اتکاسا

بیمه اتکایی سامان

1402/09/06 09:12:46
پایانی:3,920
(-1.75%)
آخرین:3,920
(-1.75%)

تعداد معاملات:1
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
3,8714,109
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
113,983
3,920
3,990
2,0342
129,000
3,910
4,000
44,7062
1150,000
3,900
4,010
44,2672
1,017(0%)
1(50%)
حجمحقیقیتعداد
1,017(100%)
1(100%)
1,250,000(100%)
1(50%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 3,986,640 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 3,986,640 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00


آخرین اخبار اتکاسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر