آرین تریدر
1399/11/29
11:59
تلفیقی: #قشهد 74%(سودانباشته - تجدید ارزیابی) #زگلدشت 250% (آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها ) #شگل 160% ( آورده نقدی 70% - سودانباشته 90%) ——————————...

تلفیقی:


#قشهد ۷۴٪(سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#زگلدشت ۲۵۰٪ (آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها )


#شگل ۱۶۰٪ ( آورده نقدی ۷۰٪ - سودانباشته ۹۰٪)


———————————-


۴. #مرحله_دعوت


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله دعوت به مجمع عمومی فوق العادهتجدید ارزیابی:


|#زبینا ۸۱۰٪ |#وهور ۱۵۵۴٪ |#زماهان ۱۸۳٪سود انباشته:


#غاذر ۱۱۲٪|#شیران ۲۰٪آورده نقدی:


#وفتخار ۳۱۷٪ |#دلر ۱۵۰٪ |#دزهراوی ۲۸٪ |#دشیمی ۷۸٪ |#جم ۳۰٪ |#دکپسول ۵۰٪تلفیقی:


#خفولا ۸۳٪( سودانباشته ۲۸٪ - تجدید ارزیابی ۵۶٪)————————————-


۵. #مرحله_تصمیمات


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایهتجدید ارزیابی:


#وسینا ۱۵۴٪|#جوین ۴۹۰٪ |#پتایر ۳۳۵۰٪|#وسالت ۲۸۸٪ |#زشریف ۳۸۶٪سود انباشته:


#کفرا ۵۶٪ |#بورس ۱۰۰٪ |#سامان ۴۴٪ ( سایر اندوخته‌ها ) | #وثوق ۴۱٪ | #وجامی ۵۸٪ |#سهگمت ۴۵٪ |#نطرین ۴۰٪|#وآوا ۱۲۰٪ |#وصنا ۵۰٪ |#دجابر ۱۰۰٪ |#کباده ۲۰۰٪ |#سیدکو ۴۶٪|#وسبحان ۲۰۰٪ |#ددانا ۲۰۰٪ |#غویتا ۲۸۰٪|#سمتاز ۶۷٪ |#غچین ۲۵۰٪آورده نقدی:


#کفرا ۵۹٪ | #حکشتی ۳۲٪ | #وملل ۶۵٪ | #تکشا ۸۲٪ | #ساروج ۴۹٪ | #شجم ۴۴٪ | #کگهر ۱۰۳٪ | #غالبر ۳۲٪ | #افق ۲۰۰٪ | #فخاس ۳۲٪ | #کدما ۷۳۳٪ |#بزاگرس ۲۶۰٪ |#وگردش۱۴۰٪ |#شصدف ۲۵۰٪ | #دسبحا ۱۹٪ |#ارفع ۳۳٪|#کگاز ۸۹٪ |#کاسپین۵۶٪ | #دتماد ۴۳٪ |#وسکرمان ۴۸۰٪ | #شاملا ۱۰۰٪ |#کخاک ٪۲۰۰ |#کایتا ۱۲۳۳٪ |#صبا ۲۰۰٪ |#وسنا ۴۲٪ |#کپشیر ۲۴۴٪ |#ساذری ۳۷۰۰٪ |#سپ ۶۷٪ |#تملت ۵۷٪ | #تنوین ۶۷٪ | #قجام ۱۰۸٪ | #شپارس ۵۱٪ | #اعتلا ۴۴٪ |#شلعاب ۲۷۵٪ |#دتوزیع ۱۰۰٪ |#گکیش ۶۰٪ |#هجرت ۱۲۲٪ |#دارو ۱۰۰٪ |#چکاوه ۱۸۰٪ |#دقاضی ۱۱۰٪ |#زفکا ۴۰۰٪ |#آرمان ۶۷٪|#کسعدی ۱۰۰٪ |#لخانه ۱۰۱٪ |#وکار ۲۷۵٪ |#سجام ۱۵۸٪تلفیقی:


#وتوکا ۷۷٪ (سودانباشته: ۵۹٪ - آورده نقدی ۱۸٪ )


#وآرین ۱۸۶٪ (سودانباشته: ۲۹٪ - آورده نقدی ۱۵۷٪ )


#پترول ۲۵٪ (سودانباشته: ٪۷ - آورده نقدی ۱۷٪ )


#ختور ۲۵۰٪ (سودانباشته: ٪۱۱۷ - آورده نقدی ۱۱۳٪)


#تاصیکو ۵۵٪ (سودانباشته: ٪۱۰ - آورده نقدی ۴۵٪)


#ثتران ۵۰٪ (تجدید ارزیابی ۱۸٪ - آورده نقدی ۳۲٪ )


#تاپکیش ۲۰۰٪ (سودانباشته ۵۰٪ - آورده نقدی ۱۵۰٪ )


#اتکای ۲۳٪ (سودانباشته ۲۰٪ - سایر اندوخته‌ها ۳٪ )


#کهمدا ۱۵۰٪ ( آورده نقدی - سودانباشته )


#کاذر ۱۰۰٪ (سودانباشته ۴۹٪ - آورده نقدی ۳۰٪ )


#غمینو ۷۷٪ (سودانباشته: ٪۳۰ - آورده نقدی ۴۷٪)


#کتوکا ۴۱۳٪ ( آورده نقدی ۲۱۳٪ - سودانباشته ۲۰۰٪ )


#بنو ۹۱٪ (سودانباشته ۷۵٪- سایر اندوخته‌ها ۱۶٪)


#رتاپ ۶۵٪ (سودانباشته ۳۲٪ - آورده نقدی ۳۳٪ )


#پرداخت ۱۰۷٪(سودانباشته: ٪۴۷ - آورده نقدی۵۹٪)


#زشگزا ۱۱۰۰٪ (سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#غاذر ۱۱۲٪( آورده نقدی - سودانباشته)


#خمهر ۲۵۶٪ (آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#وسپه ۷۹٪ (آورده نقدی ۴۹٪ - سودانباشته ۳۰٪)————————————-


۶. #مرحله_ثبت


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله ثبت افزایش سرمایهتجدید ارزیابی:


#ومعلم ۱۸۰٪ | #گکوثر ۳۳۸۱٪|#فجام ۴۵۰٪|#آسیا ۹۴۸٪ |#قشکر ۱۱۳۱٪سود انباشته:


#کاما ۹۰۰٪ |#نطرین ۴۰٪ |#وسرمد ۱۹٪ |#فملی ۹۷٪ |#خکار ۴۳٪ |#غگرجی ۱۵۰٪ #فزرین ۶۶٪ | #ونیکی ۱۵۰٪ | #دحاوی ۲۰۰٪|#بنیرو ۲۰۰٪ | #مبین ۴۲٪ | #کسرا ۶۸٪ |#فولاژ ۱۰۰٪ |#فخوز ۱۶۲٪ |#فاما ۶۷٪ |#آریا ۱۰۰٪ |#وارس ۴۰۰٪ |#غزر ۱۰۰٪آورده نقدی:


#دسبحان ۲۹٪ |#پکویر ۲۱۱٪ |#ورازی ۵۰٪ |#ثشرق ۲۲٪ | #ثاخت ۵۰٪| #ثپردیس ۱۸٪ |#تشتاد ۱۳۴٪تلفیقی:


#شتران ۷۰٪ (سودانباشته ۲۵٪ - سایر اندوخته‌ها ۴۵٪ )


#فارس ۱۰۰٪ (سودانباشته - سایر اندوخته‌ها )


#بترانس ۸۷۱٪ ( سودانباشته ۷۰٪ - تجدید ارزیابی ۸۰۱٪ )


#دعبید ۱۰۳٪ (سودانباشته: ۱۰۱٪ - آورده نقدی ۲۲٪ )


#مادیرا ۱۵۶٪ ( سودانباشته ۶۷٪ - تجدید ارزیابی۹۰٪)


#غشوکو ۹۹۶٪ (سودانباشته: ۷۸٪ - آورده نقدی ۹۱۸٪ )


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


💹پیشنهاد » گروه آرین تریدر حضور در مجامع شرکتهای با بنیادی قوی را توصیه مینماید .(🔔نکته : افزایش سرمایه از سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی از جذاب ترین + سودده ترین نوع افزایش سرمایه ها در بورس میباشند)
انتهای خبر

0
0