ساروج

بين المللي ساروج بوشهر

1401/02/29 22:15:28
پایانی:17,780
(-0.22%)
آخرین:17,810
(-0.05%)

تعداد معاملات:88
حجم:139,295
ارزش معاملات:2.44B
حجم مبنا:843,645
16,93018,710
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,879
17,500
17,810
1,2872
11,350
17,330
17,820
9371
12,000
17,230
17,850
6241
63,578(46%)
20(95%)
حجمحقیقیتعداد
139,295(100%)
45(100%)
75,717(54%)
1(5%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 56,520,842 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.03سرانه فروش حقیقی: 55,037,002 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.97


آخرین اخبار ساروج

نمایش اخبار قدیمی‌تر