ساروج

بین المللی ساروج بوشهر

1402/09/06 09:12:39
پایانی:35,900
(0%)
آخرین:36,350
(1.25%)

تعداد معاملات:30
حجم:11,239
ارزش معاملات:403M
حجم مبنا:536,000
34,15037,650
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2691
36,350
36,400
49,5702
3940
36,300
36,500
13,3601
31,080
36,250
36,800
8,6501
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
159(1%)
1(33%)
11,239(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
11,080(99%)
2(67%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: 5,708,100 تومانقدرت فروش حقیقی:


آخرین اخبار ساروج

نمایش اخبار قدیمی‌تر