بورس۲۴
1403/01/08
16:07
رشد همه متغیرهای بازار سهام پس از استراحتی یک روزه

بورس ۲۴: بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان پول خرد جذب بازار شد

بورس۲۴ : امروز بیش از ۶۰ درصد از نمادها در مدار مثبت معامله شدند. وضعیت تقاضا نسبت به روز قبل بهبود یافت و سهم حقیقی ها از کل خریدها به ۸۶ درصد رسید. در حالی که میزان مشارکت آن ها در بخش فروش ۸۱ درصد بود. پس از اتمام بازار ۷۱ سرخطی خرید و ۲۶ سرخطی فروش در ماشین معاملات باقی ماند.


خالص ارزش معاملات خرد بدون تغییر نسبت به دیروز در محدوده ۴ همت باقی ماند. برخلاف دیروز که بازار با خروج ۶۲ میلیارد تومان پول خرد همراه بود، امروز ۱۸۳ میلیارد تومان از نقدینگی حقیقی ها جذب بازار شد.


گروه های فلزات اساسی، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و رایانه و همچنین نمادهای ذوب، توسن، کحافظ، وبانک، خفنر، کلر، فارس، تنوین، فولاد و نوری در صدر تزریق نقدینگی حقیقی قرار گرفتند.


حقوقی ها عمدتا از گروه های خودرو و ساخت قطعات، انبوه سازی و استخراج کانه های فلزی و از بین نمادها از کرومیت، ثفارس، خگستر، خساپا، وبملت، شستا، خزامیا، پی پاد، ملت و زماهان حمایت کردند.


با در نظر گرفتن صندوق های سهامی قابل معامله ارزش معاملات خرد به ۴,۹ همت و تراز پول خرد به مثبت ۲۲۱ میلیارد تومان رسید. تراز پول خرد صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله نیز بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان مثبت شد.


شاخص کل حدود ۱۲ هزار واحد بر ارتفاع خود افزود که حدود ۸ هزار واحد از این صعود را مدیون دو نماد فارس و ذوب است. بوعلی، وامید، پارس، نوری و فملی از دیگر نمادهای تاثیرگذار بر رشد روز جاری نماگر بورس بودند.


شاخص هموزن هم حدود ۲,۸ هزار واحد رشد کرد و به بالای سطح ۷۷۰ هزار واحد دست یافت. شاخص فرابورس نیز ۵۱ واحد مثبت خورد.


امروز ۳۶ معامله بلوکی بر روی ۲۲ نماد در مموع ۹۰۲,۵ میلیون سهم به ارزش ۶۰۰,۷ میلیارد تومان انجام شد. بزرگترین بلوک روز جاری #ومهان۲ با ۵۳۴ میلیون سهم به قیمت ۳۱۵,۱ میلیارد تومان بود.


وضعیت بازار در فروردین ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۵فروردین

۳,۵۰۰

۲۹۰

۲,۲۳۶,۳۴۸

۷۵۸,۱۰۶

۶فروردین

۴,۶۰۰

۸۳

۲,۲۵۳,۶۰۴

۷۶۷,۰۶۸

۷فروردین

۴,۰۰۰

-۶۲

۲,۲۴۹,۴۱۶

۷۶۷,۶۳۹

۸فروردین

۴,۰۲۰

۱۸۳

۲,۲۶۱,۳۹۸

۷۷۰,۴۵۸

مجموع

۱۶,۱۲۰

۴۹۴

۳.۰٪

۳.۸٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

ولکار

۲.۵

۰.۹

۶.۹۸

۳.۹۱

۲

کحافظ

۲۶.۰

۹.۶

۶.۹۸

۶.۹۸

۳

واعتبار

۵۹.۱

۱۶.۹

۶.۹۸

۶.۲۸

۴

ولساپا

۱۴۹.۹

۱۹.۴

۶.۹۷

۶.۴

۵

تنوین

۸۴.۲

۱۶.۶

۶.۹۵

۴.۷۷

۶

چافست

۶.۹

۷.۰

۶.۹۳

۶.۷۲

۷

فنوال

۱۴.۶

۱۱.۵

۶.۹

۶.۲۲

۸

ولتجار

۶.۸

۴.۰

۵

۴.۹۸

۹

تجلی

۹.۹

۲.۵

۴.۹۹

۴.۷

۱۰

بهپاک

۱۶.۴

۶.۰

۴.۹۹

۴.۶۵

۱۱

کگاز

۱.۰

۳.۷

۴.۹۸

۴.۴۴

۱۲

افق

۱.۴

۲.۶

۴.۹۷

۰.۹۶

۱۳

ثامان

۶.۲

۱۱.۵

۴.۹۷

۴.۶۴

۱۴

حپترو

۰.۶

۱.۳

۴.۹۷

۴.۰۴

۱۵

ثنوسا

۱۷.۳

۱۷.۱

۴.۹۷

۴.۴۴

۱۶

پلاسک

۷.۳

۶.۵

۴.۹۵

۳.۸۹

۱۷

فنر

۱۵.۷

۱۶.۷

۴.۹۴

۳.۲

۱۸

بشهاب

۰.۴

۰.۴

۴.۹۳

۱.۲۱

۱۹

بیوتیک

۶.۸

۱۷.۲

۴.۹۱

۳.۴۸

۲۰

نخریس

۰.۶

۱.۸

۴.۹۱

۴.۹۱

۲۱

ولپارس

۸.۸

۵.۷

۴.۸۷

۴.۸۷

۲۲

پرسپولیس

۱.۹

۰.۴

۳

۰.۵۴

۲۳

وجامی

۱۰.۷

۲.۱

۳

۱

۲۴

خعمرا

۰.۷

۰.۴

۳

۰.۵

۲۵

فنفت

۰.۳

۰.۵

۳

۰.۷۵

۲۶

ممسنی

۰.۰

۰.۰

۳

۰

۲۷

ولیز

۸.۲

۱.۴

۳

۱.۸۷

۲۸

وسالت

۰.۱

۰.۱

۲.۹۹

۰.۱۵

۲۹

وامیر

۰.۲

۵.۷

۲.۹۹

۲.۸۹

۳۰

ولراز

۱.۵

۰.۹

۲.۹۹

۱.۲۳

۳۱

وایرا

۰.۷

۰.۳

۲.۹۸

۰.۴۱

۳۲

حشکوه

۶۴.۶

۱۵.۹

۲.۹۸

۲.۹۸

۳۳

سباقر

۰.۲

۰.۳

۲.۹۸

۰.۴۷

۳۴

وحکمت

۲.۴

۱.۱

۲.۹۸

۲.۴۹

۳۵

شفارا

۱.۱

۰.۶

۲.۹۸

۲.۹۸

۳۶

کصدف

۱.۰

۲.۰

۲.۹۸

۲.۶۸

۳۷

سخواف

۱.۸

۰.۴

۲.۹۸

۰.۶

۳۸

غبهار

۲.۷

۴.۵

۲.۹۸

۱.۳۷

۳۹

لخانه

۰.۵

۰.۷

۲.۹۸

۰.۹۹

۴۰

کازرو

۰.۱

۰.۱

۲.۹۸

۰.۱۴

۴۱

آبین

۰.۳

۰.۱

۲.۹۸

۲.۹۸

۴۲

ثتوسا

۰.۱

۰.۴

۲.۹۷

۰

۴۳

بپردیس

۲۴.۸

۴.۵

۲.۹۷

۲.۹۷

۴۴

وآتوس

۲۰.۶

۴.۶

۲.۹۷

۲.۶۴

۴۵

وثوق

۲.۸

۵.۴

۲.۹۷

۲.۹۲

۴۶

سمایه

۲.۹

۱.۸

۲.۹۶

۲.۴۶

۴۷

حبندر

۰.۴

۰.۵

۲.۹۶

۰.۷۲

۴۸

دهدشت

۰.۰

۰.۰

۲.۹۶

۰.۰۶

۴۹

بایکا

۰.۲

۰.۵

۲.۹۶

۰.۶۶

۵۰

پلاست

۰.۵

۰.۵

۲.۹۶

۰.۶۳

۵۱

نتوس

۰.۶

۰.۶

۲.۹۵

۰.۸۳

۵۲

وثنو

۲.۷

۲.۰

۲.۹۵

۲.۹۵

۵۳

لکما

۲۲.۹

۳.۰

۲.۹۴

۲.۹۴

۵۴

وثخوز

۰.۱

۰.۴

۲.۹۳

۰.۵۹

۵۵

فوکا

۰.۷

۰.۹

۲.۹۳

۲.۹۳

۵۶

تفیرو

۰.۰

۰.۰

۲.۹۱

۲.۹۱

۵۷

چنوپا

۱.۰

۲.۷

۲.۹۱

۲.۹۱

۵۸

غشوکو

۰.۵

۰.۴

۲.۹۱

۰.۵۵

۵۹

خکاوه

۱.۵

۳.۷

۲.۹

۲.۹

۶۰

مرقام

۶.۶

۵.۶

۲.۸۸

۲.۸۸

۶۱

فکمند

۰.۵

۱.۷

۲.۸۷

۱.۹۱

۶۲

حاریا

۰.۴

۰.۳

۱.۹۹

۰.۵۳

۶۳

شصفها

۰.۰

۰.۲

۱.۹۸

۰.۲

۶۴

غمارگ

۱۵.۷

۲.۳

۱.۹۸

۱.۹۱

۶۵

استقلال

۰.۵

۰.۱

۱.۹۴

۰.۱۳

۶۶

کابگن

۰.۰

۰.۰

۱.۹۴

۱.۹۴

۶۷

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱.۹۴

۱.۹۴

۶۸

کهرام

۰.۰

۰.۱

۱.۹۴

۰.۱۶

۶۹

شکف

۰.۰

۰.۰

۱.۸۹

۰

۷۰

گشان

۰.۳

۰.۸

۱.۷۹

۱.۷۹

۷۱

وزمین

۰.۲

۰.۱

۱

۱

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

خلنت

۱۸.۶

۴۳.۷

-۶.۹۸

-۴.۲

۲

کسرام

۷.۸

۱۳.۸

-۴.۸۴

۳

فن افزار

۷.۷

۱۴.۸

-۴.۹۶

-۳.۹۱

۴

پشاهن

۰.۰

۰.۰

۰

۵

تاتمس

۰.۰

۰.۰

۰

۶

فجوش

۰.۸

۰.۲

-۲.۹۹

۰

۷

وهنر

۲.۹

۲.۳

-۲.۹۹

-۱.۳۷

۸

تمحرکه

۰.۳

۰.۶

-۲.۹۹

-۰.۹

۹

حرهشا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۹

-۰.۰۶

۱۰

فافزا

۰.۲

۱.۴

-۲.۹۷

-۲.۸۹

۱۱

لپیام

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۷

۰

۱۲

آرمان

۰.۱

۰.۰

-۲.۹۷

۰

۱۳

تپولا

۱.۰

۱.۹

-۲.۹۶

-۲.۶۳

۱۴

غناب

۵۶.۲

۶.۸

-۲.۹۶

-۲.۸۸

۱۵

ثجوان

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۶

۰

۱۶

بتهران

۲۸.۱

۷.۶

-۲.۹۶

-۲.۹۶

۱۷

شرنگی

۰.۸

۱.۴

-۲.۹۵

-۲.۹۵

۱۸

ثعتما

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۵

-۲.۹۵

۱۹

شساخت

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۴

۰

۲۰

کارام

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۲

۰

۲۱

خفولا

۰.۰

۰.۱

-۲.۸۹

-۰.۱۲

۲۲

وحافظ

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۷

۰

۲۳

شتولی

۰.۲

۰.۴

-۱.۹۹

-۰.۷۲

۲۴

شزنگ

۰.۰

۰.۱

-۱.۹۷

-۱.۹۷

۲۵

وآیند

۷.۴

۶.۷

-۱.۹۴

-۱.۸۳

۲۶

ثاژن

۰.۱

۰.۰

-۰.۹۲

-۰.۹۲

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

ومهان۲

۲

۵۳۴.۰

۳۱۵.۱

-۴.۳۸

-۴.۳۸

۲

فملی۲

۲

۱۱۱.۰

۷۷.۱

۰.۲۹

۰.۲۹

۳

پارس۲

۲

۹۷.۱

۲۵.۳

۲.۷۲

۲.۷۲

۴

خزامیا۲

۵

۶۰.۰

۲۷.۳

۱.۴

۱.۴

۵

وغدیر۲

۵

۲۴.۰

۵۹.۹

۰

-۰.۱

۶

اسیاتک۲

۳

۱۶.۸

۱۳.۲

-۲.۱۲

-۲.۱۲

۷

شپنا۲

۲

۱۶.۸

۹.۹

۱.۸۹

۰.۷۵

۸

ستران۲

۱

۸.۵

۵.۰

۱.۰۳

۱.۰۳

۹

شکربن۲

۱

۵.۰

۳.۴

۰.۴۴

۰.۴۴

۱۰

شبندر۲

۱

۵.۰

۵.۷

۰

۰

۱۱

ختراک۲

۱

۵.۰

۲.۲

۰.۷۷

۰.۷۷

۱۲

پارسان۲

۱

۴.۲

۱۵.۲

۰.۵۶

۰.۵۶

۱۳

وگستر۲

۱

۳.۴

۵.۸

۰.۹۴

۰.۹۴

۱۴

حکشتی۲

۱

۲.۵

۳.۲

۰

۰

۱۵

وصندوق۲

۱

۲.۰

۳.۶

۰

۰

۱۶

دقاضی۲

۱

۲.۰

۵.۱

۰

۰

۱۷

ساروج۲

۱

۱.۵

۵.۵

۰

۰

۱۸

جم۲

۱

۱.۰

۵.۱

۰.۵۵

۰.۵۵

۱۹

سهگمت۲

۱

۱.۰

۷.۰

۰.۲۱

۰.۲۱

۲۰

سیدکو۲

۱

۱.۰

۲.۰

۰

۰

۲۱

فرآور۲

۱

۰.۵

۲.۰

۰.۵۸

۰.۵۸

۲۲

دتماد۲

۱

۰.۴

۲.۳

۰

۰

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اعتماد

۵اردیبهشت ۱۳۹۴

۰.۰۶٪

۰.۵۵٪

۲.۴۹٪

۶.۷۹٪

۱۳.۰۸٪

۲۶.۴۵٪

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

کارا

۱۶آبان ۱۴۰۰

۰.۰۹٪

۰.۴۶٪

۲.۰۶٪

۶.۳۵٪

۱۲.۹۱٪

۲۷.۶۰٪

سبدگردان کاریزما

افران

۲۱اسفند ۱۳۹۸

-۰.۰۹٪

۰.۱۴٪

۲.۱۸٪

۶.۳۵٪

۱۳.۱۲٪

۲۸.۱۲٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

یاقوت

۲۰فروردین ۱۳۹۹

۰.۰۷٪

۰.۵۰٪

۲.۰۹٪

۶.۳۳٪

۱۲.۸۹٪

۲۶.۸۸٪

سبدگردان آگاه

لبخند

۲۰شهریور ۱۴۰۱

۰.۱۲٪

۰.۳۹٪

۲.۱۹٪

۶.۶۴٪

۱۳.۰۲٪

۲۸.۱۲٪

سبدگردان فارابی

همای

۳۱مرداد ۱۴۰۰

۰.۰۷٪

۰.۴۹٪

۲.۰۶٪

۶.۱۴٪

۱۲.۱۱٪

۲۳.۵۹٪

سبدگردان آگاه

سپر

۲۷شهریور ۱۳۹۹

۰.۰۴٪

۰.۵۸٪

۲.۱۴٪

۶.۳۵٪

۱۲.۲۲٪

۲۷.۰۷٪

سبدگردان اقتصاد بیدار

فیروزا

۹دی ۱۳۹۶

۰.۱۸٪

۰.۷۲٪

۲.۴۸٪

۶.۷۵٪

۱۳.۳۷٪

۲۸.۰۴٪

سبدگردان توسعه فیروزه

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اهرم

۳۰آذر ۱۴۰۰

۰.۴۳٪

۳.۳۶٪

۱۸.۱۴٪

۶.۲۹٪

۱۴.۱۸٪

۳.۷۵٪

سبدگردان کاریزما

شتاب

۱۷خرداد ۱۴۰۲

۰.۶۱٪

۴.۶۱٪

۱۹.۵۸٪

۶.۱۸٪

۹.۵۲٪

سبدگردان آگاه

توان

۱۶آبان ۱۴۰۱

۰.۴۵٪

۳.۹۹٪

۱۶.۳۹٪

۱.۱۴٪

۱۱.۱۸٪

۱۲.۳۶٪

سبدگردان مفید

دارا یکم

۴تیر ۱۳۹۹

-۰.۰۶٪

۱.۴۶٪

۱۰.۷۲٪

۲.۵۴٪

۲.۸۵٪

۳۳.۱۹٪

تامین سرمایه بانک مسکن

جهش

۷تیر ۱۴۰۲

۱.۳۳٪

۵.۱۹٪

۱۸.۳۵٪

۶.۴۸٪

۱۲.۵۸٪

سبدگردان فارابی

موج

۲۲آبان ۱۴۰۲

۰.۹۴٪

۵.۰۲٪

۲۰.۳۸٪

۹.۷۹٪

سبدگردان توسعه فیروزه

پالایش

۹آذر ۱۳۹۹

۰.۶۳٪

۰.۹۹٪

۱۷.۷۵٪

۸.۹۱٪

۵.۶۶٪

۱۲.۲۱٪

تامین سرمایه نوین

دریا

۲۱آذر ۱۴۰۱

۰.۰۶٪

۲.۳۹٪

۱۰.۵۵٪

۲.۰۴٪

۷.۸۹٪

۲۰.۹۷٪

سبدگردان توسعه فیروزه

کاریس

۱۵مهر ۱۳۹۲

۰.۲۷٪

۲.۳۷٪

۹.۸۰٪

۴.۶۱٪

۱۰.۱۱٪

۱۷.۱۳٪

سبدگردان کاریزما

سرو

۲تیر ۱۳۹۸

۰.۴۱٪

۲.۸۳٪

۱۱.۳۹٪

۶.۰۷٪

۱۲.۱۷٪

۲۴.۹۰٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

1
2
3
4
5
4
4
تع
انتهای خبر

0
0