سهم گلچین
1400/02/05
11:33
فاجعه مدیریتی بورس: 186 نماد بدون حتی یک سهم معامله!!! بررسی ها نشان می دهد تا ساعت 10 صبح در 186 نماد حتی یک عدد سهم هم داد و ستد نشده است. فهرست ...

فاجعه مدیریتی بورس: ۱۸۶ نماد بدون حتی یک سهم معامله!!!


بررسی ها نشان می دهد تا ساعت ۱۰ صبح در ۱۸۶ نماد حتی یک عدد سهم هم داد و ستد نشده است. فهرست این نمادها بدین قرار است:


#فجام #بکاب #خکمک #حپترو #غگرجی #قهکمت #قشهد #قلرست #قمرو #چفیبر #دسبحا #نگین #آسام #ولملت #پاسا #شدوص #دارو #غدشت #وآوا #کیسون #کسرا #فمراد #کلوند #انرژی۱ #خاذین #خچرخش #شکربن #دابور #مداران #دالبر #ددام #اکالا #غاذر #ثشرق #وساشرقی #وساربیل #کاذر #چافست #وسیلام #وسخراج #وسرضوی #وسخراش #وسخوز #وسزنجان #وسیستا #وسفارس #وسقم #وسکرد #وسکرمان #وسکرشا #وسکهبو #وسگیلا #وسمازن #وسهمدا #خلنت #وایران #ولغدر #چکاوه #غدام #بالبر #لخزر #خشرق #دکیمی #ثمسکن #غمهرا #کفرا #خموتور #خنصیر #خوساز #ولصنم #غپاک #زمگسا #زکشت #غپاذر #قاسم #زگلدشت #ولشرق #دبالک #بالاس #داوه #حآسا #دتوزیع #دسانکو #فولای #دتماد #نطرین #اپرداز #کطبس #وتوس #خپویش #سنیر #غشهد #کساوه #کساپا #غشان #غشصفا #سخزر #کیا #توریل #تبرک #ثالوند #غدیس #غگلستا #شپاس #ثعمرا #حسیر #کابگن #آبین #وآتوس #لازما #ساذری #کهرام #آینده #وثخوز #حاریا #حبندر #نبروج #وجامی #ومشان #سایرا #کایتا #فلات #فنرژی #فن_آوا #غبهار #دقاضی #وگردش #ولتجار #وحافظ #تپکو #ثنام #ثتوسا #ثزاگرس #دحاوی #دشیری #تشتاد #زنجان #مفاخر #ومعلم #ثپردیس #کمرجان #کشرق #زماهان #زملارد #ثامان #سبهان #دروز #وبهمن #خرینگ #رکیش #وتعاون #واحصا #وزمین #تپولا #گکیش #خعمرا #تابا #وسالت #سخواف #ثاصفا #سفارود #سفاسی #پشاهن #وشمال #ثاژن #ثجوان #وسنا #پلاست #سپرمی #نتوس #لپیام #ثقزوی #ولراز #گپارس #داراب #فنفت #وپسا #خفولا #غیوان #غپونه #ثنظام #تکنار #سلار #لخانه #فسدید #کمیناانتهای خبر
حسیر
ثامان
ولغدر
فمراد
وآوا
ثمسکن
دسانکو
ومعلم
وتوس
بالبر
غاذر
غشصفا
سفاسی
وسخوز
کساوه
فولای
کیسون
وپسا
دبالک
ثاصفا
زنجان
ثتوسا
حپترو
ثاژن
خرینگ
دتماد
سنیر
فجام
غدام
فلات
وسگیلا
چافست
حاریا
دحاوی
کطبس
اکالا
دسبحا
ساذری
ولتجار
بالاس
وسفارس
لخانه
دتوزیع
غپاک
غمهرا
زگلدشت
کاذر
آینده
خشرق
وسزنجان
کلوند
وحافظ
دارو
نتوس
وشمال
تشتاد
لپیام
ثنظام
اپرداز
فنرژی
سفارود
سخواف
غگرجی
خموتور
پاسا
لازما
وساربیل
ثزاگرس
ثپردیس
خعمرا
چفیبر
سبهان
وسیستا
وسرضوی
ددام
نطرین
حبندر
وسکرشا
سایرا
واحصا
دکیمی
وسیلام
وسقم
غدشت
سخزر
غدیس
خپویش
داوه
وسخراش
بکاب
فنفت
رکیش
حآسا
دقاضی
خاذین
زملارد
ولصنم
کساپا
سلار
زمگسا
ثالوند
گپارس
وایران
گکیش
تابا
ثعمرا
شدوص
دابور
ولراز
خوساز
کهرام
ولملت
غپونه
کفرا
داراب
وسخراج
وسکرد
قلرست
تکنار
وبهمن
دشیری
وزمین
پشاهن
تپولا
وثخوز
وجامی
دروز
ثشرق
چکاوه
دالبر
وتعاون
خنصیر
قشهد
کمینا
وسالت
وآتوس
کشرق
آبین
زماهان
غگلستا
قمرو
کسرا
زکشت
وسمازن
خکمک
ومشان
مفاخر
ثنام
سپرمی
وسنا
خفولا
وسکرمان
قاسم
نبروج
کایتا
لخزر
غیوان
وساشرقی
شپاس
قهکمت
کیا
شکربن
وگردش
خلنت
خچرخش
غشهد
پلاست
کابگن
مداران
ثجوان
غشان
ولشرق
تپکو
نگین
ثقزوی
فن آوا
کمرجان
وسهمدا
فسدید
وسکهبو
توریل
تبرک
غبهار

0
0