اتكام

بيمه اتكايي امين

1401/05/28 09:43:19
پایانی:3,052
(4.95%)
آخرین:3,053
(4.98%)

تعداد معاملات:655
حجم:35.63M
ارزش معاملات:108B
حجم مبنا:4.91M
2,7633,053
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
121,816,812
3,053
000
150,000
3,030
000
212,639
3,020
000
5,652,033(100%)
9(100%)
حجمحقیقیتعداد
342,033(6%)
38(95%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
5,310,000(94%)
2(5%)
سرانه خرید حقیقی: 1,916,667,190 تومانقدرت خرید حقیقی: 69.77سرانه فروش حقیقی: 27,470,650 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.01


آخرین اخبار اتکام

نمایش اخبار قدیمی‌تر