بورس۲۴
1402/08/15
15:24
رشد خزنده ارزش معاملات خرد

معاملات امروز با سبزپوشی ۷۰ درصدی و رشد قیمت عمده نمادها همراه بود. پس از اتمام زمان بازار ۷۶ صف خرید و ۳۹ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.

بورس۲۴ : معاملات امروز با سبزپوشی ۷۰ درصدی و رشد قیمت عمده نمادها همراه بود. پس از اتمام زمان بازار ۷۶ صف خرید و ۳۹ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.


خالص ارزش معاملات خرد با حدود ۴ درصد افزایش نسبت به دیروز به حدود ۳,۵۷۰ میلیارد تومان رسید. پرمعامله ترین گروه ها به ترتیب خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی، فلزی، سرمایه گذاری و انبوه سازی بودند.


حقیقی ها امروز ۹۶ میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار کردند. تراز پول خرد صندوق های با درآمد ثابت اما حدود ۲۸۵ میلیارد تومان منفی شد.


با احتساب صندوق های سهامی ارزش معاملات خرد ۴ همت و تراز پول خرد مثبت ۸۳ میلیارد تومان بود.


بالبر، بوعلی، ذوب، خاهن، بمپنا، شپنا، چکاپا، وآذر، کسرا و وتجارت در صدر خریدهای حقیقی از حقوقی قرار گرفتند. حقوقی ها تا توانستند در مقابل عرضه های حقیقی در نمادهای فملی، آریان، بپاس، وآیند، شستا، ونوین، دلر، نوری و خاور حمایت کردند.


امروز شاخص کل به کمک شپنا، شپدیس، تاپیکو، شبندر، شتران، همراه و رمپنا صعود کرد و با ثبت رشد بیش از ۱۴ هزار واحد تا ارتفاع ۲ میلیون و سی هزار واحد بالا رفت. شاخص هموزن نیز حدود ۶ هزار واحد بر ارتفاع خود افزود و به سطح ۶۸۴ هزار واحد رسید. شاخص فرابورس ۱۵۱ واحد رشد کرد که بخش عمده این افزایش را مدیون نمادهای آریا، وسپهر، وهور، هرمز، شپاس، بپاس و شاوان بود.


طی روز جاری ۲۸ نماد شاهد معامله بلوکی بودند که از لحاظ حجمی شستا با ۲۶۳ میلیون سهم و از لحاظ ارزش بپاس با ۱۰۰,۶ میلیارد تومان بزرگترین بلوک ها بودند.


وضعیت بازار در آبان ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۱آبان

۳,۳۸۰

-۳۵۰

۲,۰۲۱,۱۸۹

۶۸۵,۸۹۹

۲آبان

۳,۸۰۰

-۴۶۵

۲,۰۰۰,۱۷۹

۶۷۶,۱۳۶

۳آبان

۳,۰۰۰

-۲۷۰

۲,۰۰۲,۰۷۳

۶۷۶,۷۲۷

۶آبان

۴,۱۰۰

-۱,۱۶۵

۱,۹۵۱,۲۱۷

۶۵۳,۱۷۶

۷آبان

۲,۹۰۰

-۲۷۰

۱,۹۶۱,۳۱۹

۶۵۹,۰۱۵

۸آبان

۳,۲۰۰

۸۵

۱,۹۸۱,۵۷۲

۶۷۰,۱۱۷

۹آبان

۲,۹۲۰

-۴۱۵

۱,۹۸۱,۲۰۳

۶۷۰,۲۱۳

۱۰آبان

۳,۲۰۰

-۷۷۵

۱,۹۷۰,۵۵۱

۶۶۰,۲۵۴

۱۳آبان

۳,۴۰۰

۱۳۰

۱,۹۹۹,۲۰۸

۶۷۳,۰۰۴

۱۴آبان

۳,۴۴۰

-۲۵

۲,۰۱۶,۷۴۶

۶۷۸,۹۲۴

۱۵آبان

۳,۵۷۰

۹۶

۲,۰۳۰,۸۷۲

۶۸۴,۸۳۰

مجموع

۳۶,۹۱۰

-۳,۴۲۴

-۰.۱٪

-۰.۸٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

کشرق

۰

۳

۶.۹۹

۶.۶۵

۲

زمگسا

۳

۱۰

۶.۹۹

۶.۱۱

۳

کاذر

۱۲

۶

۶.۹۹

۵.۸۳

۴

دلقما

۱۰

۳

۶.۹۹

۵.۸۵

۵

شتوکا

۲

۵

۶.۹۸

۶.۶۴

۶

کروی

۱۱

۷

۶.۹۸

۵.۶۲

۷

کمرجان

۵

۲

۶.۹۸

۵.۱۳

۸

غشان

۴

۲

۶.۹۷

۵.۳۲

۹

کسرا

۲۹

۱۷

۶.۹۵

۶.۴

۱۰

دبالک

۴

۴

۶.۹۴

۶.۷۱

۱۱

وبشهر

۱۰

۶

۶.۹۱

۶.۷۴

۱۲

کترام

۲۶

۲۰

۶.۹۱

۶.۵

۱۳

فولای

۵

۳

۶.۹۱

۶.۹۱

۱۴

شگل

۶

۳

۶.۸۸

۶.۱۷

۱۵

فاراک

۸۴

۱۴

۵

۳.۹۱

۱۶

خاذین

۲۰

۵

۵

۴.۲۳

۱۷

کیمیا

۱۰

۵

۵

۳.۸۳

۱۸

همراه

۴۷

۲۳

۵

۴.۵۵

۱۹

فاذر

۸۶

۱۷

۵

۳.۲۶

۲۰

وملی

۰

۹

۵

۳.۷۱

۲۱

بزاگرس

۶

۳

۴.۹۹

۴.۴۵

۲۲

چکارن

۱۲

۵

۴.۹۹

۳.۳۸

۲۳

بکاب

۱

۲

۴.۹۹

۴.۴۹

۲۴

غالبر

۱

۱۰

۴.۹۹

۴.۲۴

۲۵

غدام

۱

۴

۴.۹۸

۴.۹۴

۲۶

ثامان

۳

۷

۴.۹۸

۳.۵۸

۲۷

بهپاک

۱۳

۵

۴.۹۸

۴.۳

۲۸

قشیر

۵

۴

۴.۹۸

۴.۴۱

۲۹

توریل

۹

۵

۴.۹۸

۳.۵۴

۳۰

وآذر

۲۹

۲۴

۴.۹۸

۳.۶۵

۳۱

سجام

۴

۱

۴.۹۷

۴.۹۷

۳۲

ثشرق

۲

۳

۴.۹۷

۴.۶۲

۳۳

کبافق

۱

۲

۴.۹۷

۴.۱

۳۴

ذوب

۲۷۵

۹۹

۴.۹۷

۴.۵۴

۳۵

خریخت

۱۲

۷

۴.۹۷

۳.۸۲

۳۶

آبادا

۲

۲

۴.۹۶

۴.۴۶

۳۷

قشهد

۰

۱

۴.۹۶

۲.۶۲

۳۸

سرچشمه

۱۱

۸

۴.۹۳

۴.۶۴

۳۹

تبرک

۲

۳

۴.۹۲

۳.۸۶

۴۰

شپاس

۲

۵

۴.۹

۴.۵۵

۴۱

لابسا

۴

۳

۴.۸۹

۴.۵۲

۴۲

اتکای

۴

۲

۴.۸۸

۴.۸۸

۴۳

بمپنا

۸۹

۶۲

۴.۸۶

۲.۰۶

۴۴

غدانه

۲۰

۱۲

۴.۸۵

۴.۵۱

۴۵

وآرین

۶

۱

۳

۱.۶۸

۴۶

سخواف

۴

۱

۲.۹۹

۱.۵۷

۴۷

وثنو

۲۵

۸

۲.۹۹

۰

۴۸

دهدشت

۰

۰

۲.۹۹

۰.۰۷

۴۹

پلاست

۰

۰

۲.۹۹

۰.۴۱

۵۰

پشاهن

۰

۳

۲.۹۸

-۰.۸۷

۵۱

سفاسی

۲

۱

۲.۹۸

۲.۸۳

۵۲

حبندر

۳

۵

۲.۹۸

۲.۸۵

۵۳

خبنیان

۶

۳

۲.۹۸

۲.۹۴

۵۴

فافق

۲

۱

۲.۹۸

۲.۴۱

۵۵

ثتوسا

۰

۱

۲.۹۸

۰.۹۱

۵۶

ولتجار

۳

۱

۲.۹۷

۱.۴۳

۵۷

خکاوه

۲

۴

۲.۹۷

۲.۹۷

۵۸

جوین

۸

۵

۲.۹۷

۲.۸۱

۵۹

وپسا

۲۰

۳

۲.۹۶

۲.۳۵

۶۰

تپکو

۱۰

۲

۲.۹۶

۲.۹۶

۶۱

کیسون

۳۷

۸

۲.۹۶

۱.۴۸

۶۲

آریان

۶۲

۳۲

۲.۹۵

۲.۹۵

۶۳

ولراز

۰

۳

۲.۹۵

۲.۸۸

۶۴

وثخوز

۰

۰

۲.۹۴

۰.۲

۶۵

سباقر

۰

۰

۲.۹۴

۰.۵۹

۶۶

خودکفا

۵

۴

۲.۹۳

۲.۲

۶۷

قشرین

۷

۶

۲.۹۳

۲.۹۳

۶۸

دحاوی

۱

۲

۲.۹۱

۱.۹۱

۶۹

ویسا

۲

۲

۲.۹۱

۲.۹۱

۷۰

شپلی

۲۱

۱۹

۲.۹۱

۲.۱۳

۷۱

وکادو

۵

۴

۲.۸۹

۱.۷۳

۷۲

واحیا

۹

۸

۲.۸۹

۲.۶۶

۷۳

وگردش

۲

۲

۲.۸۶

۲.۸۶

۷۴

ودانا

۲

۱

۲.۸۶

۲.۸۶

۷۵

گشان

۳

۹

۱.۹۹

۱.۸۱

۷۶

شسم

۰

۰

۱.۹۸

۰.۰۸

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

دروز

۳.۹

۴.۸

-۴.۹۳

-۴.۵۴

۲

قنقش

۰.۰

۰.۱

-۰.۱۳

۳

معیار

۱.۹

۳.۹

-۲.۷۶

۴

حرهشا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۹

-۰.۰۷

۵

گپارس

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۹

-۰.۱۱

۶

باران

۱.۷

۰.۷

-۲.۹۸

-۲.۹۸

۷

خفولا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۸

۰

۸

اتکاسا

۴.۶

۱.۸

-۲.۹۸

-۲.۹۶

۹

تاتمس

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۸

۰

۱۰

خعمرا

۹.۸

۶.۸

-۲.۹۷

-۲.۴

۱۱

وحافظ

۱.۲

۰.۴

-۲.۹۷

-۰.۶۱

۱۲

تپولا

۰.۱

۰.۱

-۲.۹۶

-۲.۹۶

۱۳

وتوسکا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۶

-۰.۰۸

۱۴

سمایه

۴.۹

۲.۷

-۲.۹۵

-۲.۹۵

۱۵

لکما

۲.۱

۰.۳

-۲.۹۵

-۲.۹۵

۱۶

ثقزوی

۰.۲

۰.۳

-۲.۹۵

-۰.۴۴

۱۷

گنگین

۰.۳

۱.۴

-۲.۹۴

-۲.۶۴

۱۸

سلار

۰.۱

۰.۴

-۲.۹۴

-۲.۹۴

۱۹

وآتوس

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۴

۰

۲۰

وسدید

۲۴.۲

۱۲.۸

-۲.۹۴

-۲.۷۵

۲۱

چنوپا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۳

۰

۲۲

شستان

۰.۱

۰.۱

-۲.۹۲

۰

۲۳

شلیا

۰.۲

۰.۲

-۲.۹۲

-۰.۲۹

۲۴

ساذری

۳.۲

۳.۹

-۲.۹۲

-۲.۶

۲۵

بایکا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۱

-۲.۹۱

۲۶

فسا

۰.۴

۰.۰

-۲.۹

-۰.۱

۲۷

کورز

۰.۱

۰.۱

-۲.۸۸

-۰.۱۳

۲۸

لخانه

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۸

-۲.۸۸

۲۹

تابا

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۶

۰

۳۰

وهنر

۵.۲

۲.۶

-۲.۸۶

-۲.۸۶

۳۱

وشمال

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۳

۰

۳۲

رفاه

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۹

-۱.۹۹

۳۳

سایرا

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۸

-۰.۰۹

۳۴

شزنگ

۰.۲

۱.۶

-۱.۹۸

-۱.۹۸

۳۵

غمارگ

۰.۲

۰.۰

-۱.۹۶

-۱.۹۶

۳۶

شتولی

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۵

-۱.۹۵

۳۷

شتهران

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۳

۰

۳۸

شکف

۰.۰

۰.۱

-۱.۹۲

-۰.۱۳

۳۹

حاریا

۰.۷

۰.۴

-۱.۹

-۰.۸۸

معاملات بلوکی امروز

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

شستا۲

۲۶۳.۰

۳۰.۰

۰.۶۲

۰.۶۲

۲

فخوز۲

۱۰۰.۰

۳۰.۲

۰.۹۷

۰.۹۷

۳

فباهنر۲

۹۰.۰

۳۸.۳

۱.۲۶

۱.۱۹

۴

وسالت۲

۷۴.۰

۹۹.۵

۱.۰۵

۱.۰۵

۵

وبملت۲

۷۱.۰

۳۲.۸

۰

۰

۶

شتران۲

۷۰.۰

۲۹.۴

۱.۳۳

۱.۳۳

۷

پکویر۲

۵۳.۵

۳۴.۸

۰

۰

۸

آریان۲

۵۰.۰

۲۶.۲

۲.۷۵

۲.۷۵

۹

بپاس۲

۴۹.۸

۱۰۰.۶

۰.۷۵

۰.۷۵

۱۰

شملی۲

۲۱.۰

۱۵.۷

-۴.۱۱

-۴.۱۱

۱۱

کنور۲

۲۱.۰

۳۸.۴

۰

-۰.۲۹

۱۲

ستران۲

۲۰.۰

۱۰.۲

۲.۴

۲.۴

۱۳

فخاس۲

۱۷.۷

۲۰.۷

۰.۸۶

۰.۵۷

۱۴

ونوین۲

۸.۰

۵.۰

۰

۰

۱۵

فارس۲

۶.۵

۶.۹

۰

۰

۱۶

شکام۲

۶.۰

۴.۹

۰

۰

۱۷

زبینا۲

۵.۲

۲.۰

۱.۸۳

۱.۸۳

۱۸

فولاژ۲

۵.۰

۷.۴

۰

۰

۱۹

فغدیر۲

۵.۰

۴.۲

۰

۰

۲۰

زفکا۲

۵.۰

۸.۳

۰.۶۱

۰.۶۱

۲۱

فکمند۲

۳.۳

۹.۰

۰.۵۵

۰.۵۵

۲۲

کاسپین۲

۲.۸

۵.۲

۰

۰

۲۳

پاسا۲

۲.۰

۳.۲

۱.۶۹

۱.۶۹

۲۴

کخاک۲

۲.۰

۲.۹

۰

۰

۲۵

فسبزوار۲

۱.۰

۴.۵

۰

۰

۲۶

غدشت۲

۱.۰

۲.۶

-۰.۰۴

-۰.۰۴

۲۷

کلوند۲

۱.۰

۴.۱

۰.۰۷

۰.۰۷

۲۸

غگلپا۲

۰.۶

۲.۴

۱.۳۹

۱.۳۹

م
نن
اا
ت
ا
ت
ااا
انتهای خبر

0
0