نگين

ص.س. زمين و ساختمان نگين شهرري

1401/05/21 17:08:34
پایانی:63,550
(0.77%)
آخرین:63,580
(0.82%)

تعداد معاملات:9
حجم:2,036
ارزش معاملات:129M
حجم مبنا:1
10126,120
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1260
62,670
63,580
6241
1500
62,610
63,590
1001
1200
62,530
64,290
1,1002
2,036(100%)
5(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,036(100%)
4(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 25,877,560 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 32,346,950 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.25


آخرین اخبار نگین

نمایش اخبار قدیمی‌تر