بورس۲۴
1403/01/20
15:58
بهبود نسبی وضعیت بورس

امروز شاهد معاملات متعادل به همراه برتری خریداران و تعداد نمادهای مثبت بودیم. ۷۶ درصد از کل نمادها با افزایش قیمت نسبت به دیروز معامله شدند. که بخش عمده آن ها از صفر تا ۳ درصد مثبت رشد قیمت را تجربه کردند. پس از اتمام بازار ۸۱ صف خرید و ۳۳ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.

بورس۲۴ : امروز شاهد معاملات متعادل به همراه برتری خریداران و تعداد نمادهای مثبت بودیم. ۷۶ درصد از کل نمادها با افزایش قیمت نسبت به دیروز معامله شدند. که بخش عمده آن ها از صفر تا ۳ درصد مثبت رشد قیمت را تجربه کردند. پس از اتمام بازار ۸۱ صف خرید و ۳۳ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.


سهم حقیقی ها از خرید و فروش ها در ۸۳ درصد برابر بود.


خالص ارزش معاملات خرد با ۱۹ درصد کاهش نسبت به دیروز به محدوده ۳ همت رسید. بیشترین معاملات مربوط به گروه های خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی و فلزی بود.


تراز پول خرد بازار مثبت بود اما حقیقی ها به تزریق ۴ میلیارد تومان سرمایه به بورس رضایت دادند. نمادهای فن افزار، بوعلی، وغدیر، فملی، نوری، خاور، فاراک، ولتجار و ذوب بیشترین خریدهای حقیقی از حقوقی را تشکیل دادند و حقوقی ها بیش از همه از نمادهای آریا، فزر، وبملت، فولاد، ملت، خگستر، فخوز و خساپا حمایت کردند.


با در نظر گرفتن صندوق های سهامی قابل معامله ارزش معاملات خرد به ۴ همت رسید و تراز پول خرد بازار هم مثبت ۱۰۸ میلیارد تومان شد.


شاخص کل با رشد حدود ۲۰ هزا رواحدی خود را به ارتفاع ۲ میلیون و ۲۵۴ هزار واحد رساند. فارس، فملی، شپنا، وبملت، بوعلی، شبندر و نوری بیشترین نقش را در این افزایش ارتفاع ایفا کردند.


شاخص هموزن هم بالغ بر ۸ هزا رواحد بالا رفت و به سطح ۷۵۰ هزار واحد نزدیک شد. شاخص فرابورس هم ۲۵۶ واحد بر ارتفاع خود افزود.


طی روز جاری ۴۸ معامله بلوکی روی ۳۲ نماد با حجم ۳,۲۵۰ میلیون سهم به ارزش ۱,۶۴۵ میلیارد تومان صورت گرفت که بزرگترین آن ها #کچاد۲ با ۱,۲۴۵ میلیون برگه سهم با قیمت ۵۷۴,۱ میلیارد تومان بود.


وضعیت بازار در فروردین ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۵فروردین

۳,۵۰۰

۲۹۰

۲,۲۳۶,۳۴۸

۷۵۸,۱۰۶

۶فروردین

۴,۶۰۰

۸۳

۲,۲۵۳,۶۰۴

۷۶۷,۰۶۸

۷فروردین

۴,۰۰۰

-۶۲

۲,۲۴۹,۴۱۶

۷۶۷,۶۳۹

۸فروردین

۴,۰۲۰

۱۸۳

۲,۲۶۱,۳۹۸

۷۷۰,۴۵۸

۱۱فروردین

۳,۶۰۰

-۳۴

۲,۲۶۱,۱۷۲

۷۷۰,۲۱۱

۱۴فروردین

۴,۱۸۰

-۵۵۵

۲,۲۴۵,۴۴۵

۷۵۹,۸۲۷

۱۵فروردین

۳,۳۸۰

-۲۸۴

۲,۲۵۰,۹۰۶

۷۵۹,۶۹۶

۱۸فروردین

۵,۳۹۰

-۱,۱۰۰

۲,۲۳۰,۹۹۶

۷۴۳,۴۰۵

۱۹فروردین

۳,۸۲۰

-۲۱۵

۲,۲۳۴,۹۸۹

۷۴۱,۱۶۱

۲۰فروردین

۳,۰۸۰

۴

۲,۲۵۴,۸۵۲

۷۴۹,۵۷۱

مجموع

۳۹,۵۷۰

-۱,۶۹۰

۲.۷٪

۰.۹٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

گدنا

۱۱.۸

۹.۳

۷

۵.۱۱

۲

حتوکا

۲۷.۵

۸.۴

۷

۵.۶۹

۳

کسعدی

۶.۶

۷.۶

۶.۹۹

۵.۸

۴

فسرب

۲۹.۳

۶.۸

۶.۹۹

۶.۶۷

۵

سدشت

۰.۹

۷.۹

۶.۹۹

۵.۰۴

۶

شسینا

۲۰.۶

۹.۰

۶.۹۸

۶.۴۹

۷

وهامون

۳۲.۹

۱۳.۶

۶.۹۸

۶.۶۴

۸

سپیدار

۰.۶

۶.۵

۶.۹۸

۶.۳۱

۹

ثپردیس

۸.۷

۱۵.۰

۶.۹۸

۶.۸۶

۱۰

وتوس

۲.۲

۳.۶

۶.۹۷

۶.۱۱

۱۱

داوه

۲.۴

۲.۴

۶.۹۷

۶.۹۷

۱۲

واعتبار

۲۱.۵

۸.۱

۶.۹۷

۶.۸۳

۱۳

ثرود

۴.۱

۶.۰

۶.۹۶

۶.۲۳

۱۴

ملت

۲۹.۶

۸.۴

۶.۹۶

۶.۲۱

۱۵

ثغرب

۶.۹

۸.۹

۶.۹۴

۶.۱۱

۱۶

دامین

۲۵.۷

۱۹.۸

۶.۹۳

۶.۶۵

۱۷

دکوثر

۱۲.۴

۱۴.۱

۶.۹۳

۶.۰۹

۱۸

ریشمک

۵.۷

۶.۰

۶.۹

۶.۱۹

۱۹

غپاک

۳۰.۵

۵.۰

۵

۴.۵۶

۲۰

فالوم

۱.۲

۱.۴

۵

۴.۸۳

۲۱

حپرتو

۳.۲

۱.۵

۵

۴.۸۴

۲۲

ولپارس

۳.۳

۲.۱

۵

۴.۱۷

۲۳

لسرما

۳.۳

۱۱.۹

۴.۹۹

۴.۳۶

۲۴

کگاز

۲.۰

۷.۹

۴.۹۹

۴.۷۵

۲۵

غدشت

۲.۸

۵.۰

۴.۹۹

۴.۷۶

۲۶

ناما

۷.۴

۱۱.۸

۴.۹۹

۴.۸۶

۲۷

سیدکو

۲.۱

۴.۷

۴.۹۹

۴.۴۲

۲۸

آبادا

۱.۶

۱.۷

۴.۹۹

۴.۷

۲۹

بالبر

۱.۶

۴.۰

۴.۹۹

۴.۵۶

۳۰

حپترو

۰.۶

۱.۷

۴.۹۹

۴.۹۹

۳۱

فن افزار

۱۷.۰

۳۴.۵

۴.۹۷

۴.۹۷

۳۲

ساروج

۳.۱

۱۲.۶

۴.۹۷

۴.۵۹

۳۳

غدانه

۶.۸

۳.۷

۴.۹۷

۴.۴

۳۴

ولصنم

۲۵.۷

۸.۰

۴.۹۷

۴.۹۴

۳۵

ثامان

۴.۹

۹.۶

۴.۹۶

۴.۳۷

۳۶

خمحرکه

۱۶.۵

۱۲.۵

۴.۹۶

۴.۶۸

۳۷

میهن

۳.۰

۲.۱

۴.۹۵

۴.۹۵

۳۸

غفارس

۰.۷

۰.۶

۴.۹۵

۴.۹۵

۳۹

بکهنوج

۴.۵

۰.۶

۴.۹۴

۴.۹۴

۴۰

ثنوسا

۷.۶

۷.۵

۴.۹۳

۴.۷۲

۴۱

ولتجار

۲۹.۵

۱۹.۷

۴.۸۷

۴.۷۲

۴۲

غچین

۲.۵

۱.۵

۴.۸۴

۴.۵

۴۳

کرومیت

۱۵.۱

۳۲.۸

۴.۸

۴.۳۲

۴۴

وامیر

۰.۱

۲.۸

۳

۲.۷۱

۴۵

سکارون

۱.۳

۰.۴

۲.۹۹

۰.۶

۴۶

وبرق

۰.۴

۲.۴

۲.۹۹

۲.۹۹

۴۷

بپردیس

۴.۱

۰.۷

۲.۹۹

۱.۰۷

۴۸

وایرا

۰.۴

۰.۲

۲.۹۸

۰.۲۳

۴۹

جوین

۸.۲

۲.۲

۲.۹۸

۲.۴

۵۰

وثخوز

۰.۴

۲.۹

۲.۹۸

۲.۱۱

۵۱

معیارح

۰.۶

۰.۱

۲.۹۸

۲.۹۸

۵۲

معیار

۱.۱

۰.۵

۲.۹۸

۰.۶۳

۵۳

حگردش

۴.۱

۱.۱

۲.۹۸

۲.۸۳

۵۴

شرنگی

۰.۳

۰.۵

۲.۹۷

۲.۹۱

۵۵

تمحرکه

۱.۵

۲.۶

۲.۹۷

۲.۹۱

۵۶

غبهار

۰.۸

۱.۳

۲.۹۷

۲.۹۱

۵۷

وتوسکاح

۳.۳

۰.۸

۲.۹۷

۲.۸۹

۵۸

ممسنی

۰.۱

۰.۲

۲.۹۷

۰.۲۱

۵۹

کازرو

۰.۰

۰.۱

۲.۹۷

۰.۰۷

۶۰

شمواد

۹.۸

۲.۵

۲.۹۷

۲.۹۳

۶۱

ساذری

۱.۳

۱.۴

۲.۹۶

۲.۰۳

۶۲

وجامی

۲۳.۸

۵.۱

۲.۹۶

۲.۹۶

۶۳

دهدشت

۰.۱

۰.۲

۲.۹۶

۰.۲۵

۶۴

بایکا

۰.۳

۰.۶

۲.۹۶

۰.۹۹

۶۵

ثزاگرس

۰.۰

۰.۵

۲.۹۶

۰.۰۵

۶۶

غناب

۴۴.۸

۵.۱

۲.۹۵

۲.۳۳

۶۷

وشهر

۳.۲

۴.۴

۲.۹۳

۲.۳۳

۶۸

ثتوسا

۰.۵

۳.۱

۲.۹۲

۰.۱۷

۶۹

لکما

۱۰.۵

۱.۳

۲.۹۲

۱.۶۳

۷۰

وآفر

۱.۱

۲.۹

۲.۹۲

۲.۹۲

۷۱

سمتاز

۰.۰

۰.۱

۲.۹۱

۰.۱۲

۷۲

خعمرا

۲.۰

۱.۱

۲.۹۱

۱.۳۶

۷۳

شفارا

۱.۲

۰.۷

۲.۹

۲.۹

۷۴

بمیلا

۱.۰

۰.۷

۲.۸۷

۰.۷۲

۷۵

فکمند

۰.۴

۱.۴

۲.۸۷

۱.۹۲

۷۶

کابگن

۰.۰

۰.۰

۱.۹۷

۱.۹۷

۷۷

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱.۹۴

۱.۹۴

۷۸

شتهران

۰.۱

۰.۱

۱.۹۴

۰

۷۹

وآیند

۶.۲

۵.۲

۱.۹۱

۰.۷۲

۸۰

شکف

۰.۱

۰.۲

۱.۸۲

۰.۲۳

۸۱

وزمین

۰.۱

۰.۰

۰.۹۸

۰.۹۸

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

خلنت

۸.۰

۱۸.۲

-۶.۹۸

-۵.۵۴

۲

زماهان

۱۷.۵

۴۵.۶

-۶.۹۷

-۴.۲۲

۳

فماک

۰.۰

۰.۰

-۴.۹۸

-۴.۹۸

۴

وثنو

۲.۰

۱.۴

-۲.۱۴

۵

قنقش

۰.۰

۰.۴

-۲.۹۹

-۰.۵۷

۶

فبستم

۰.۶

۰.۷

-۲.۹۹

-۰.۸۱

۷

غشوکو

۲.۶

۱.۸

-۲.۹۹

-۲.۵۸

۸

فجوش

۲.۳

۰.۴

-۲.۹۸

-۰.۰۵

۹

وآتوس

۶.۴

۱.۵

-۲.۹۸

-۰.۷۸

۱۰

حشکوه

۴۳.۷

۱۱.۰

-۲.۹۷

-۱.۷۲

۱۱

ثجوان

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۷

۰

۱۲

لپیام

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۷

۰

۱۳

ثعتما

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۶

-۲.۹۶

۱۴

وشمال

۰.۲

۰.۳

-۲.۹۶

۰

۱۵

ثقزوی

۰.۶

۱.۱

-۲.۹۵

-۱.۶۱

۱۶

وهنر

۰.۴

۰.۳

-۲.۹۴

-۲.۹۴

۱۷

لازما

۰.۴

۲.۷

-۲.۹۴

-۲.۳۴

۱۸

ولراز

۷.۹

۴.۹

-۲.۹۱

۰.۸۱

۱۹

وثوق

۴.۰

۸.۰

-۲.۹۱

-۲.۶۷

۲۰

سمایه

۶.۸

۳.۷

-۲.۸۳

-۲.۶۵

۲۱

شزنگ

۰.۲

۱.۶

-۱.۹۹

-۱.۹۴

۲۲

استقلال

۰.۸

۰.۱

-۱.۹۹

-۰.۲

۲۳

شتولی

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۶

-۱.۹۶

۲۴

غمارگ

۹.۷

۱.۴

-۱.۹۶

-۱.۹۶

۲۵

سفارود

۰.۰

۰.۱

-۱.۹۴

-۰.۰۸

۲۶

کهرام

۰.۲

۰.۵

-۱.۹۱

-۰.۹۵

۲۷

فنرژی

۰.۰

۰.۰

-۱.۹

۰

۲۸

فسا

۲.۷

۰.۲

-۱.۹

-۰.۴۸

۲۹

گشان

۳.۶

۸.۵

-۱.۸۹

-۱.۸۹

۳۰

گنگین

۰.۱

۰.۴

-۱.۵۸

-۲.۸۳

۳۱

ثاژن

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۳

-۰.۹۳

۳۲

سپرمی

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۱

-۰.۹۱

۳۳

ولرازح

۷.۸

۳.۲

۰

۰

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

کچاد۲

۲

۱,۲۴۵.۱

۵۷۴.۱

۰

۰

۲

کگل۲

۱

۸۰۵.۶

۳۶۲.۰

۰

۰

۳

وبملت۲

۲

۱۷۴.۰

۴۳.۸

۱.۲۱

۱.۹

۴

فخوز۲

۱

۱۴۹.۱

۶۰.۰

۰

۰

۵

فملی۲

۱

۱۴۰.۰

۹۹.۴

۰.۷۱

۰.۷۱

۶

وسکاب۲

۱

۱۲۰.۰

۲۰.۶

۰

۰

۷

وحکمت۲

۳

۷۱.۴

۳۱.۸

-۲.۶۴

-۱.۷۸

۸

ما۲

۱

۶۳.۰

۱۹.۹

-۰.۰۳

-۰.۰۳

۹

کیسون۲

۱

۵۳.۶

۹.۷

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۱۰

هرمز۲

۱

۴۷.۰

۲۰.۱

۰.۷۸

۰.۷۸

۱۱

وصندوق۲

۳

۴۵.۸

۸۲.۷

۰

۰

۱۲

خاور۲

۱

۴۰.۰

۱۰.۶

۱.۵۸

۱.۵۸

۱۳

البرز۲

۱

۳۴.۲

۹.۱

۱.۴۹

۱.۴۹

۱۴

شکربن۲

۲

۳۲.۶

۲۲.۶

۱.۳۱

۱.۲۸

۱۵

وتوکا۲

۱

۳۰.۰

۱۲.۰

-۰.۷۷

-۰.۷۷

۱۶

کاوه۲

۱

۲۵.۷

۳۰.۰

۰

۰

۱۷

فجهان۲

۱

۲۵.۳

۸.۰

۰

۰

۱۸

وخاور۲

۱

۲۳.۰

۷.۹

۰.۶۴

۰.۶۴

۱۹

سیتا۲

۲

۲۰.۰

۲۰.۱

۱.۵۱

۰.۸۵

۲۰

شیراز۲

۱

۱۵.۱

۴۰.۰

۰.۴۹

۰.۴۹

۲۱

فغدیر۲

۲

۱۴.۳

۱۲.۶

۱.۹۵

۱.۰۸

۲۲

شخارک۲

۴

۱۴.۰

۶۹.۷

۰.۰۲

۰.۰۴

۲۳

فولاد۲

۱

۱۳.۶

۶.۹

۰.۹۹

۰.۹۹

۲۴

صبا۲

۱

۱۰.۰

۳.۱

۰

۰

۲۵

توسن۲

۱

۸.۰

۱۱.۰

۱.۵۵

۱.۵۵

۲۶

وگستر۲

۱

۷.۹

۱۳.۷

۳.۸۲

۳.۸۲

۲۷

سرچشمه۲

۱

۶.۵

۳.۰

-۱.۲۹

-۱.۲۹

۲۸

وکغدیر۲

۱

۴.۹

۶.۹

۰.۷

۰.۷

۲۹

انتخاب۲

۱

۴.۸

۱۱.۶

-۰.۶۱

-۰.۶۱

۳۰

دقاضی۲

۱

۳.۲

۸.۱

۰

۰

۳۱

جم۲

۵

۱.۹

۱۰.۰

۰.۰۲

۰.۰۲

۳۲

سرود۲

۱

۱.۰

۴.۸

۰.۰۸

۰.۰۸

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اعتماد

۵اردیبهشت ۱۳۹۴

۰.۱۰٪

۰.۲۰٪

۱.۹۵٪

۶.۳۱٪

۱۳.۱۱٪

۲۶.۳۲٪

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

کارا

۱۶آبان ۱۴۰۰

۰.۰۸٪

۰.۵۰٪

۲.۰۹٪

۶.۳۷٪

۱۲.۹۷٪

۲۷.۷۱٪

سبدگردان کاریزما

افران

۲۱اسفند ۱۳۹۸

۰.۰۹٪

۰.۴۱٪

۲.۱۴٪

۶.۵۶٪

۱۳.۲۴٪

۲۷.۷۷٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

یاقوت

۲۰فروردین ۱۳۹۹

۰.۰۷٪

۰.۵۰٪

۲.۱۳٪

۶.۳۸٪

۱۲.۹۵٪

۲۶.۹۶٪

سبدگردان آگاه

لبخند

۲۰شهریور ۱۴۰۱

۰.۰۸٪

۰.۴۱٪

۲.۳۱٪

۶.۴۵٪

۱۳.۲۲٪

۲۸.۱۷٪

سبدگردان فارابی

همای

۳۱مرداد ۱۴۰۰

۰.۰۷٪

۰.۴۸٪

۲.۰۸٪

۶.۱۲٪

۱۲.۰۷٪

۲۳.۵۵٪

سبدگردان آگاه

سپر

۲۷شهریور ۱۳۹۹

۰.۰۷٪

۰.۵۶٪

۲.۱۷٪

۶.۹۷٪

۱۱.۶۵٪

۲۶.۹۹٪

سبدگردان اقتصاد بیدار

فیروزا

۹دی ۱۳۹۶

۰.۱۰٪

۰.۴۱٪

۲.۳۰٪

۶.۷۲٪

۱۳.۳۱٪

۲۷.۹۶٪

سبدگردان توسعه فیروزه

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اهرم

۳۰آذر ۱۴۰۰

۱.۷۴٪

-۱.۴۰٪

۷.۱۰٪

۶.۶۹٪

۲۲.۷۲٪

-۳.۹۹٪

سبدگردان کاریزما

شتاب

۱۷خرداد ۱۴۰۲

۲.۴۲٪

-۰.۴۶٪

۷.۵۳٪

۷.۲۲٪

۱۹.۲۳٪

سبدگردان آگاه

توان

۱۶آبان ۱۴۰۱

۲.۱۲٪

-۱.۲۴٪

۵.۵۸٪

۵.۷۸٪

۱۴.۹۲٪

۰.۶۱٪

سبدگردان مفید

دارا یکم

۴تیر ۱۳۹۹

۱.۱۷٪

۰.۲۸٪

۸.۱۱٪

۳.۰۷٪

۸.۴۷٪

۲۰.۳۴٪

تامین سرمایه بانک مسکن

جهش

۷تیر ۱۴۰۲

۱.۸۸٪

-۱.۹۱٪

۷.۲۷٪

۷.۶۱٪

۱۹.۹۴٪

سبدگردان فارابی

موج

۲۲آبان ۱۴۰۲

۲.۴۵٪

-۱.۹۲٪

۵.۸۲٪

۹.۵۵٪

سبدگردان توسعه فیروزه

پالایش

۹آذر ۱۳۹۹

۱.۸۶٪

-۱.۹۵٪

-۰.۱۲٪

۱۰.۰۲٪

۱۲.۳۶٪

۸.۰۹٪

تامین سرمایه نوین

دریا

۲۱آذر ۱۴۰۱

۰.۹۱٪

-۱.۴۳٪

۴.۵۱٪

۰.۹۴٪

۱۲.۱۳٪

۱۱.۹۵٪

سبدگردان توسعه فیروزه

کاریس

۱۵مهر ۱۳۹۲

۱.۵۲٪

-۲.۰۰٪

۳.۵۳٪

۳.۵۸٪

۱۱.۸۳٪

۷.۱۱٪

سبدگردان کاریزما

سرو

۲تیر ۱۳۹۸

۱.۲۹٪

-۰.۶۸٪

۶.۲۰٪

۶.۵۹٪

۱۶.۴۹٪

۱۵.۴۲٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

1
2
3
4
5
6
7
انتهای خبر

0
0