بورس۲۴
1402/08/29
15:07
رشد چشمگیر تعداد نمادهای منفی

در معاملات امروز فروشنده ها دست برتر را داشتند. با وجود اینکه میزان افت قیمت نمادها چندان زیاد نبود و عمده آن ها حداکثر تا ۳ درصد منفی خوردند اما نمی توان از سهم ۷۵ درصدی نمادهای منفی چشم پوشی کرد.

بورس۲۴ : در معاملات امروز فروشنده ها دست برتر را داشتند. با وجود اینکه میزان افت قیمت نمادها چندان زیاد نبود و عمده آن ها حداکثر تا ۳ درصد منفی خوردند اما نمی توان از سهم ۷۵ درصدی نمادهای منفی چشم پوشی کرد. پس از خاتمه زمان معاملات، حدود ۴۰ صف خرید و ۵۰ صف فروش در ماشین باقی ماند و در مقایسه با دیروز اندکی بر تعداد سرخطی های فروش افزوده شد.


خالص ارزش معاملات خرد با حدود ۴ درصد رشد نسبت به دیروز به بالاتر از ۴ همت رسید. عمده ترین معاملات را گروه های فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، انبوه سازی، سرمایه گذاری ها و محصولات شیمیایی رقم زدند.


تراز پول خرد که تا دقایق پایانی منفی بود در انتهای بازار با تاثیرپذیری از پذیره نویسی فصباح به مثبت ۱۹۲ میلیارد تومان تغییر کرد. تراز پول خرد صندوق های با درآمد ثابت اما حدود ۳۷۰ میلیارد تومان منفی شد.


با احتساب صندوق های سهامی ارزش معاملات خرد به ۴,۵ همت رسید و تراز پول خرد مثبت ۲۳۳ میلیارد تومان شد.


عمده ترین خریدهای حقیقی از حقوقی در نمادهای فصباح، واتی، فزر، خبنیان، کی بی سی، وساخت، فصبا، کترام، اتکام، شکام، بکابل و ثفارس اتفاق افتاد.


حقوقی ها تا توانستند از نمادهای خساپا، وارس، شستا، شپنا، وبملت، حفارس، فملی، خودرو، وسالت، وتجارت و فولاد در مقابل عرضه های حقیقی حمایت کردند.


شاخص کل با ثبت افت بیش از هزار واحدی در سطح ۲ میلیون و ۱۷ هزار واحد آرام گرفت. نمادهای فارس، فولاد، حکشتی، خودرو، کگل، اخابر و ذوب بیشترین نقش را در این کاهش ایفا کردند.


شاخص هموزن نیز بالغ بر ۳ هزار واحد عقب نشینی کرد و در مرز ۷۰۰ هزار واحد ایستاد.


شاخص فرابورس هم ۱۳۲ واحد منفی خورد. نمادهای وسپهر، آریا، خاور، سامان، تجلی و خدیزل عمده ترین نقش آفرینی را در افت روز جاری نماگر فرابورس داشتند. فصبا اما بیشترین تاثیر مثبت را بر آن گذاشت.


امروز ۱۷ معامله بلوکی انجام شد. کگل با ۱۸۶ میلیون سهم و ارزش ۱۰۶,۸ میلیارد تومان صدرنشین آن ها بود.


وضعیت بازار در آبان ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۱آبان

۳,۳۸۰

-۳۵۰

۲,۰۲۱,۱۸۹

۶۸۵,۸۹۹

۲آبان

۳,۸۰۰

-۴۶۵

۲,۰۰۰,۱۷۹

۶۷۶,۱۳۶

۳آبان

۳,۰۰۰

-۲۷۰

۲,۰۰۲,۰۷۳

۶۷۶,۷۲۷

۶آبان

۴,۱۰۰

-۱,۱۶۵

۱,۹۵۱,۲۱۷

۶۵۳,۱۷۶

۷آبان

۲,۹۰۰

-۲۷۰

۱,۹۶۱,۳۱۹

۶۵۹,۰۱۵

۸آبان

۳,۲۰۰

۸۵

۱,۹۸۱,۵۷۲

۶۷۰,۱۱۷

۹آبان

۲,۹۲۰

-۴۱۵

۱,۹۸۱,۲۰۳

۶۷۰,۲۱۳

۱۰آبان

۳,۲۰۰

-۷۷۵

۱,۹۷۰,۵۵۱

۶۶۰,۲۵۴

۱۳آبان

۳,۴۰۰

۱۳۰

۱,۹۹۹,۲۰۸

۶۷۳,۰۰۴

۱۴آبان

۳,۴۴۰

-۲۵

۲,۰۱۶,۷۴۶

۶۷۸,۹۲۴

۱۵آبان

۳,۵۷۰

۹۶

۲,۰۳۰,۸۷۲

۶۸۴,۸۳۰

۱۶آبان

۵,۰۲۰

۱۴۰

۲,۰۵۲,۶۹۵

۶۹۶,۱۸۸

۱۷آبان

۳,۴۵۰

-۱۸۰

۲,۰۵۶,۰۴۱

۶۹۸,۷۶۸

۲۰آبان

۳,۴۸۰

-۱۸۰

۲,۰۵۴,۳۰۷

۶۹۹,۰۹۳

۲۱آبان

۳,۴۴۰

۱

۲,۰۵۳,۶۳۴

۷۰۱,۰۲۶

۲۲آبان

۳,۶۴۰

-۱۲

۲,۰۵۵,۹۶۴

۷۰۵,۶۳۱

۲۳آبان

۳,۵۸۰

-۳۱۰

۲,۰۴۶,۱۷۵

۷۰۲,۲۸۷

۲۴آبان

۳,۴۳۰

-۱۱۰

۲,۰۳۸,۸۷۵

۷۰۲,۱۴۰

۲۷آبان

۳,۲۶۰

-۱۵

۲,۰۲۸,۵۶۷

۷۰۱,۹۱۶

۲۸آبان

۳,۹۲۰

-۲۲

۲,۰۲۶,۲۶۲

۷۰۳,۹۵۱

۲۹آبان

۴,۰۶۰

۱۹۲

۲,۰۱۷,۹۱۵

۷۰۰,۵۳۳

مجموع

۷۴,۱۹۰

-۳,۹۲۰

-۰.۷٪

۱.۵٪

صفوف خریدی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند-سرخطی های خرید فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

سبزوا

۴۶.۸

۲۳.۶

۷

۶.۹۸

۲

ثرود

۱۰.۷

۲۲.۰

۶.۹۹

۵.۳۴

۳

کترام

۱۵.۵

۱۶.۴

۶.۹۸

۶.۹۸

۴

ولپارس

۱۲.۶

۷.۰

۶.۹۷

۴.۷۱

۵

وساخت

۲۱۷.۷

۴۵.۴

۶.۹۶

۴.۳

۶

واتی

۵۷.۷

۵۱.۴

۶.۹۵

۶.۸۳

۷

پدرخش

۹.۱

۹.۷

۵

۳.۹۲

۸

شکام

۲۱.۱

۹.۵

۵

۵

۹

غبهنوش

۱.۱

۹.۵

۵

۲.۶۸

۱۰

ومعلم

۱۵.۲

۳.۴

۵

۳.۸۵

۱۱

غالبر

۲.۷

۲۳.۱

۵

۴.۹۲

۱۲

فصبا

۱۸.۴

۱۲.۴

۴.۹۹

۴.۵۸

۱۳

خاذین

۲۴.۱

۶.۶

۴.۹۷

۴.۳۲

۱۴

فمراد

۲.۴

۴.۹

۴.۹۷

۴.۲۱

۱۵

ثامان

۹.۷

۲۰.۴

۴.۹۶

۳.۸۲

۱۶

تبرک

۶.۹

۹.۸

۴.۹۶

۴.۷۴

۱۷

ددام

۲.۵

۴.۲

۴.۹۵

۴.۸۹

۱۸

کرومیت

۷.۹

۵.۲

۴.۹۴

۴.۹۴

۱۹

سقاین

۹.۲

۵.۹

۴.۹۳

۴.۷۶

۲۰

کسرام

۱۰.۴

۷.۸

۴.۹۲

۴.۳۶

۲۱

دزهراوی

۳.۹

۲.۲

۴.۹۱

۴.۷۲

۲۲

دهدشت

۰.۱

۰.۱

۳

۰.۱۴

۲۳

خکاوه

۵.۸

۱۲.۴

۳

۲.۷۱

۲۴

وامیر

۰.۲

۵.۸

۲.۹۹

۲.۹۹

۲۵

وفتخار

۱.۴

۰.۳

۲.۹۹

۰.۴۴

۲۶

کباده

۰.۰

۰.۱

۲.۹۸

۰.۱۲

۲۷

شمواد

۰.۰

۰.۶

۲.۹۸

۰.۸۴

۲۸

باران

۱۵.۸

۶.۳

۲.۹۷

۲.۸۵

۲۹

ثعتما

۰.۱

۰.۳

۲.۹۷

۰.۳۷

۳۰

وحافظح

۴.۴

۱.۰

۲.۹۶

۲.۹۶

۳۱

سباقر

۰.۲

۰.۳

۲.۹۵

۰.۴۹

۳۲

گکیش

۰.۱

۰.۱

۲.۹۴

۰.۱

۳۳

تفیرو

۰.۰

۰.۰

۲.۹۳

۲.۹۳

۳۴

شپلی

۱۲.۳

۱.۵

۲.۹۳

۲.۹۳

۳۵

واحصا

۰.۳

۰.۸

۲.۹۱

۲.۹۱

۳۶

قشرین

۱.۲

۱.۲

۲.۹۱

۱.۶۱

۳۷

کارام

۰.۵

۰.۳

۲.۸۶

۰.۴۸

۳۸

فلات

۰.۴

۰.۸

۲.۷۷

۱.۱۵

۳۹

بتک

۰.۰

۰.۶

۲

۱.۰۶

۴۰

گشان

۱.۲

۳.۳

۱.۹

۱.۹

۴۱

فصباح

۱,۶۴۹.۲

۷۹۸.۰

۰

۰

صفوف فروشی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فروش فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

لابسا

۷.۷

۷.۳

-۳.۰۶

۲

سدشت

۰.۱

۰.۸

-۴.۹۹

-۱.۰۱

۳

قشهد

۲.۶

۴.۳

-۴.۹۶

-۴.۴۳

۴

بکابل

۳.۵

۹.۷

-۴.۸۴

-۳.۸۱

۵

حرهشا

۰.۰

۰.۱

-۰.۰۹

۶

ثنور

۸.۶

۴.۵

-۲.۹۹

-۲.۴۳

۷

قنقش

۰.۰

۰.۲

-۲.۹۹

-۰.۲۴

۸

آریان

۹.۹

۵.۲

-۲.۹۹

-۱.۱۲

۹

بتهران

۱۵.۸

۵.۰

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۱۰

ولراز

۰.۰

۰.۳

-۲.۹۹

-۰.۴۶

۱۱

ومشان

۰.۹

۱.۵

-۲.۹۹

-۲.۶۵

۱۲

خعمرا

۱.۳

۰.۸

-۲.۹۸

-۱.۰۴

۱۳

حشکوه

۲.۰

۰.۸

-۲.۹۸

-۲.۶۹

۱۴

ثنظام

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۷

-۰.۰۹

۱۵

تکیمیا

۴۲.۰

۸.۱

-۲.۹۷

-۰.۹۷

۱۶

جهرم

۵.۷

۰.۵

-۲.۹۷

-۰.۷۷

۱۷

سفارود

۰.۳

۰.۴

-۲.۹۷

-۰.۸

۱۸

لکما

۱.۸

۰.۳

-۲.۹۷

-۰.۴

۱۹

بایکا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۷

۰

۲۰

غشوکو

۰.۳

۰.۳

-۲.۹۷

-۰.۳۷

۲۱

وایرا

۲.۱

۱.۲

-۲.۹۷

-۱.۹۸

۲۲

وبرق

۱.۲

۹.۴

-۲.۹۶

-۲.۷۷

۲۳

حبندر

۲.۳

۳.۷

-۲.۹۶

-۲.۷۱

۲۴

خفولا

۰.۰

۰.۲

-۲.۹۶

-۰.۳

۲۵

فبستم

۰.۷

۰.۸

-۲.۹۶

-۱.۱۳

۲۶

چنوپا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۶

-۲.۹۶

۲۷

فالوم

۰.۷

۱.۱

-۲.۹۶

-۱.۳۶

۲۸

نیرو

۰.۲

۰.۳

-۲.۹۵

-۰.۴۴

۲۹

لخانه

۰.۵

۰.۹

-۲.۹۵

-۱.۳۷

۳۰

سلار

۰.۴

۱.۹

-۲.۹۴

-۲.۸۴

۳۱

لپیام

۰.۱

۰.۶

-۲.۹۴

-۰.۹۱

۳۲

آینده

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۳

۰

۳۳

دحاوی

۰.۴

۰.۶

-۲.۹۳

-۰.۷۷

۳۴

تکنار

۰.۲

۰.۹

-۲.۹۳

-۱.۳

۳۵

ساذری

۳.۲

۳.۷

-۲.۹۳

-۱.۲۹

۳۶

ثجوان

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۲

-۰.۰۸

۳۷

وتوسکا

۰.۲

۰.۲

-۲.۹۲

-۰.۳۴

۳۸

وسدید

۳۱.۸

۱۴.۹

-۲.۹۱

-۲.۴۹

۳۹

کورز

۰.۱

۰.۰

-۲.۸۷

۰

۴۰

تشتاد

۶.۳

۳.۵

-۲.۸۴

-۲.۱۳

۴۱

سمایه

۱.۲

۰.۶

-۲.۸۱

-۰.۹۴

۴۲

شتولی

۰.۱

۰.۲

۴۳

فنرژی

۰.۰

۰.۰

۰

۴۴

بهیر

۱.۴

۱.۰

۴۵

شزنگ

۰.۱

۱.۱

۴۶

استقلال

۰.۱

۰.۰

-۱.۹۹

-۰.۰۶

۴۷

رفاه

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۹

-۱.۹۹

۴۸

غمارگ

۳۵.۴

۵.۴

-۱.۹۵

-۱.۹۵

۴۹

وزمین

۱.۹

۰.۹

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۵۰

سپرمی

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۷

-۰.۹۷

۵۱

ثاژن

۰.۱

۰.۱

-۰.۹۷

۰

۵۲

فصباح

۱,۶۴۹.۲

۷۹۸.۰

۰

۰

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

سمگا۲

۵.۵

۲.۱

-۳.۶۸

-۳.۶۸

۲

تاصیکو۲

۳۰.۰

۲۳.۲

۰

۰

۳

هرمز۲

۸.۰

۵.۳

۰.۶۱

۰.۶۱

۴

پارسان۲

۶.۱

۲۴.۰

۰

۰

۵

شگویا۲

۱۸.۴

۲۸.۴

۰

۰

۶

شتران۲

۱۶۲.۳

۶۷.۲

۰

۰

۷

وغدیر۲

۳۱.۱

۶۴.۰

-۰.۶۸

-۰.۴۳

۸

فزر۲

۲.۳

۱۰.۰

۰

۰

۹

شدوص۲

۱.۶

۳.۶

-۰.۰۹

-۰.۰۹

۱۰

حآفرین۲

۱۰.۰

۲.۵

-۱.۸

-۱.۸

۱۱

میدکو۲

۴۰.۱

۳۳.۹

۰.۱۲

۰.۱۲

۱۲

تیپیکو۲

۱۲.۰

۳۵.۲

۰

۰

۱۳

ومهان۲

۵.۴

۴.۱

۰.۹۲

۰.۹۲

۱۴

فولاد۲

۷۵.۳

۴۰.۵

-۰.۵۶

-۰.۰۷

۱۵

کنور۲

۴.۱

۷.۶

۰

۰

۱۶

کگل۲

۱۸۶.۰

۱۰۶.۸

۰

۰

۱۷

وسالت۲

۷۰.۳

۹۷.۲

۰.۰۷

۰.۰۷

ن
2
3
م
م
ح
ح
انتهای خبر

0
0