کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

1402/09/06 09:34:53
پایانی:19,210
(2.12%)
آخرین:19,120
(1.64%)

تعداد معاملات:35
حجم:7,555
ارزش معاملات:144M
حجم مبنا:1
17,87019,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
19,120
19,130
3001
11,130
19,110
19,180
7861
11,300
19,090
19,200
10,0001
88,615(98%)
17(94%)
حجمحقیقیتعداد
88,047(97%)
14(93%)
2,060(2%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
2,628(3%)
1(7%)
سرانه خرید حقیقی: 100,134,950 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.83سرانه فروش حقیقی: 120,813,062 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.21

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار کاسپین

نمایش اخبار قدیمی‌تر