آرین تریدر
1399/11/14
21:01
✍🏻صرفا" جهت اطلاع ⬇️⬇️ 📆بروزرسانی : 14 بهمن 1399 📑لیست مراحل افزایش سرمایه نمادهای #بورس - #فرابورس _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ۱. #مرحله_پیشنها...

✍🏻صرفا" جهت اطلاع ⬇️⬇️📆بروزرسانی : ۱۴ بهمن ۱۳۹۹


📑لیست مراحل افزایش سرمایه نمادهای #بورس - #فرابورس


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _۱. #مرحله_پیشنهاد


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العادهتجدید ارزیابی:


#قصفها ۵۴۶۹٪|#قشیر ۱۳۲٪|#آینده ۲۸۹٪|#فسرب ۳۵۵۸٪ |#پاکشو ۹۰۰٪ |#وگردش ۱۴۰٪|#زقیام ۹۰۳٪|#کاما ۲۷۹٪ |#وسین ۳۰۷٪|#شپنا ۱۰۱٪ |#خنصیر۵۲۵٪|#خمحور ۲۰۴۸٪|#غگیلا ۶۸٪|#چدن ۸۰۰٪|#قچار ۳۴۰٪ |#افق ۴۰۰٪سود انباشته:


#لپیام ۵۰٪|#شفا ۱۲۹٪|#زپارس ۱۵۷٪|#بفجر ۳۸٪|#وبشهر ۳۳٪|#پارتا ۸۳٪ |#فولاد ۴۶٪|#فجر ۱۸۶٪|#سمگا ۱۰۰٪آورده نقدی:


#حبندر ۲۷۹٪|#کساوه ۲۳۵٪|#وپترو ۱۲۰٪|#رتکو ۲۰۰٪|#زمگسا ۲۰۰٪|#فن_آوا ۱۵۰٪ |#تاپیکو ۴۹٪|#شکبیر ۱۰۰٪|#شنفت ۱۰۰٪ |#پلاسک۴۰٪ |#بکاب ۵۰۰٪ |#برکت ۱۷٪ |#دسانکو ۳۶٪|#شکلر ۱۰۰٪ |#وآذر ۹۰۰٪ |#دبالک ۱۰۸٪ |#کحافظ ۲۵۰٪ |#وتعاون ۲۳۳٪تلفیقی:


#والبر ۵۰٪ (سودانباشته - سایر اندوخته‌ها)


#خنصیر ۱۹۳٪ (آورده نقدی - سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#وگستر ۵۰۰٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#شفا ۲۰۰٪ ( آورده نقدی - سودانباشته)


#وپخش ۳۲۹٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#وامید ۲۳۳٪ (آورده نقدی - سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#دکیمی ۲۴۷٪( آورده نقدی - سودانباشته)


#کاوه ۱۰۰٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#شپاکسا ۲۹۸٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#قنیشا ۱۰۸۵٪ (سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#والبر ۷۳٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#پخش ۸۱۰٪(آورده نقدی - سودانباشته)


#کماسه ۱۱۳۲٪(سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#اوان ۱۵۰٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#خاهن ۴۲۶٪ (آورده نقدی - سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#سمایه ۲۵۰۰٪ (آورده نقدی با سلب حق تقدم)


#رکیش ۱۶۹٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#غمارگ ۱۱۴۲٪(سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#دامین ۱۹۰٪(سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#خدیزل ۱۵۰۰٪(سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#درهآور ۲۵٪ (آورده نقدی با سلب حق تقدم)


#شدوص ۱۰۰٪ (آورده نقدی با سلب حق تقدم)


#ودی ۲۳۴٪ ( آورده نقدی ، تجدید ارزیابی ،آورده نقدی با سلب حق تقدم )


————————————


۲. #مرحله_حسابرس


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیرهتجدید ارزیابی:


#غدشت ۲۸۳۸٪|#وپست ۲۱۸٪|#آینده ۲۹۵٪|#قپیرا ۱۲۵۰٪|#وسدید ۸۵۲٪|#شفارس ۱۸۱۴٪ |#قثابت ۳۲۴۶٪ |#خفنر ۱۴۸٪ |#خپارس۴۱۸٪ |#قشیر ۱۴۰٪ |#رانفور ۲۳۳٪ |#وآفری ۵۶٪ |#خودکفا ۱۰۶٪ |#وسین ۳۲۲٪ |#کرمان ۴۵۷۷٪ |#غگرجی ۳۴۷٪ |#خبهمن ۱۹۷۷٪ |#کاما ۸۵٪ |#غدشت ۹۹۴٪سود انباشته:


#فپنتا ۳۰۵٪|#بکاب ۱۰۰٪|#شبصیر ۵۲٪ |#فولای ۱۰۰٪|#وساپا ۲۵٪|#ثعتما ۱۰۰٪|#فایرا ۱۰۰٪|#دکوثر۲۳۳٪|#سصفها ۱۵۰٪ |#وثنو ۱۵۰٪|#شسپا ۵۸٪ |#پدرخش ۲۰۰٪ |#سپرده ۱۳۳٪|#ذوب ۳۶٪ |#بسویچ ۱۴۰٪ |#وتوشه ۲۲۰٪ |#شستا ۷۸٪آورده نقدی:


#وحافظ ۱۱۳۰٪|#تابا ۷۷٪|#دتهران۵۰۰٪|#ولقمان ۴۰۰٪|#پسهند ۴۳٪ |#کرازی ۱۴ ٪|#سباقر ۱۰۰ ٪|#کازرو ۱۴۴٪|#ممسنی ۹۰٪ |#دهدشت ۷۷٪|#کصدف ۱۰۰٪|#ولقمان ۴۰۰٪ |#وپارس ۵۴٪|#کی_بی_سی ۴۱٪|#پکرمان ۱۵۸٪|#کمینا ۲۵۶٪|#ددام ۲۵٪|#ثعمرا ۹۲٪|#درهآور ۲۵٪|#دسبحان ۱۵٪|#فباهنر ۱۳۳٪|#دالبر ۴۰٪|#وهنر ۱۰۱٪ |#کمینا ۸۱٪|#دهدشت ۷۷٪ |#سنیر ۱۳۰٪|#غگز ۶۱۲٪ |#وتوس ۳۵۰٪ |#وتجارت ۸۳٪ (سلب حق تقدم) |#غنیلی ۶۰۰٪ |#امین ۵۷٪|#پلاست ۳۰۲۵٪ |#قرن ۱۰۰٪ |#دیران ۵۲٪|#دتولید ۴۲٪ |#قرن ٪۱۰۰تلفیقی:


#قتربت ۲۴۰٪ (سودانباشته - آورده نقدی )


#کآرا ۱۷۸٪ (آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها )


#وبملت ۴۵٪ (سودانباشته - سایر اندوخته‌ها )


#غپیچک ۴۲۶۸٪ ( آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#بهپاک ۹۰۲٪ ( سودانباشته - تجدید ارزیابی ، آورده نقدی)


#دی ۳۸۸۴٪( آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#ساینا ۷۵۰٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#ورفاه ۷۹۶٪( آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها - تجدید ارزیابی)


#فاراک ۲۲۸٪ (آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#فافزا ۶۷٪ ( آورده نقدی - سودانباشته)


#وایران ۱۰۰٪ (آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#فاذر ۱۹۱۲٪(سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#کماسه ۱۱۲۷٪ (سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#ددام ۲۵٪ (آورده نقدی با سلب حق تقدم)


#بعایق ۵۶٪ ( سودانباشته - تجدید ارزیابی )


#دماوند ۸۲۴٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#وپاسار ۵۳٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#وخارزم ۳۰۰٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#کلر ۱۰۰٪ (آورده نقدی با سلب حق تقدم)


#شبهرن ۴۰۰٪(سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#ومعادن ۵۳٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


————————————-


۳. #مرحله_مجوز


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله صدور مجوز افزایش سرمایهتجدید ارزیابی:


#وسینا ۱۵۴٪ |#غشاذر ۱۰۵٪سود انباشته:


#کیمیا ۱۶۲٪ |#سیستم ۳۵٪ |#حریل ۱۲٪ |#حفاری ۷۵٪ |#وبرق ۲۰۰٪آورده نقدی:


#گکیش ۶۰٪

انتهای خبر

0
0