ذره‌بین بازار
1400/01/29
11:38
🔎 نماد هایی که حتی یک معامله هم نداشته اند تعداد: 230 فسا، تنوینح، لپیام، ثنام، وآذر، غدام، غدشت، قنقش، وایران، شوینده، کیا، رتکو، فبستم، مفاخر، س...

🔎 نماد هایی که حتی یک معامله هم نداشته اند


تعداد: ۲۳۰فسا، تنوینح، لپیام، ثنام، وآذر، غدام، غدشت، قنقش، وایران، شوینده، کیا، رتکو، فبستم، مفاخر، سفانو، سفارود، فخاس، خپویش، زمگسا، داوه، هجرت، وسخوز، حریل، ثشرق، غمهرا، خعمرا، خمحور، ثاصفا، وساربیل، بالاس، کطبس، کپارس، وملت، پسهند، وسخراج، نبروج، وسمازن، وپسا، وسصفا، زنجان، پخش، ولراز، ثقزوی، حسیر، شنفت، سنیر، قهکمت، سیلام، ثبهساز، فولای، زملارد، دتهران، پردیس، قزوین، سکارون، ساروم، وسیستا، ثالوند، شاملا، غبهنوش، وآتوس، آ س پ، خنصیر، ثغرب، فمراد، دفرا، فالوم، وزمین، بنیرو، کسرام، ولیز، فسدید، دقاضیح، تپولا، شبهرن، نتوس، وسالت، کفرا، مرقام، بایکا، چافست، چکاوه، سدور، داراب، وتعاون، سپرمی، کیمیا، خفنر، قجام، کساپا، کاسپین، کسعدی، سهرمز، حرهشا، ثجوان، تکمبا، شتهران، ولشرق، غشان، خوساز، ساوه، سبهان، کلوند، خزر، ثنوسا، پترولح، وپارس، دشیمی، شراز، خچرخش، سفاسی، ساربیل، وساغربی، فماک، کهمداح، قشکر، وسزنجان، سنوین، کبورس، قشهد، وسناح، شتوکا، نیرو، بمپنا، وثخوز، شدوص، ثاژن، فولاژ، سفار، کورز، خاذین، کشرق، چنوپا، تپمپی، قمرو، دحاوی، وگستر، حآسا، گکیش، قثابت، تفیرو، ثنظام، غپآذر، کایتا، خرینگ، وصنا، دسانکو، وسخراش، غنوش، نشار، کاذر، جهرم، اکالا، کیسون، خلیبل، لازما، کمرجان، غیوان، وسرضوی، غشوکو، تابا، سغرب، دکپسول، تکنار، پلاست، بتک، بنو، فن آوا، آپ، سخواف، کباده، لخانه، دفارا، حاریا، قلرست، غگز، وجامی، کپشیر، پلاسک، خفناور، خکار، فنفت، وسکرشا، پرداخت، ثاباد، گپارس، غشاذر، نبورس، شاوان، دابور، غشصفا، سلار، کی بی سی، دشیری، ثنور، قنیشا، وسیزد، پاسا، حبندر، خشرق، فنرژی، ساذری، دقاضی، سدبیر، چفیبر، فجوش، نطرین، غگلستا، سکرد، لخزر، شزنگ، کتوکا، مداران، تشتاد، سبجنو، ددام، ثامان، قپیرا، سخزر، دارو، وتوس، وسکهبو، دیران، بشهاب، اوان، بکاب، زقیام، وسفارس، غبهار، ولصنمیکشنبه ۲۹ فروردین


ساعت: ۰۹:۳۵:۵۵انتهای خبر
حسیر
ثامان
فمراد
وپارس
دشیمی
کپشیر
فنفت
دسانکو
شبهرن
سدور
ثشرق
تکمبا
شاوان
نطرین
خمحور
غدام
خشرق
قثابت
غشصفا
سفاسی
فولای
کیسون
ثنور
بنو
سهرمز
سیلام
ثاصفا
ثاژن
تپمپی
کی بی سی
بتک
بمپنا
شراز
زمگسا
شدوص
وپسا
چافست
چنوپا
حاریا
بنیرو
سفانو
دحاوی
ساذری
کسعدی
ثاباد
بالاس
قشکر
وملت
سنوین
قنیشا
تابا
وسفارس
لخانه
غمهرا
وسرضوی
حآسا
غنوش
کلوند
وسزنجان
اوان
نتوس
مرقام
شنفت
تشتاد
لپیام
فنرژی
بایکا
ثنظام
وصنا
سخواف
سفارود
فبستم
پاسا
لازما
وگستر
وساربیل
خعمرا
خفناور
ثغرب
چفیبر
سبهان
وسیستا
سکرد
ولیز
خکار
دیران
شاملا
سخزر
ددام
وسکرشا
غشوکو
کساپا
سلار
فماک
غدشت
دابور
غشاذر
وساغربی
خپویش
ساربیل
داوه
وسخراش
دفارا
خرینگ
سنیر
غپآذر
حبندر
وتوس
خاذین
زملارد
قجام
زقیام
وسخوز
بکاب
خفنر
ولصنم
کطبس
حرهشا
ثالوند
بشهاب
کاذر
غبهنوش
گپارس
قنقش
کسرام
سدبیر
سغرب
دقاضی
گکیش
وایران
شزنگ
قلرست
تفیرو
ولراز
آپ
خوساز
دکپسول
رتکو
کتوکا
کفرا
وسخراج
تکنار
دشیری
وزمین
تپولا
وثخوز
کاسپین
وجامی
نبورس
کپارس
چکاوه
فولاژ
قپیرا
ثنوسا
وتعاون
خنصیر
شتوکا
قشهد
سفار
فخاس
وسالت
وآذر
کبورس
وآتوس
کشرق
نشار
غگلستا
سکارون
حریل
پلاسک
قمرو
آ س پ
ثبهساز
ساروم
وسمازن
فجوش
مفاخر
ثنام
وسصفا
سپرمی
فالوم
نبروج
خلیبل
کایتا
وسیزد
لخزر
غیوان
قهکمت
خچرخش
مداران
ثجوان
غشان
ولشرق
ثقزوی
دفرا
فن آوا
کمرجان
فسدید
وسکهبو
پسهند
هجرت
کورز
غگز
غبهار
شتهران
سبجنو

0
0