ذوب

ذوب آهن اصفهان

1402/09/06 09:14:35
پایانی:3,740
(-0.02%)
آخرین:3,743
(0.05%)

تعداد معاملات:108
حجم:2.52M
ارزش معاملات:9.43B
حجم مبنا:28.31M
3,5543,928
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3166,550
3,718
3,743
117,3251
11,350
3,717
3,749
9,7811
668,096
3,715
3,750
158,4234
2,292,874(85%)
44(98%)
حجمحقیقیتعداد
2,692,874(100%)
38(100%)
400,000(15%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 194,894,290 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 265,035,493 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.36


آخرین اخبار ذوب

نمایش اخبار قدیمی‌تر