رشد

صندوق س.رشد پايدار-د

1401/05/21 16:52:50
پایانی:10,127
(0.06%)
آخرین:10,127
(0.06%)

تعداد معاملات:104
حجم:3.63M
ارزش معاملات:36.85B
حجم مبنا:1
9,10811,132
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4346,790
10,126
10,127
5,112,1347
35,004,131
10,125
10,130
501,5983
1500,000
10,124
10,170
1,0001
12,811,926(100%)
48(100%)
حجمحقیقیتعداد
137,456(1%)
5(83%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
12,674,470(99%)
1(17%)
سرانه خرید حقیقی: 2,703,049,470 تومانقدرت خرید حقیقی: 9.71سرانه فروش حقیقی: 278,403,382 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.10


آخرین اخبار رشد

نمایش اخبار قدیمی‌تر