بورس۲۴
1403/01/15
15:47
شدت خروج پول کم شد

امروز بازار متعادلتر و پرتقاضاتر از دیروز بود اما با این وجود پس از گذشت یک ساعت در نتیجه عقب نشینی خریداران، فشار عرضه ها مضاعف شد و در نهایت بازار با سرخپوشی ۵۷ درصد از نمادها به پایان رسید. پس از اتمام بازار ۵۳ صف خرید و ۲۷ صف فروش در ماشین معاملات حفظ شد.

بورس۲۴ : امروز بازار متعادلتر و پرتقاضاتر از دیروز بود اما با این وجود پس از گذشت یک ساعت در نتیجه عقب نشینی خریداران، فشار عرضه ها مضاعف شد و در نهایت بازار با سرخپوشی ۵۷ درصد از نمادها به پایان رسید. پس از اتمام بازار ۵۳ صف خرید و ۲۷ صف فروش در ماشین معاملات حفظ شد.


سهم حقیقی ها از کل خریدها ۷۷ درصد و از کل فروش ها ۸۵ درصد بود.


خالص ارزش معاملات خرد باز هم کاهشی بود و با ۱۹ درصد افت نسبت به دیروز به کمتر از ۳,۴ همت رسید. گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزی و انبوه سازی در صدر بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.


حقیقی ها امروز هم پول از بازار خارج کردند اما تقریبا نصف دیروز و به مبلغ ۲۸۴ میلیارد تومان که عمده این پول از نمادهای خساپا، خودرو، خگستر، کرومیت، شستا، وبملت، رمپنا، شتران، وتجارت و شپدیس خروج یافت. در نمادهای شساختح، فزر، چکاپا، ستران، سیستم، فسبزوار، خکمک، حشکوه، سپیدار، وسپه و های وب شاهد بیشترین تزریق نقدینگی از سوی حقیقی ها بودیم.


با در نظر گرفتن صندوق های سهامی ارزش معاملات خرد ۴,۱ همت و تراز پول خرد منفی ۲۶۵ میلیارد تومان شد. صندوق های با درآمد ثابت نیز با خروج ۳۶ میلیارد تومان پول خرد مواجه بودند.


شاخص کل به رشد ۵ هزار و ۶۴۲ واحدی بسنده کرد و در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد ایستاد که عمدتا تحت تاثیر مثبت نمادهای فملی، فولاد، نوری، شپنا، سیستم، فارس و ثفارس قرار داشت.


شاخص هموزن اما ۱۲۸ واحد افت کرد. از ارتفاع شاخص فرابورس نیز ۵۴ واحد کاسته شد.


امروز ۳۰ معامله بلوکی بر روی ۱۰ نماد با ۳۲۲,۱ میلیون سهم حجم به ارزش ۲۲۰,۸ میلیارد تومان انجام شد که در راس آن ها بلوک #وسالت۲ با ۱۲۵,۴ میلیون یهم با قیمت ۸۴,۹ میلیارد تومان قرار داشت.


وضعیت بازار در فروردین ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۵فروردین

۳,۵۰۰

۲۹۰

۲,۲۳۶,۳۴۸

۷۵۸,۱۰۶

۶فروردین

۴,۶۰۰

۸۳

۲,۲۵۳,۶۰۴

۷۶۷,۰۶۸

۷فروردین

۴,۰۰۰

-۶۲

۲,۲۴۹,۴۱۶

۷۶۷,۶۳۹

۸فروردین

۴,۰۲۰

۱۸۳

۲,۲۶۱,۳۹۸

۷۷۰,۴۵۸

۱۱فروردین

۳,۶۰۰

-۳۴

۲,۲۶۱,۱۷۲

۷۷۰,۲۱۱

۱۴فروردین

۴,۱۸۰

-۵۵۵

۲,۲۴۵,۴۴۵

۷۵۹,۸۲۷

۱۵فروردین

۳,۳۸۰

-۲۸۴

۲,۲۵۰,۹۰۶

۷۵۹,۶۹۶

مجموع

۲۷,۲۸۰

-۳۷۹

۲.۵٪

۲.۳٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

زقیام

۱۹.۸

۷.۵

۷

۵.۵۸

۲

ختور

۵۷.۶

۲۲.۱

۶.۹۹

۶.۶۸

۳

چافست

۹.۲

۹.۶

۶.۹۹

۵.۷۸

۴

غگرجی

۲۲.۴

۵.۲

۶.۹۸

۴.۹۱

۵

سخزر

۱.۶

۶.۱

۶.۹۷

۴.۹۵

۶

سشرق

۱۰.۱

۱۶.۴

۶.۹۷

۶.۰۶

۷

خلنت

۳.۶

۸.۰

۶.۹۶

۶.۳۴

۸

زماهان

۱۲.۹

۳۱.۲

۶.۸۸

۳.۸۷

۹

قشکر

۳۳.۱

۱۰.۰

۴.۹۹

۳.۶۵

۱۰

سکرد

۱.۷

۱.۵

۴.۹۸

۳.۲۴

۱۱

ولتجار

۴.۰

۲.۳

۴.۹۸

۲.۸۵

۱۲

ناما

۷.۳

۱۱.۵

۴.۹۸

۴.۵۸

۱۳

حپترو

۰.۷

۱.۷

۴.۹۷

۲.۲۲

۱۴

آردینه

۱.۸

۱۴.۳

۴.۹۵

۴.۰۸

۱۵

غنوش

۱۲.۶

۱۵.۰

۴.۹۳

۴.۴۹

۱۶

سیتا

۱.۵

۱.۵

۴.۹۱

۰.۷۵

۱۷

میهن

۶.۲

۳.۸

۴.۸۷

۴.۷

۱۸

وارس

۰.۸

۱.۵

۳

۲.۰۸

۱۹

کورز

۰.۳

۰.۱

۳

۰.۱۸

۲۰

وآتوس

۵۲.۱

۱۲.۳

۳

۲.۹۶

۲۱

معیار

۰.۴

۰.۲

۲.۹۹

۰.۲۴

۲۲

ممسنی

۰.۱

۰.۱

۲.۹۹

۰.۱۴

۲۳

آبین

۲.۸

۱.۱

۲.۹۹

۲.۹۹

۲۴

بایکا

۰.۲

۰.۴

۲.۹۹

۰.۶

۲۵

وثخوز

۰.۱

۰.۳

۲.۹۸

۰.۵

۲۶

ثزاگرس

۰.۵

۵.۵

۲.۹۸

۰.۵۱

۲۷

وایرا

۰.۵

۰.۲

۲.۹۷

۰.۲۸

۲۸

معیارح

۰.۲

۰.۰

۲.۹۷

۲.۹۷

۲۹

وفردا

۲۴.۳

۲.۶

۲.۹۷

۲.۸۸

۳۰

ولراز

۰.۹

۰.۶

۲.۹۷

۰.۸۳

۳۱

حشکوه

۳۰.۶

۸.۰

۲.۹۶

۲.۹۶

۳۲

حبندر

۳.۵

۴.۷

۲.۹۶

۲.۸۹

۳۳

فکمند

۰.۶

۲.۲

۲.۹۶

۲.۹۶

۳۴

وتوسکاح

۲.۶

۰.۶

۲.۹۶

-۰.۳۱

۳۵

خبازرس

۰.۲

۰.۳

۲.۹۶

۰.۴۷

۳۶

ولیز

۳.۸

۰.۷

۲.۹۶

۰.۹۵

۳۷

خعمرا

۰.۶

۰.۳

۲.۹۵

۰.۳۹

۳۸

پلاست

۱.۸

۱.۹

۲.۹۵

۲.۵۵

۳۹

دهدشت

۰.۲

۰.۴

۲.۹۴

۰.۵۶

۴۰

کازرو

۰.۱

۰.۲

۲.۹۳

۰.۲۱

۴۱

ثتوسا

۰.۰

۰.۲

۲.۹۲

۰

۴۲

سمتاز

۰.۰

۰.۱

۲.۹۱

۰.۱۲

۴۳

چنوپا

۰.۱

۰.۳

۲.۹

۰.۳۶

۴۴

شلیا

۱.۶

۱.۱

۲.۸۸

۱.۵۲

۴۵

ولانا

۰.۶

۱.۸

۲.۸۳

۲.۴۷

۴۶

شزنگ

۰.۱

۱.۱

۱.۹۶

۱.۹۶

۴۷

کابگن

۰.۰

۰.۰

۱.۹۴

۱.۹۴

۴۸

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱.۹۴

۱.۹۴

۴۹

کهرام

۰.۱

۰.۲

۱.۹۳

۰.۳۲

۵۰

گشان

۲.۷

۶.۵

۱.۹۲

۱.۹۲

۵۱

جهرم

۵.۳

۰.۴

۱.۹۲

۰.۷۲

۵۲

شکف

۰.۰

۰.۱

۱.۸۶

۰.۲۳

۵۳

وزمین

۰.۴

۰.۱

۰.۹۸

۰.۹۸

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

فنر

۲۵.۸

۲۸.۹

-۴.۹۶

-۲.۷

۲

زنجان

۶.۸

۱.۹

-۲.۶۵

۳

وحکمت

۱۲.۹

۶.۲

-۲.۹۹

-۱.۱۷

۴

حرهشا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۹

-۰.۰۲

۵

وسنا

۰.۶

۰.۸

-۲.۹۹

-۱.۱۴

۶

شستان

۱.۶

۰.۷

-۲.۹۹

-۱.۱۲

۷

خصدرا

۳۷.۰

۷.۴

-۲.۹۹

-۲.۴۵

۸

لازما

۰.۳

۲.۱

-۲.۹۸

-۲.۷۹

۹

آرمان

۰.۱

۰.۱

-۲.۹۸

۰

۱۰

تفارس

۶.۴

۲.۰

-۲.۹۸

-۱.۸۶

۱۱

پرسپولیس

۴.۷

۰.۹

-۲.۹۷

-۱.۲۲

۱۲

تمحرکه

۰.۱

۰.۲

-۲.۹۷

-۰.۲۹

۱۳

سمایه

۲.۰

۱.۲

-۲.۹۷

-۱.۸۲

۱۴

لپیام

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۷

۰

۱۵

ثجوان

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۶

-۰.۰۹

۱۶

غشوکو

۰.۷

۰.۵

-۲.۹۶

-۰.۶۷

۱۷

غناب

۴۹.۴

۵.۷

-۲.۹۵

-۲.۸۶

۱۸

شساخت

۰.۱

۰.۱

-۲.۹۴

-۰.۰۷

۱۹

کصدف

۰.۳

۰.۶

-۲.۹۳

-۰.۹۸

۲۰

لکما

۱۸.۴

۲.۳

-۲.۹۲

-۲.۶۹

۲۱

وثنو

۰.۶

۰.۴

-۲.۹

-۰.۶۹

۲۲

ویسا

۰.۷

۰.۵

-۲.۹

-۲.۹

۲۳

فاهواز

۱.۷

۱.۴

-۱.۹۹

-۱.۵۲

۲۴

بهیر

۰.۴

۰.۲

-۱.۹۸

-۰.۳۹

۲۵

وآیند

۵.۳

۴.۶

-۱.۹۲

-۱.۸۱

۲۶

فسدید

۰.۰

۰.۰

۰

۲۷

ولرازح

۰.۶

۰.۲

۰

۰

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

وسالت۲

۱۸

۱۲۵.۴

۸۴.۹

-۰.۷۳

-۰.۷۳

۲

تاصیکو۲

۱

۸۵.۴

۷۵.۰

۰

۰

۳

فباهنر۲

۲

۴۱.۰

۲۰.۱

۰.۹۵

۰.۸۴

۴

ونوین۲

۲

۲۵.۰

۷.۶

۰.۷۹

۰.۴۶

۵

پارس۲

۱

۲۰.۰

۵.۳

۱.۶۱

۱.۶۱

۶

فملی۲

۱

۱۰.۶

۷.۴

۲.۷۷

۲.۷۷

۷

شکام۲

۱

۱۰.۰

۴.۲

۰.۲۴

۰.۲۴

۸

شخارک۲

۲

۲.۰

۱۰.۰

۱.۱۵

۱.۱۵

۹

ارفع۲

۱

۱.۶

۴.۱

۰

۰

۱۰

وصندوق۲

۱

۱.۲

۲.۲

۰.۲۲

۰.۲۲

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اعتماد

۵اردیبهشت ۱۳۹۴

۰.۱۰٪

۰.۴۷٪

۲.۱۹٪

۶.۸۴٪

۱۳.۱۸٪

۲۶.۵۱٪

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

کارا

۱۶آبان ۱۴۰۰

۰.۱۲٪

۰.۵۱٪

۲.۰۸٪

۶.۳۴٪

۱۲.۹۶٪

۲۷.۶۷٪

سبدگردان کاریزما

افران

۲۱اسفند ۱۳۹۸

۰.۱۸٪

۰.۴۷٪

۲.۲۰٪

۶.۴۲٪

۱۳.۱۱٪

۲۸.۱۲٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

یاقوت

۲۰فروردین ۱۳۹۹

۰.۱۴٪

۰.۵۰٪

۲.۱۱٪

۶.۳۶٪

۱۲.۹۳٪

۲۷.۱۴٪

سبدگردان آگاه

لبخند

۲۰شهریور ۱۴۰۱

۰.۱۲٪

۰.۴۹٪

۲.۱۹٪

۶.۶۳٪

۱۳.۱۷٪

۲۸.۱۸٪

سبدگردان فارابی

همای

۳۱مرداد ۱۴۰۰

۰.۱۴٪

۰.۴۹٪

۲.۰۸٪

۶.۱۳٪

۱۲.۰۹٪

۲۳.۵۷٪

سبدگردان آگاه

سپر

۲۷شهریور ۱۳۹۹

۰.۱۴٪

۰.۴۰٪

۱.۹۱٪

۶.۴۹٪

۱۲.۹۳٪

۲۶.۸۱٪

سبدگردان اقتصاد بیدار

فیروزا

۹دی ۱۳۹۶

۰.۱۵٪

۰.۴۸٪

۲.۴۴٪

۶.۷۶٪

۱۳.۴۰٪

۲۸.۱۰٪

سبدگردان توسعه فیروزه

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اهرم

۳۰آذر ۱۴۰۰

۱.۳۳٪

-۱.۱۳٪

۹.۰۷٪

۶.۸۱٪

۱۵.۰۳٪

-۱.۵۶٪

سبدگردان کاریزما

شتاب

۱۷خرداد ۱۴۰۲

۰.۸۰٪

-۰.۷۷٪

۸.۸۳٪

۶.۹۵٪

۱۱.۵۳٪

سبدگردان آگاه

توان

۱۶آبان ۱۴۰۱

۰.۸۹٪

-۰.۲۱٪

۸.۹۵٪

۵.۸۲٪

۱۳.۰۰٪

۸.۰۰٪

سبدگردان مفید

دارا یکم

۴تیر ۱۳۹۹

-۰.۵۶٪

-۲.۲۹٪

۵.۶۴٪

۰.۹۴٪

۲.۴۹٪

۲۴.۴۳٪

تامین سرمایه بانک مسکن

جهش

۷تیر ۱۴۰۲

۱.۸۳٪

-۱.۴۷٪

۸.۰۳٪

۷.۴۶٪

۱۳.۲۶٪

سبدگردان فارابی

موج

۲۲آبان ۱۴۰۲

۱.۷۸٪

-۲.۷۶٪

۹.۲۸٪

۹.۴۵٪

سبدگردان توسعه فیروزه

پالایش

۹آذر ۱۳۹۹

۰.۳۴٪

-۰.۳۶٪

۵.۴۳٪

۱۱.۰۸٪

۸.۷۵٪

۹.۱۸٪

تامین سرمایه نوین

دریا

۲۱آذر ۱۴۰۱

-۰.۲۴٪

-۱.۵۶٪

۵.۵۹٪

۱.۵۷٪

۶.۸۶٪

۱۴.۵۵٪

سبدگردان توسعه فیروزه

کاریس

۱۵مهر ۱۳۹۲

۰.۴۲٪

-۰.۲۷٪

۶.۰۳٪

۵.۰۲٪

۱۰.۹۰٪

۱۳.۰۲٪

سبدگردان کاریزما

سرو

۲تیر ۱۳۹۸

۱.۴۸٪

۰.۱۱٪

۷.۷۰٪

۷.۲۳٪

۱۳.۸۳٪

۲۱.۴۵٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

11
2
2
44
5
44
4
انتهای خبر

0
0