سهم گلچین
1400/02/05
11:33
فاجعه مدیریتی بورس: 186 نماد بدون حتی یک سهم معامله!!! بررسی ها نشان می دهد تا ساعت 10 صبح در 186 نماد حتی یک عدد سهم هم داد و ستد نشده است. فهرست ...

فاجعه مدیریتی بورس: ۱۸۶ نماد بدون حتی یک سهم معامله!!!


بررسی ها نشان می دهد تا ساعت ۱۰ صبح در ۱۸۶ نماد حتی یک عدد سهم هم داد و ستد نشده است. فهرست این نمادها بدین قرار است:


#فجام #بکاب #خکمک #حپترو #غگرجی #قهکمت #قشهد #قلرست #قمرو #چفیبر #دسبحا #نگین #آسام #ولملت #پاسا #شدوص #دارو #غدشت #وآوا #کیسون #کسرا #فمراد #کلوند #انرژی۱ #خاذین #خچرخش #شکربن #دابور #مداران #دالبر #ددام #اکالا #غاذر #ثشرق #وساشرقی #وساربیل #کاذر #چافست #وسیلام #وسخراج #وسرضوی #وسخراش #وسخوز #وسزنجان #وسیستا #وسفارس #وسقم #وسکرد #وسکرمان #وسکرشا #وسکهبو #وسگیلا #وسمازن #وسهمدا #خلنت #وایران #ولغدر #چکاوه #غدام #بالبر #لخزر #خشرق #دکیمی #ثمسکن #غمهرا #کفرا #خموتور #خنصیر #خوساز #ولصنم #غپاک #زمگسا #زکشت #غپاذر #قاسم #زگلدشت #ولشرق #دبالک #بالاس #داوه #حآسا #دتوزیع #دسانکو #فولای #دتماد #نطرین #اپرداز #کطبس #وتوس #خپویش #سنیر #غشهد #کساوه #کساپا #غشان #غشصفا #سخزر #کیا #توریل #تبرک #ثالوند #غدیس #غگلستا #شپاس #ثعمرا #حسیر #کابگن #آبین #وآتوس #لازما #ساذری #کهرام #آینده #وثخوز #حاریا #حبندر #نبروج #وجامی #ومشان #سایرا #کایتا #فلات #فنرژی #فن_آوا #غبهار #دقاضی #وگردش #ولتجار #وحافظ #تپکو #ثنام #ثتوسا #ثزاگرس #دحاوی #دشیری #تشتاد #زنجان #مفاخر #ومعلم #ثپردیس #کمرجان #کشرق #زماهان #زملارد #ثامان #سبهان #دروز #وبهمن #خرینگ #رکیش #وتعاون #واحصا #وزمین #تپولا #گکیش #خعمرا #تابا #وسالت #سخواف #ثاصفا #سفارود #سفاسی #پشاهن #وشمال #ثاژن #ثجوان #وسنا #پلاست #سپرمی #نتوس #لپیام #ثقزوی #ولراز #گپارس #داراب #فنفت #وپسا #خفولا #غیوان #غپونه #ثنظام #تکنار #سلار #لخانه #فسدید #کمینا



انتهای خبر
ثاصفا
ثجوان
قشهد
توریل
خرینگ
سبهان
حسیر
سنیر
بالبر
کایتا
ثامان
دکیمی
آبین
سخواف
وتوس
غپاک
دتوزیع
وسکرمان
تشتاد
غگلستا
کسرا
قهکمت
تبرک
کمینا
کیسون
وسقم
کهرام
آینده
گکیش
دروز
خپویش
تپکو
تابا
ثنام
قلرست
غیوان
حاریا
خموتور
زنجان
وثخوز
چکاوه
پلاست
فمراد
لخانه
دسبحا
وسزنجان
وآوا
فن آوا
ثقزوی
وسالت
چافست
وسگیلا
غمهرا
دقاضی
وجامی
وسکرشا
وسنا
ولملت
گپارس
ولتجار
نبروج
لپیام
بکاب
داراب
وتعاون
وسخراج
غدشت
سفارود
وپسا
نتوس
مفاخر
نگین
سلار
ومشان
وسهمدا
دتماد
کفرا
وگردش
شپاس
خفولا
وسمازن
فسدید
ومعلم
فلات
فجام
پاسا
اکالا
وشمال
خنصیر
بالاس
زمگسا
ثاژن
ولصنم
کساوه
ولشرق
ثشرق
خشرق
وسیستا
غشصفا
ساذری
وسخراش
رکیش
خوساز
دسانکو
سخزر
غگرجی
کلوند
اپرداز
کشرق
خاذین
دشیری
ددام
کطبس
حبندر
ثپردیس
لازما
غشهد
وایران
ولغدر
وساشرقی
قمرو
خعمرا
وسکهبو
دارو
وزمین
ولراز
لخزر
حپترو
خلنت
سفاسی
واحصا
کیا
زماهان
کابگن
وسکرد
کمرجان
دبالک
حآسا
شکربن
تکنار
ثنظام
قاسم
وبهمن
کاذر
پشاهن
مداران
شدوص
خچرخش
ثتوسا
غدیس
زکشت
تپولا
دالبر
سپرمی
غاذر
زملارد
ثزاگرس
وسخوز
غبهار
وحافظ
وآتوس
وسیلام
سایرا
وسفارس
خکمک
دابور
فولای
داوه
غشان
ثالوند
ثعمرا
فنرژی
زگلدشت
کساپا
نطرین
غدام
فنفت
غپونه
ثمسکن
چفیبر
وساربیل
وسرضوی
دحاوی

0
0