پرسپولیس

پرسپولیس

1402/09/15 10:44:08
پایانی:1,869
(-0.37%)
آخرین:1,820
(-2.98%)

تعداد معاملات:163
حجم:1.44M
ارزش معاملات:2.63B
حجم مبنا:10.48M
1,8201,932
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1114,339
1,820
1,836
20,4505
000
1,837
12,8002
000
1,838
2,8001
1,448,310(100%)
36(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,448,310(100%)
126(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 75,191,427 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.50سرانه فروش حقیقی: 21,483,265 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.29


آخرین اخبار پرسپولیس

نمایش اخبار قدیمی‌تر