بورس۲۴
1403/01/07
14:19
نفس گیری بورس در میانه نوروز ۱۴۰۳

بورس ۲۴: تراز پول خرد بازار منفی شد

بورس۲۴ : امروز بازار با عقب نشینی خریداران و افزایش قدرت فروشنده ها همراه بود. تقریبا نیمی از نمادها منفی خوردند و نیمی دیگر با افزایش قیمت معامله شدند. پس از اتمام بازار ۸۳ صف خرید و کمتر از ۳۰ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.


سهم حقیقی ها از کل خریدها به ۸۰ درصد و از کل فروش ها ۸۱ درصد رسید.


خالص ارزش معاملات خرد با ۱۳ درصد کاهش در مقایسه با دیروز به ۴ همت رسید. تراز پول خرد پس از چند روز متوالی منفی و به خروج ۶۲ میلیارد تومان منتهی شد.


گروه های خودرو و ساخت قطعات، غذایی و استخراج کانه های فلزی صدرنشین خروج پول خرد شدند. در گروه های صندوق های سرمایه گذاری، رایانه و اطلاعات و ارتباطات شاهد تزریق نقدینگی حقیقی بودیم.


از بین نمادها رانفور، اسیاتک، فن افزار، زاگرس، وپارس، قعمرا، وبانک، زماهان، ساروج و خفنر بیشترین ورود پول حقیقی را تجربه کردند. نمادهای کرومیت، خساپا، وبصادر، غالبر، وبملت، خگستر، خودرو، فولاد، شبندر و شستا در صدر حمایت حقوقی ها قرار گرفتند.


با در نظر گرفتن معاملات صندوق های سهام ارزش معاملات خرد به ۴,۶ همت و تراز پول خرد به منفی ۶۵ میلیارد تومان تغییر کرد. صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله اما ورود ۱۱۰ میلیارد تومان پول خرد را تجربه کردند.


شاخص کل بیش از ۴ هزار واحد عقب نشینی داشت و در سطح ۲ میلیون و ۲۴۹ هزار واحد ایستاد. فولاد، فملی، شپنا، شتران و وبملت عمده ترین تاثیر منفی را بر آن گذاشتند. شاخص هموزن اما ۵۷۴ واحد بالا رفت و در ارتفاع ۷۶۷ هزار واحد به کار خود خاتمه داد. شاخص فرابورس نیز ۷۵ واحد افت داشت.


امروز ۳۳ معامله بلوکی بر روی ۱۶ نماد با ۲۷۵ میلیون سهم به ارزش ۲۹۷ میلیارد تومان انجام شد که بزرگترین بلوک ها از لحاظ حجم #وبملت ۱۲۰,۹ میلیون سهم و از لحاظ ارزش #نوری۲ با ۸۹,۴ میلیارد تومان بودند.


وضعیت بازار در فروردین ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۵فروردین

۳,۵۰۰

۲۹۰

۲,۲۳۶,۳۴۸

۷۵۸,۱۰۶

۶فروردین

۴,۶۰۰

۸۳

۲,۲۵۳,۶۰۴

۷۶۷,۰۶۸

۷فروردین

۴,۰۰۰

-۶۲

۲,۲۴۹,۴۱۶

۷۶۷,۶۳۹

مجموع

۱۲,۱۰۰

۳۱۱

۲.۵٪

۳.۴٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

حگهر

۱۲.۵

۷.۳

۷

۶.۸۱

۲

ولکار

۱.۰

۰.۴

۷

۱.۵۳

۳

خلنت

۱.۳

۳.۲

۶.۹۹

۶.۹۹

۴

ختور

۴.۲

۱.۵

۶.۹۸

۶.۴

۵

توسن

۱۳.۹

۲۱.۱

۶.۹۸

۴.۹

۶

غگلستا

۰.۴

۰.۴

۶.۹۷

۶.۹۷

۷

زنگان

۱.۲

۲.۲

۶.۹۷

۶.۹۷

۸

خرینگ

۱۱.۳

۲۲.۲

۶.۹۷

۶.۱

۹

واعتبار

۳۹.۳

۱۰.۶

۶.۹۷

۵.۴

۱۰

ثعمرا

۹.۰

۱۸.۷

۶.۹۷

۵.۹۴

۱۱

زملارد

۱۴.۹

۳۰.۶

۶.۹۶

۵.۳۲

۱۲

دجابر

۰.۹

۱.۲

۶.۹۶

۴.۲۲

۱۳

نطرین

۱۸.۱

۲۴.۰

۶.۹۴

۵.۹۱

۱۴

غپآذر

۰.۱

۰.۱

۶.۹۳

۶.۹۳

۱۵

خفنر

۱۳.۴

۱۱.۴

۶.۹

۶.۷۸

۱۶

دامین

۳۳.۳

۲۳.۶

۶.۸۸

۶.۱۳

۱۷

فولاژ

۶.۲

۴.۹

۶.۸۷

۲.۴۷

۱۸

کمنگنز

۱۶.۸

۱۳.۸

۶.۸۷

۶.۷۴

۱۹

ولتجار

۳.۹

۲.۲

۵

۴.۹۸

۲۰

رانفور

۴۴.۸

۲۴.۳

۵

۴.۲۳

۲۱

شلعاب

۲۶.۱

۴.۷

۵

۵

۲۲

کلوند

۳.۱

۱.۶

۴.۹۹

۴.۹۹

۲۳

سجام

۲۲.۸

۸.۱

۴.۹۸

۳.۴۷

۲۴

نخریس

۰.۳

۰.۸

۴.۹۷

۴.۹۷

۲۵

غدشت

۲.۲

۴.۴

۴.۹۷

۴.۹۷

۲۶

بشهاب

۰.۲

۰.۲

۴.۹۶

۰.۵۱

۲۷

نیان

۶.۹

۲۷.۰

۴.۹۵

۴.۴۱

۲۸

فماک

۰.۱

۰.۱

۴.۹

۴.۳۸

۲۹

ولپارس

۱.۷

۱.۱

۴.۸۶

۳.۱۸

۳۰

سمایه

۱.۷

۱.۱

۳

۱.۵

۳۱

ممسنی

۰.۰

۰.۰

۳

۰

۳۲

وسالت

۰.۲

۰.۱

۲.۹۹

۰.۱۵

۳۳

فنفت

۰.۸

۱.۳

۲.۹۹

۱.۹۱

۳۴

وامیر

۰.۰

۱.۰

۲.۹۹

۱.۳۴

۳۵

کازرو

۰.۱

۰.۱

۲.۹۹

۰.۱۴

۳۶

لکما

۱۰.۹

۱.۴

۲.۹۹

۱.۹۴

۳۷

وسین

۳.۰

۰.۷

۲.۹۹

۰.۹۷

۳۸

آبین

۱.۲

۰.۴

۲.۹۹

۲.۹۹

۳۹

خکاوه

۱.۰

۲.۴

۲.۹۹

۲.۷۷

۴۰

چنوپا

۰.۹

۲.۳

۲.۹۹

۲.۹۹

۴۱

فن آوا

۱.۱

۰.۴

۲.۹۹

۰.۵۶

۴۲

سمتاز

۰.۳

۱.۱

۲.۹۹

۱.۶۲

۴۳

وحکمت

۱۴.۳

۶.۴

۲.۹۸

۲.۹۸

۴۴

دشیری

۰.۲

۲.۷

۲.۹۸

۲.۹۸

۴۵

خعمرا

۰.۴

۰.۲

۲.۹۸

۰.۲۶

۴۶

ثتوسا

۰.۴

۲.۴

۲.۹۸

۰.۰۹

۴۷

بپردیس

۱.۹

۰.۳

۲.۹۸

۰.۵۲

۴۸

پلاست

۰.۵

۰.۵

۲.۹۸

۰.۶۴

۴۹

وایرا

۰.۲

۰.۱

۲.۹۸

۰.۱۳

۵۰

قشرین

۴.۲

۲.۰

۲.۹۸

۲.۸۷

۵۱

حشکوه

۱۰۲.۱

۲۴.۳

۲.۹۸

۲.۹۸

۵۲

سباقر

۰.۵

۰.۹

۲.۹۷

۱.۱۷

۵۳

سخواف

۳.۵

۰.۸

۲.۹۷

۱.۱۸

۵۴

وآتوس

۷.۸

۱.۷

۲.۹۷

۱.۵۱

۵۵

کباده

۰.۶

۰.۹

۲.۹۷

۱.۱۹

۵۶

تفارس

۱.۲

۰.۳

۲.۹۷

۲.۹۷

۵۷

ثنام

۳.۳

۰.۷

۲.۹۶

۰.۸۷

۵۸

دهدشت

۰.۰

۰.۰

۲.۹۶

۰.۰۶

۵۹

وشمال

۰.۸

۱.۶

۲.۹۶

۰.۲۵

۶۰

وشهر

۰.۵

۰.۷

۲.۹۵

۲.۹۵

۶۱

وسرمد

۳.۱

۰.۴

۲.۹۵

۰.۵۱

۶۲

مرقام

۱.۹

۱.۶

۲.۹۵

۲.۳۴

۶۳

پرسپولیس

۰.۷

۰.۱

۲.۹۵

۰.۱۶

۶۴

وثخوز

۰.۱

۰.۳

۲.۹۴

۰.۵

۶۵

ورازی

۸۷.۷

۱۳.۶

۲.۹۴

۱.۳۷

۶۶

حبندر

۱.۳

۱.۶

۲.۹۴

۲.۲۱

۶۷

وثنو

۵۷.۴

۴۰.۹

۲.۹۳

-۰.۴۲

۶۸

فوکا

۰.۳

۰.۳

۲.۹۳

۲.۹۳

۶۹

تفیرو

۰.۰

۰.۰

۲.۹۱

۲.۹۱

۷۰

شفارا

۰.۹

۰.۵

۲.۸۹

۲.۸۹

۷۱

ولراز

۳.۵

۲.۰

۲.۸۹

۲.۷۱

۷۲

بهیر

۰.۸

۰.۴

۲

۰.۸

۷۳

شصفها

۰.۰

۰.۶

۱.۹۹

۰.۵۱

۷۴

ثنور

۳.۴

۱.۸

۱.۹۹

۱.۳۱

۷۵

سایرا

۰.۱

۰.۷

۱.۹۶

۱.۳۴

۷۶

کهرام

۰.۱

۰.۴

۱.۹۶

۰.۸۲

۷۷

جهرم

۲.۲

۰.۲

۱.۹۵

۰.۲۴

۷۸

کابگن

۰.۰

۰.۰

۱.۹۴

۱.۹۴

۷۹

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱.۹۴

۱.۹۴

۸۰

گشان

۰.۳

۰.۷

۱.۸۲

۱.۸۲

۸۱

وزمین

۱.۱

۰.۴

۰.۹۸

۰.۹۸

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

خوساز

۵.۱

۱۶.۸

-۶.۹۷

-۶.۴۹

۲

کسرام

۱۶.۳

۳۰.۳

-۴.۹۹

-۴.۲۷

۳

کرومیت

۲۰.۹

۵۲.۵

-۴.۹۲

-۴.۵۵

۴

کیا

۰.۴

۰.۳

-۴.۸۹

-۴.۲۳

۵

مادیرا

۶۹.۷

۴۳.۶

-۴.۸۶

-۴.۸۶

۶

معیار

۴.۲

۱.۶

-۲.۹۹

-۲.۴۴

۷

رتکو

۱.۷

۳.۰

-۲.۹۹

-۲.۹۴

۸

فجوش

۱.۸

۰.۳

-۲.۹۹

-۰.۰۵

۹

بتهران

۲۲.۲

۶.۱

-۲.۹۸

-۱.۸۵

۱۰

شستان

۵.۴

۲.۵

-۲.۹۸

-۲.۹۸

۱۱

وسدید

۶۲.۰

۲۰.۸

-۲.۹۸

-۱.۸۱

۱۲

تمحرکه

۰.۲

۰.۴

-۲.۹۷

-۰.۵۶

۱۳

لازما

۰.۰

۰.۲

-۲.۹۷

-۰.۳۶

۱۴

لپیام

۰.۱

۰.۳

-۲.۹۷

۰

۱۵

آرمان

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۷

۰

۱۶

شرنگی

۰.۷

۱.۴

-۲.۹۷

-۲.۹۷

۱۷

فبستم

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۶

۰

۱۸

ثعتما

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۵

-۲.۹۵

۱۹

کارام

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۲

۰

۲۰

خفولا

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۹

۰

۲۱

وحافظ

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۷

۰

۲۲

تابا

۰.۱

۰.۲

-۲.۸۴

-۰.۴۱

۲۳

شتولی

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۹

۰

۲۴

شزنگ

۰.۰

۰.۲

-۱.۹۸

-۱.۹۸

۲۵

خفناور

۰.۶

۲.۰

-۱.۹

-۱.۹

۲۶

سپرمی

۰.۰

۰.۰

۲۷

فسدید

۰.۰

۰.۱

-۰.۹۹

-۰.۲۱

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

اسیاتک۲

۴

۱۰.۴

۸.۲

۳.۱۳

۳.۱۳

۲

وبملت۲

۴

۱۲۰.۹

۲۹.۵

۰

-۱.۳۸

۳

فغدیر۲

۴

۲۹.۹

۲۵.۰

-۱.۷۸

-۱.۲۴

۴

فملی۲

۳

۲۶.۱

۱۸.۱

-۰.۴۳

-۰.۴۹

۵

وپست۲

۱

۲۵.۰

۲۰.۲

۰.۱۲

۰.۱۲

۶

ستران۲

۲

۱۰.۵

۶.۱

۰.۱۷

۰.۲۹

۷

تاپیکو۲

۳

۱۰.۰

۱۶.۷

۰.۱۲

۰.۱

۸

فسپا۲

۱

۸.۸

۸.۰

۰

۰

۹

شپنا۲

۲

۶.۹

۴.۰

-۰.۶۸

-۰.۷۶

۱۰

نوری۲

۳

۵.۵

۸۹.۴

۰

۰

۱۱

وامید۲

۱

۵.۱

۸.۳

۰

۰

۱۲

کاوه۲

۱

۵.۰

۵.۷

۰

۰

۱۳

وغدیر۲

۱

۴.۰

۱۰.۰

-۰.۲۴

-۰.۲۴

۱۴

دفرا۲

۱

۳.۷

۱۶.۰

۰.۳۹

۰.۳۹

۱۵

آریا۲

۱

۳.۰

۲۹.۷

۰

۰

۱۶

سهگمت۲

۱

۰.۴

۳.۰

۰

۰

1
2
3
4
5
6
7
7
انتهای خبر

0
0