ذره‌بین بازار
1400/01/29
11:38
🔎 نماد هایی که حتی یک معامله هم نداشته اند تعداد: 230 فسا، تنوینح، لپیام، ثنام، وآذر، غدام، غدشت، قنقش، وایران، شوینده، کیا، رتکو، فبستم، مفاخر، س...

🔎 نماد هایی که حتی یک معامله هم نداشته اند


تعداد: ۲۳۰فسا، تنوینح، لپیام، ثنام، وآذر، غدام، غدشت، قنقش، وایران، شوینده، کیا، رتکو، فبستم، مفاخر، سفانو، سفارود، فخاس، خپویش، زمگسا، داوه، هجرت، وسخوز، حریل، ثشرق، غمهرا، خعمرا، خمحور، ثاصفا، وساربیل، بالاس، کطبس، کپارس، وملت، پسهند، وسخراج، نبروج، وسمازن، وپسا، وسصفا، زنجان، پخش، ولراز، ثقزوی، حسیر، شنفت، سنیر، قهکمت، سیلام، ثبهساز، فولای، زملارد، دتهران، پردیس، قزوین، سکارون، ساروم، وسیستا، ثالوند، شاملا، غبهنوش، وآتوس، آ س پ، خنصیر، ثغرب، فمراد، دفرا، فالوم، وزمین، بنیرو، کسرام، ولیز، فسدید، دقاضیح، تپولا، شبهرن، نتوس، وسالت، کفرا، مرقام، بایکا، چافست، چکاوه، سدور، داراب، وتعاون، سپرمی، کیمیا، خفنر، قجام، کساپا، کاسپین، کسعدی، سهرمز، حرهشا، ثجوان، تکمبا، شتهران، ولشرق، غشان، خوساز، ساوه، سبهان، کلوند، خزر، ثنوسا، پترولح، وپارس، دشیمی، شراز، خچرخش، سفاسی، ساربیل، وساغربی، فماک، کهمداح، قشکر، وسزنجان، سنوین، کبورس، قشهد، وسناح، شتوکا، نیرو، بمپنا، وثخوز، شدوص، ثاژن، فولاژ، سفار، کورز، خاذین، کشرق، چنوپا، تپمپی، قمرو، دحاوی، وگستر، حآسا، گکیش، قثابت، تفیرو، ثنظام، غپآذر، کایتا، خرینگ، وصنا، دسانکو، وسخراش، غنوش، نشار، کاذر، جهرم، اکالا، کیسون، خلیبل، لازما، کمرجان، غیوان، وسرضوی، غشوکو، تابا، سغرب، دکپسول، تکنار، پلاست، بتک، بنو، فن آوا، آپ، سخواف، کباده، لخانه، دفارا، حاریا، قلرست، غگز، وجامی، کپشیر، پلاسک، خفناور، خکار، فنفت، وسکرشا، پرداخت، ثاباد، گپارس، غشاذر، نبورس، شاوان، دابور، غشصفا، سلار، کی بی سی، دشیری، ثنور، قنیشا، وسیزد، پاسا، حبندر، خشرق، فنرژی، ساذری، دقاضی، سدبیر، چفیبر، فجوش، نطرین، غگلستا، سکرد، لخزر، شزنگ، کتوکا، مداران، تشتاد، سبجنو، ددام، ثامان، قپیرا، سخزر، دارو، وتوس، وسکهبو، دیران، بشهاب، اوان، بکاب، زقیام، وسفارس، غبهار، ولصنمیکشنبه ۲۹ فروردین


ساعت: ۰۹:۳۵:۵۵انتهای خبر
وسالت
ولصنم
آ س پ
شتوکا
فخاس
پسهند
حبندر
کسعدی
نتوس
غگلستا
ثنام
خکار
دیران
چفیبر
قجام
بشهاب
بنو
سنوین
کی بی سی
وسکرشا
وصنا
کپارس
خعمرا
ثقزوی
قنیشا
بتک
خوساز
اوان
داوه
کاذر
وسفارس
ثجوان
وساغربی
سنیر
زمگسا
غدشت
خاذین
سهرمز
غبهنوش
نبورس
وملت
بمپنا
فن آوا
کمرجان
وآتوس
شبهرن
غمهرا
وسمازن
وسخراش
قپیرا
غشوکو
قهکمت
فولای
قلرست
پاسا
بالاس
غشصفا
غپآذر
وتعاون
ثنوسا
کبورس
ولیز
سبهان
سدبیر
وتوس
وسکهبو
سخزر
ولراز
بنیرو
تپولا
کساپا
سیلام
وپسا
خچرخش
نشار
ثالوند
دکپسول
شتهران
سبجنو
کتوکا
وگستر
خرینگ
تابا
سکرد
فمراد
آپ
قنقش
بایکا
کورز
دابور
وساربیل
وایران
سکارون
شاوان
کایتا
شاملا
وزمین
وپارس
تکنار
فالوم
ساذری
خفنر
فماک
سفارود
مفاخر
کاسپین
نطرین
کطبس
مرقام
قثابت
زقیام
حاریا
کفرا
خشرق
وسرضوی
کیسون
تپمپی
دفارا
وثخوز
فجوش
خفناور
فنرژی
خپویش
وجامی
وآذر
خنصیر
ثبهساز
تشتاد
پلاسک
وسزنجان
چکاوه
فسدید
لخزر
چافست
حآسا
هجرت
غنوش
دقاضی
ثنظام
حریل
ساروم
دفرا
تفیرو
سغرب
غدام
ثاژن
وسخراج
فنفت
غیوان
تکمبا
وسصفا
کلوند
کپشیر
نبروج
ثنور
غشان
دسانکو
شراز
گپارس
وسیزد
رتکو
سفاسی
غگز
ددام
لخانه
غشاذر
سفار
قمرو
سدور
مداران
حرهشا
شدوص
قشهد
ثامان
کسرام
ثشرق
خلیبل
فولاژ
خمحور
ساربیل
شنفت
قشکر
غبهار
چنوپا
سپرمی
شزنگ
زملارد
ثاصفا
وسخوز
دحاوی
کشرق
ثاباد
وسیستا
سخواف
سلار
دشیری
حسیر
ثغرب
لپیام
فبستم
سفانو
گکیش
لازما
بکاب
ولشرق
دشیمی

0
0