سهم گلچین
1400/02/05
11:33
فاجعه مدیریتی بورس: 186 نماد بدون حتی یک سهم معامله!!! بررسی ها نشان می دهد تا ساعت 10 صبح در 186 نماد حتی یک عدد سهم هم داد و ستد نشده است. فهرست ...

فاجعه مدیریتی بورس: ۱۸۶ نماد بدون حتی یک سهم معامله!!!


بررسی ها نشان می دهد تا ساعت ۱۰ صبح در ۱۸۶ نماد حتی یک عدد سهم هم داد و ستد نشده است. فهرست این نمادها بدین قرار است:


#فجام #بکاب #خکمک #حپترو #غگرجی #قهکمت #قشهد #قلرست #قمرو #چفیبر #دسبحا #نگین #آسام #ولملت #پاسا #شدوص #دارو #غدشت #وآوا #کیسون #کسرا #فمراد #کلوند #انرژی۱ #خاذین #خچرخش #شکربن #دابور #مداران #دالبر #ددام #اکالا #غاذر #ثشرق #وساشرقی #وساربیل #کاذر #چافست #وسیلام #وسخراج #وسرضوی #وسخراش #وسخوز #وسزنجان #وسیستا #وسفارس #وسقم #وسکرد #وسکرمان #وسکرشا #وسکهبو #وسگیلا #وسمازن #وسهمدا #خلنت #وایران #ولغدر #چکاوه #غدام #بالبر #لخزر #خشرق #دکیمی #ثمسکن #غمهرا #کفرا #خموتور #خنصیر #خوساز #ولصنم #غپاک #زمگسا #زکشت #غپاذر #قاسم #زگلدشت #ولشرق #دبالک #بالاس #داوه #حآسا #دتوزیع #دسانکو #فولای #دتماد #نطرین #اپرداز #کطبس #وتوس #خپویش #سنیر #غشهد #کساوه #کساپا #غشان #غشصفا #سخزر #کیا #توریل #تبرک #ثالوند #غدیس #غگلستا #شپاس #ثعمرا #حسیر #کابگن #آبین #وآتوس #لازما #ساذری #کهرام #آینده #وثخوز #حاریا #حبندر #نبروج #وجامی #ومشان #سایرا #کایتا #فلات #فنرژی #فن_آوا #غبهار #دقاضی #وگردش #ولتجار #وحافظ #تپکو #ثنام #ثتوسا #ثزاگرس #دحاوی #دشیری #تشتاد #زنجان #مفاخر #ومعلم #ثپردیس #کمرجان #کشرق #زماهان #زملارد #ثامان #سبهان #دروز #وبهمن #خرینگ #رکیش #وتعاون #واحصا #وزمین #تپولا #گکیش #خعمرا #تابا #وسالت #سخواف #ثاصفا #سفارود #سفاسی #پشاهن #وشمال #ثاژن #ثجوان #وسنا #پلاست #سپرمی #نتوس #لپیام #ثقزوی #ولراز #گپارس #داراب #فنفت #وپسا #خفولا #غیوان #غپونه #ثنظام #تکنار #سلار #لخانه #فسدید #کمیناانتهای خبر
خعمرا
غمهرا
بالاس
آبین
وجامی
وسنا
خپویش
تکنار
فنفت
وسکرمان
ولصنم
سایرا
گپارس
ددام
سفارود
تپکو
فنرژی
دبالک
وگردش
دقاضی
وسالت
خموتور
توریل
زملارد
کمینا
وسخوز
ثمسکن
وسخراج
وسفارس
ثجوان
فولای
دسانکو
ساذری
وثخوز
ولراز
لخانه
دکیمی
وسزنجان
دشیری
زنجان
کساپا
ثاصفا
وزمین
فسدید
وسگیلا
وشمال
چافست
زمگسا
دارو
خوساز
وبهمن
ثنام
ولغدر
قلرست
ثپردیس
غگرجی
وتعاون
چکاوه
حآسا
وسکرد
کیسون
تبرک
خنصیر
نبروج
ثامان
وسهمدا
وسکهبو
کابگن
وایران
خشرق
زگلدشت
وسرضوی
غشهد
ثزاگرس
مداران
غبهار
لخزر
فمراد
خرینگ
ثقزوی
وساربیل
غگلستا
کایتا
فلات
زکشت
ومشان
چفیبر
تشتاد
مفاخر
پاسا
غشان
دابور
تابا
آینده
نطرین
ثاژن
وسکرشا
اپرداز
وآوا
غپاک
ثعمرا
وحافظ
شپاس
سخزر
ولتجار
وسیستا
نگین
سپرمی
سبهان
غدیس
خکمک
سنیر
قمرو
وسمازن
غدام
غیوان
ثنظام
ولملت
وتوس
رکیش
غدشت
وسخراش
دروز
حاریا
کفرا
خاذین
فجام
شکربن
خچرخش
ثالوند
پشاهن
دسبحا
حپترو
داوه
فن آوا
کاذر
دالبر
وساشرقی
کسرا
تپولا
قاسم
خفولا
قهکمت
غپونه
کلوند
دتماد
حبندر
اکالا
سفاسی
وسقم
شدوص
قشهد
زماهان
کساوه
غشصفا
نتوس
پلاست
کمرجان
وسیلام
وآتوس
وپسا
واحصا
کطبس
ثتوسا
ثشرق
دحاوی
کشرق
سخواف
کهرام
بالبر
سلار
حسیر
کیا
لپیام
دتوزیع
گکیش
لازما
بکاب
غاذر
داراب
ومعلم
خلنت
ولشرق

0
0