پرسپولیس

پرسپولیس

1401/11/08 09:20:43
پایانی:2,595
(-0.34%)
آخرین:2,552
(-1.99%)

تعداد معاملات:92
حجم:774,580
ارزش معاملات:1.98B
حجم مبنا:4.2M
2,5522,656
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,100
2,538
2,552
571,87419
12,007
2,532
2,576
8851
17,341
2,516
2,600
1,7702
514,580(66%)
15(94%)
حجمحقیقیتعداد
774,580(100%)
74(100%)
260,000(34%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 89,022,340 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.28سرانه فروش حقیقی: 27,162,636 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.31


آخرین اخبار پرسپولیس

نمایش اخبار قدیمی‌تر