.۴

۲.۹۶

۲.۰۶

۱۷

کباده

۲.۰

۲.۷

۲.۹۶

۲.۳۷

۱۸

ثزاگرس

۰.۰

۰.۵

۲.۹۶

۰.۰۵

۱۹

ولراز

۱.۰

۰.۶

۲.۹۵

۰.۸۲

۲۰

ساذری

۲.۸

۳.۰

۲.۹۳

۱.۳۲

۲۱

ثتوسا

۰.۱

۰.۸

۲.۹۲

۰

۲۲

تفیرو

۰.۰

۰.۰

۲.۹۱

۲.۹۱

۲۳

سمتاز

۰.۰

۰.۰

۲.۹۱

۰

۲۴

چنوپا

۱.۵

۴.۳

۲.۸۹

۲.۸۹

۲۵

کابگن

۰.۰

۰.۰

۱.۹۴

۱.۹۴

۲۶

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱.۹۴

۱.۹۴

۲۷

شکف

۰.۸

۱.۸

۱.۸۶

۱.۸۶

۲۸

وزمین

۱.۴

۰.۵

۱

۱

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

سدشت

۰.۵

۴.۶

-۵.۲۷

۲

خزامیا

۱۳۷.۹

۶۱.۴

-۵.۶

۳

خزر

۱۱.۶

۵.۰

-۵.۲۹

۴

دامین

۱۳.۰

۹.۴

-۶.۹۹

-۴.۳۵

۵

دتولید

۱۱.۳

۱۲.۳

-۶.۹۹

-۶.۳۹

۶

خرینگ

۳.۸

۶.۸

-۶.۹۹

-۵.۷۸

۷

وساپا

۶۸.۱

۳۳.۹

-۶.۹۹

-۵.۸۶

۸

چکاپا

۷۵.۹

۲۱.۹

-۶.۹۹

-۴.۷۸

۹

فپنتا

۱.۴

۶.۴

-۶.۹۹

-۶.۳۲

۱۰

کماسه

۱۹.۶

۱۴.۱

-۶.۹۹

-۵.۱۵

۱۱

کترام

۱۱.۷

۷.۳

-۶.۹۹

-۵.۳۲

۱۲

کحافظ

۱۱.۹

۳.۹

-۶.۹۹

-۶.۴۸

۱۳

شفارس

۳۴.۱

۶.۷

-۶.۹۹

-۵.۵۴

۱۴

سصفها

۶.۶

۱۹.۹

-۶.۹۹

-۵.۱

۱۵

شسینا

۳۶.۸

۱۵.۴

-۶.۹۸

-۵.۶۹

۱۶

ثرود

۴.۸

۶.۷

-۶.۹۸

-۵.۹

۱۷

کفپارس

۲۴.۸

۷.۹

-۶.۹۸

-۵.۷۴

۱۸

زنگان

۲.۱

۳.۷

-۶.۹۸

-۵.۷۱

۱۹

ولکار

۱۱.۱

۴.۰

-۶.۹۸

-۶.۴۳

۲۰

ثشاهد

۳۹.۷

۵۵.۳

-۶.۹۸

-۵.۶۹

۲۱

ورنا

۴۸.۷

۳۵.۵

-۶.۹۸

-۵.۹۴

۲۲

قنیشا

۱۵.۳

۴.۳

-۶.۹۸

-۵.۰۹

۲۳

تنوین

۱۶.۳

۳.۱

-۶.۹۷

-۵.۹۴

۲۴

فسرب

۲۵.۵

۵.۶

-۶.۹۷

-۵.۵۵

۲۵

پارسیان

۳۹.۰

۱۲.۷

-۶.۹۷

-۵.۰۱

۲۶

غشهداب

۲۶.۵

۶.۱

-۶.۹۷

-۶.۲۸

۲۷

وتوس

۱.۷

۲.۷

-۶.۹۷

-۵.۹۵

۲۸

غشان

۴.۹

۲.۳

-۶.۹۷

-۶.۱۸

۲۹

زشگزا

۶.۷

۸.۹

-۶.۹۶

-۵.۳۸

۳۰

وگستر

۱.۲

۱.۹

-۶.۹۵

-۶.۰۸

۳۱

ثغرب

۶.۱

۷.۸

-۶.۹۴

-۵.۷۷

۳۲

غگلستا

۵.۱

۵.۱

-۶.۹۴

-۵.۸۹

۳۳

ثالوند

۲.۱

۲.۷

-۶.۹۴

-۵.۹۳

۳۴

کمرجان

۱۶.۳

۹.۵

-۶.۹۴

-۵.۴۸

۳۵

اوان

۴.۵

۵.۰

-۶.۹۳

-۵.۷۵

۳۶

کتوکا

۵.۱

۵.۹

-۶.۹۳

-۶.۴۴

۳۷

قمرو

۱.۹

۱.۱

-۶.۹

-۴.۳۸

۳۸

حآسا

۶.۱

۴.۸

-۶.۸۹

-۵.۹۴

۳۹

ختوقا

۳۳.۱

۱۹.۱

-۶.۸۷

-۵.۲۴

۴۰

وایران

۷.۲

۳.۹

-۶.۸۵

-۴.۹۲

۴۱

غشاذر

۳.۶

۲.۰

-۶.۸۴

-۵.۹۸

۴۲

ونیرو

۳۰.۳

۱۵.۰

-۶.۸۳

-۵.۸۸

۴۳

کسرا

۳۱.۴

۱۵.۳

-۶.۸۱

-۵.۲۵

۴۴

ثعمرا

۴.۰

۷.۸

-۶.۷۶

-۵.۸

۴۵

کساوه

۰.۹

۱.۷

-۵.۷۲

-۴.۱۴

۴۶

سجام

۷.۸

۲.۷

-۴.۳۱

۴۷

لبوتان

۰.۶

۱.۳

-۲.۸۴

۴۸

قثابت

۳۶.۵

۱۰.۰

-۳.۵۵

۴۹

کگاز

۱.۰

۳.۷

-۳.۸

۵۰

خاهن

۱۲.۴

۴.۰

-۳.۹۶

۵۱

فجام

۲.۰

۱.۵

-۳.۷۲

۵۲

ولصنم

۵.۷

۱.۷

-۴.۵۲

۵۳

کسرام

۱۴.۱

۲۴.۲

-۲.۳۳

۵۴

فاراک

۱۲۹.۸

۲۱.۶

-۴.۹۹

-۴.۴۲

۵۵

فالوم

۲.۱

۲.۵

-۴.۹۹

-۴.۷۵

۵۶

خموتور

۵.۹

۲.۳

-۴.۹۹

-۴.۱۹

۵۷

کدما

۱.۶

۱۰.۷

-۴.۹۹

-۳.۶۴

۵۸

حفارس

۴۸.۱

۱۱.۰

-۴.۹۹

-۳.۶۳

۵۹

خکمک

۲۰.۰

۱۰.۱

-۴.۹۹

-۴.۴۲

۶۰

غشهد

۲.۸

۱.۲

-۴.۹۹

-۲.۷۶

۶۱

بکاب

۲.۲

۳.۰

-۴.۹۹

-۳.۹۸

۶۲

انرژی

۷.۷

۱۸.۲

-۴.۹۹

-۴.۱

۶۳

خاذین

۱۵.۹

۴.۸

-۴.۹۸

-۳.۶۴

۶۴

لپارس

۱.۵

۴.۶

-۴.۹۸

-۴.۲۳

۶۵

توریل

۱۵.۲

۹.۰

-۴.۹۸

-۴.۵

۶۶

کساپا

۵.۵

۶.۰

-۴.۹۸

۶۷

فن افزار

۲۴.۳

۴۵.۱

-۴.۹۸

-۲.۶۷

۶۸

آریان

۳.۷

۱.۵

-۴.۹۸

-۳.۲

۶۹

قشکر

۱۵.۶

۴.۶

-۴.۹۸

-۱.۳۹

۷۰

غنیلی

۱.۷

۰.۹

-۴.۹۸

-۴.۸

۷۱

خمهر

۲۸.۴

۸.۸

-۴.۹۸

-۳.۲

۷۲

شلعاب

۵۶.۸

۹.۲

-۴.۹۸

-۴.۳۳

۷۳

پرداخت

۱.۹

۱.۵

-۴.۹۸

-۲.۴۹

۷۴

قشیر

۹.۳

۸.۲

-۴.۹۷

-۲.۸۷

۷۵

غدشت

۳.۶

۶.۵

-۴.۹۷

-۴.۴۹

۷۶

ولملت

۷.۴

۵.۱

-۴.۹۷

-۴.۴۲

۷۷

بالبر

۱.۳

۳.۱

-۴.۹۷

-۴.۱۶

۷۸

رتاپ

۵.۷

۱.۶

-۴.۹۷

-۴.۰۲

۷۹

وگردش

۱۲.۰

۳.۳

-۴.۹۷

-۴.۰۳

۸۰

رنیک

۴.۵

۴.۲

-۴.۹۷

-۳.۵۵

۸۱

قشهد

۰.۵

۰.۸

-۴.۹۷

-۲.۳۹

۸۲

وبصادر

۲۱۳.۴

۴۱.۶

-۴.۹۷

-۳.۱۸

۸۳

ثنوسا

۱۵.۰

۱۴.۴

-۴.۹۷

-۴.۴۷

۸۴

بکابل

۲.۹

۳.۱

-۴.۹۷

-۴.۵۴

۸۵

شپارس

۱.۲

۰.۶

-۴.۹۶

-۱.۷۹

۸۶

فلامی

۱.۰

۰.۷

-۴.۹۶

-۲.۱۶

۸۷

شفا

۱.۷

۲.۸

-۴.۹۶

-۲.۶۶

۸۸

خنصیر

۱۱.۳

۱۲.۰

-۴.۹۶

-۴.۱۵

۸۹

سیلام

۴.۱

۷.۹

-۴.۹۶

-۴.۰۶

۹۰

بزاگرس

۵.۳

۳.۰

-۴.۹۵

-۴.۱

۹۱

اپال

۱.۷

۲.۲

-۴.۹۵

-۰.۸۹

۹۲

ثجنوب

۴.۹

۷.۴

-۴.۹۴

-۳.۲۱

۹۳

بجهرم

۳۲.۱

۷.۹

-۴.۹۴

-۴.۴۷

۹۴

غدانه

۸.۰

۴.۲

-۴.۹۴

-۴.۵۷

۹۵

خمحور

۶.۱

۳.۰

-۴.۹۳

-۳.۳۵

۹۶

تماوند

۲.۵

۱.۳

-۴.۹۳

-۳.۹۸

۹۷

کلوند

۱۰.۰

۴.۸

-۴.۹۳

-۴.۱۴

۹۸

خشرق

۶.۱

۳.۹

-۴.۹۳

-۴.۰۴

۹۹

دزهراوی

۳.۸

۲.۱

-۴.۹۳

-۴.۲۳

۱۰۰

غچین

۶.۵

۳.۸

-۴.۹۳

-۴.۲۷

۱۰۱

پلاسک

۴.۰

۳.۶

-۴.۹۳

-۳.۷۵

۱۰۲

ثتران

۸.۶

۷.۹

-۴.۹۳

-۳.۴۶

۱۰۳

فنر

۱۲.۷

۱۳.۶

-۴.۹۲

-۴.۲۹

۱۰۴

گلدیرا

۱۳.۷

۷.۷

-۴.۹۲

-۴.۰۷

۱۰۵

نیان

۳.۳

۱۲.۲

-۴.۹۲

-۳.۳۷

۱۰۶

ولپارس

۴.۳

۲.۶

-۴.۹۱

-۳.۹۶

۱۰۷

بشهاب

۰.۶

۰.۶

-۴.۹۱

-۱.۷۶

۱۰۸

پدرخش

۴.۶

۳.۲

-۴.۹

-۳.۵

۱۰۹

غفارس

۱.۰

۰.۹

-۴.۹

-۴.۲۳

۱۱۰

خمحرکه

۹.۷

۷.۳

-۴.۸۸

-۳.۴۷

۱۱۱

سرچشمه

۱۱.۷

۵.۷

-۴.۸۵

-۳.۸۶

۱۱۲

دتوزیع

۲.۰

۴.۳

-۴.۸۴

-۳.۹۶

۱۱۳

کرومیت

۲۱.۲

۴۶.۳

-۴.۸۲

-۴.۱۷

۱۱۴

زفجر

۲.۱

۴.۵

-۴.۸۱

-۴.۵۸

۱۱۵

نخریس

۲.۵

۷.۰

-۴.۷۹

-۴.۴۵

۱۱۶

پشاهن

۰.۰

۰.۰

۰

۱۱۷

وحکمت

۲.۷

۱.۳

۱۱۸

خبنیان

۲۲.۹

۷.۰

-۲.۷۷

۱۱۹

لازما

۰.۲

۱.۵

-۲.۱۷

۱۲۰

وآتوس

۴۴.۴

۱۰.۶

۰.۸

۱۲۱

تپکو

۴۲.۱

۹.۳

-۲.۸۲

۱۲۲

فلات

۰.۸

۱.۴

-۲.۹۹

-۱.۶۱

۱۲۳

سخواف

۴.۲

۱.۰

-۲.۹۹

-۱.۴۳

۱۲۴

دحاوی

۹.۴

۱.۷

-۲.۹۹

-۲.۴۹

۱۲۵

وشهر

۴.۱

۵.۴

-۲.۹۹

-۲.۷۶

۱۲۶

باران

۴.۱

۰.۷

-۲.۹۹

-۲.۹۳

۱۲۷

گکیش

۰.۷

۰.۶

-۲.۹۹

-۰.۶۹

۱۲۸

شگستر

۱۲۴.۱

۱۹.۸

-۲.۹۹

-۲.۶۲

۱۲۹

بتهران

۲۸.۸

۷.۴

-۲.۹۹

-۲.۹۵

۱۳۰

وسدید

۵۲.۶

۱۵.۶

-۲.۹۹

-۲.۹۲

۱۳۱

ویسا

۱.۶

۱.۰

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۱۳۲

فن آوا

۰.۷

۰.۳

-۲.۹۹

-۰.۴

۱۳۳

تمحرکه

۱.۳

۲.۱

-۲.۹۸

-۲.۹۸

۱۳۴

ورازی

۹.۶

۱.۴

-۲.۹۸

-۲.۷۱

۱۳۵

نیرو

۰.۴

۰.۶

-۲.۹۸

-۰.۸۵

۱۳۶

دشیری

۰.۱

۱.۹

-۲.۹۸

-۲.۶۸

۱۳۷

وفردا

۱۰.۴

۱.۱

-۲.۹۸

-۱.۵۸

۱۳۸

شستان

۱.۳

۰.۶

-۲.۹۸

-۰.۸۷

۱۳۹

تفارس

۱۰.۵

۳.۱

-۲.۹۸

-۲.۶۲

۱۴۰

زنجان

۷.۶

۲.۱

-۲.۹۷

-۲.۹۷

۱۴۱

غبهار

۱.۰

۱.۵

-۲.۹۷

-۲.۴

۱۴۲

رتکو

۰.۹

۱.۶

-۲.۹۷

-۲.۳۶

۱۴۳

واحصا

۰.۳

۰.۷

-۲.۹۷

-۱.۹۱

۱۴۴

کمینا

۱.۴

۱.۷

-۲.۹۷

۱۴۵

لپیام

۰.۱

۰.۷

-۲.۹۷

۰

۱۴۶

دی

۲۴۹.۸

۲۳.۲

-۲.۹۷

-۱.۶۹

۱۴۷

ثقزوی

۰.۱

۰.۱

-۲.۹۷

-۰.۱۶

۱۴۸

نتوس

۰.۵

۰.۶

-۲.۹۶

-۰.۴۵

۱۴۹

کصدف

۰.۲

۰.۵

-۲.۹۶

-۰.۷۴

۱۵۰

خپارس

۱۴۰.۶

۱۴.۹

-۲.۹۶

-۲.۲۲

۱۵۱

ودانا

۲.۳

۱.۹

-۲.۹۶

-۲.۷۳

۱۵۲

وآرین

۷.۱

۱.۸

-۲.۹۶

-۱.۷۵

۱۵۳

شلرد

۸.۷

۶.۶

-۲.۹۶

-۲.۵۸

۱۵۴

وسین

۶.۲

۱.۳

-۲.۹۶

-۱.۶۴

۱۵۵

وشمال

۰.۳

۰.۶

-۲.۹۶

۰

۱۵۶

خصدرا

۱۶.۰

۳.۲

-۲.۹۶

-۱.۰۶

۱۵۷

شپترو

۱۸.۸

۳.۴

-۲.۹۶

-۲.۹۱

۱۵۸

گنگین

۰.۲

۰.۹

-۲.۹۵

-۰.۷۷

۱۵۹

غناب

۷.۰

۰.۸

-۲.۹۵

-۱.۱۳

۱۶۰

حبندر

۱.۹

۲.۵

-۲.۹۵

-۱.۵۵

۱۶۱

وسنا

۰.۲

۰.۳

-۲.۹۵

-۰.۵

۱۶۲

بپردیس

۲۰.۸

۳.۶

-۲.۹۵

-۲.۵۵

۱۶۳

وفتخار

۳.۶

۰.۷

-۲.۹۵

-۰.۹۸

۱۶۴

تاتمس

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۵

۰

۱۶۵

پرسپولیس

۱.۴

۰.۲

-۲.۹۵

-۰.۳۸

۱۶۶

شپلی

۷۱.۱

۷.۰

-۲.۹۵

-۲.۶۵

۱۶۷

وسرمد

۴.۵

۰.۵

-۲.۹۴

-۰.۷۶

۱۶۸

شساخت

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۴

۰

۱۶۹

وبرق

۱.۳

۶.۸

-۲.۹۳

-۲.۶۵

۱۷۰

کارام

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۳

-۲.۹۳

۱۷۱

مرقام

۲.۹

۲.۵

-۲.۹۳

-۲.۳۶

۱۷۲

وثنو

۱.۴

۱.۰

-۲.۹۲

-۱.۵۳

۱۷۳

وثوق

۰.۴

۰.۸

-۲.۹۲

-۱.۲۴

۱۷۴

بمیلا

۱.۱

۰.۸

-۲.۹۲

-۰.۹۷

۱۷۵

وکادو

۳.۷

۲.۱

-۲.۹

-۲.۷۳

۱۷۶

خکاوه

۵.۴

۱۳.۴

-۲.۹

-۲.۹

۱۷۷

قجام

۱.۴

۱.۱

-۲.۸۸

-۱.۵۷

۱۷۸

ثعتما

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۸

-۲.۸۸

۱۷۹

وسالت

۱.۸

۱.۱

-۲.۸۶

-۰.۹

۱۸۰

سمایه

۲.۶

۱.۵

-۲.۸۶

-۲.۰۲

۱۸۱

تشتاد

۰.۶

۰.۳

-۲.۸۴

۰

۱۸۲

حاریا

۰.۳

۰.۲

-۱.۹۹

-۰.۴

۱۸۳

بهیر

۰.۲

۰.۱

-۱.۹۹

-۰.۲۱

۱۸۴

استقلال

۰.۸

۰.۱

-۱.۹۸

-۰.۲

۱۸۵

شصفها

۰.۱

۰.۹

-۱.۹۸

-۰.۵۶

۱۸۶

سایرا

۰.۲

۰.۸

-۱.۹۸

-۱.۱۵

۱۸۷

ثنور

۳.۳

۱.۷

-۱.۹۷

-۱.۷۷

۱۸۸

شتولی

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۶

-۱.۹۶

۱۸۹

وآیند

۵.۰

۴.۳

-۱.۹۵

-۱.۹۵

۱۹۰

غمارگ

۳.۷

۰.۵

-۱.۹۴

-۱.۰۷

۱۹۱

فاهواز

۱.۱

۰.۹

-۱.۹

-۰.۸۳

۱۹۲

فسا

۰.۵

۰.۰

-۱.۹

-۰.۱۲

۱۹۳

ثاژن

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۳

-۰.۹۳

۱۹۴

ولرازح

۱.۰

۰.۴

۰

۰

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

فولاد۲

۳

۱,۳۰۰.۰

۶۶۰.۴

۰

۰

۲

فملی۲

۲

۷۵۰.۰

۵۲۸.۸

۰.۷۱

۰.۷۱

۳

شپنا۲

۳

۴۴۰.۳

۲۵۸.۰

-۱.۰۲

-۰.۰۲

۴

شبندر۲

۱

۱۸۲.۰

۲۰۰.۲

-۱.۲۶

-۱.۲۶

۵

وسالت۲

۱۳

۱۲۵.۵

۸۳.۴

۰

۰

۶

ملت۲

۱

۵۷.۰

۱۴.۹

۰.۰۸

۰.۰۸

۷

وفردا۲

۱

۴۹.۹

۵.۴

۰

۰

۸

اسیاتک۲

۱

۳۴.۲

۲۴.۹

-۴.۴۶

-۴.۴۶

۹

فباهنر۲

۱

۲۰.۰

۱۰.۱

۲.۷۳

۲.۷۳

۱۰

وآتوس۲

۱

۱۸.۰

۴.۳

۱.۹۸

۱.۹۸

۱۱

وکغدیر۲

۲

۱۲.۳

۱۷.۵

۰

۰

۱۲

خودرو۲

۱

۹.۴

۳.۰

۱.۳

۱.۳

۱۳

شخارک۲

۱

۸.۰

۳۹.۸

۰.۰۶

۰.۰۶

۱۴

ومعادن۲

۱

۷.۵

۲.۵

۰

۰

۱۵

کاوه۲

۲

۷.۵

۸.۷

-۰.۲۶

-۰.۱۴

۱۶

شتوکا۲

۱

۵.۷

۵.۹

-۳.۷۴

-۳.۷۴

۱۷

کگل۲

۱

۵.۰

۲.۲

۰

۰

۱۸

شسپا۲

۱

۴.۳

۲.۱

۰

۰

۱۹

رمپنا۲

۱

۳.۶

۴.۴

-۲.۳۱

-۲.۳۱

۲۰

فارس۲

۱

۳.۰

۲.۳

۰

۰

۲۱

فاما۲

۱

۲.۶

۲.۰

-۵.۸۲

-۵.۸۲

۲۲

وغدیر۲

۱

۲.۵

۶.۲

-۰.۰۸

-۰.۰۸

۲۳

اردستان۲

۱

۲.۰

۳.۲

۰

۰

۲۴

داسوه۲

۱

۱.۸

۷.۰

-۱.۹۸

-۱.۹۸

۲۵

شیراز۲

۲

۱.۶

۴.۲

۰

۰

۲۶

شگویا۲

۱

۱.۵

۲.۷

۰

۰

۲۷

شاملا۲

۱

۱.۳

۳.۵

-۳.۲۱

-۳.۲۱

۲۸

جم۲

۱

۰.۷

۳.۷

۰

۰

۲۹

شپدیس۲

۱

۰.۱

۲.۲

۰

۰

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اعتماد

۵اردیبهشت ۱۳۹۴

۰.۱۰٪

۰.۲۸٪

۱.۹۸٪

۶.۴۸٪

۱۳.۱۹٪

۲۶.۴۶٪

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

کارا

۱۶آبان ۱۴۰۰

۰.۱۵٪

۰.۴۸٪

۲.۰۵٪

۶.۳۸٪

۱۲.۹۶٪

۲۷.۶۹٪

سبدگردان کاریزما

افران

۲۱اسفند ۱۳۹۸

۰.۱۰٪

۰.۵۴٪

۲.۲۳٪

۶.۶۹٪

۱۳.۳۳٪

۲۸.۱۰٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

یاقوت

۲۰فروردین ۱۳۹۹

۰.۱۴٪

۰.۵۰٪

۲.۱۲٪

۶.۳۸٪

۱۲.۹۵٪

۲۷.۲۰٪

سبدگردان آگاه

لبخند

۲۰شهریور ۱۴۰۱

۰.۱۴٪

۰.۴۱٪

۲.۳۱٪

۶.۴۵٪

۱۳.۲۲٪

۲۸.۱۷٪

سبدگردان فارابی

همای

۳۱مرداد ۱۴۰۰

۰.۱۴٪

۰.۴۹٪

۲.۰۸٪

۶.۱۱٪

۱۲.۰۷٪

۲۳.۵۶٪

سبدگردان آگاه

سپر

۲۷شهریور ۱۳۹۹

۰.۱۴٪

۰.۳۱٪

۱.۸۵٪

۶.۴۶٪

۱۲.۹۳٪

۲۶.۷۹٪

سبدگردان اقتصاد بیدار

فیروزا

۹دی ۱۳۹۶

۰.۰۹٪

۰.۴۱٪

۲.۳۰٪

۶.۷۲٪

۱۳.۳۱٪

۲۷.۹۶٪

سبدگردان توسعه فیروزه

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اهرم

۳۰آذر ۱۴۰۰

-۱.۸۰٪

-۱.۴۰٪

۷.۱۰٪

۶.۶۹٪

۲۲.۷۲٪

-۳.۹۹٪

سبدگردان کاریزما

شتاب

۱۷خرداد ۱۴۰۲

-۲.۸۲٪

-۰.۴۶٪

۷.۵۳٪

۷.۲۲٪

۱۹.۲۳٪

سبدگردان آگاه

توان

۱۶آبان ۱۴۰۱

-۲.۴۲٪

۰.۲۹٪

۶.۵۲٪

۶.۳۶٪

۱۹.۱۵٪

۵.۶۰٪

سبدگردان مفید

دارا یکم

۴تیر ۱۳۹۹

-۳.۵۶٪

-۱.۷۷٪

۵.۶۴٪

۰.۲۹٪

۷.۱۱٪

۱۹.۳۴٪

تامین سرمایه بانک مسکن

جهش

۷تیر ۱۴۰۲

-۰.۷۰٪

-۱.۹۱٪

۷.۲۷٪

۷.۶۱٪

۱۹.۹۴٪

سبدگردان فارابی

موج

۲۲آبان ۱۴۰۲

-۳.۵۷٪

-۱.۹۲٪

۵.۸۲٪

۹.۵۵٪

سبدگردان توسعه فیروزه

پالایش

۹آذر ۱۳۹۹

-۲.۵۴٪

-۰.۸۳٪

۰.۳۰٪

۱۱.۳۳٪

۱۵.۵۲٪

۱۰.۰۸٪

تامین سرمایه نوین

دریا

۲۱آذر ۱۴۰۱

-۱.۷۴٪

-۱.۴۳٪

۴.۵۱٪

۰.۹۴٪

۱۲.۱۳٪

۱۱.۹۵٪

سبدگردان توسعه فیروزه

کاریس

۱۵مهر ۱۳۹۲

-۱.۰۱٪

-۰.۱۰٪

۵.۱۵٪

۵.۰۷٪

۱۵.۴۴٪

۱۱.۴۱٪

سبدگردان کاریزما

سرو

۲تیر ۱۳۹۸

-۱.۳۶٪

۰.۳۵٪

۷.۰۷٪

۷.۳۸٪

۱۹.۲۰٪

۱۹.۳۱٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

بی
2
2
4
5
0
11
انتهای خبر
لبوتان
وآرین
خصدرا
غپینو
گنگین
وگردش
وگستر
غشان
ورنا
ثنوسا
خشرق
صنم
دهدشت
ثاژن
کسرا
غبهار
ولکار
خاهن
فسرب
شلعاب
غنیلی
وبصادر
فزر
دحاوی
رتکو
استقلال
ثعتما
زفجر
خبازرس
شستا
فجام
حبندر
حپترو
لپیام
ونیرو
خمهر
شپارس
یاقوت
ثجنوب
سایرا
دشیری
فاراک
کمینا
ولملت
اپال
شاخص کل
حاریا
شصفها
شپنا
شکف
فپنتا
خگستر
کگاز
فلامی
وآتوس
ودانا
اخابر
وسرمد
واحصا
وفتخار
ولپارس
نبروج
وحکمت
شپترو
وکادو
وبملت
دزهراوی
قشکر
وشمال
فالوم
غشهداب
خزامیا
قثابت
ولصنم
کساوه
کدما
غناب
کلوند
ثشاهد
غدشت
ساذری
بزاگرس
شفارس
سکرد
تنوین
خمحرکه
مرقام
شستان
ثعمرا
کازرو
کسرام
ولتجار
سصفها
سمایه
افران
بالبر
غدانه
فملی
توان
خموتور
سدشت
خمحور
لازما
گلدیرا
ولراز
ثنور
وزمین
سیلام
بهیر
زنگان
ثتوسا
وملی
وایرا
شپلی
تماوند
زماهان
وثخوز
کابگن
غفارس
وسین
وسالت
گکیش
خکاوه
ورازی
قشهد
توریل
وساپا
دتولید
بجهرم
اوان
وبرق
تشتاد
قنیشا
تاصیکو
ثغرب
غمارگ
دتوزیع
تفیرو
ثتران
شلرد
کساپا
سیتا
پشاهن
ثالوند
بکابل
کاریس
چنوپا
فاهواز
آبین
ثقزوی
قمرو
وتوس
کترام
حآسا
وشهر
تمحرکه
بکاب
زشگزا
رنیک
حفارس
وسنا
سخواف
خبنیان
وثنو
لبخند
وفردا
پرسپولیس
نتوس
ثرود
کصدف
کماسه
لوتوس
وآیند
کتوکا
رتاپ
شتولی
وسپه
جم پیلن
دارا یکم
تپکو
پدرخش
خرینگ
غشهد
فیروزا
قشیر
خپارس
کفپارس
ختوقا
کمرجان
شلیا
بمیلا
کحافظ
ثزاگرس
شسینا
غشاذر
فن آوا
تاتمس
خساپا
وثوق
فاذر
خنصیر
وایران
بشهاب
سمتاز
وسدید
غچین
پلاسک
ویسا
شساخت
غگلستا
شبندر
تفارس
قجام
لپارس
دریا
خکمک
چکاپا
فلات
خاذین

0
0