بورس۲۴
1402/07/01
14:56
کاهش ارزش معاملات در روز بین تعطیلی

ارزش معاملات خرد با ۳ درصد کاهش نسبت به روز معاملاتی قبل به حدود ۳,۰۵۰ میلیارد تومان افت کرد. پرمعامله ترین گروه ها به ترتیب خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، سرمایه گذاری ها و حمل نقل بودند.

کاهش ارزش معاملات در روز بین تعطیلی

بورس۲۴ : نخستین روز معاملاتی از مهر ماه سال جاری تفاوت چندانی نسبت به روزهای قبل نداشت. وضعیت بازار همچنان بی رمق دنبال شد. پس از اتمام زمان بازار بیش از ۷۰ صف خرید و ۳۲ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.


ارزش معاملات خرد با ۳ درصد کاهش نسبت به روز معاملاتی قبل به حدود ۳,۰۵۰ میلیارد تومان افت کرد. پرمعامله ترین گروه ها به ترتیب خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، سرمایه گذاری ها و حمل نقل بودند.


تراز پول خرد بازار که در دقایق ابتدایی کمی مثبت شده بود در ادامه تغییر یافت و در انتها به منفی ۱۲۵ میلیارد تومان رسید. از صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله نیز حدود ۱۷ میلیارد تومان پول خرد خروج یافت.


با احتساب صندوق های سهامی قابل معامله ارزش معاملات خرد ۳,۳ همت شد و حجم نقدینگی حقیقی خارج شده از بازار به ۱۳۱ میلیارد تومان رسید.


در گروه های حمل و نقل، خودرو و ساخت قطعات و سایر واسطه گری های مالی شاهد بیشترین ورود پول خرد بودیم اما گروه های فلزات اساسی، فرآورده های نفتی و بانکی بیشترین خروج پول خرد را تجربه کردند که در مقابل با عمده ترین حمایت از سوی حقوقی ها همراه شدند.


نمادهای حکشتی، خکمک، خزامیا، حشکوه، بکابل، شستا، حفارس، کطبس و ولپارس بیشترین خریدهای حقیقی از حقوقی را تشکیل دادند. حقوقی ها عمدتا فملی، شپنا، وبملت، وتجارت، فولاد، شبندر، شتران و شپدیس را از حقیقی ها خریداری کردند.


شاخص کل با افت ۲,۸۵۰ واحدی به ارتفاع ۲ میلیون و ۱۱۸ هزار واحد برگشت. فارس، شپنا، شبندر، کگل و شتران بیشترین تاثیر منفی و حکشتی و شستا عمده ترین اثر مثبت را بر آن داشتند.


شاخص هموزن با افت ۱۰ واحدی و شاخص فرابورس با کاهش ۱۳ واحدی همراه شدند. نمادهای آریا، وسپهر، صبا و شگویا بیشترین تاثیر منفی و خاور، هرمز و خدیزل عمده ترین اثر مثبت را بر نماگر بازار فرابورس داشتند.


در معاملات امروز حقیقی ها از کل خریدها ۷۹,۴ درصد و از کل فروش ها ۸۳,۵ درصد سهم داشتند. حقوقی ها در ۲۰,۶ درصد از خریدها و ۱۶,۵ درصد از فروش ها مشارکت کردند.


طی بازار امروز ۱۷ نماد به صورت بلوکی معامله شدند.


وضعیت بازار در مهر ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۱مهر

۳,۰۵۰

-۱۲۵

۲,۱۱۸,۳۶۱

۷۲۱,۷۸۹

مجموع

۳,۰۵۰

-۱۲۵

-۰.۱٪

۰.۰٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم میلیون سهم

ارزش میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

کرازی

۱۶۰.۳

۲۷.۲

۶.۹۹

۵.۹۹

۲

ولشرق

۱۰.۰

۶.۵

۶.۹۹

۶.۳۴

۳

خموتور

۶.۵

۲.۵

۶.۹۷

۵.۳۴

۴

مفاخر

۶.۸

۷.۶

۶.۹۷

۵.۴۴

۵

کطبس

۵.۳

۹.۷

۶.۹۶

۵.۲۸

۶

ولپارس

۱۸.۵

۱۱.۱

۶.۹۴

۶.۷۶

۷

ختراک

۱۰.۸

۵.۹

۶.۸۵

۶.۴۶

۸

خزامیا

۱۰۳.۰

۶۵.۰

۶.۸۴

۵.۳۴

۹

پیزد

۱.۹

۲.۵

۵

۳.۶۹

۱۰

فماک

۰.۱

۰.۱

۵

۴.۹

۱۱

ثشرق

۴.۹

۴.۹

۴.۹۹

۳.۸۵

۱۲

فلامی

۳.۸

۴.۶

۴.۹۹

۳.۷۸

۱۳

سجام

۱۱.۰

۳.۸

۴.۹۸

۴.۰۸

۱۴

غدشت

۸.۷

۲۴.۴

۴.۹۸

۴.۵۳

۱۵

کیمیاتک

۷.۳

۷.۷

۴.۹۷

۴.۸۷

۱۶

حفارس

۹۰.۴

۱۵.۶

۴.۹۷

۴.۸۵

۱۷

شلعاب

۸.۰

۱۵.۳

۴.۹۷

۴.۱۵

۱۸

کساپا

۰.۴

۰.۵

۴.۹۶

۱.۵۸

۱۹

غپونه

۳.۰

۳.۶

۴.۹۲

۴.۴۹

۲۰

امین

۱۵.۵

۹.۲

۴.۹۱

۴.۳۹

۲۱

پارتا

۸.۴

۵.۵

۴.۸۵

۲.۸۲

۲۲

کفرآور

۰.۴

۰.۸

۳

۳

۲۳

لازما

۰.۹

۵.۵

۳

۲.۹۱

۲۴

خصدرا

۵۳.۷

۱۲.۴

۳

۱.۸۱

۲۵

شپترو

۱۵.۴

۳.۳

۳

۲.۵۶

۲۶

وسین

۲.۰

۰.۵

۲.۹۹

۰.۷۲

۲۷

وسدید

۳۸.۵

۱۷.۸

۲.۹۹

۲.۸۵

۲۸

غشوکو

۰.۳

۰.۴

۲.۹۹

۰.۵۶

۲۹

سلار

۰.۳

۲.۸

۲.۹۸

۲.۹۸

۳۰

قاروم

۰.۱

۱.۱

۲.۹۸

۱.۶۲

۳۱

آواپارس

۲۱.۲

۳.۷

۲.۹۸

۲.۴

۳۲

وحافظ

۴.۷

۲.۰

۲.۹۸

۲.۸۹

۳۳

بتهران

۱۸.۶

۶.۴

۲.۹۸

۲.۹۵

۳۴

شمواد

۱.۲

۱۷.۰

۲.۹۸

۰.۳۶

۳۵

وهنر

۳۲.۳

۱۴.۲

۲.۹۸

-۰.۱۴

۳۶

پشاهن

۰.۰

۰.۰

۲.۹۷

۲.۹۷

۳۷

وفتخار

۱۷.۱

۳.۸

۲.۹۷

۲.۴۶

۳۸

کباده

۰.۴

۰.۷

۲.۹۷

۲.۹۷

۳۹

شساختح

۰.۶

۰.۷

۲.۹۷

۱.۲۲

۴۰

حگردش

۷.۵

۲.۵

۲.۹۷

۲.۱۹

۴۱

سکارون

۰.۳

۲.۷

۲.۹۶

۲.۸۴

۴۲

نیرو

۰.۱

۰.۳

۲.۹۶

۰.۴۵

۴۳

دشیری

۰.۱

۱.۱

۲.۹۶

۱.۵۹

۴۴

معیار

۲.۶

۴.۳

۲.۹۶

۱.۴۵

۴۵

لپیام

۰.۳

۱.۵

۲.۹۶

۱.۸۱

۴۶

باران

۱۲.۹

۶.۸

۲.۹۵

۲.۹۵

۴۷

ممسنی

۱.۳

۲.۲

۲.۹۵

۲.۹۵

۴۸

وتوسکا

۰.۷

۰.۹

۲.۹۵

۱.۱

۴۹

داراب

۹.۸

۱.۰

۲.۹۵

۱.۴۷

۵۰

قشرین

۲.۲

۱.۸

۲.۹۵

۲.۵۶

۵۱

وسالت

۱۱.۷

۱۸.۰

۲.۹۴

۲.۳۳

۵۲

فبستم

۰.۲

۰.۳

۲.۹۴

۰.۴۵

۵۳

فنفت

۱.۸

۴.۰

۲.۹۳

۱.۸۱

۵۴

جهرم

۷.۱

۰.۷

۲.۹۳

۱.۰۱

۵۵

ثزاگرس

۰.۳

۱.۷

۲.۹۳

۱.۷۶

۵۶

وارس

۲.۲

۷.۳

۲.۹۱

۲.۴۵

۵۷

شفارا

۳.۰

۲.۰

۲.۹۱

۲.۷۵

۵۸

ثعتما

۲.۱

۵.۵

۲.۹۱

۰

۵۹

آبین

۹.۲

۵.۲

۲.۹۱

۲.۷۳

۶۰

ودانا

۱.۶

۱.۵

۲.۹

۲.۹

۶۱

وشمال

۲.۰

۶.۰

۲.۹

۲.۷۳

۶۲

سنوین

۰.۵

۰.۴

۲.۸۹

۰.۵۵

۶۳

فکمند

۰.۲

۰.۴

۲.۸۸

۰.۶۷

۶۴

وکادو

۴.۴

۳.۶

۲.۸۸

۲.۸۸

۶۵

وآفر

۲.۰

۵.۷

۲.۸۷

۲.۶۹

۶۶

فن آوا

۲.۰

۱.۱

۲.۸۷

۱.۵۳

۶۷

تشتاد

۰.۹

۰.۵

۲.۸۴

۰.۶۷

۶۸

فلات

۱.۹

۴.۸

۲.۸۲

۲.۸۲

۶۹

شتهران

۰.۰

۰.۱

۱.۹۷

۱.۹۷

۷۰

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱.۹۵

۱.۹۵

۷۱

کابگن

۰.۰

۰.۰

۱.۹۱

۱.۹۱

۷۲

فسدید

۰.۰

۰.۵

۰.۹۹

۰.۶۶

۷۳

غیوان

۰.۰

۰.۰

۰.۹۵

۰.۹۵

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم میلیون سهم

ارزش میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

سهرمز

۰.۸

۲.۰

-۶.۹۹

-۶.۹۹

۲

نمرینو

۲.۳

۱۱.۶

-۴.۶۲

۳

ثامان

۰.۴

۱.۵

۴

آباد

۱.۰

۶.۵

-۴.۳۱

۵

قشهد

۲.۷

۸.۶

-۴.۹۱

۶

وبرق

۰.۵

۴.۹

۷

غناب

۰.۰

۰.۷

-۰.۰۲

۸

قنقش

۰.۰

۰.۱

-۰.۱۷

۹

شستان

۰.۹

۰.۸

-۱.۲۲

۱۰

ثاصفا

۰.۱

۰.۱

-۲.۹۹

-۰.۲۱

۱۱

حرهشا

۰.۰

۰.۳

-۲.۹۹

-۰.۴۸

۱۲

وسنا

۱.۱

۱.۹

-۲.۹۹

-۲.۳۳

۱۳

سخواف

۲.۱

۰.۷

-۲.۹۸

-۱.۰۱

۱۴

کازرو

۱.۳

۲.۳

-۲.۹۸

-۲.۱

۱۵

شلیا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۸

۰

۱۶

چنوپا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۸

۰

۱۷

وایرا

۶.۴

۳.۰

-۲.۹۸

-۰.۴۴

۱۸

کارام

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۷

۰

۱۹

وپسا

۰.۷

۰.۲

-۲.۹۷

-۰.۲۲

۲۰

پرسپولیس

۰.۳

۰.۱

-۲.۹۷

-۰.۰۹

۲۱

لکما

۰.۳

۰.۱

-۲.۹۶

-۰.۱۱

۲۲

فجوش

۰.۲

۰.۰

-۲.۹۶

۰

۲۳

ساذری

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۵

۰

۲۴

وثخوز

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۴

-۰.۰۸

۲۵

کورز

۰.۳

۰.۳

-۲.۹۴

-۰.۳۹

۲۶

ثجوان

۰.۴

۰.۶

-۲.۹۴

-۰.۷۲

۲۷

کصدف

۰.۵

۱.۱

-۲.۸۲

-۱.۶۴

۲۸

فاهواز

۲.۰

۱.۶

-۱.۱۲

۲۹

شزنگ

۰.۰

۰.۳

-۱.۹۹

-۰.۵

۳۰

بهیر

۰.۱

۰.۱

-۱.۹۸

-۰.۲۱

۳۱

فنرژی

۳.۳

۱۴.۱

-۱.۹۲

-۰.۷۹

۳۲

شتولی

۰.۱

۰.۳

-۱.۸۱

-۰.۴۵

9
و
3
4
غ
ع
ن
ت
و
انتهای خبر

0
0