کرمانشاه بورس
1400/01/29
11:38
🔎 نماد هایی که حتی یک معامله هم نداشته اند تعداد: 230 فسا، تنوینح، لپیام، ثنام، وآذر، غدام، غدشت، قنقش، وایران، شوینده، کیا، رتکو، فبستم، مفاخر، س...

🔎 نماد هایی که حتی یک معامله هم نداشته اند


تعداد: ۲۳۰فسا، تنوینح، لپیام، ثنام، وآذر، غدام، غدشت، قنقش، وایران، شوینده، کیا، رتکو، فبستم، مفاخر، سفانو، سفارود، فخاس، خپویش، زمگسا، داوه، هجرت، وسخوز، حریل، ثشرق، غمهرا، خعمرا، خمحور، ثاصفا، وساربیل، بالاس، کطبس، کپارس، وملت، پسهند، وسخراج، نبروج، وسمازن، وپسا، وسصفا، زنجان، پخش، ولراز، ثقزوی، حسیر، شنفت، سنیر، قهکمت، سیلام، ثبهساز، فولای، زملارد، دتهران، پردیس، قزوین، سکارون، ساروم، وسیستا، ثالوند، شاملا، غبهنوش، وآتوس، آ س پ، خنصیر، ثغرب، فمراد، دفرا، فالوم، وزمین، بنیرو، کسرام، ولیز، فسدید، دقاضیح، تپولا، شبهرن، نتوس، وسالت، کفرا، مرقام، بایکا، چافست، چکاوه، سدور، داراب، وتعاون، سپرمی، کیمیا، خفنر، قجام، کساپا، کاسپین، کسعدی، سهرمز، حرهشا، ثجوان، تکمبا، شتهران، ولشرق، غشان، خوساز، ساوه، سبهان، کلوند، خزر، ثنوسا، پترولح، وپارس، دشیمی، شراز، خچرخش، سفاسی، ساربیل، وساغربی، فماک، کهمداح، قشکر، وسزنجان، سنوین، کبورس، قشهد، وسناح، شتوکا، نیرو، بمپنا، وثخوز، شدوص، ثاژن، فولاژ، سفار، کورز، خاذین، کشرق، چنوپا، تپمپی، قمرو، دحاوی، وگستر، حآسا، گکیش، قثابت، تفیرو، ثنظام، غپآذر، کایتا، خرینگ، وصنا، دسانکو، وسخراش، غنوش، نشار، کاذر، جهرم، اکالا، کیسون، خلیبل، لازما، کمرجان، غیوان، وسرضوی، غشوکو، تابا، سغرب، دکپسول، تکنار، پلاست، بتک، بنو، فن آوا، آپ، سخواف، کباده، لخانه، دفارا، حاریا، قلرست، غگز، وجامی، کپشیر، پلاسک، خفناور، خکار، فنفت، وسکرشا، پرداخت، ثاباد، گپارس، غشاذر، نبورس، شاوان، دابور، غشصفا، سلار، کی بی سی، دشیری، ثنور، قنیشا، وسیزد، پاسا، حبندر، خشرق، فنرژی، ساذری، دقاضی، سدبیر، چفیبر، فجوش، نطرین، غگلستا، سکرد، لخزر، شزنگ، کتوکا، مداران، تشتاد، سبجنو، ددام، ثامان، قپیرا، سخزر، دارو، وتوس، وسکهبو، دیران، بشهاب، اوان، بکاب، زقیام، وسفارس، غبهار، ولصنمیکشنبه ۲۹ فروردین


ساعت: ۰۹:۳۵:۵۵انتهای خبر
ولیز
ثاصفا
فولاژ
ثجوان
قشهد
خرینگ
سبهان
خنصیر
خکار
پاسا
سکارون
وآتوس
قهکمت
هجرت
سفار
دکپسول
ثغرب
تکمبا
بایکا
سدور
پلاسک
کاذر
سغرب
تکنار
خشرق
فنرژی
آپ
بتک
کپشیر
سدبیر
فخاس
وپارس
گپارس
کپارس
زملارد
خفنر
غشان
دفارا
حریل
تشتاد
حرهشا
غنوش
زمگسا
کاسپین
شزنگ
خوساز
رتکو
شاوان
کبورس
وتعاون
فجوش
حاریا
چنوپا
غپآذر
شنفت
شتوکا
نبورس
چکاوه
ثنظام
خچرخش
سخواف
قنقش
کایتا
سبجنو
مداران
قپیرا
شبهرن
فماک
سلار
کتوکا
کساپا
بنو
کلوند
دشیمی
وسالت
ولراز
وسمازن
خلیبل
لخانه
دقاضی
ثالوند
قنیشا
لخزر
وآذر
کشرق
کیسون
خپویش
غدشت
وسفارس
سفارود
وسخراج
غشصفا
شدوص
وثخوز
شاملا
زقیام
لازما
وسکرشا
وسخراش
وسزنجان
سپرمی
سیلام
سنیر
غیوان
پسهند
بالاس
کسعدی
وسخوز
کی بی سی
غگز
کسرام
وسیستا
فمراد
نبروج
فن آوا
تپولا
قلرست
نتوس
وسیزد
سخزر
داوه
ساروم
سهرمز
خاذین
حآسا
ثبهساز
تابا
خفناور
کفرا
مرقام
کمرجان
وتوس
حسیر
فبستم
کورز
نشار
قجام
چافست
ثشرق
خعمرا
غشاذر
کطبس
تپمپی
ساذری
لپیام
ثنام
دیران
اوان
بکاب
ثقزوی
وساغربی
ثاژن
وزمین
غبهار
ددام
بشهاب
وگستر
دابور
ثامان
وصنا
دسانکو
وجامی
فسدید
سنوین
حبندر
سفاسی
دشیری
ولصنم
بمپنا
شراز
غمهرا
قثابت
دفرا
آ س پ
ثنوسا
غشوکو
ثنور
گکیش
غبهنوش
وملت
شتهران
ولشرق
تفیرو
غگلستا
سکرد
ساربیل
وسکهبو
وایران
مفاخر
وپسا
وسصفا
فولای
قمرو
قشکر
نطرین
غدام
فنفت
خمحور
بنیرو
سفانو
چفیبر
ثاباد
وسرضوی
وساربیل
دحاوی
فالوم

0
0