بورس۲۴
1402/08/08
14:35
چند نکته مثبت از معاملات امروز بورس

امروز شاهد برتری خریداران بودیم. عمده نمادهای بازار سبزپوش بودند. پس از خاتمه بازار بیش از ۷۰ صف خرید و کمتر از ۵۰ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.

بورس۲۴ : امروز شاهد برتری خریداران بودیم. عمده نمادهای بازار سبزپوش بودند. پس از خاتمه بازار بیش از ۷۰ صف خرید و کمتر از ۵۰ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.


خالص ارزش معاملات خرد به حدود ۳,۲ همت رسید که نسبت به دیروز بیش از ۹ درصد افزایش را تجربه کرد. گروه های خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی، فلزی، انبوه سازی و بانکی صدرنشین ارزش معاملات شدند.


تراز پول خرد بازار پس از ۹ روز متوالی مثبت شد. حقیقی ها حدود ۸۵ میلیارد تومان سرمایه به بازار تزریق کردند. گروه های شیمیایی، استخراج سایر معادن و غذایی بیشترین جذب پول خرد را داشتند.


در گروه های بانکی، تولید محصولات کامپیوتری و استخراج کانه های فلزی شاهد عمده ترین خروج پول خرد و بیشترین حمایت از سوی حقوقی ها بودیم.


از بین نمادها شگویا، کماسه، ثپردیس، حفاری، غبهنوش، بوعلی، تپسی، فاذر و کی بی سی در راس خریدهای حقیقی از حقوقی قرار گرفتند. نیان، خودرو، خساپا، بپاس، شلرد، سامان، شمواد، کچاد و فزر بیشترین خریدهای حقوقی از حقیقی را تشکیل دادند.


با احتساب صندوق های سهامی قابل معامله ارزش معاملات خرد ۳,۹ همت شد و تراز پول خرد بازار به مثبت ۱۳۴ میلیارد تومان رسید. صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله اما شاهد خروج حدود ۲۲۰ میلیارد تومان پول خرد بودند.


شاخص کل با بیش از ۲۰ هزار واحد رشد تا سطح ۱ میلیون و ۹۸۱ هزار واحد بالا رفت. فولاد، شستا، شپنا، بوعلی، خودرو، وبملت و نوری بیشترین نقش آفرینی را در این رشد داشتند.


شاخص هموزن هم با افزایش بالغ بر ۱۱ هزار واحد خود را به بالای سطح ۶۷۰ هزار واحد ارتقا داد. شاخص فرابورس نیز ۲۸۰ واحد رشد کرد. شگویا، خاور، وسپهر، صبا، خدیزل، انتخاب و زاگرس عمده ترین تاثیر مثبت را بر نماگر فرابورس داشتند.


طی روز جاری ۲۵ معامله بلوکی انجام شد که خساپا با ۳,۲۰۰ میلیون برگه سهم به ارزش ۵۴۹,۷ میلیارد تومان بزرگترین آن ها بود.


وضعیت بازار در آبان ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۱آبان

۳,۳۸۰

-۳۵۰

۲,۰۲۱,۱۸۹

۶۸۵,۸۹۹

۲آبان

۳,۸۰۰

-۴۶۵

۲,۰۰۰,۱۷۹

۶۷۶,۱۳۶

۳آبان

۳,۰۰۰

-۲۷۰

۲,۰۰۲,۰۷۳

۶۷۶,۷۲۷

۶آبان

۴,۱۰۰

-۱,۱۶۵

۱,۹۵۱,۲۱۷

۶۵۳,۱۷۶

۷آبان

۲,۹۰۰

-۲۷۰

۱,۹۶۱,۳۱۹

۶۵۹,۰۱۵

۸آبان

۳,۲۰۰

۸۵

۱,۹۸۱,۵۷۲

۶۷۰,۱۱۷

مجموع

۲۰,۳۸۰

-۲,۴۳۵

-۲.۵٪

-۲.۹٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

شسینا

۳۲.۸

۱۵.۰

۶.۹۹

۵.۸۳

۲

بموتو

۱۰.۰

۲.۷

۶.۹۷

۵.۵

۳

سدبیر

۲.۰

۱۲.۱

۶.۹۴

۵.۹۱

۴

شصفها

۰.۱

۱.۳

۱.۹۸

۱.۹۲

۵

شگویا

۲۲.۹

۳۳.۹

۴.۹۶

۴.۸۲

۶

ولانا

۰.۶

۱.۷

۲.۹۹

۰.۸۸

۷

ثرود

۸.۸

۱۲.۲

۶.۹۹

۶.۸۴

۸

دتولید

۴.۲

۳.۶

۶.۹۱

۶.۰۵

۹

لابسا

۲.۶

۲.۰

۴.۸۹

۳.۵۳

۱۰

حفاری

۵۷.۵

۳۵.۴

۶.۹۳

۶.۷۶

۱۱

بساما

۲.۹

۲.۷

۴.۹۱

۴.۹۱

۱۲

کیمیا

۱۱.۷

۵.۸

۴.۸۴

۴.۶۳

۱۳

بسویچ

۱۱.۷

۶.۶

۴.۸۳

۴.۲۸

۱۴

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱.۹۷

۱.۹۷

۱۵

وبرق

۱.۱

۸.۷

۲.۹۹

۲.۹۹

۱۶

دحاوی

۸.۳

۹.۹

۲.۹۳

۲.۹۳

۱۷

سقاین

۵.۸

۲.۸

۴.۹۸

۳.۷۲

۱۸

گلدیرا

۱۳.۶

۸.۸

۵

۴.۶۸

۱۹

زمگسا

۲.۱

۷.۴

۷

۶.۹۴

۲۰

خعمرا

۱.۷

۱.۲

۲.۸۵

۱.۵

۲۱

وتوکا

۵.۴

۲.۲

۶.۹۸

۵.۹۳

۲۲

غبهنوش

۱.۴

۱۱.۵

۴.۹۹

۴.۸۴

۲۳

حبندر

۱.۸

۲.۹

۲.۹۷

۲.۲۸

۲۴

خبنیان

۱.۰

۰.۴

۲.۹۸

۲.۹۸

۲۵

ولتجار

۴.۷

۱.۶

۲.۹۹

۲.۰۸

۲۶

وگردش

۷.۸

۵.۰

۲.۸۹

۲.۲۵

۲۷

غدشت

۰.۸

۱.۷

۴.۹۶

۴.۹۶

۲۸

ولملت

۱۵.۴

۱۱.۷

۶.۸۶

۶.۴۴

۲۹

ثتوسا

۰.۱

۰.۴

۲.۹۶

۰.۵۴

۳۰

بکام

۱۳.۲

۳.۲

۶.۹۹

۵.۴۵

۳۱

خدیزل

۲۷.۸

۱۱.۰

۴.۹۹

۴.۵۹

۳۲

معیار

۰.۴

۰.۸

۳

۱.۰۷

۳۳

آریان

۴۶.۳

۲۲.۶

۲.۹۸

۲.۹۸

۳۴

خکمک

۴.۸

۱.۶

۶.۹۸

۶.۹۸

۳۵

گشان

۱.۸

۴.۸

۱.۸۷

۱.۸۷

۳۶

دروز

۰.۲

۰.۳

۴.۹۹

۰.۸۶

۳۷

واحصا

۰.۵

۱.۱

۲.۹۲

۲.۹۲

۳۸

کساپا

۰.۹

۱.۹

۴.۹۸

۴.۱۷

۳۹

سفار

۰.۵

۱۶.۳

۵

۴.۷۱

۴۰

وآذر

۱۱.۸

۹.۷

۴.۹۶

۴.۲

۴۱

نطرین

۲.۷

۲.۷

۶.۹۸

۶.۱۳

۴۲

شفارس

۲۷.۹

۴.۵

۶.۹۶

۵.۹۶

۴۳

آبین

۹.۱

۳.۷

۳

۳

۴۴

ملت

۱۶.۲

۳.۰

۶.۹۸

۶.۷۵

۴۵

واعتبار

۱۸.۷

۹.۰

۶.۹۹

۶.۹۴

۴۶

خوساز

۱.۴

۴.۸

۷

۶.۳۱

۴۷

قنیشا

۷.۱

۲.۱

۴.۹۷

۴.۹۷

۴۸

آباد

۱.۶

۱۱.۳

۵

۴.۵۶

۴۹

چدن

۳۸.۰

۱۰.۴

۶.۹۹

۶.۸

۵۰

فوکا

۱.۷

۱.۷

۲.۹۶

۱.۴۳

۵۱

مادیرا

۹.۴

۳.۵

۵

۴.۶۷

۵۲

خچرخش

۱.۶

۳.۷

۷

۶.۳۳

۵۳

پلاست

۰.۳

۰.۴

۲.۹۵

۰.۶۳

۵۴

وثوق

۱.۴

۴.۵

۲.۸۸

۲.۸۸

۵۵

تفارس

۴.۲

۱.۱

۲.۹۸

۲.۷۱

۵۶

سنیر

۲.۵

۱۳.۳

۶.۹۸

۶.۸

۵۷

خزر

۱۲.۶

۵.۹

۶.۹۹

۵.۷۶

۵۸

غگیلا

۱.۵

۲.۶

۶.۹۸

۶

۵۹

فولای

۶.۸

۴.۶

۶.۹۱

۵.۲۲

۶۰

شلعاب

۲.۶

۴.۴

۴.۹۶

۴.۸۴

۶۱

ثپردیس

۱۷.۶

۳۰.۲

۶.۹۷

۶.۳۴

۶۲

ثنوسا

۵.۴

۳.۴

۴.۸۶

۴.۶۹

۶۳

گکوثر

۱۳.۸

۳.۳

۴.۹۷

۴.۷۶

۶۴

وآفر

۱.۹

۴.۸

۲.۹۹

۲.۹۹

۶۵

غفارس

۲.۲

۲.۹

۴.۹۵

۳.۹۹

۶۶

وایرا

۱.۴

۰.۸

۲.۸۵

۱.۰۷

۶۷

اخابر

۱۱.۰

۸.۸

۶.۸۸

۴.۵

۶۸

شپلی

۹.۵

۸.۲

۲.۹۶

۱.۷۷

۶۹

کسعدی

۳.۳

۲.۲

۶.۹۱

۶.۲۷

۷۰

ثفارس

۸.۷

۴۰.۴

۴.۹۹

۴

۷۱

پلاسک

۱.۷

۱.۳

۴.۹۲

۳.۶۶

۷۲

شسم

۰.۰

۰.۳

۱.۹۹

۰.۵۶

۷۳

شپترو

۱۲.۶

۲.۲

۲.۹۵

۲.۵۴

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

باران

۱.۶

۰.۸

۲

قنقش

۰.۱

۲.۱

۳

خفولا

۰.۲

۱.۱

-۱.۶۹

۴

لازما

۰.۱

۰.۷

۰

۵

ممسنی

۰.۱

۰.۱

-۰.۱۳

۶

کایتا

۰.۰

۰.۱

-۰.۲۵

۷

تابا

۰.۱

۰.۲

-۲.۹۹

-۰.۳۳

۸

پشاهن

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۹

حرهشا

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۹

-۰.۱۵

۱۰

وحافظ

۱.۲

۰.۴

-۲.۹۹

-۰.۶۹

۱۱

گپارس

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۹

-۰.۲۱

۱۲

قاروم

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۸

-۰.۲۱

۱۳

نتوس

۰.۲

۰.۲

-۲.۹۸

-۰.۳۳

۱۴

ثجوان

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۸

۰

۱۵

فبستم

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۸

۰

۱۶

چنوپا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۸

-۰.۰۸

۱۷

فالوم

۲.۲

۳.۷

-۲.۹۸

-۲.۹۸

۱۸

فن آوا

۲.۶

۱.۱

-۲.۹۸

-۱.۶۹

۱۹

سخواف

۰.۷

۰.۲

-۲.۹۷

-۲.۹۷

۲۰

دشیری

۰.۱

۱.۳

-۲.۹۷

-۲.۰۷

۲۱

وسنا

۳.۱

۵.۶

-۲.۹۷

-۲.۹۱

۲۲

پرسپولیس

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۷

۰

۲۳

فجوش

۰.۲

۰.۰

-۲.۹۷

۰

۲۴

ساذری

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۶

-۲.۹۶

۲۵

سلار

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۴

-۲.۹۴

۲۶

لکما

۰.۲

۰.۰

-۲.۹۴

-۲.۹۴

۲۷

تپولا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۳

-۲.۹۳

۲۸

پلوله

۰.۲

۰.۸

-۲.۹۳

-۱.۲۶

۲۹

لخانه

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۲

-۲.۹۲

۳۰

وآتوس

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۲

۰

۳۱

جهرم

۴.۸

۰.۵

-۲.۹۱

-۰.۷۳

۳۲

ثزاگرس

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۱

۰

۳۳

آینده

۰.۱

۰.۱

-۲.۸۸

-۰.۱۳

۳۴

وشمال

۰.۰

۰.۱

-۲.۸۷

۰

۳۵

کارام

۳.۲

۲.۰

-۲.۸۶

-۲.۸۶

۳۶

ثاصفا

۰.۰

۰.۰

-۲.۷۷

۰

۳۷

کصدف

۰.۴

۰.۷

-۲.۷۶

-۱.۰۱

۳۸

رفاه

۰.۰

۰.۰

۰

۳۹

غمارگ

۰.۴

۰.۱

-۱.۹۷

-۰.۱۶

۴۰

حاریا

۰.۴

۰.۲

-۱.۹۷

-۰.۵۶

۴۱

شزنگ

۰.۰

۰.۲

-۱.۹۵

-۰.۳۱

۴۲

فنرژی

۱.۲

۵.۲

-۱.۹۳

-۰.۳۴

۴۳

شتهران

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۳

۰

۴۴

کهرام

۰.۲

۰.۸

-۱.۹۲

-۱.۴۷

۴۵

شکف

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۲

۰

۴۶

شتولی

۰.۰

۰.۰

-۱.۸۴

-۱.۸۴

۴۷

ثاژن

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۴

-۰.۹۴

معاملات بلوکی امروز

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

خساپا۲

۳,۲۰۰.۰

۶۸۲.۶

۰.۲۸

۰.۲۸

۲

فارس۲

۵۱۳.۸

۵۴۹.۷

۰.۳۸

۰.۳۸

۳

شستا۲

۲۷۵.۰

۳۰.۱

۰.۵۵

۰.۵۵

۴

وسالت۲

۷۳.۹

۹۸.۶

۰.۰۸

۰.۰۸

۵

فخوز۲

۵۰.۰

۱۴.۷

۰.۳۱

۰.۳۱

۶

شاملا۲

۲۵.۰

۴۷.۵

۰.۰۵

۰.۰۵

۷

غزر۲

۲۴.۰

۷.۳

۰.۵۹

۰.۵۹

۸

کفرا۲

۲۰.۰

۱۷.۰

۰.۲۴

۰.۲۴

۹

وگردش۲

۱۵.۷

۱۰.۰

۱.۹۳

۱.۹۳

۱۰

شگویا۲

۱۴.۴

۲۰.۸

۲.۰۵

۲.۰۵

۱۱

تماوند۲

۱۴.۰

۶.۹

۰.۳۵

۰.۳۵

۱۲

کیمیا۲

۱۰.۰

۴.۸

۱.۸۹

۱.۸۹

۱۳

سامان۲

۸.۳

۲.۷

۱.۱۹

۱.۱۹

۱۴

وپترو۲

۶.۹

۱۶.۹

۰.۴۱

۰.۴۱

۱۵

گنگین۲

۶.۰

۳۱.۲

۲.۸۹

۲.۸۹

۱۶

سپید۲

۴.۵

۱۰.۸

۲.۵۶

۲.۵۶

۱۷

شپدیس۲

۴.۲

۶۴.۱

۰.۲۸

۰.۲۷

۱۸

حسیر۲

۴.۰

۴.۶

۴.۲۷

۴.۲۷

۱۹

شغدیر۲

۲.۵

۱۵.۶

۰.۹۴

۰.۹۴

۲۰

فزر۲

۲.۰

۹.۰

۰.۴۴

۰.۴۴

۲۱

سکرما۲

۲.۰

۵.۶

۰

۰

۲۲

فسوژ۲

۱.۵

۲.۸

۱.۶۸

۱.۶۸

۲۳

خراسان۲

۱.۴

۲۰.۲

۰.۰۱

۰.۰۱

۲۴

غگلپا۲

۱.۰

۳.۷

۱.۹۴

۱.۹۴

۲۵

نوری۲

۰.۴

۵.۳

۰.۷۵

۰.۷۵

1
2
3
ی
5
4
ق
ب
ب
انتهای خبر

0
0