رشد

صندوق س.رشد پايدار آبان-د

1402/03/19 17:17:26
پایانی:10,103
(0.07%)
آخرین:10,102
(0.06%)

تعداد معاملات:42
حجم:288,133
ارزش معاملات:2.91B
حجم مبنا:1
9,08611,104
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
250,000
10,102
10,106
5,995,7351
262,219
10,100
10,110
10,0001
210,008,000
10,099
10,199
10,0001
286,133(99%)
13(93%)
حجمحقیقیتعداد
283,868(99%)
20(95%)
2,000(1%)
1(7%)
حجمحقوقیتعداد
4,265(1%)
1(5%)
سرانه خرید حقیقی: 222,369,361 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.55سرانه فروش حقیقی: 143,395,920 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.64


آخرین اخبار رشد

نمایش اخبار قدیمی‌تر