سهامداران بزرگ شستا
1400/01/29
10:15
نماد هایی که حتی یک معامله هم نداشته اند تعداد: 230 فسا، تنوینح، لپیام، ثنام، وآذر، غدام، غدشت، قنقش، وایران، شوینده، کیا، رتکو، فبستم، مفاخر، سفا...

نماد هایی که حتی یک معامله هم نداشته اند


تعداد: ۲۳۰فسا، تنوینح، لپیام، ثنام، وآذر، غدام، غدشت، قنقش، وایران، شوینده، کیا، رتکو، فبستم، مفاخر، سفانو، سفارود، فخاس، خپویش، زمگسا، داوه، هجرت، وسخوز، حریل، ثشرق، غمهرا، خعمرا، خمحور، ثاصفا، وساربیل، بالاس، کطبس، کپارس، وملت، پسهند، وسخراج، نبروج، وسمازن، وپسا، وسصفا، زنجان، پخش، ولراز، ثقزوی، حسیر، شنفت، سنیر، قهکمت، سیلام، ثبهساز، فولای، زملارد، دتهران، پردیس، قزوین، سکارون، ساروم، وسیستا، ثالوند، شاملا، غبهنوش، وآتوس، آ س پ، خنصیر، ثغرب، فمراد، دفرا، فالوم، وزمین، بنیرو، کسرام، ولیز، فسدید، دقاضیح، تپولا، شبهرن، نتوس، وسالت، کفرا، مرقام، بایکا، چافست، چکاوه، سدور، داراب، وتعاون، سپرمی، کیمیا، خفنر، قجام، کساپا، کاسپین، کسعدی، سهرمز، حرهشا، ثجوان، تکمبا، شتهران، ولشرق، غشان، خوساز، ساوه، سبهان، کلوند، خزر، ثنوسا، پترولح، وپارس، دشیمی، شراز، خچرخش، سفاسی، ساربیل، وساغربی، فماک، کهمداح، قشکر، وسزنجان، سنوین، کبورس، قشهد، وسناح، شتوکا، نیرو، بمپنا، وثخوز، شدوص، ثاژن، فولاژ، سفار، کورز، خاذین، کشرق، چنوپا، تپمپی، قمرو، دحاوی، وگستر، حآسا، گکیش، قثابت، تفیرو، ثنظام، غپآذر، کایتا، خرینگ، وصنا، دسانکو، وسخراش، غنوش، نشار، کاذر، جهرم، اکالا، کیسون، خلیبل، لازما، کمرجان، غیوان، وسرضوی، غشوکو، تابا، سغرب، دکپسول، تکنار، پلاست، بتک، بنو، فن آوا، آپ، سخواف، کباده، لخانه، دفارا، حاریا، قلرست، غگز، وجامی، کپشیر، پلاسک، خفناور، خکار، فنفت، وسکرشا، پرداخت، ثاباد، گپارس، غشاذر، نبورس، شاوان، دابور، غشصفا، سلار، کی بی سی، دشیری، ثنور، قنیشا، وسیزد، پاسا، حبندر، خشرق، فنرژی، ساذری، دقاضی، سدبیر، چفیبر، فجوش، نطرین، غگلستا، سکرد، لخزر، شزنگ، کتوکا، مداران، تشتاد، سبجنو، ددام، ثامان، قپیرا، سخزر، دارو، وتوس، وسکهبو، دیران، بشهاب، اوان، بکاب، زقیام، وسفارس، غبهار، ولصنم


〰〰〰〰〰〰〰


🆔@shasta۱۳۹۹💥انتهای خبر
ولیز
ثاصفا
فولاژ
ثجوان
قشهد
خرینگ
سبهان
خنصیر
پلاسک
زمگسا
شاوان
نبروج
وسزنجان
سیلام
سفار
سهرمز
وسمازن
خکار
هجرت
حآسا
خشرق
فنرژی
شنفت
بنو
تابا
سلار
فخاس
وپارس
دقاضی
پاسا
بشهاب
دشیمی
غبهار
کفرا
مرقام
وسخراج
ساذری
ثاژن
کسرام
بایکا
حریل
تکمبا
بتک
وآتوس
کطبس
شبهرن
داوه
شدوص
خلیبل
لخانه
غشاذر
نبورس
چکاوه
ثنظام
ثالوند
قنیشا
فن آوا
وثخوز
تپولا
سخواف
قنقش
گپارس
کاذر
وگستر
مداران
قپیرا
شاملا
کتوکا
لخزر
کاسپین
کمرجان
خوساز
وتوس
کپارس
خفنر
فجوش
کبورس
وتعاون
حاریا
شزنگ
وآذر
حسیر
سدور
رتکو
فبستم
غپآذر
کورز
غشصفا
نشار
چافست
کشرق
کیسون
ثشرق
خعمرا
وساغربی
خپویش
وزمین
زقیام
لازما
وسکرشا
دابور
خچرخش
سپرمی
وسفارس
تپمپی
غدشت
خاذین
سفارود
وسخراش
شتوکا
کلوند
سغرب
تکنار
کپشیر
سدبیر
تشتاد
ثبهساز
حرهشا
خفناور
وسالت
دکپسول
چنوپا
کسعدی
قجام
غنوش
ساروم
ثغرب
ولراز
قلرست
سنیر
قهکمت
زملارد
فمراد
فماک
بالاس
غشان
پسهند
آپ
دفارا
کایتا
دیران
اوان
بکاب
ثقزوی
سکارون
کساپا
دسانکو
وجامی
نتوس
غیوان
وسیزد
وسخوز
کی بی سی
غگز
ثامان
وصنا
سخزر
فسدید
سنوین
ددام
حبندر
لپیام
ثنام
وسیستا
سبجنو
سفاسی
دشیری
ولصنم
بمپنا
شراز
غمهرا
قثابت
دفرا
آ س پ
ثنوسا
غشوکو
ثنور
گکیش
غبهنوش
وملت
شتهران
ولشرق
تفیرو
غگلستا
سکرد
ساربیل
وسکهبو
وایران
مفاخر
وپسا
وسصفا
فولای
قمرو
قشکر
نطرین
غدام
فنفت
خمحور
بنیرو
سفانو
چفیبر
ثاباد
وسرضوی
وساربیل
دحاوی
فالوم

0
0