بورس۲۴
1403/01/05
15:50
استارت پرقدرت بورس

نخستین روز معاملاتی از سال جدید با سبزپوشی ۹۱ درصد از نمادها همراه بود. بیش از ۶۸۰ نماد رشد قیمت را تجربه کردند و تنها ۶۵ نماد منفی خوردند. پس از اتمام زمان بازار ۱۷۴ صف خرید و ۱۹ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.

بورس۲۴ : نخستین روز معاملاتی از سال جدید با سبزپوشی ۹۱ درصد از نمادها همراه بود. بیش از ۶۸۰ نماد رشد قیمت را تجربه کردند و تنها ۶۵ نماد منفی خوردند. پس از اتمام زمان بازار ۱۷۴ صف خرید و ۱۹ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.


سهم حقیقی ها از کل خریدها و فروش های روز جاری به ترتیب ۸۸ درصد و ۷۸ درصد بود.


خالص ارزش معاملات خرد با ۱۶ درصد افزایش نسبت به آخرین روز معاملاتی سال قبل به بیش از ۳,۵ همت رسید. گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزی و شیمیایی بیشترین معاملات را رقم زدند.


حقیقی ها حدود ۲۹۰ میلیارد تومان وارد بازار کردند که بخش عمده این پول به نمادهای فولاد، خودرو، فملی، بوعلی، شستا، شبندر، کاما، نوری و کیسون تزریق شد. در نمادهای وپارس، حفارس، ثفارس، وملی، وبصادر، نیان، وهور، ثپردیس و وکار شاهد بیشترین حمایت از سوی حقوقی ها بودیم.


با در نظر گرفتن صندوق های سهامی قابل معامله ارزش معاملات خرد ۵,۳ همت و تراز پول خرد مثبت ۵۰۶ میلیارد تومان شد. صندوق های با درآمد ثابت اما متحمل خروج ۵۳۰ میلیارد تومان پول خرد شدند.


شاخص کل بالغ بر ۴۱ هزار واحد رشد کرد و عمدتا تحت تاثیر نمادهای فولاد، فملی، شپنا، نوری، تاپیکو، شستا و وبملت خود را به ارتفاع ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار واحد ارتقا داد شاخص هموزن نیز بالغ بر ۱۵ هزار واحد رشد کرد و به الای سطح ۷۵۸ هزار واحد دست یافت. شاخص فرابورس هم حدود ۴۶۴ واحد افزایش داشت.


امروز ۲۸ معامله بلوکی بر روی ۱۴ نماد در مجموع ۳,۸۸۲ میلیون سهم به ارزش ۱,۸۴۲ میلیارد تومان انجام شد که بزرگترین بلوک روز جاری #کگل۲ با ۳,۷۰۰ میلیون سهم به ارزش ۱,۶۳۸ میلیارد تومان بود.


وضعیت بازار در فروردین ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۵فروردین

۳,۵۰۰

۲۹۰

۲,۲۳۶,۳۴۸

۷۵۸,۱۰۶

مجموع

۳,۵۰۰

۲۹۰

۱.۹٪

۲.۱٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

حفاری

۲۲.۳

۱۶.۶

۷

۶

۲

فگستر

۵.۱

۲.۰

۷

۴.۹۸

۳

شتوکا

۲.۴

۲.۵

۷

۶.۵

۴

شسینا

۱۸.۷

۸.۸

۶.۹۹

۶.۵۴

۵

سهرمز

۳.۱

۹.۶

۶.۹۹

۶.۶

۶

زشگزا

۴.۲

۶.۳

۶.۹۹

۵.۹۳

۷

کاما

۷۷.۴

۲۷.۷

۶.۹۹

۶.۷۵

۸

فنوال

۲.۳

۱.۷

۶.۹۹

۶.۸۴

۹

چکاوه

۱.۴

۲.۱

۶.۹۹

۵.۴۴

۱۰

بپیوند

۲.۲

۲.۹

۶.۹۹

۶.۰۴

۱۱

غسالم

۱۵.۱

۷.۶

۶.۹۹

۶.۰۲

۱۲

ختور

۱.۴

۰.۵

۶.۹۹

۲.۱

۱۳

کسرا

۸.۹

۴.۶

۶.۹۹

۶.۸۲

۱۴

مفاخر

۲.۹

۳.۰

۶.۹۹

۶.۱۹

۱۵

شاملا

۱.۲

۳.۲

۶.۹۹

۶.۳۱

۱۶

سنیر

۰.۶

۳.۵

۶.۹۹

۵.۴۶

۱۷

فجر

۸.۵

۴.۶

۶.۹۹

۵.۶

۱۸

بموتو

۱۰.۱

۲.۴

۶.۹۸

۴.۳۷

۱۹

شبهرن

۴.۴

۶.۹

۶.۹۸

۳.۷۲

۲۰

کاذر

۳.۷

۲.۱

۶.۹۸

۵.۰۱

۲۱

وبهمن

۱۶.۵

۷.۶

۶.۹۸

۶.۸۲

۲۲

فزر

۵.۶

۲۷.۵

۶.۹۸

۶.۶۵

۲۳

شفارس

۳۸.۷

۸.۷

۶.۹۸

۵.۶۲

۲۴

سخزر

۰.۵

۱.۷

۶.۹۸

۴.۹

۲۵

کالا

۲۳.۸

۲۱.۹

۶.۹۸

۴.۹۲

۲۶

تاصیکو

۱۰.۲

۸.۸

۶.۹۷

۲.۸۸

۲۷

بورس

۳۷.۲

۲۳.۱

۶.۹۷

۵.۴۴

۲۸

شاروم

۲.۷

۳.۶

۶.۹۷

۶.۱

۲۹

غویتا

۳۰.۷

۹.۲

۶.۹۷

۵.۴۶

۳۰

چدن

۲۱.۳

۶.۰

۶.۹۷

۵.۲۵

۳۱

خلنت

۲.۱

۴.۵

۶.۹۷

۶.۹۷

۳۲

درهآور

۰.۳

۳.۶

۶.۹۷

۶.۸۷

۳۳

زملارد

۰.۸

۱.۵

۶.۹۶

۶.۹۶

۳۴

سشمال

۱.۲

۲.۵

۶.۹۶

۶.۸۵

۳۵

واعتبار

۶.۳

۱.۵

۶.۹۶

۵.۷۳

۳۶

وطوبی

۱۴.۶

۳.۸

۶.۹۶

۶.۲۶

۳۷

غگیلا

۳.۸

۴.۹

۶.۹۶

۶.۷۲

۳۸

دامین

۱۲.۲

۷.۶

۶.۹۵

۶.۴۴

۳۹

کفرا

۳.۰

۳.۲

۶.۹۴

۶.۴۵

۴۰

وایران

۷.۴

۴.۰

۶.۹۴

۵.۲

۴۱

واتی

۸.۷

۸.۳

۶.۹۳

۵.۰۶

۴۲

وساپا

۴۲.۱

۲۳.۶

۶.۹۳

۴.۶۸

۴۳

غشصفا

۷.۵

۶.۲

۶.۹۲

۵.۱۳

۴۴

فرابورس

۲۸.۶

۲۴.۲

۶.۹۲

۴.۷

۴۵

شکلر

۸.۵

۷.۶

۶.۹۲

۶.۹۲

۴۶

خفنر

۳.۰

۲.۳

۶.۹۲

۵.۲۶

۴۷

افرا

۳.۱

۳.۵

۶.۹۲

۶.۲۶

۴۸

کماسه

۲۵.۰

۲۰.۰

۶.۸۷

۵.۸۱

۴۹

کمرجان

۱۹.۹

۱۳.۰

۶.۸۴

۶.۳۵

۵۰

زکشت

۱.۳

۳.۰

۶.۸۲

۶.۳۶

۵۱

ولغدر

۴.۸

۲.۳

۵

۴.۳۲

۵۲

خموتور

۱۹.۳

۸.۱

۵

۴.۹۷

۵۳

بوعلی

۵.۵

۳۴.۱

۵

۴.۸۸

۵۴

خساپا

۱۹۶.۳

۵۳.۸

۵

۳.۰۵

۵۵

نوری

۲.۰

۳۲.۳

۵

۴.۵۲

۵۶

خدیزل

۱۵.۲

۶.۱

۵

۴.۸۷

۵۷

آریان

۲.۰

۰.۸

۵

۴.۶۳

۵۸

سجام

۴۸.۲

۱۶.۹

۴.۹۹

۴.۴۳

۵۹

کدما

۰.۸

۶.۱

۴.۹۹

۴.۱۱

۶۰

بهپاک

۱۲.۷

۴.۳

۴.۹۹

۴.۹۹

۶۱

ساوه

۰.۲

۳.۸

۴.۹۹

۴.۴۹

۶۲

خودرو

۴۶۹.۷

۱۵۶.۳

۴.۹۹

۳.۰۳

۶۳

فن افزار

۰.۵

۰.۹

۴.۹۹

۴.۹۹

۶۴

شراز

۲.۰

۲.۷

۴.۹۹

۲.۲۲

۶۵

وگردش

۱۲.۷

۴.۰

۴.۹۹

۳.۹۲

۶۶

خمحرکه

۱۴.۳

۱۱.۷

۴.۹۹

۴.۸۶

۶۷

زپارس

۰.۸

۳.۱

۴.۹۹

۴.۷۸

۶۸

خمهر

۱۲.۶

۴.۴

۴.۹۹

۳.۶۲

۶۹

پلاسک

۶.۱

۵.۱

۴.۹۹

۴.۸۷

۷۰

رمپنا

۹.۹

۱۲.۶

۴.۹۹

۳.۶۸

۷۱

انرژی

۷.۴

۱۹.۰

۴.۹۹

۳.۸۹

۷۲

فاراک

۹۹.۵

۱۸.۸

۴.۹۸

۴.۷

۷۳

خاذین

۱۳.۶

۴.۶

۴.۹۸

۴.۱

۷۴

پی پاد

۱.۰

۱.۲

۴.۹۸

۳.۸۲

۷۵

کویر

۲۰.۵

۴.۹

۴.۹۸

۴.۶۳

۷۶

ثامان

۱.۶

۲.۷

۴.۹۷

۴.۸۵

۷۷

فاذر

۱۱۶.۱

۲۰.۳

۴.۹۷

۴.۵۵

۷۸

بزاگرس

۵.۴

۳.۱

۴.۹۷

۴.۴۲

۷۹

تاپیکو

۵.۳

۸.۸

۴.۹۷

۳.۱۴

۸۰

خنصیر

۷.۲

۸.۳

۴.۹۷

۴.۸۸

۸۱

شهر

۱۲.۵

۲.۵

۴.۹۷

۴.۴۴

۸۲

غدانه

۹.۵

۵.۴

۴.۹۷

۴.۴۲

۸۳

دزهراوی

۴.۱

۲.۵

۴.۹۷

۳.۹۴

۸۴

کسرام

۲.۴

۴.۴

۴.۹۷

۴.۹۷

۸۵

ثتران

۴.۶

۴.۶

۴.۹۷

۴.۱۵

۸۶

تکاردان

۸.۶

۲.۱

۴.۹۶

۳.۹۵

۸۷

مادیرا

۳۴.۹

۲۳.۵

۴.۹۶

۴.۳۴

۸۸

داتام

۲۲.۴

۴.۳

۴.۹۶

۳.۹۳

۸۹

بشهاب

۰.۳

۰.۳

۴.۹۶

۱.۰۳

۹۰

بکابل

۱.۷

۲.۰

۴.۹۶

۲.۷۴

۹۱

شگویا

۲.۵

۴.۴

۴.۹۵

۴.۵۹

۹۲

اردستان

۱.۰

۱.۵

۴.۹۵

۳.۹۱

۹۳

غنوش

۱۸.۹

۲۱.۹

۴.۹۵

۴.۲۳

۹۴

فماک

۰.۱

۰.۱

۴.۹۴

۴.۹۴

۹۵

توریل

۸.۲

۵.۲

۴.۹۴

۴.۷۸

۹۶

دماوند

۲.۹

۲.۶

۴.۹۴

۴.۵۸

۹۷

خکرمان

۷.۳

۴.۰

۴.۹۴

۴.۹۴

۹۸

وامین

۱.۰

۱.۱

۴.۹۳

۰.۷۷

۹۹

غصینو

۲.۸

۳.۰

۴.۹۳

۳.۳۸

۱۰۰

پارتا

۰.۹

۰.۷

۴.۹۳

۱.۳۴

۱۰۱

چفیبر

۱.۷

۱.۳

۴.۹۲

۳.۲۸

۱۰۲

سکرد

۰.۹

۰.۸

۴.۹۱

۲.۱۶

۱۰۳

مداران

۱.۸

۱.۱

۴.۸۹

۳.۳۲

۱۰۴

غنیلی

۱.۵

۰.۸

۴.۸۸

۴.۸۸

۱۰۵

خشرق

۲.۴

۱.۶

۴.۸۶

۴.۸۶

۱۰۶

دحاوی

۵.۴

۱.۰

۳

۱.۴۷

۱۰۷

وسنا

۰.۷

۱.۰

۳

۱.۴۶

۱۰۸

کازرو

۰.۱

۰.۲

۳

۰.۲۹

۱۰۹

کیسون

۱۵۹.۸

۲۹.۶

۳

۳

۱۱۰

ومشان

۰.۲

۰.۳

۳

۳

۱۱۱

ثقزوی

۰.۴

۰.۸

۳

۱.۱۶

۱۱۲

وحکمت

۳.۱

۱.۳

۲.۹۹

۲.۹۹

۱۱۳

وبرق

۰.۷

۴.۲

۲.۹۹

۲.۸۱

۱۱۴

دشیری

۰.۰

۰.۶

۲.۹۹

۰.۹۱

۱۱۵

خعمرا

۱.۲

۰.۶

۲.۹۹

۰.۸۳

۱۱۶

وامیر

۰.۰

۱.۲

۲.۹۹

۱.۷

۱۱۷

ثتوسا

۰.۹

۵.۲

۲.۹۹

۰.۲۷

۱۱۸

وپسا

۹.۲

۱.۴

۲.۹۹

۱.۹۷

۱۱۹

وآتوس

۰.۳

۰.۱

۲.۹۹

۲.۹۹

۱۲۰

شستان

۵.۱

۲.۵

۲.۹۹

۲.۹۹

۱۲۱

وایرا

۰.۳

۰.۱

۲.۹۹

۰.۱۸

۱۲۲

جوین

۳.۳

۰.۹

۲.۹۹

۲.۶۴

۱۲۳

زنجان

۱۵.۴

۴.۶

۲.۹۸

۲.۸۱

۱۲۴

وکادو

۵.۱

۳.۰

۲.۹۸

۲.۴۶

۱۲۵

تپکو

۲۶.۷

۶.۵

۲.۹۸

۲.۶۸

۱۲۶

وسدید

۳۱.۲

۱۰.۴

۲.۹۸

۲.۱۲

۱۲۷

بمیلا

۱.۱

۰.۸

۲.۹۸

۱.۰۸

۱۲۸

کصدف

۰.۶

۱.۲

۲.۹۷

۱.۴۹

۱۲۹

فنفت

۰.۷

۱.۱

۲.۹۷

۱.۵۲

۱۳۰

حبندر

۱.۲

۱.۵

۲.۹۷

۱.۷۸

۱۳۱

دهدشت

۰.۰

۰.۰

۲.۹۷

۰

۱۳۲

کباده

۰.۸

۱.۱

۲.۹۷

۱.۵۳

۱۳۳

شمواد

۴.۷

۱.۳

۲.۹۷

۱.۶۹

۱۳۴

خودکفا

۷.۴

۴.۸

۲.۹۷

۲.۱۹

۱۳۵

گنگین

۰.۴

۱.۵

۲.۹۶

۲.۵۹

۱۳۶

سخواف

۱.۸

۰.۴

۲.۹۶

۰.۶۲

۱۳۷

وشهر

۰.۶

۰.۸

۲.۹۶

۲.۹۶

۱۳۸

خصدرا

۱۸.۹

۳.۹

۲.۹۶

۲.۸۱

۱۳۹

شرنگی

۰.۷

۱.۳

۲.۹۶

۲.۶۹

۱۴۰

وارس

۴.۸

۹.۱

۲.۹۵

۲.۹۵

۱۴۱

وثخوز

۰.۰

۰.۰

۲.۹۵

۰

۱۴۲

ورازی

۴.۹

۰.۷

۲.۹۵

۲.۹۵

۱۴۳

شگستر

۲۹.۲

۴.۷

۲.۹۵

۲.۲

۱۴۴

شپترو

۱.۹

۰.۳

۲.۹۵

۲.۹۵

۱۴۵

خپارس

۸۹.۰

۱۰.۰

۲.۹۴

۲.۷۵

۱۴۶

ولیز

۳.۲

۰.۵

۲.۹۴

۰.۵۸

۱۴۷

پلاست

۱.۴

۱.۳

۲.۹۴

۱.۸۵

۱۴۸

قجام

۱.۳

۱.۰

۲.۹۳

۱.۴۷

۱۴۹

ممسنی

۰.۱

۰.۲

۲.۹۳

۰.۲۱

۱۵۰

وفردا

۶.۰

۰.۶

۲.۹۳

۲.۰۵

۱۵۱

لکما

۴.۲

۰.۵

۲.۹۳

۰.۷۵

۱۵۲

خکاوه

۳.۹

۸.۹

۲.۹۳

۲.۹۳

۱۵۳

فوکا

۰.۱

۰.۲

۲.۹۳

۲.۹۳

۱۵۴

دی

۱۹۹.۹

۲۱.۱

۲.۹۲

۲.۸۲

۱۵۵

قیستو

۲.۰

۲.۴

۲.۹۲

۱.۷۲

۱۵۶

سمایه

۳.۴

۲.۰

۲.۹۱

۱.۳۷

۱۵۷

شلرد

۴.۴

۳.۴

۲.۹۱

۲.۷۸

۱۵۸

واحصا

۰.۳

۰.۷

۲.۸۹

۲.۶۷

۱۵۹

وسالت

۱.۲

۰.۸

۲.۸۸

۰.۶۱

۱۶۰

شفارا

۰.۳

۰.۲

۲.۸۷

۲.۸۷

۱۶۱

ویسا

۳.۴

۲.۲

۲.۸۶

۲.۳۸

۱۶۲

فافق

۲.۰

۱.۱

۲.۸۵

۱.۹۶

۱۶۳

چنوپا

۰.۳

۰.۸

۲.۸۵

۱.۰۲

۱۶۴

شصفها

۰.۱

۱.۶

۲

۱.۲۲

۱۶۵

وملت

۰.۴

۰.۲

۲

۰.۳۲

۱۶۶

ثنور

۱.۵

۰.۷

۱.۹۹

۱.۹۳

۱۶۷

بهیر

۰.۹

۰.۴

۱.۹۸

۰.۵۸

۱۶۸

داراب

۱.۸

۰.۲

۱.۹۷

۰.۲۳

۱۶۹

جهرم

۳.۰

۰.۲

۱.۹۶

۰.۴۹

۱۷۰

کابگن

۰.۰

۰.۰

۱.۹۴

۱.۹۴

۱۷۱

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱.۹۴

۱.۹۴

۱۷۲

گشان

۱.۰

۲.۲

۱.۸۹

۱.۸۹

۱۷۳

وزمین

۰.۱

۰.۰

۱

۱

۱۷۴

فسدید

۰.۰

۰.۵

۰.۹۶

۰.۸۸

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

پارسیان

۳.۹

۱.۷

-۶.۹۸

-۴.۳۱

۲

تابا

۰.۱

۰.۴

-۰.۶

۳

قتربت

۱.۶

۰.۷

۴

حرهشا

۰.۰

۰.۵

-۰.۷۵

۵

شساخت

۰.۰

۰.۰

۰

۶

خفولا

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۹

-۰.۲۳

۷

لازما

۰.۰

۰.۴

-۲.۹۹

-۰.۴۶

۸

تپولا

۰.۸

۱.۵

-۲.۹۷

-۲.۳۴

۹

وثنو

۱.۰

۰.۷

-۲.۹۵

-۱.۰۷

۱۰

ثعتما

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۵

-۲.۹۵

۱۱

آرمان

۰.۵

۰.۲

-۲.۹۵

-۰.۳۹

۱۲

ثجوان

۰.۳

۰.۳

-۲.۹۳

-۰.۴۶

۱۳

غشوکو

۰.۵

۰.۴

-۲.۹

-۰.۵۳

۱۴

وحافظ

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۷

۰

۱۵

سایرا

۰.۰

۰.۰

۱۶

شتولی

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۹

-۰.۰۶

۱۷

شزنگ

۰.۰

۰.۱

-۱.۹۷

-۰.۲۶

۱۸

شکف

۰.۸

۱.۶

-۱.۸۸

-۰.۴۷

۱۹

ثاژن

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۲

-۰.۹۲

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

کگل۲

۴

۳,۷۰۰.۰

۱,۶۳۸.۰

۰.۱۶

۰.۱۶

۲

فملی۲

۴

۶۷.۰

۴۶.۷

۲.۰۵

۱.۹

۳

پارس۲

۱

۳۸.۰

۹.۶

۱.۰۸

۱.۰۸

۴

پارسان۲

۲

۱۲.۸

۴۶.۲

۳.۲۱

۲.۶۵

۵

فغدیر۲

۲

۱۰.۰

۸.۲

۱.۲۴

۱.۲۴

۶

وبانک۲

۱

۱۰.۰

۱۳.۵

۰

۰

۷

ارفع۲

۱

۱۰.۰

۲۶.۱

۲.۳۵

۲.۳۵

۸

کنور۲

۱

۱۰.۰

۸.۰

۱.۳۹

۱.۳۹

۹

کاوه۲

۲

۷.۲

۸.۲

۲.۰۶

۲.۰۶

۱۰

وغدیر۲

۳

۵.۰

۱۲.۲

۱.۶۶

۱.۴

۱۱

وکغدیر۲

۲

۵.۰

۷.۱

۱.۱۴

۱.۱۴

۱۲

وگستر۲

۲

۳.۷

۶.۱

۲.۵۶

۲.۵۶

۱۳

جم۲

۲

۲.۰

۱۰.۱

۰.۳۲

۰.۲۲

۱۴

وصندوق۲

۱

۱.۷

۳.۰

۰

۰

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اعتماد

۵اردیبهشت ۱۳۹۴

۰.۰۵٪

۰.۶۶٪

۲.۲۶٪

۶.۵۰٪

۱۲.۸۳٪

۲۶.۱۹٪

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

کارا

۱۶آبان ۱۴۰۰

۰.۰۵٪

۰.۴۱٪

۲.۰۰٪

۶.۲۹٪

۱۲.۸۴٪

۲۷.۵۱٪

سبدگردان کاریزما

افران

۲۱اسفند ۱۳۹۸

۰.۰۵٪

۱.۰۴٪

۲.۴۲٪

۶.۸۲٪

۱۳.۵۴٪

۲۸.۴۹٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

یاقوت

۲۰فروردین ۱۳۹۹

۰.۰۷٪

۰.۵۰٪

۲.۰۸٪

۶.۳۲٪

۱۲.۸۸٪

۲۶.۹۳٪

سبدگردان آگاه

لبخند

۲۰شهریور ۱۴۰۱

-۰.۰۳٪

۰.۴۸٪

۲.۰۸٪

۶.۴۳٪

۱۳.۱۵٪

۲۸.۰۳٪

سبدگردان فارابی

همای

۳۱مرداد ۱۴۰۰

۰.۰۷٪

۰.۴۹٪

۲.۰۷٪

۶.۱۴٪

۱۲.۱۲٪

۲۳.۶۰٪

سبدگردان آگاه

سپر

۲۷شهریور ۱۳۹۹

۰.۰۵٪

۰.۹۱٪

۱.۸۵٪

۶.۲۰٪

۱۳.۱۳٪

۲۶.۲۰٪

سبدگردان اقتصاد بیدار

فیروزا

۹دی ۱۳۹۶

۰.۱۳٪

۰.۶۱٪

۲.۳۰٪

۶.۵۵٪

۱۳.۰۶٪

۲۷.۶۶٪

سبدگردان توسعه فیروزه

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اهرم

۳۰آذر ۱۴۰۰

-۰.۰۴٪

۶.۳۳٪

۱۲.۷۳٪

۱.۳۱٪

۱۰.۵۹٪

۳.۹۶٪

سبدگردان کاریزما

شتاب

۱۷خرداد ۱۴۰۲

-۰.۰۸٪

۶.۱۱٪

۱۲.۰۱٪

۰.۵۷٪

۴.۶۸٪

سبدگردان آگاه

توان

۱۶آبان ۱۴۰۱

-۰.۰۶٪

۵.۶۷٪

۱۰.۱۹٪

-۰.۶۵٪

۷.۰۳٪

۸.۳۷٪

سبدگردان مفید

دارا یکم

۴تیر ۱۳۹۹

۴.۵۳٪

۸.۳۷٪

۰.۳۷٪

۳.۱۱٪

۳۲.۵۲٪

تامین سرمایه بانک مسکن

جهش

۷تیر ۱۴۰۲

-۰.۰۷٪

۶.۵۹٪

۱۰.۲۷٪

-۰.۸۱٪

۷.۲۶٪

سبدگردان فارابی

موج

۲۲آبان ۱۴۰۲

-۰.۰۸٪

۶.۹۳٪

۱۲.۶۷٪

۴.۰۷٪

سبدگردان توسعه فیروزه

پالایش

۹آذر ۱۳۹۹

۳.۵۸٪

۱۶.۱۳٪

۶.۲۰٪

۴.۹۳٪

۱۹.۲۶٪

تامین سرمایه نوین

دریا

۲۱آذر ۱۴۰۱

۳.۶۵٪

۶.۶۳٪

-۰.۷۲٪

۶.۰۴٪

۲۰.۷۸٪

سبدگردان توسعه فیروزه

کاریس

۱۵مهر ۱۳۹۲

۳.۶۰٪

۶.۶۷٪

۱.۸۳٪

۷.۷۰٪

۱۶.۲۶٪

سبدگردان کاریزما

سرو

۲تیر ۱۳۹۸

۳.۳۴٪

۷.۳۹٪

۲.۷۲٪

۹.۰۱٪

۲۳.۹۴٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

1
2
2
1
1
1
1
انتهای خبر
وامین
وملت
لبخند
وفردا
بشهاب
وبملت
شاروم
درهآور
ثقزوی
توان
خساپا
کصدف
بپیوند
بهپاک
وگردش
فاذر
شراز
شتوکا
سخزر
لکما
کاذر
فماک
ثامان
چکاوه
وحکمت
خکرمان
مداران
ومشان
ثتوسا
خکاوه
وبرق
تاصیکو
وامیر
مادیرا
گشان
ثتران
شلرد
فنوال
وکادو
وآتوس
فنفت
فگستر
واحصا
نبروج
ثفارس
شرنگی
شاملا
شبهرن
کیسون
ورازی
قتربت
شپترو
زپارس
ثجوان
ولیز
سکرد
شستان
فوکا
کاما
بموتو
دزهراوی
سهرمز
شکلر
رمپنا
توریل
حرهشا
وساپا
کاریس
چنوپا
بهیر
وشهر
زکشت
حفارس
وسنا
ویسا
وپارس
تابا
غشصفا
وثنو
کماسه
لوتوس
سخواف
مفاخر
دارا یکم
تپکو
فیروزا
ثپردیس
بمیلا
شسینا
پلاسک
شساخت
پارتا
شتولی
خنصیر
تاپیکو
وسدید
شبندر
قجام
دریا
وبهمن
کسرا
بزاگرس
خمحرکه
افران
غدانه
خلنت
خموتور
خفولا
سشمال
ثاژن
وپسا
زشگزا
شفارا
کدما
خشرق
وطوبی
وحافظ
زملارد
تنوین
شپنا
فملی
شصفها
خدیزل
واتی
شفارس
کازرو
غصینو
کسرام
خعمرا
شکف
سمایه
شمواد
لازما
ثنور
کفرا
وزمین
وکار
غسالم
خصدرا
گنگین
چفیبر
ختور
خاذین
رشد
وثخوز
کابگن
غشوکو
دهدشت
وسالت
اعتبار
غنیلی
وبصادر
فزر
دحاوی
ثعتما
تپولا
غنوش
وارس
شگویا
شستا
وملی
وایرا
بکابل
حبندر
خفنر
ولغدر
شزنگ
غگیلا
فافق
خپارس
کمرجان
وهور
خمهر
وایران
واعتبار
یاقوت
فسدید
قیستو
سایرا
دشیری
سنیر
فاراک
غویتا
شاخص کل

0
0