بورس۲۴
1402/09/06
13:41
ارزش معاملات تغییر نکرد

طی روز جاری ارزش معاملات خرد بدون تغییر چندانی نسبت به روز قبل در محدوده ۳,۸۰۰ میلیارد تومان باقی ماند. پس از اتمام زمان بازار ۵۸ صف خرید و ۵۳ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند. بیشترین معاملات مربوط به گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی، محصولات غذایی، انبوه سازی و سیمان بود.

بورس۲۴ : طی روز جاری ارزش معاملات خرد بدون تغییر چندانی نسبت به روز قبل در محدوده ۳,۸۰۰ میلیارد تومان باقی ماند. پس از اتمام زمان بازار ۵۸ صف خرید و ۵۳ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند. بیشترین معاملات مربوط به گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی، محصولات غذایی، انبوه سازی و سیمان بود.


امروز شاهد خروج بیش از ۱۹۰ میلیارد تومان سرمایه خرد از بازار و حدود ۹۰ میلیارد تومان از صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله بودیم.


نمادهای کترام، فصباح، فزر، غصینو، خبنیان، وسدید، غشصفا، زفجر، لابسا، درازک و کرومیت صدرنشین خریدهای حقیقی از حقوقی شدند. حقوقی ها عمدتا بر روی حمایت از خساپا، وبملت، ثپردیس، فملی، شپنا، وسالت، ذوب، وتجارت و شستا متمرکز بودند.


با در نظر گرفتن صندوق های سهامی ارزش معاملات خرد ۴ همت بود و حقیقی ها ۲۰۸ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند.


شاخص کل با رشد اندک ۱,۶۴۷ واحدی در محدوده ۲ میلیون و ۲۶ هزار واحد قرار گرفت. فملی، رمپنا، کگل، کویر و ذوب بیشترین اثر مثبت را داشتند اما جم و حکشتی بیشترین تلاش را برای پایین کشیدن ارتفاع شاخص نشان دادند. شاخص هموزن هم بالغ بر ۲ هزار واحد بر ارتفاع خو افزود و به سطح ۷۱۰ هزار واحد رسید. شاخص فرابورس اما ۹ واحد افت کرد.


فصبا، تجلی و بپیوند عمده ترین تاثیر منفی و بجهرم، شگویا، ددانا و زاگرس بیشترین اثر مثبت را بر نماگر فرابورس داشتند.


امروز ۳۶ معامله بلوکی انجام شد که از نظر حجم شستا با ۴۶۵ میلیون سهم و از لحاظ ارزش وسالت با ۹۸,۲ میلیارد تومان بزرگترین آن ها بودند.


وضعیت بازار در آذر ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۱آذر

۳,۷۰۰

۹۴

۲,۰۲۲,۳۹۰

۷۰۶,۲۷۵

۴آذر

۳,۷۲۰

۴۳

۲,۰۲۰,۰۱۷

۷۰۵,۷۳۱

۵آذر

۳,۸۵۰

-۶۶

۲,۰۲۴,۴۶۱

۷۰۸,۶۴۸

۶آذر

۳,۸۰۰

-۱۹۰

۲,۰۲۶,۰۹۵

۷۱۰,۸۲۵

مجموع

۱۵,۰۷۰

-۱۱۹

۰.۳٪

۱.۰٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

خموتور

۲۶.۸

۱۰.۶

۷

۷

۲

بنیرو

۱۳.۳

۵.۰

۶.۹۹

۶.۲

۳

سصفها

۱۱.۵

۱۱۶.۷

۶.۹۹

۵.۵۵

۴

غسالم

۴۵.۰

۲۱.۱

۶.۹۸

۶.۸۹

۵

غمینو

۲۵.۳

۲۴.۳

۶.۹۸

۶.۷۶

۶

خلنت

۴.۱

۷.۰

۶.۹۷

۵.۹۸

۷

خمحرکه

۲۵.۱

۱۸.۴

۶.۸۹

۵.۴۵

۸

کیمیاتک

۴.۰

۴.۳

۵

۴.۱۲

۹

سدشت

۰.۷

۵.۱

۵

۳.۵۵

۱۰

آباد

۱.۰

۶.۷

۵

۴.۱۹

۱۱

غنوش

۱۷.۰

۱۹.۶

۵

۳.۳

۱۲

غالبر

۱.۴

۱۳.۱

۵

۴.۲۷

۱۳

سجام

۲۰.۵

۹.۸

۴.۹۹

۴.۲۹

۱۴

تکاردان

۱۸.۱

۱۳.۷

۴.۹۹

۴.۸۵

۱۵

خاذین

۴۸.۴

۱۶.۰

۴.۹۸

۴.۷۲

۱۶

ثشرق

۳.۴

۷.۳

۴.۹۸

۳.۶۹

۱۷

ثامان

۱۴.۲

۳۴.۴

۴.۹۸

۴.۷۲

۱۸

زفجر

۶.۹

۱۴.۴

۴.۹۷

۴.۷۷

۱۹

کساپا

۳.۸

۱۰.۲

۴.۹۷

۴.۰۹

۲۰

غمهرا

۱۲.۲

۱۲.۴

۴.۹۷

۴.۹۷

۲۱

خمحور

۶.۲

۳.۳

۴.۹۶

۴.۷۶

۲۲

بجهرم

۶۴.۶

۱۵.۹

۴.۹۶

۴.۵۴

۲۳

فمراد

۲.۳

۴.۹

۴.۹۶

۲.۳۴

۲۴

کسرام

۵۲.۴

۴۵.۸

۴.۹۶

۳.۳۱

۲۵

پارتا

۷.۸

۴.۸

۴.۹۴

۴.۴۳

۲۶

فماک

۰.۱

۰.۱

۴.۹۳

۴.۶

۲۷

کرومیت

۵۱.۶

۴۳.۰

۴.۹۱

۴.۷۸

۲۸

وحافظح

۸.۲

۲.۳

۳

۳

۲۹

ولتجار

۹.۰

۳.۸

۳

۲.۶۹

۳۰

فکمند

۰.۵

۱.۶

۳

۲.۲۱

۳۱

وآفر

۰.۷

۱.۶

۳

۲.۷۸

۳۲

وثنو

۲.۲

۱.۰

۲.۹۹

۱.۳۴

۳۳

کباده

۰.۱

۰.۲

۲.۹۹

۰.۲۳

۳۴

سخواف

۵۵.۱

۱۸.۱

۲.۹۸

۱.۷۷

۳۵

وپسا

۴.۷

۰.۹

۲.۹۸

۱.۲۴

۳۶

وحافظ

۱۴.۳

۵.۹

۲.۹۸

۲.۹۵

۳۷

پشاهن

۰.۰

۰.۲

۲.۹۷

۰.۲۵

۳۸

کصدف

۰.۶

۱.۳

۲.۹۷

۱.۸۴

۳۹

دهدشت

۲.۳

۳.۵

۲.۹۷

۲.۵۱

۴۰

تپکو

۹۷.۸

۲۴.۱

۲.۹۷

۱.۷۸

۴۱

وسین

۱۲.۹

۳.۱

۲.۹۷

۲.۹۷

۴۲

وفتخار

۱۰.۶

۲.۴

۲.۹۷

۲.۹۷

۴۳

قیستو

۱.۸

۱.۸

۲.۹۷

۲.۴۶

۴۴

سباقر

۰.۰

۰.۱

۲.۹۶

۰.۱۲

۴۵

نیرو

۰.۴

۰.۷

۲.۹۶

۱.۰۲

۴۶

کیسون

۸۶.۰

۱۸.۸

۲.۹۶

۲.۶۳

۴۷

پلاست

۰.۱

۰.۲

۲.۹۶

۰.۳۳

۴۸

شپترو

۲۵.۷

۴.۵

۲.۹۶

۲.۶۱

۴۹

ثنام

۱.۹

۰.۳

۲.۹۵

۰.۴۷

۵۰

تفیرو

۰.۰

۰.۰

۲.۹۵

۲.۹۵

۵۱

خفولا

۱.۸

۹.۸

۲.۹۲

۲.۸۲

۵۲

گکیش

۰.۳

۰.۳

۲.۹۲

۰.۴

۵۳

وثوق

۱.۷

۵.۴

۲.۸۹

۲.۲۵

۵۴

وملت

۰.۸

۰.۳

۱.۹۹

۰.۶۱

۵۵

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱.۹۸

۱.۹۸

۵۶

غمارگ

۲۱.۲

۳.۲

۱.۹۸

۱.۸۵

۵۷

شزنگ

۰.۲

۱.۶

۱.۹۸

۱.۶۷

۵۸

گشان

۹.۳

۲۶.۳

۱.۹۷

۱.۲۵

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

کترام

۴۶.۲

۴۳.۷

-۶.۹۹

-۵.۳۹

۲

ولغدر

۳۷.۷

۱۹.۸

-۶.۹۶

-۶.۰۷

۳

ثرود

۱۱.۶

۲۱.۴

-۶.۷۹

-۳.۶۶

۴

قشکر

۱۸.۶

۵.۵

-۳.۷۶

۵

بالبر

۱.۹

۷.۰

-۴.۹۹

-۴.۳۵

۶

غدام

۱.۲

۶.۱

-۴.۹۸

-۳.۶۹

۷

ثاخت

۴۰.۹

۱۸.۲

-۴.۹۸

-۳.۰۹

۸

پدرخش

۱۲.۸

۱۴.۹

-۴.۹۶

-۴.۰۵

۹

تپولا

۰.۱

۰.۲

-۰.۲۳

۱۰

قنقش

۰.۰

۰.۱

-۰.۱۱

۱۱

وتوسکا

۰.۴

۰.۴

-۰.۶۴

۱۲

آینده

۰.۱

۰.۰

-۲.۹۹

-۰.۱۳

۱۳

ثتوسا

۰.۲

۰.۶

-۲.۹۹

-۰.۹۵

۱۴

بتهران

۱۳.۰

۳.۸

-۲.۹۹

-۲.۰۵

۱۵

تاتمس

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۱۶

پرسپولیس

۳.۹

۰.۷

-۲.۹۹

-۲.۹۴

۱۷

وبرق

۱.۰

۷.۵

-۲.۹۸

-۲.۹۱

۱۸

حرهشا

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۸

-۰.۰۹

۱۹

لخانه

۰.۲

۰.۳

-۲.۹۸

-۰.۴۳

۲۰

فبستم

۰.۱

۰.۱

-۲.۹۸

-۰.۱۸

۲۱

داراب

۲.۴

۰.۲

-۲.۹۸

-۰.۳۲

۲۲

وارس

۴.۵

۱۸.۲

-۲.۹۷

-۲.۸۵

۲۳

دحاوی

۲.۴

۲.۹

-۲.۹۷

-۲.۹۷

۲۴

لازما

۰.۴

۲.۴

-۲.۹۷

-۲.۶۳

۲۵

بازرگام

۱.۷

۱.۶

-۲.۹۷

-۰.۳۲

۲۶

لپیام

۰.۱

۰.۵

-۲.۹۷

-۰.۸۵

۲۷

شستان

۱۸.۶

۱۱.۰

-۲.۹۷

-۲.۴۸

۲۸

چنوپا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۶

-۲.۹۶

۲۹

لکما

۱۰.۸

۱.۵

-۲.۹۵

-۲.۳۳

۳۰

ولراز

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۵

-۰.۰۷

۳۱

فجوش

۲.۷

۰.۴

-۲.۹۵

-۰.۰۶

۳۲

خبنیان

۶۵.۴

۳۲.۹

-۲.۹۴

-۱.۷۶

۳۳

فسا

۲.۲

۰.۲

-۲.۹۱

-۰.۳۱

۳۴

جهرم

۵.۵

۰.۵

-۲.۹

-۰.۶۷

۳۵

وآتوس

۰.۰

۰.۰

-۲.۹

-۲.۹

۳۶

وایرا

۳.۶

۲.۱

-۲.۹

-۲.۵۶

۳۷

فلات

۰.۵

۱.۱

-۲.۸۸

-۰.۸۹

۳۸

کارام

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۵

۰

۳۹

سمایه

۴.۷

۲.۲

-۲.۸۳

-۲.۴۲

۴۰

خبازرس

۰.۱

۰.۱

-۲.۸۳

-۰.۲

۴۱

استقلال

۰.۲

۰.۰

-۰.۰۶

۴۲

رفاه

۰.۰

۰.۱

۴۳

شصفها

۰.۰

۰.۷

-۱.۹۹

-۰.۵۱

۴۴

بتک

۰.۰

۰.۱

-۱.۹۹

-۰.۲۱

۴۵

حاریا

۰.۱

۰.۱

-۱.۹۶

-۰.۱۴

۴۶

شتولی

۰.۱

۰.۱

-۱.۹۵

-۰.۳۲

۴۷

سایرا

۰.۰

۰.۱

-۱.۹۵

-۰.۲

۴۸

شکف

۰.۱

۰.۲

-۱.۹۴

-۱.۹۴

۴۹

فسدید

۰.۰

۰.۰

۵۰

سپرمی

۰.۰

۰.۰

۵۱

وزمین

۰.۹

۰.۴

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۵۲

ثاژن

۰.۲

۰.۱

-۰.۹۷

-۰.۱۶

۵۳

فصباح

۴۹.۸

۲۴.۱

۰

۰

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

شستا۲

۴۶۵.۰

۵۵.۰

۰

۰

۲

وپاسار۲

۱۷۹.۲

۵۰.۰

۰.۰۷

۰.۰۷

۳

وتجارت۲

۱۵۱.۳

۳۲.۶

-۰.۴۲

-۰.۰۵

۴

وسالت۲

۷۳.۳

۹۸.۲

-۰.۵۹

-۰.۴۵

۵

شتران۲

۶۶.۸

۲۷.۵

۰

۰

۶

فارس۲

۵۷.۰

۵۹.۰

۰

۰

۷

وامید۲

۴۶.۷

۶۴.۱

-۰.۰۷

-۰.۰۱

۸

چدن۲

۴۵.۰

۱۳.۵

-۰.۱۷

-۰.۱۷

۹

فملی۲

۴۳.۰

۲۹.۸

۰.۴۳

۰.۰۷

۱۰

حگهر۲

۴۱.۰

۴۷.۶

-۱.۶۹

-۱.۶۹

۱۱

پرداخت۲

۳۱.۰

۳۰.۰

۰.۵

۰.۵

۱۲

سمگا۲

۳۰.۰

۱۱.۳

-۱.۹۵

-۱.۹۵

۱۳

درازک۲

۲۴.۰

۳۰.۰

۶.۱۱

۶.۱۱

۱۴

وصندوق۲

۲۳.۲

۳۵.۲

-۰.۱۳

-۰.۰۴

۱۵

زقیام۲

۲۱.۹

۷.۰

-۲.۱۵

-۲.۱۵

۱۶

ثنور۲

۲۱.۵

۱۲.۴

۲.۱۳

۲.۳۳

۱۷

همراه۲

۱۵.۰

۷.۲

۰

۰

۱۸

دالبر۲

۱۴.۰

۸.۱

۰

۰

۱۹

وکغدیر۲

۱۰.۰

۱۳.۸

۰.۳۶

۰.۳۶

۲۰

وغدیر۲

۹.۷

۲۰.۱

۰.۳۹

۰.۴۱

۲۱

وتوسم۲

۸.۹

۳.۲

۰.۳۱

۰.۳۱

۲۲

پکویر۲

۷.۰

۴.۹

۱.۱۵

۱.۱۵

۲۳

فولاد۲

۷.۰

۳.۷

-۰.۷۵

-۰.۷۵

۲۴

وسینا۲

۶.۳

۲.۳

۰

۰

۲۵

قزوین۲

۵.۰

۳.۹

۰

۰

۲۶

شگویا۲

۵.۰

۷.۷

۰

۰

۲۷

کیمیاتک۲

۵.۰

۵.۱

۰.۲۹

۰.۲۹

۲۸

تاپیکو۲

۵.۰

۸.۴

-۰.۳

-۰.۳

۲۹

قهکمت۲

۲.۰

۲.۲

۰

۰

۳۰

سخوز۲

۲.۰

۸.۶

۰

۰

۳۱

سشرق۲

۲.۰

۳.۱

۰

۰

۳۲

دتماد۲

۲.۰

۹.۲

۰.۶۸

۰.۶۸

۳۳

پکرمان۲

۱.۵

۴.۷

۰.۱۳

۰.۱۳

۳۴

سصوفی۲

۱.۵

۴.۵

۰.۸

۰.۸

۳۵

دپارس۲

۱.۳

۷.۷

۰.۱

۰.۱

۳۶

زاگرس۲

۰.۶

۷.۳

۰

۰

ح
2
3
ت
5
ج
7
انتهای خبر

0
0