ساروج

بین المللی ساروج بوشهر

1401/05/22 07:17:31
پایانی:18,420
(0%)
آخرین:18,660
(1.3%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:814,333
17,50019,340
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
120,000
18,610
18,900
21,5282
19,000
18,400
18,920
15,4043
1500
18,270
18,930
20,0281
37,600(11%)
10(77%)
حجمحقیقیتعداد
338,258(97%)
22(96%)
310,658(89%)
3(23%)
حجمحقوقیتعداد
10,000(3%)
1(4%)
سرانه خرید حقیقی: 69,259,200 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.24سرانه فروش حقیقی: 283,214,198 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.09


آخرین اخبار ساروج

نمایش اخبار قدیمی‌تر