ذره‌بین بازار
1400/01/29
11:38
🔎 نماد هایی که حتی یک معامله هم نداشته اند تعداد: 230 فسا، تنوینح، لپیام، ثنام، وآذر، غدام، غدشت، قنقش، وایران، شوینده، کیا، رتکو، فبستم، مفاخر، س...

🔎 نماد هایی که حتی یک معامله هم نداشته اند


تعداد: ۲۳۰فسا، تنوینح، لپیام، ثنام، وآذر، غدام، غدشت، قنقش، وایران، شوینده، کیا، رتکو، فبستم، مفاخر، سفانو، سفارود، فخاس، خپویش، زمگسا، داوه، هجرت، وسخوز، حریل، ثشرق، غمهرا، خعمرا، خمحور، ثاصفا، وساربیل، بالاس، کطبس، کپارس، وملت، پسهند، وسخراج، نبروج، وسمازن، وپسا، وسصفا، زنجان، پخش، ولراز، ثقزوی، حسیر، شنفت، سنیر، قهکمت، سیلام، ثبهساز، فولای، زملارد، دتهران، پردیس، قزوین، سکارون، ساروم، وسیستا، ثالوند، شاملا، غبهنوش، وآتوس، آ س پ، خنصیر، ثغرب، فمراد، دفرا، فالوم، وزمین، بنیرو، کسرام، ولیز، فسدید، دقاضیح، تپولا، شبهرن، نتوس، وسالت، کفرا، مرقام، بایکا، چافست، چکاوه، سدور، داراب، وتعاون، سپرمی، کیمیا، خفنر، قجام، کساپا، کاسپین، کسعدی، سهرمز، حرهشا، ثجوان، تکمبا، شتهران، ولشرق، غشان، خوساز، ساوه، سبهان، کلوند، خزر، ثنوسا، پترولح، وپارس، دشیمی، شراز، خچرخش، سفاسی، ساربیل، وساغربی، فماک، کهمداح، قشکر، وسزنجان، سنوین، کبورس، قشهد، وسناح، شتوکا، نیرو، بمپنا، وثخوز، شدوص، ثاژن، فولاژ، سفار، کورز، خاذین، کشرق، چنوپا، تپمپی، قمرو، دحاوی، وگستر، حآسا، گکیش، قثابت، تفیرو، ثنظام، غپآذر، کایتا، خرینگ، وصنا، دسانکو، وسخراش، غنوش، نشار، کاذر، جهرم، اکالا، کیسون، خلیبل، لازما، کمرجان، غیوان، وسرضوی، غشوکو، تابا، سغرب، دکپسول، تکنار، پلاست، بتک، بنو، فن آوا، آپ، سخواف، کباده، لخانه، دفارا، حاریا، قلرست، غگز، وجامی، کپشیر، پلاسک، خفناور، خکار، فنفت، وسکرشا، پرداخت، ثاباد، گپارس، غشاذر، نبورس، شاوان، دابور، غشصفا، سلار، کی بی سی، دشیری، ثنور، قنیشا، وسیزد، پاسا، حبندر، خشرق، فنرژی، ساذری، دقاضی، سدبیر، چفیبر، فجوش، نطرین، غگلستا، سکرد، لخزر، شزنگ، کتوکا، مداران، تشتاد، سبجنو، ددام، ثامان، قپیرا، سخزر، دارو، وتوس، وسکهبو، دیران، بشهاب، اوان، بکاب، زقیام، وسفارس، غبهار، ولصنمیکشنبه ۲۹ فروردین


ساعت: ۰۹:۳۵:۵۵انتهای خبر
بالاس
آ س پ
کمرجان
آپ
ثبهساز
حسیر
قثابت
داوه
کیسون
سلار
غمهرا
دحاوی
بنو
دشیمی
ثاباد
شدوص
قشهد
ولراز
وسزنجان
وسخراج
پسهند
حاریا
خپویش
کسعدی
ثنام
ثامان
بنیرو
کفرا
تشتاد
خاذین
ددام
کساپا
تکمبا
کشرق
ولصنم
ولیز
لازما
بتک
غدام
کبورس
ثغرب
تکنار
اوان
دشیری
وسکهبو
فنرژی
فخاس
حآسا
فولای
غگز
قمرو
تفیرو
چفیبر
سپرمی
کایتا
ساذری
دسانکو
بشهاب
فسدید
خلیبل
خکار
وسمازن
فمراد
سبجنو
نبورس
پاسا
سخواف
سنیر
وجامی
ثنوسا
وپارس
فجوش
ثنور
هجرت
گپارس
قپیرا
تپولا
خمحور
لخانه
سهرمز
کاذر
نتوس
غشان
قشکر
خچرخش
غبهنوش
دیران
ثجوان
وملت
غبهار
وایران
شبهرن
دکپسول
فنفت
وسیزد
خوساز
شزنگ
غشصفا
سفانو
وآتوس
مفاخر
کپشیر
وسخراش
وپسا
خشرق
شراز
چنوپا
غنوش
قهکمت
خفناور
وساربیل
غپآذر
کتوکا
کاسپین
ثقزوی
سفار
وسخوز
وسفارس
حرهشا
غگلستا
لخزر
ثاژن
قلرست
فن آوا
زقیام
قنیشا
غشوکو
ثالوند
مرقام
نبروج
شنفت
وساغربی
سنوین
چکاوه
غدشت
شاوان
فبستم
کسرام
بایکا
نشار
ثاصفا
کپارس
حبندر
بمپنا
سکرد
خرینگ
گکیش
سدور
کورز
دفرا
وسالت
فالوم
وصنا
سفارود
سکارون
پلاسک
حریل
سغرب
وثخوز
شتوکا
سیلام
بکاب
ساربیل
غشاذر
فماک
غیوان
سخزر
کطبس
قنقش
دقاضی
تپمپی
وگستر
خعمرا
ساروم
دابور
سفاسی
وتعاون
مداران
نطرین
وسیستا
زمگسا
شاملا
تابا
وسصفا
ولشرق
ثنظام
ثشرق
کی بی سی
سدبیر
خنصیر
سبهان
قجام
شتهران
زملارد
وزمین
وسرضوی
چافست
رتکو
خفنر
وسکرشا
کلوند
دفارا
لپیام
وتوس
وآذر
فولاژ

0
0