ذوب

ذوب آهن اصفهان

1401/02/31 06:35:11
پایانی:3,109
(0%)
آخرین:3,091
(-0.57%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:24.6M
3,0553,375
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
423,900
3,090
3,091
47,3261
335,423
3,089
3,092
5,0001
13,390
3,088
3,093
48,5292
63,770,690(88%)
1,556(100%)
حجمحقیقیتعداد
65,848,507(91%)
1,444(100%)
8,437,443(12%)
7(0%)
حجمحقوقیتعداد
6,359,626(9%)
6(0%)
سرانه خرید حقیقی: 127,418,428 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.90سرانه فروش حقیقی: 141,774,936 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.11


آخرین اخبار ذوب

نمایش اخبار قدیمی‌تر